Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 82

29.11.2018

Kunnanhallitus

§ 322

17.12.2018

 

Valtuustoaloite perhepuiston rakentamisesta

 

655/10.03.01.06/2018

 

TEKLA § 82

 

Keskustan valtuustoryhmä on 29.8.2018 tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään selvitettäväksi mahdollisuus toteuttaa perhepuisto Nurmijärvelle. Aloitteessa esitetään, että kunta selvittäisi, miten ja minkälaisin kustannuksin perhepuisto voitaisiin toteuttaa esim. Sääksin alueelle tai jonnekin muualle Nurmijärvellä. Aloitteessa esitetään, että puistossa voisi olla esim. liikennepuisto, erilaisia kiipeilytelineitä, liukumäkiä, kuntoilulaitteita, motoriikkaratoja sekä älypelejä. Liikkumisen edistämisen lisäksi perhepuistoon olisi mahdollista työllistää kesätyösetelillä nuoria huolehtimaan puiston toiminnoista. Liikennepuistossa olisi tarvetta ohjaajille, jotka voisivat huolehtia kalustosta ja puiston muusta toiminnasta.

 

 

Aloite on annettu ympäristötoimialalle valmisteltavaksi 17.12.2018 mennessä.

Vastine

Perhepuisto tarvitsee pinta-alaltaan riittävän ison alueen, joka on myös maastomuodoiltaan toteuttamiseen soveltuva. Lisäksi perhepuiston tulee sijainniltaan olla helposti saavutettavissa kuntalaisten näkökulmasta.

Aloitteessa on perhepuiston sijaintipaikaksi esitetty Sääksin aluetta. Aloitteessa viitataan Metsähallituksen ja kunnan väliseen maakauppaan 11.12.2017. Kaupassa kunnalle siirtyi 6,7 ha:n suuruinen yleinen uimaranta-alue, ranta-asemakaavan mukainen virkistys- ja pysäköintialue sekä veteraanimajan tontti yhteensä 19,72 ha (sis. 2,46 ha vesialuetta). Alueet kuuluvat Kalkkilammen-Sääksjärven Natura 2000-alueeseen. Kaupan perusteluissa sanotaan, että virkistysalueiden käyttöä voidaan kehittää kunnan toivomalla tavalla, johon aloitteen tekijätkin viittaavat.

Kunnan omistukseen hankittu 6,7 ha:n kokoinen yleinen uimaranta-alue sisältää Sääksin uimarannan, pysäköintialueen ja viereisen suon. Uimaranta-alue ei sovellu perhepuiston sijoituspaikaksi uimaranta-alueen luonteen ja koon puolesta. Toinen kunnan omistukseen hankittu maa-alue sijoittuu Röykän uimapaikan ja Haukilammen leirikeskuksen ympäristöön rantatonttien taakse (19,8 ha). Alueelle on laadittu Sääksjärven ranta-asemakaava I. Kaavan virkistysalueelle on osoitettu kaava-alueen läpi kulkeva ohjeellinen ulkoilureitti. Ulkoilu alueella tulee ohjata ulkoilureiteille. Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus, joka koskee maisemaa muuttavaa rakennustyötä. Lisäksi Sääksin alueet ovat sijainniltaan syrjäisiä ja vaikeasti saavutettavia. Näin ollen edellä kuvatut maa-alueet soveltuvat huonosti alueeksi, johon voitaisiin perhepuisto toteuttaa.

Taajamakohtaisessa tarkastelussa on haastavaa löytää asemakaava-alueilta riittävän suuria puistoalueita perhepuiston sijoittamiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi maastomuodot asettavat omat haasteensa perhepuiston sijoittamiseen. Kirkonkylällä lähellä keskustaa on Maaniitun puistoalue, jonka koko on 17,74 ha. Puistoalueesta on yksityisen omistuksessa n. 5,5 ha. Kunnan omistamalle puistoalueelle on toteutettu vuosien kuluessa puistoraittiverkosto, matonpesupaikka, koirapuisto, laaja nurmikenttä ja frisbee-golfrata. Lisäksi puistoon on toteutettu avoimen päiväkotitoiminnan talo.


Maaniitun puistoon on vuonna 1988 tehty yleissuunnitelma. Puistosuunnitelma piti sisällään aloitteen mukaisia toimintoja jo nyt toteutettujen toimintojen lisäksi. Suunnitelmaa päivittämällä yhteistyössä sivistystoimen kanssa, olisi mahdollista toteuttaa perhepuisto Nurmijärvellä esim. Maaniitun alueelle. Yksityisten omistamat puistoalueet tulisi hankkia kunnan omistukseen ennen perhepuiston suunnittelua ja toteutusta.

Maaniitun yleissuunnitelman toteuttamisen kustannusarvio oli vuonna 1988 noin 1 miljoona euroa. Päivittämällä yleissuunnitelma siten, että huomioidaan jo toteutetut puistonosat, kustannusarvio tarkentuu. Yleissuunnitelman laatimisen jälkeen tulee investointiohjelmaan varata rahaa puistosuunnitelman toteuttamiseen tuleville vuosille sekä laatia tarkemmat toteutussuunnitelmat perhepuistosta.

 

Lisäksi voidaan todeta, että 2020-luvulla kirkonkylän liikuntapuiston mahdollisen laajentamisen yhteydessä voidaan tarpeen mukaan suunnitella ja toteuttaa myös perheille ja senioreille soveltuvia kuntoiluvälineitä ja -alueita.

 

Esitys:

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Maaniitun perhepuiston yleissuunnitelman päivittämisen tulevina vuosina ja antaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen.

 

 

Lisäksi tekninen lautakunta esittää, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun

 

käsitellyksi.

 

Lisätietoja: kunnanpuutarhuri Tapio Peltonen, puh. 040 317 2332

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______

KH § 322

 

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan antaman vastauksen ko. valtuustoaloitteeseen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei aloite edellä todetun lisäksi anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Kunnanhallitus palautti yksimielisesti asian valmisteltavaksi siten, että tehdään kokonaisvaltainen puistoselvitys ensin ennen aloitteen käsittelyä.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa