Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 2019 luonnos

Kunnanhallitus

§ 307

03.12.2018

Valtuusto

116

12.12.2018

 

116

Valtuuston kokouksiin ym. liittyvät käytännöt vuonna 2019

 

KH § 307

Kuntalain mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja.

 

Valtuuston kokousviikolla maanantaisin pidetään valtuuston kyselytunti, jonka aiheena on valtuuston kokouksessa käsiteltävät asiat ja erikseen esiteltävät ajankohtaiset asiat, joista kaikista on mahdollisuus kysellä lisää taustoja.

 

Nurmijärven kunnan kuulutukset julkaistaan tiedoksi myös internetissä osoitteessa www.nurmijarvi.fi.

 

Kunnanhallitus päättää erikseen omista kokouksistaan ja esityslistojen lähettämisestä ym. käytännön toimenpiteistä kokouksiin liittyen sekä myös yleisesti päätösten tiedottamisesta.

 

Asioiden sujuvan käsittelyn ja päätöksenteon kannalta on välttämätöntä, että kunnan muut toimielimet päättäessään omista kokousaikatauluistaan ottavat tarpeellisessa määrin huomioon valtuuston kokousohjelman.

 

Kunnan 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolovelvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, tehdään asiakirjaan merkintä salassapidosta.

 

Esityslista toimitetaan kaikille valtuutetuille ja varavaltuutetuille tallentamalla esityslista heidän saatavilleen tietojärjestelmään.Joitain esityslistakappaleita on käytettävissä kokouksessa mahdollisten teknisten häiriöiden varalta. Valtuutetut voivat jatkossakin saada paperiset esityslistat niin halutessaan.

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää valtuuston päätettäväksi valtuuston vuoden 2019 kokousten ja koollekutsumistavan osalta seuraavaa:

 

 

a) Valtuuston kokouskuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaulun lisäksi hallintojohtajan ilmoituslehdeksi valitsemassa Nurmijärven Uutisissa.

 

b) Kokouskutsu käsiteltävine asioineen toimitetaan sähköpostina hallintosäännön edellyttämässä ajassa. Valtuuston esityslistat ja liitteet toimitetaan kaikille valtuutetuille ja varavaltuutetuille tallentamalla ne luottamushenkilöiden verkkopalveluun. Talousarvioasiakirjat ja muut vastaavat liitteet toimitetaan kuitenkin myös paperimuodossa. Lisäksi joitain esityslistakappaleita on käytettävissä kokouksissa mahdollisia häiriötilanteita varten sekä lehteriyleisöä varten. Valtuutetut voivat jatkossakin saada paperiset esityslistat niin halutessaan.

 

Esityslista lähetetään myös valtuustoryhmien varavaltuutetuille seuraavasti: niille vaaliliiton KOK + RKP neljälle ensimmäiselle, KESK + LIB, SDP ja VIHR kolmelle ensimmäiselle, PerusS kahdelle ensimmäiselle sekä VAS ja KD yhdelle ensimmäiselle varavaltuutetulle, jotka eivät saa esityslistaa muussa yhteydessä.

 

c) Valtuusto kokoontuu vuonna 2019 pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 18 seuraavasti:

30.01.2019

27.02.2019 (tarvittaessa)

27.03.2019

24.04.2019 (tarvittaessa)

22.05.2019 OVK I

12.06.2019 TP

28.08.2019 (tarvittaessa)

25.09.2019 OVK II

30.10.2019

13.11.2019 OVK III + TP ennuste, TA + verot

11.12.2019

 

Mikäli käsiteltävien asioiden määrä ja laatu sallii, voidaan kokous jättää pitämättä tai sen ajankohtaa siirtää valtuuston puheenjohtajan päätöksellä.

 

Lisätietoja: kunnansihteeri Anne Pölönen, puh. 040 317 2013

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 12.

 

______

KV


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa