Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 306

03.12.2018

Valtuusto

115

12.12.2018

 

115

Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Nurmijärven Virastotalon lainalle

 

719/02.05.06/2016

 

KH § 306

Valtuusto on päättänyt (KVALT 76/2016) myöntää Nurmijärven kuntakonserniin kuuluvalle kiinteistöosakeyhtiö Nurmijärven Virastotalolle omistusosuutensa mukaisen omavelkaisen takauksen 6 503 490,00 euron suuruiselle lainapääomalle. Laina-ajaksi on asetettu 25 vuotta, viitekorko on sidottu 12 kuukauden euriboriin ja marginaali 0,55 prosenttiin. Lyhennykset maksetaan 1-2 kertaa vuodessa tasalyhennyksinä ja järjestelypalkkio on 0,1 prosenttia luoton määrästä.

 

 

Valtuuston päätöksessä on todettu, että kahden lainavuoden jälkeen jäljellä oleva laina erääntyy ja jälleenrahoitus tarkastellaan 23 vuoden maksuohjelmalla.

 

 

Nordean mukaan valtuuston myöntämässä takauspäätöksessä asetettu 23 vuoden maksuohjelma ei ole enää mahdollinen pankin nykyisten lainatuotteiden puitteissa ja tämän perusteella takauspäätös on syytä päivittää vastaamaan muuttuneita lainaehtoja.

 

 

Jäljellä oleva ja jälleenrahoitettavaksi tuleva lainapääoma on tällä hetkellä 5 875 000,00 euroa. Jälleenrahoitusta varten kiinteistöosakeyhtiö tarvitsee kunnalta omavelkaisen takauksen päivitetyin lainaehdoin.

 

 

Kiinteistöosakeyhtiön edustajat ovat neuvotelleet jälleenrahoituksesta Nordean kanssa, jonka perusteella yhtiö esittää Nurmijärven kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunnan omavelkainen takaus myönnettäisiin korkeintaan 80 prosentin suuruisena jälleenrahoitettavaksi tulevasta 5 875 000,00 euron lainapääomasta. Näin ollen taattava osuus lainapääomasta olisi kunnan osalta korkeintaan 4 700 000,00 euroa. Lainan viitekorko sidottaisiin 12 kk euriboriin ja marginaali olisi 0,55% ja laina-aika 23 vuotta. Laina olisi lyhennysohjelmallinen, jonka perusteella lainaa lyhennettäisiin tasaeränä puolivuosittain 10 vuotta. Tämän jälkeen sovittaisiin pankin kanssa uudelleen maksuohjelmasta jäljellä olevalle laina-ajalle (13 vuotta).

 

 

Korkoriskin hallitsemiseksi lainoitus on mahdollista toteuttaa korkoputkilainana, jolla lainan kokonaiskorko (viitekorko + marginaali) sidotaan 1,35%-1,9% vaihteluvälille 10 vuoden ajaksi. Järjestelyssä lainan kokonaiskoron minimi asettuisi 1,35 prosenttiin ja markkinakorkojen mahdollisen nousun myötä maksimikorko 1,9 prosenttiin. Huomioiden nykyiset indikaatiot yleisestä korkotason noususta lähitulevaisuudessa, korkoputkilainaa suojausinstrumenttina voidaan pitää hinnaltaan kohtuullisena.

 

 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tehtävänä on päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta, huomioiden, mitä kuntalain 129 §:ssä takauksen antamisen periaatteista ja rajoituksista on säännelty.

 

 

Takaus annetaan kunnan lähes kokonaan omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle, jossa toisena vähemmistöomistajana on Kansaneläkelaitos sekä vuokralaisina kunnan lisäksi julkisen hallinnon toimijoita.

 

Takaukseen ei siten liity merkittävää taloudellista riskiä, eikä takaus mittakaavansa osalta myöskään vaaranna kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Edellä mainituista tekijöistä johtuen kunnan etujen turvaaminen ei edellytä, että takaukselle vaadittaisiin erillisiä vastavakuuksia.

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

 

 

1. päättää myöntää 80 prosentin suuruisen omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Nurmijärven Virastotalon Nordea Bank Oyj:ltä hankkimalle enintään 5 875 000,00 euron lainalle (taattava osuus

 

4 700 000,00 euroa), jonka laina-aika on 23 vuotta, viitekorko 12 kk euribor, marginaali 0,55 prosenttia, maksuohjelma 10 vuotta ja lyhennystapana tasalyhennys puolivuosittain,

 

 

2. toteaa, että takauksesta peritään vuosittain taattavaan lainapääomaan sidottu 0,25 prosentin takausprovisio (31.12. tilanteen lainapääomalla laskettuna), ja että takaus on voimassa 10 vuotta takaussopimuksen allekirjoittamisesta,

 

 

 

3. toteaa, että korkoriskin hallitsemiseksi laina voidaan toteuttaa tarvittaessa myös korkoputkilainana, jonka käytöstä kiinteistöosakeyhtiö päättää erikseen oman korkoriskipolitiikkansa mukaisesti.

 

Lisätietoja: hallintojohtaja Jukka Anttila, puh. 040 317 2001, talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

 

 

Esittelijän lisäysesitys:

Kiinteistöyhtiöltä edellytetään riittävää 50 %:n vastavakuutta taattavasta pääomasta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin täydennettynä esittelijän lisäyksellä. Tämän mukaisesti kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

 

 

1. päättää myöntää 80 prosentin suuruisen omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Nurmijärven Virastotalon Nordea Bank Oyj:ltä hankkimalle enintään 5 875 000,00 euron lainalle (taattava osuus

 

4 700 000,00 euroa), jonka laina-aika on 23 vuotta, viitekorko 12 kk euribor, marginaali 0,55 prosenttia, maksuohjelma 10 vuotta ja lyhennystapana tasalyhennys puolivuosittain,

 

 

2. toteaa, että takauksesta peritään vuosittain taattavaan lainapääomaan sidottu 0,25 prosentin takausprovisio (31.12. tilanteen lainapääomalla laskettuna), ja että takaus on voimassa 10 vuotta takaussopimuksen allekirjoittamisesta,

 

 

 

3. edellyttää kiinteistöyhtiöltä riittävää 50 %:n vastavakuutta taattavasta pääomasta,

 

 

4. toteaa, että korkoriskin hallitsemiseksi laina voidaan toteuttaa tarvittaessa myös korkoputkilainana, jonka käytöstä kiinteistöosakeyhtiö päättää erikseen oman korkoriskipolitiikkansa mukaisesti.

______

KV


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa