Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Johdon kuukausiraportti 1.1. - 31.10.2018

Kunnanhallitus

§ 303

03.12.2018

Valtuusto

112

12.12.2018

 

112

Johdon kuukausiraportti 1.1.-31.10.2018 sekä talousarviomuutokset vuoden 2018 talousarvioon

 

KH § 303

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan johdon kuukausiraportti tammi-lokakuulta toimitetaan kunnanhallitukselle. Raportissa esitetään talouden toteuman lisäksi tilinpäätösennuste sekä mahdolliset määrärahamuutokset. Mikäli lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat esittävät talousarviomuutoksia, raportti esitetään edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi talousarviomuutosten osalta.

 

 

Osavuosikatsauksessa 1.1.-31.8.2018 kunnan käyttötalouden nettomenoja kuvaava toimintakate oli elokuun loppuun mennessä toteutunut talousarvion mukaisena ja tilinpäätösennusteessa käyttötalouden ennakoitiin toteutuvan maltillisesti talousarviota heikompana. Tilinpäätösennusteessa merkittävin talouden muutos keskittyi verotuloennusteeseen, jonka perusteella kunnan verotulot tulisivat laskemaan talousarviosta n. 4,0 miljoonaan euroa.

 

 

Laskun taustalla vaikuttaa valtakunnallinen verotulojen ennustevirhe, jossa muun muassa edellisvuotta koskevien veronpalautusten sekä kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuluvan vuoden verotulojen tilityksiin ovat tulleet aliarvioiduksi alkuperäisissä ennusteissa. Osavuosikatsauksen yhteydessä käyttötalouteen ja investointeihin toteutettiin useita talousarviomuutoksia ja verotuloarviot muutettiin vastaamaan päivitettyjä verotuloennusteita. Kunnallisveroennustetta laskettiin talousarviosta 3 774 000 euroa ja yhteisöveroennustetta 360 000 euroa. Marraskuun verotuloennusteiden mukaan verotulojen ennakoidaan heikentyvän edelleen edellisestä ennusteesta, mutta verotulojen ennustevirheiden ja verotulojen tilitysrytmiin vaikuttavan verotilityslain muuttumisen perusteella lopulliseen verotuloennusteen liittyy siinä määrin epäluotettavuutta, ettei verotuloarviota ehdoteta muutettavan enää osavuosikatsauksen yhteydessä muutetusta talousarviosta.

 

 

Lokakuun loppuun mennessä käyttötalous on koko kunnan tasolla toteutunut lähes talousarvion mukaisena. Sivistystoimen käyttötalouden nettomenojen ennakoidut alitukset muutetusta talousarviosta, n. 0,5 milj. euroa, kompensoivat ympäristötoimialan, n. 0,3 milj. euron ja hyvinvointitoimialan n. 0,5 milj. euron menojen kasvupaineita. HUS:n antamien ennakkotietojen perusteella erikoissairaanhoidon kulut ovat toteutumassa noin 1,9 milj. euroa alle talousarvion, joka osaltaan tasapainottaa käyttötalouden painetta kuntatasolla. Tässä vaiheessa oletuksena on, että kunnan elokuun osavuosikatsauksessa muutettu toimintakate toteutuu talousarviota positiivisempana, erityisesti, jos erikoissairaanhoidon lopullinen laskutus toteutuu HUS:n ennakkoarvioiden mukaisesti. Ennakotietoa erikoissairaanhoidon laskutuksesta ei ole sisällytetty hyvinvointitoimialan tilinpäätösennusteeseen.

 

 

Kunnan vuosikatteen arvioidaan vahvistuvan maltillisesti elokuun osavuosikatsauksen arviosta, vuosikatteen asettuessa noin 10 milj. euroon. Poistojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti, jolloin tilikauden alijäämä asettuisi 7,8 milj. euroon.

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarviota matalampana, sillä osassa investointihankkeita toteutumisaikataulu siirtyy eteenpäin talousarviokauden 2018 ylitse. Sivistystoimen toteuttamatta jääviä kalusteinvestointeja ehdotetaan siirrettävän vuodelle 2019 ja kunnallistekniikan investoinneista määrärahoja jää arvion mukaan käyttämättä yhteensä 0,7 milj. euroa. Nurmijärven vesi -liikalaitoksen investointimäärärahoja ehdotetaan vähennettävän 0,8 milj. euroa.

 

 

Tilikauden investointien rahavirta lokakuun lopussa oli -21,3 milj. euroa ja sen arvioidaan nousevan tilikauden loppuun mennessä -29,9 milj. euroon. Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan tilinpäätösennusteessa paranevan hieman muutetusta talousarviosta, lähinnä investointien talousarvioalituksesta johtuen. Lainakannan muutoksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena, joskin investointien alittuminen talousarviosta laskee mahdollisesti kunnan lopullista lainanottotarvetta. Lopullinen lainakannan muutos tarkentuu vuoden lopulla, kun erikoissairaanhoidon mahdolliset palautukset sekä joulukuun verotulojen tilitystaso varmistuu.

 

 

Käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoituslaskelmaosan toteumatiedot ennusteineen on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa johdon kuukausiraportissa.

 

 

Esitykset muutoksista vuoden 2018 talousarvioon

 

 

Esitykset talousarviomuutoksista annetaan pääsääntöisesti osavuosikatsausten ja lokakuun johdon raportin yhteydessä.

 

 

Muutokset käyttötalousosaan:

 

 

1. Sivistystoimen toimialan varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueelta ehdotetaan siirrettävän palkkamäärärahoja 60 000 euroa hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueelle palkkamäärärahoihin.

 

 

2. Sivistystoimen toimialan varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueen palkkamäärärahoja ehdotetaan vähennettävän 500 000 euroa.

 

 

 

3. Keskushallinnon toimialan yhteiset toiminnot tulosalueen määrärahoista ehdotetaan siirrettävän 100 000 euroa Rajamäen uimahallin tulosalueen avustusmäärärahoihin.

 

 

4. Ympäristötoimialan tilakeskuksen tulosalueelle ehdotetaan lisättävän lisämääräraha 300 000 euroa.

 

 

5. Hyvinvointitoimialan sosiaalipalvelut -tulosyksikölle ehdotetaan lisättävän lisämääräraha 510 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan tehtävän seuraavat toimialan sisäiset tulosalueiden väliset määrärahasiirrot:

 

Määrärahan alkuperäinen tulosalue/tulosyksikkö

Siirrettävän määrärahan suuruus (euroa)

Siirrettävän määrärahan

uusi tulosalue/tulosyksikkö

hallinto- ja talouspalvelut/

toimialan yhteiset

40 000

perhe- ja sosiaalipalvelut/perhe- ja sosiaalipalveluiden yhteiset

perhe- ja sosiaalipalvelut/

perhepalvelut

25 000

perhe- ja sosiaalipalvelut/perhe- ja sosiaalipalveluiden yhteiset

perhe- ja sosiaalipalvelut/

perhepalvelut

165 000

perhe- ja sosiaalipalvelut/

sosiaalipalvelut

terveyspalvelut/terveyspalveluiden yhteiset

79 000

perhe- ja sosiaalipalvelut/

sosiaalipalvelut

terveyspalvelut/

suun terveydenhuolto

100 000

perhe- ja sosiaalipalvelut/

sosiaalipalvelut

terveyspalvelut/vanhustyö- ja laitoshoito

196 000

perhe- ja sosiaalipalvelut/

sosiaalipalvelut

terveyspalvelut/vanhustyö- ja laitoshoito

200 000

terveyspalvelut/

avoterveydenhuolto

terveyspalvelut/ESH

15 000

terveyspalvelut/

lääkäritoiminnot

terveyspalvelut/ESH

25 000

perhe- ja sosiaalipalvelut/

sosiaalipalvelut

 

 

Muutokset investointiosaan:

 

 

1. Keskushallinnon toimialan alaisista, irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut -hankeryhmän tietotekniikan investointimäärärahoista ehdotetaan vähennettävän 280 000 euroa ja siirrettävän 20 000 euroa talonrakennus -hankeryhmän kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt investointihankkeelle.

 

 

2. Ympäristötoimialan alaisiin investointimäärärahoihin ehdotetaan tehtävän muutoksia seuraavasti:

 

Investointikohde

Määrärahan lisäys (+)/väh. (-) euroa

Kunnallistekniikan rakentaminen

-224 000

Työpaikka-alueet

-316 000

Klaukkalan tieverkko

-250 000

Kunnan ja valtion yhteishankkeet

90 000

Yhteensä

-700 000

 

 

Sivistyslautakunnan 22.11.2018 kokouksessa esitetyt investointiosan määrärahasiirrot vuoden 2018 talousarviosta vuoden 2019 talousarvioon käsitellään erikseen valtuustossa alkuvuonna 2019. Siirtyvät määrärahat ehdotetaan poistettavan vuoden 2018 talousarvion investointiosasta seuraavasti:

 

 

3. Sivistystoimen toimialan alaisista, irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut -hankeryhmän koulujen kalustomäärärahoista ehdotetaan vähennettävän 45 000 euroa.

 

 

4. Sivistystoimen toimialan alaisista, irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut -hankeryhmän kirjasto- ja kulttuuripalveluiden investointimäärärahoista ehdotetaan vähennettävän 50 000 euroa.

 

 

Liikelaitosten talousarviomuutokset:

 

 

1. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä ehdotetaan nostettavan 900 000 euroon.

 

 

2. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen investointimäärärahoja ehdotetaan vähennettävän 800 000 euroa.

 

 

 

3. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen lainakannan muutosta ehdotetaan laskettavan 900 000 euroa.

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää

 

 

 

1. merkitä johdon kuukausiraportin tiedoksi sekä

 

 

2. esittää valtuustolle, että vuoden 2018 talousarviota muutetaan toimialojen ja liikelaitosten esitysten pohjalta seuraavasti:

 

 

 

Muutokset käyttötalousosaan:

 

 

1. Sivistystoimen toimialan varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueelta siirretään palkkamäärärahoja 60 000 euroa hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueen palkkamäärärahoihin.

 

 

2. Sivistystoimen toimialan varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueen palkkamäärärahoja vähennetään 500 000 euroa.

 

 

 

3. Keskushallinnon toimialan yhteiset toiminnot tulosalueen määrärahoja siirrettävän 100 000 euroa Rajamäen uimahallin tulosalueen avustusmäärärahoihin.

 

 

4. Ympäristötoimialan tilakeskuksen tulosalueelle myönnetään lisämääräraha 300 000 euroa.

 

 

5. Hyvinvointitoimialan sosiaalipalvelut -tulosyksikölle myönnetään lisämääräraha 510 000 euroa. Lisäksi tehdään seuraavat toimialan sisäiset tulosalueiden väliset määrärahasiirrot:

 

Määrärahan alkuperäinen tulosalue/tulosyksikkö

Siirrettävän määrärahan suuruus (euroa)

Siirrettävän määrärahan

uusi tulosalue/tulosyksikkö

hallinto- ja talouspalvelut/

toimialan yhteiset

40 000

perhe- ja sosiaalipalvelut/perhe- ja sosiaalipalveluiden yhteiset

perhe- ja sosiaalipalvelut/

perhepalvelut

25 000

perhe- ja sosiaalipalvelut/perhe- ja sosiaalipalveluiden yhteiset

perhe- ja sosiaalipalvelut/

perhepalvelut

165 000

perhe- ja sosiaalipalvelut/

sosiaalipalvelut

terveyspalvelut/terveyspalveluiden yhteiset

79 000

perhe- ja sosiaalipalvelut/

sosiaalipalvelut

terveyspalvelut/

suun terveydenhuolto

100 000

perhe- ja sosiaalipalvelut/

sosiaalipalvelut

terveyspalvelut/vanhustyö- ja laitoshoito

196 000

perhe- ja sosiaalipalvelut/

sosiaalipalvelut

terveyspalvelut/vanhustyö- ja laitoshoito

200 000

terveyspalvelut/

avoterveydenhuolto

terveyspalvelut/ESH

15 000

terveyspalvelut/

lääkäritoiminnot

terveyspalvelut/ESH

25 000

perhe- ja sosiaalipalvelut/

sosiaalipalvelut

 

 

 

Muutokset investointiosaan:

 

 

1. Keskushallinnon toimialan alaisista, irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut -hankeryhmän tietotekniikan investointimäärärahoista vähennetään 280 000 euroa ja siirretään 20 000 euroa talonrakennus -hankeryhmän kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt investointihankkeelle.

 

 

2. Ympäristötoimialan alaisiin investointimäärärahoihin tehdään muutoksia seuraavasti:

 

Investointikohde

Määrärahan lisäys (+)/väh. (-) euroa

Kunnallistekniikan rakentaminen

-224 000

Työpaikka-alueet

-316 000

Klaukkalan tieverkko

-250 000

Kunnan ja valtion yhteishankkeet

90 000

Yhteensä

-700 000

 

 

Todetaan, että sivistyslautakunnan 22.11.2018 kokouksessa esitetyt investointiosan määrärahasiirrot vuoden 2018 talousarviosta vuoden 2019 talousarvioon käsitellään erikseen valtuustossa alkuvuonna 2019. Siirtyvät määrärahat poistetaan vuoden 2018 talousarvion investointiosasta seuraavasti:

 

 

3. Sivistystoimen toimialan alaisista, irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut -hankeryhmän koulujen kalustomäärärahoista vähennetään 45 000 euroa.

 

 

4. Sivistystoimen toimialan alaisista, irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut -hankeryhmän kirjasto- ja kulttuuripalveluiden investointimäärärahoista vähennetään 50 000 euroa.

 

 

 

Liikelaitosten talousarviomuutokset:

 

 

1. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä nostetaan 900 000 euroon.

 

 

2. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen investointimäärärahoja vähennetään 800 000 euroa.

 

 

 

3. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen lainakannan muutosta lasketaan 900 000 euroa.

 

Lisätietoja: talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 10.

 

______

KV


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa