Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia koskeva selvitys

Sivistyslautakunta

§ 88

22.11.2018

Kunnanhallitus

§ 305

03.12.2018

Valtuusto

114

12.12.2018

 

114

Valtuustoaloite maksuttomista opiskeluvälineistä toisen asteen opiskelijoille Nurmijärvellä

 

656/02.02.00/2018

 

SIVIS § 88

Valtuutettu Harri Lepolahti ym. (yht. 18 allekirjoittajaa) ovat tehneet

 

aloitteen (liite 2) maksuttomista opiskeluvälineistä toisen asteen opiskelijoille Nurmijärvellä. Aloitteen tekijät esittävät, että Nurmijärven kunta selvittää toisen asteen maksuttomien opiskelun välineiden kustannusvaikutukset sekä varaa vuoden 2020 talousarviovalmistelussa määrärahan oppikirjojen, muun oppimateriaalin, työvälineiden ja työaineiden hankkimiseksi lukiota ja ammatillista perustutkintoa Nurmijärvellä suorittaville opiskelijoille. Aloitteen mukaan maksuttomuuteen siirtyminen voi tapahtua portaittain, mutta niin, että vuonna 2022 talousarviossa aloitteessa esitetyt toimenpiteet on toteutettu.

 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.9.2018 (§ 214) lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi sivistystoimialalle 17.12.2018 mennessä.

 

Sivistystoimiala on valmistellut aloitteeseen seuraavan vastauksen:

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 9.10.2017 Opetushallitukselle tehtäväksi selvittää lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia opiskelijoille ja heidän perheilleen (OKM/8/591/2017, liite 3). Tavoitteena oli arvioida koulutuksen oppimateriaalien, työvälineiden ja kansallisten kokeiden aiheuttamia kustannuksia opiskelijoille sekä laatia arvio opiskelijoiden määrästä, joille lukiokoulutuksesta tai ammatillisesta koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ovat muodostuneet tai voivat muodostua kouluttautumisen esteeksi. Lisäksi tavoitteena oli kuvata nykyiset tukijärjestelmät, joiden kautta opiskelijan on tällä hetkellä mahdollista saada tukea opintoihin.

 

Lukiokoulutuksen kustannukset

 

Opetushallituksen selvityksen mukaan lukio-opintoihin liittyvät välttämättömät kustannukset ovat koko opiskeluajalta keskimäärin 2500 euroa, kun opiskeluun soveltuvan kannettavan tietokoneen hinnaksi arvioidaan 600 euroa. Oppikirjojen ja tietokoneen lisäksi kustannuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi koulumatkat sekä lukion toimintakulttuuriin kiinteästi kuuluvat asiat, kuten opintovierailut ja vanhojen tanssit.

 

Mikäli opiskelijalla ei ole mahdollista hankkia omaa tietokonetta, lukiosta saa tarvittaessa tietokoneen lainaksi. Käytettyjen oppikirjojen hyödyntäminen on laajaa ja sillä voi merkittävästi pienentää kustannuksia. Digitaalisten materiaalien käyttöön ottaminen ei näytä vähentävän kokonaiskustannuksia, koska niitä ei voi hankkia käytettyinä.

 

Selvityksessä lukiolaiset jaettiin taloudellisen tilanteen mukaan kolmeen ryhmään. Lukiolaisista 65 prosenttia pitää lukiokäynnin kustannuksia kohtuullisina, eikä heillä tai heidän perheillään ole taloudellisia vaikeuksia. Yhteensä 35 prosentilla lukiolaisista tai heidän perheistään on taloudellisia vaikeuksia. Heistä 17 prosentilla, eli yhteensä kaikista lukiolaisista 6 prosentilla, on merkittäviä taloudellisia vaikeuksia.

 

Ammatillisen koulutuksen kustannukset

 

Ammatillisessa koulutuksessa kustannukset vaihtelevat koulutusalan tai tutkinnon mukaan. Opetushallituksen selvityksessä kustannukset vaihtelivat 100 euron ja 780 euron välillä. Suurimmat oppimateriaali- ja työvälinekustannukset ovat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Humanistisella ja kasvatusalalla kustannuksia näyttäisi syntyvän opiskelijoille vähiten.

 

Ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoille syntyy kustannuksia koulutuksen aikana paitsi välittömästi koulutukseen liittyvistä hankinnoista myös asumiseen ja muun elämän järjestämiseen liittyvistä menoista.

 

Välittömästi koulutukseen liittyviä kustannuksia syntyy esimerkiksi opiskelua varten hankittavista, henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista ja opiskelun edellyttämistä oppikirjoista, materiaaleista, työvälineistä, koneista ja laitteista sekä muista tarvikkeista, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle. Kustannusten suuruuteen vaikuttaa myös se, hankkiiko opiskelija käytettyjä materiaaleja vai kokonaan uusia. Monet opiskelijan hankittaviksi tulevista välineistä ovat pitkäikäisiä ja hyödynnettävissä monipuolisesti koulutuksen jälkeenkin ammattia harjoitettaessa. Osassa perustutkintoja opinnot edellyttävät tietokoneen hankintaa, tällöin kustannukset nousevat yli 1000 euroon.

 

Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry on toteuttanut vuosina 2015 ja 2017 Amisbarometri-kyselyn. Kysely on valtakunnallinen ja vuonna 2017 siihen vastasi 9638 opiskelijaa. Amisbarometrissa on selvitetty muun muassa, kuinka paljon rahaa opiskelijat ovat käyttäneet opiskelussa tarvittaviin materiaaleihin ja välineisiin yhteensä opintojensa aikana. Vuonna 2017 alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden vastausten perusteella 0-200 euroa opiskelumateriaaleihin ja -välineisiin oli käyttänyt 57 % vastaajista ja 200-700 euroa 38 % opiskelijoista. Yli 700 euroa opiskelumateriaaleihin ja välineisiin oli käyttänyt 5 % vastaajista. Amisbarometrissa opiskelijat, jotka olivat harkinneet keskeyttämistä, määrittelivät taustalla olevia syitä. Näistä kolme tärkeintä oli vuonna 2017: "Nykyinen opintoala ei kiinnosta", "Opiskelu ei kiinnosta" sekä "En koe oloani hyväksi opiskeluryhmässäni". Rahahuolet nousivat tuloksissa seitsemänneksi tärkeimmäksi syyksi (8 % vastanneista).

 

Yhteenveto Opetushallituksen selvityksestä

 

Opetushallituksen selvitystä varten kerättyjen tietojen perusteella toisen asteen koulutuksesta välittömästi aiheutuvat kustannukset eivät yleensä näyttäydy ensisijaisena koulutuksesta eroamisen syynä tai kouluttautumisen esteenä. Opiskelun aikana opiskelijalle syntyy opintoihin liittyvien kustannusten ohella kustannuksia myös asumisesta, muusta elämisestä ja esimerkiksi koulumatkoista. Yhteiskunnan tarjoamat taloudelliset tukijärjestelmät auttavat osaltaan toisen asteen opiskelijoita kustannusten kattamisessa. Osa opiskelijoista käy myös työssä opintojensa ohessa. Tärkeää on, että opiskelijat ovat tietoisia saatavilla olevista tukimahdollisuuksista opintojen rahoittamiseksi.

 

Opiskelijan ensisijaiset etuudet ovat opintoraha, asumislisä ja valtiontakaus opintolainaan. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jota haetaan Kelasta. Täysi-ikäinen opiskelija voi pääsääntöisesti saada perustoimeentulotukea vasta sen jälkeen, kun hän on nostanut opintolainan. Alaikäisen opiskelijan ei tarvitse nostaa opintolainaa saadakseen toimeentulotukea.

 

Tarvittaessa opiskelija voi hakea toisen asteen tutkinnosta aiheutuviin erityisiin menoihin täydentävää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi saada vasta sen jälkeen, kun on hakenut perustoimeentulotukea Kelasta.

 

Maksuttomien toisen asteen opiskeluvälineiden aiheuttamat kustannukset Nurmijärven kunnalle

 

Nurmijärven kunta ylläpitää kahta lukiota; Nurmijärven yhteiskoulun lukiota ja Rajamäen lukiota. Lisäksi kunnan alueella toimii yksityinen Arkadian yhteislyseo. Toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia kunnassa on kaksi; Keski-Uudenmaan koulutusyhtymä Keudan Nurmijärven toimipiste sekä TTS Työtehoseura. Oppilaitosten opiskelijamäärät syksyllä 2018 ovat seuraavat:

 

Oppilaitos

1. vuoden opiskelijat

2. vuoden opiskelijat

3. vuoden opiskelijat

4. vuoden opiskelijat

Nurmijärven yhteiskoulun lukio

 

 

88

 

78

 

68

 

8

Rajamäen lukio

55

49

47

3

Arkadian yhteislyseo

 

146

 

140

 

127

 

21

Keuda Nurmijärvi

155

142

115

11

TTS Työtehoseura

110

108

9

0

 

Opetushallituksen selvityksen mukaan lukio-opintoihin liittyvät välttämättömät kustannukset ovat koko opiskeluajalta keskimäärin 2500 euroa/opiskelija, kun opiskeluun soveltuvan kannettavan tietokoneen hinnaksi arvioidaan 600 euroa. Ammatillisessa koulutuksessa opintoihin liittyvät välittämät kustannukset ovat keskimäärin 1000 euroa/opiskelija. Nurmijärven kunta tukee tällä hetkellä lukio-opiskelijoita kannettavan tietokoneen hankinnassa 200 eurolla, joten nurmijärveläisen lukio-opiskelijan opiskeluvälineistä maksama summa on Opetushallituksen selvitystä pienempi.

 

Mikäli kunta tarjoaa maksuttomat opiskeluvälineet kaikille toisen asteen opiskelijoille, vuotuiset laskennalliset kustannukset ovat nykyisillä ensimmäisen vuoden opiskelijamäärillä laskettuna yhteensä 987 500 euroa, josta lukio-opiskelijoiden osuus on 722 500 euroa ja muiden toisen asteen opiskelijoiden osuus 265 000 euroa. Kustannus kattaa opiskeluvälineet koko keskimääräisen kolmen (3) vuoden opiskeluajalta.

 

Mikäli laskennassa huomioidaan keskeyttäneet opiskelijat, käytetään pohjana nykyisiä keskimääräisiä opiskelijamääriä koko koulutuksen ajalta, jolloin vuotuinen kustannus on laskennallisesti 908 310,00 euroa, josta lukio-opiskelijoiden osuus on 691 650,00 euroa ja muiden toisen asteen opiskelijoiden osuus 216 660 euroa. Keskimääräisessä laskennassa ei ole huomioitu, miten kulut jakautuvat vuosittain opiskelun aikana.

 

Koska nuoret voivat vapaasti hakeutua haluamaansa toisen asteen oppilaitokseen osa nuorista, joiden kotikunta väestörekisterissä on Nurmijärvi, opiskelee eri puolilla Suomea sijaitsevissa toisen asteen oppilaitoksissa. Myös heille tulisi tarjota maksuttomat opiskeluvälineet, mutta heidän tavoittamisensa on haasteellista.

 

Lopuksi

 

Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus suorittaa toisen asteen koulutus perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Sivistyslautakunta kuitenkin katsoo, että maksuttomien opiskeluvälineiden tarjoaminen toisen asteen opiskelijoille on niin suuri koulutuspoliittinen ratkaisu, että sen toteuttamiseksi tulee ensisijaisesti etsiä valtakunnallisia ratkaisuja.

 

Esitys:

Sivistyslautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen.

 

 

Lisätietoja: opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh. 040 317 2401

 

 

Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa Keturi Somersalon kannattamana esitti, että sivistyslautakunta palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja selvitetään, miten tavoitettaisiin nuoret, joille lukiokoulutuksesta tai ammatillisesta koulutuksesta aiheutuvat kustannukset muodostuvat kouluttautumisen esteeksi.

 

 

Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen seuraavasti:

 

 

 

Esittelijän esitys = jaa

 

Keturin esitys = ei

 

 

 

Äänestyksen tulos:

 

jaa 6 ääntä: Kakko, Kiurunen, Martelius, Raekannas, Mattila ja Kalliokoski

 

ei 5 ääntä: Pukarinen, Keturi, Linna, Somersalo ja Valli

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän esityksen äänestyksen jälkeen äänin 6 -5.

 

 

 

Päätökseen kuuluu liitteet 2-3.

______________

KH § 305

 

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan antaman vastauksen ko. valtuustoaloitteeseen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei aloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 11.

 

______

KV


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa