Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Nurmijärven kunnan hallintosääntöluonnos 4.12.2018 final

Kunnanhallitus

§ 270

05.11.2018

Kunnanhallitus

§ 302

03.12.2018

Valtuusto

111

12.12.2018

 

111

Kunnan hallintosäännön tarkistaminen

 

849/00.01.06.00/2018

 

KH § 270

Kunnan hallintosääntöön on valmisteltu 1.1.2019 voimaan tulevasta uudesta organisaatiosta johtuvat muutokset mm. toimiala- ja lautakuntarakenteeseen. Lisäksi on tarkistettu hankintavaltuuksia ja tehty lainsäädännöstä johtuvia muutoksia ja muita vähäisempiä sanamuotojen tarkennuksia.

 

 

Hallintosääntöä on valmisteltu hallintojohtajan johdolla toimialojen välisenä yhteistyönä. Hallintosääntö on ollut kunnanhallituksen kehitys- ja keskusteluasioissa esiteltävänä ja saatu palaute on otettu huomioon.

 

 

Oleellisimmat muutokset ovat

 

- elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen lakkaaminen

 

- hyvinvointitoimialan lakkaaminen

 

- sivistystoimiala muuttuu sivistys- ja hyvinvointitoimialaksi

 

- keskushallinnon toimiala muuttuu konsernipalvelujen toimialaksi

 

- tehtäväjakoa on tarkennettu lautakuntien välillä

 

- maankäyttöön ja rakentamiseen liittyviä eurorajoja on tarkistettu

 

- elinkeinojohtaja ja kunnansihteeri siirretty kunnanjohtajan valittaviksi

 

- hankintavaltuuksien eurorajoja on korotettu

 

- valtuuston kokousten osalta lisätty mahdollisuus puheenvuorojen keston rajoittamiseen

 

- lisätty talousarvioaloite

 

- tarkennettu sähköistä päätöksentekomenettelyä

 

- tarkennettu elinvoimalautakunnan esittelijät

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kunnan hallintosäännön liitteen mukaisena tulemaan voimaan 1.1.2019.

 

 

Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että toimielimet päivittävät toimintasääntönsä tarpeellisilta osin uutta hallintosääntöä vastaavaksi.

 

Lisätietoja: Hallintojohtaja Jukka Anttila, puh. 040 317 2001

 

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle siten, että kunnanhallitus tekee esityksensä valtuustolle 3.12.2018 pidettävässä kokouksessa.

 

______

KH § 302

Valtuustoryhmiltä saatujen kommenttien pohjalta hallintosääntöluonnokseen on tehty seuraavat tarkennukset:

 

 

- 18 § lautakuntien yleistehtävät ja ratkaisuvalta

 

säilytetään nykyisen hallintosäännön mukaisina

 

lukuun ottamatta sopimusten vastuuhenkilöiden määräämistä

 

- 19 § - 20 § hyvinvointia edistävien järjestöjen avustusten myöntäminen siirretään hyvinvointilautakunnalle

 

- sivistyslautakunnalle jää taiteen perusopetusta ja kansalaisopistotoimintaa järjestävien yhdistysten avustukset

 

- hyvinvointilautakunnan tehtäviin lisätään kotoutumispalvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja järjestämisestä vastaaminen

 

- 21 § tarkennettu sanamuoto "vireilletuloksi"

 

- 23 § lisätään "kaavoitusohjelman mukaisesti"

 

- 97 § puheenvuorojen pituutta koskevaa kohtaa tarkennettu

 

- lisäksi muuna muutoksena 11 § sivistystoimenjohtaja muutetaan "sivistysjohtaja" (virkanimikemuutos tulee käsiteltäväksi erikseen).

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kunnan hallintosäännön liitteen mukaisena tulemaan voimaan 1.1.2019.

 

 

Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että toimielimet päivittävät toimintasääntönsä tarpeellisilta osin uutta hallintosääntöä vastaavaksi.

 

Lisätietoja: Hallintojohtaja Jukka Anttila, puh. 040 317 2001

 

Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa Peltonen mm. Pispalan kannattamana esitti lisättäväksi §:ään 128, että vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnassa.

 

 

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

 

 

Esittelijän esitys = Jaa

 

Peltosen esitys = Ei

 

 

Äänestyksen tulos:

 

Jaa 6 ääntä: Raekannas, Jalava, Salonen, Sivula, Tapiolinna, Vaulamo

 

Ei 5 ääntä: Hägg, Latva, Peltonen, Pispala, Räty.

 

Päätös:

Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 6-5 hyväksynyt esittelijän esityksen.

 

 

Lisäksi kunnanhallitus muutti yksimielisesti §:n 97 viimeisen kappaleen kuulumaan seuraavasti: Suositus ryhmäpuheenvuoron pituudeksi on enintään 10 minuuttia ja muun puheenvuoron pituudeksi enintään 5 minuuttia. Puheenjohtajalla on oikeus tehdä tarvittaessa yksittäisen asian kohdalla muutoksia puheenvuorojen pituuteen.

 

 

Muutoin kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 9.

______

KV


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa