Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Klaukkalantie asemakaava pkt

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 53

12.06.2018

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 106

11.12.2018

Kunnanhallitus

§ 318

17.12.2018

 

Klaukkalantie (Mt 132), asemakaava ja asemakaavan muutos

 

872/10.03.01.02/2016

 

ASRA § 53

Klaukkalan ohikulkutien rakentamisen kilpailutus on käynnistetty 18.05.2018. Valmistuessaan Klaukkalan ohikulkutie mahdollistaa taajaman keskeisen liikenneväylän, Klaukkalantien, muuttamisen maantiestä kaduksi. Ohikulkutien valmistumisen myötä merkittävä osa läpikulkuliikenteestä ohjautuu jatkossa taajaman ohi ja Klaukkalantietä voidaan kehittää entistä enemmän taajaman sisäisen, julkisen ja kevyen liikenteen toimivuuden sekä taajamakuvan ehdoilla.

 

 

Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalan taajaman keskellä mukaillen Klaukkalantien linjausta. Osa Klaukkalantiestä on jo aikaisempien kaavamuutosten myötä muuttunut katualueeksi. Näitä kaavamuutoksia ovat Viirinlaakso (3-323) ja Klaukkalantie välillä Ropakkotie- Järvihaantie (3-334). Tarkoitus on laatia asemakaava katualuetta varten puuttuville osuuksille Vantaan rajalta lähes Lopentien alkuun, ohikulkutien tulevaan liittymiskohtaan saakka. Myös aikaisemmin katualueeksi muutetuilla osuuksilla tarkastellaan liikenteen sujuvuutta ja taajamakuvaa Klaukkalantien yhtenäisen kokonaisuuden näkökulmasta. Asemakaava ja asemakaavan muutos on käynnistetty Nurmijärven kunnan aloitteesta ja tehdään kunnan omana työnä. Asemakaavan muutos on vaikutukseltaan merkittävä ja sen hyväksyy valtuusto.

 

 

Suunnittelualueeseen kuuluvat alueet ovat pääosin maantietä. Sen alueelle ulottuu myös yksityisiä kiinteistöjä ja Nurmijärven kunta omistaa siellä joitakin vähäisiä alueita.

 

 

Suunnittelun kohteena on Klaukkalantie välillä Aittakalliontie-Metsäkyläntie. Aittakalliontie-Härkäpurontie-osuudella asemakaavan muuttamisella ja laatimisella edistetään kevyenliikenteen yhteyden rakentamista taajaman pohjoisosaan. Välillä Kirkkotie-Lahnuksentie kehitetään erityisesti kaupunkikuvaa. Osuudella Lepsämäntie-Metsäkyläntie asemakaavan muutoksella kehitetään liikenteen ja erityisesti joukkoliikenteen sujuvuutta.

 

 

Alueella on voimassa Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava. Kaavakarttojen epävirallisessa yhdistelmässä, 2017, Klaukkala on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi sekä tiivistettäväksi alueeksi. Klaukkalantie on osoitettu yhdystieksi ja Klaukkalan ohikulkutie seututieksi tai pääkaduksi.

 

 

Pääosalla alueesta on voimassa Klaukkalan osayleiskaava (tullut voimaan 2017), jossa Klaukkalantie on osoitettu seututieksi/pääkaduksi. Suunnittelualueen ympäristö on taajaman keskustan osalta osoitettu lähinnä erilaisille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoimintojen alueeksi ja asuinalueeksi. Taajaman laidalla alue on osoitettu myös maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, loma-asuntoalueeksi ja luonnonsuojelualueeksi. Osalla alueesta, aivan suunnittelualueen pohjoisosassa, on voimassa Perttulan osayleiskaava (tullut voimaan 2016). Suunnittelualueen ympäristö on osoitettu lähinnä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on osittain maisemallisia arvoja.

 

 

Suurella osalla alueesta on voimassa asemakaava, jossa liikennealue on osoitettu mm. kauttakulku-, sisääntulo- ja ohitustieksi, jolle suora liittymä ilman erillistä suostumusta on kielletty (LT) sekä kauttakulku- tai sisääntulotieksi suoja- ja näkemäalueineen. Keskusta alueella maantie alue on jo eri asemakaavamuutosten puitteissa muutettu osittain katualueeksi. Tiealuetta ympäröivät korttelialueet ovat pääosin asumista (AO, AR, AP, AK, AL) liike- tai toimitiloja (AL, K, KM, KTY) sekä yleisiä rakennuksia (YT, YO). Näiden lisäksi tiealueeseen rajoittuu katualuetta, viheraluetta tai puistoa. Tärkeimmät liittyvät kadut ovat Metsäkyläntie, Lahnuksentie, Luhtajoentie, Kuonomäentie-Gunnarintie, Lepsämäntie-Ylitilantie, Kirkkotie ja Järvihaantie. Näistä Kirkkotie ja Luhtajoentie välittävät jatkossa liikennettä ohikulkutielle.

 

 

Klaukkalantie sijoittuu keskiosaltaan taajamarakenteen sisälle, rakennetun ympäristön keskelle. Katualueen tilavaraus on melko väljä ja se jakaa taajamaa kahtia. Pohjois- ja eteläosassa tie kulkee vehreämmän ja rakentamattomamman ympäristön keskellä. Se ylittää Luhtajoen vesiuoman suunnittelualueen etelä- sekä pohjoispäässä ja siltä avautuu näkymiä Valkjärvelle sen pohjoisosassa. Tie nousee ajoittain mäille, Ristipakan, Ropakon ja Härkämäen kohdalla, jolloin avautuu näkymiä laaksoihin ja peltoaukeamille sekä rakennetun taajaman yli.

 

 

Suunnittelualueelle sijoittuu kaksi rakennusperintöselvityksessä inventoitua kohdetta. Toinen niistä on ns. Kototalo, alueen keskellä ja toinen asuintalo kaavamuutosalueen eteläosassa. Tieltä käsin voidaan havaita useita muitakin inventoituja rakennusperintökohteita, kuten Valkjärven rannan huvilat ja tilat, joka on merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Tie ulottuu maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön alueelle myös Perttulassa. Se ylittää maisemallisesti arvokkaan kallioalueen Mustamäki-Pietarinmäki kallioalueella ja sivuaa Vaskomäen paikallishistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävää kalliota Klaukkalan keskustassa. Tieltä avautuu näkymä Klaukkalan kirkolle, joka on kirkollisena rakennuksena paikallinen maamerkki ja arvorakennus.

 

 

Suunnittelualue sivuaa liito-oravien esiintymisaluetta tai kulkureittiä Ropakkotien ja Kirkkotien alueella, pohjoisessa Luhtajoen varressa sekä etelässä Lehtimäentien kohdalla. Alueen pohjoisosassa, Luhtajoen varressa, on luontokohde sivuten suunnittelualuetta sen itäpuolella. Alueen maaperä on pääosin savea ja kalliota.

 

 

Varsinaisen maantien alueen lisäksi kaava-alueeseen voidaan sisällyttää ympäröiviä korttelialueita sen mukaan, kun lopullinen suunnitelma tai asemakaavan kaavatekninen toteuttaminen edellyttää. Pääsääntöisesti kehittämistoimenpiteet tapahtuvat asemakaavassa liikennealueeksi osoitetulla alueella. Asemakaava ja asemakaavan muutos voidaan toteuttaa myös pienemmissä osissa kaavateknisistä tai aikataulullisista syistä.

 

 

Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan tarkentavia liikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen, liikennemeluun, hulevesiin ja taajamakuvaan liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia. Klaukkalan maisemaan, liikenteeseen ja hulevesiin liittyviä laajempia selvityksiä on laadittu myös Klaukkalan osayleiskaavan laatimisen yhteydessä. Liikenteeseen liittyviä suunnitelmia on laadittu myös aikaisempien Klaukkalantien aluetta koskevien asemakaavamuutosten yhteydessä. Klaukkalan keskustan taajamakuvan kehittämistä on tutkittu erillisenä konsulttityönä vuonna 2013.

 

 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteellinen aikataulu on kaksi-kolme vuotta. Ohikulkutie on tarkoitus ottaa käyttöön liikenteelle vuoden 2021 aikana.

 

 

Teknisen johtajan esitys:

 

 

Asemakaavoitus ja rakennuslautakunta päättää ilmoittaa Klaukkalantietä välillä Aittakalliontie-Metsäkyläntie koskevan asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen vireille tulleeksi.

 

Lisätietoja:

kaavoitusarkkitehti Katri Peltoniemi p. 040 317 4660

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 6.

______

ASRA § 106

Klaukkalantien asemakaava- ja asemakaavan muutos toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa välillä Kirkkotie - ohikulkutien liittymä. Sillä mahdollistetaan kevyenliikenteen väylän rakentaminen kyseiselle osuudelle. Samassa yhteydessä arvioidaan selvityksin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vaikutukset liikenteen melun, hulevesien sekä luontoarvojen osalta. Vireille tulleen alueen eteläisemmät osat tulevat luonnoskäsittelyyn myöhemmin.

 

 

Klaukkalantien osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS, oli nähtävillä 8.-17.9.2018. Siitä saatiin viisi lausuntoa ja kuusi mielipidettä. Tämän lisäksi osalliset ovat ottaneet yhteyttä asemakaavoitukseen ja esittäneet huomioita suullisesti.

 

 

Uudenmaan ELY-keskus esittää, että ennen kadunpitopäätöstä tulee Klaukkalantien kunto inventoida, jotta kunta on selvillä sen kunnossapitoon siirtyvän väylän ominaisuuksista. Lisäksi asemakaavarajausta pohjoisessa tulee tarkistaa siten, että siihen kuuluu ainoastaan Klaukkalantien katualuetta, eikä ohikulkutien maantiealuetta. Mikäli kaavamuutos ei huononna nykytilannetta melun osalta, ELY-keskus ei näe, että kaavan toteutuminen itsessään laukaisisi meluntorjunnan toteuttamisen välittömän tarpeen. Kaavoituksella ja liikennesuunnittelulla tulee kuitenkin jatkossa pyrkiä siihen, että melutilanne paranee nykyisestä niissä kohteissa, jotka nyt altistuvat melulle. Mikäli osayleiskaavassa suojeltavaksi osoitetun rakennuksen suojelu halutaan poistaa, tulee se perustella asemakaavassa tarkoin. Lisäksi kadun vaikutukset esimerkiksi meluesteiden osalta maisemaan ja ympäristöön tulee arvioida ja mahdolliset negatiiviset vaikutukset minimoida.

 

 

Vastine:

 

Kaava-alueen rajausta sekä nimeä on tarkistettu ja nyt käsiteltävänä olevalle alueelle on laadittu meluselvitys. Meluselvityksen mukaan välitöntä melunsuojaustarvetta ei ole. Ajoneuvomäärät alueella vähenevät ohikulkutien käyttöönoton myötä, mikä vaikuttaa äänitasoihin. Maisemallisesti merkittäville alueille ei ole esitetty taajamakuvaan vaikuttavia muutoksia, kuten meluesteitä. Muutokset ympäristössä aiheutuvat lähinnä kevyenliikenteen väylän rakentamisesta, sen luiskista ja pengerryksistä. Katualueella sijaitsevat suojeltavaksi osoitetut rakennukset sijaitsevat kaavamuutosalueen myöhemmin käsiteltävällä eteläisellä osa-alueella.

 

 

Elisa Oyj tuo esille, että alueen kaapelit ja putkitukset tulee huomioida rakennustöitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Myös Telia Company tuo esille alueen läpi kulkevat kaapelireitit, joiden mahdollisista siirroista ja syntyvistä kustannuksista tulee sopia hyvissä ajoin.

 

 

Vastine:

 

Olemassa olevat kaapelit ja putket huomioidaan mahdollisuuksien mukaan katusuunnitelmassa ja toteutuksessa.

 

 

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla tai Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella ei ole asemakaavan muutoksen osalta huomautettavaa.

 

 

OAS:iin ja vireilletuloon liittyvissä mielipiteissä nousivat esille kaupunkikuvalliset, liikenteen toimivuuteen liittyvät seikat sekä huoli Klaukkalan keskustan liikekiinteistöjen liittymien säilymisestä sekä keskustan liikkeiden toimintaedellytysten kehittymisestä. Nämä mielipiteet painottuvat kuitenkin Klaukkalantien eteläiseen osaan, joten näiden mielipiteiden referointi sekä niihin laaditut vastineet esitetään Klaukkalantien kaavoituksen myöhemmässä osassa, Klaukkalantien keskusta-aluetta koskevassa asemakaavan muutoksessa.

 

 

Nyt käsiteltävällä osuudella on asemakaavoitukseen otettu yhteyttä ja esitetty mielipiteitä hulevesien hallinnasta, ajoliittymien toimivuudesta, huolesta kiinteistöjen pinta-alan pienenemisestä katualuevarausten myötä sekä liikenteen melusta.

 

 

Vastine:

 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksessa ei ole rajoitettu liittymismahdollisuuksia nyt tarkasteltavana olevalla alueella. Olemassa olevat liittymäkiellot sen sijaan on säilytetty ennallaan.

 

Asemakaava-alueeseen on kevyen liikenteen väylän edellyttämien tilavarausten takia otettu vähäisessä määrin lähivirkistys- (VL-) ja maatalousaluetta (M). Tämä ei oleellisesti vaikuta alueiden toimivuuteen.

 

 

Hulevesien hallinnasta on laadittu asemakaavakohtainen selvitys. Alueelle on myös laadittu meluselvitys liikenteen melusta.

 

 

Suuri osa saapuneista mielipiteistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan koskee Klaukkalantien eteläisempiä alueita ja sen liikekiinteistöjen toimintaedellytyksiä. Palaute huomioidaan mahdollisuuksien mukaan Klaukkalantien asemakaavan muutoksen seuraavissa vaiheissa.

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalla on mahdollisuus tutustua saapuneeseen palautteeseen kokouksessaan.

 

 

Nyt käsiteltävänä olevalla alueella osoitettava katualue sijoittuu pääosin jo katu- tai maantiealueeksi osoitetulle alueelle. Se ulottuu lisäksi vähäisesti maatalous- ja lähivirkistysalueelle. Katualueen rajat perustuvat katusuunnitelmaan kevyenliikenteenväylän rakentamiseksi.

 

 

Alueelle tehtyjen selvitysten mukaan Klaukkalantien muuttaminen katualueeksi ei edellytä merkittävää melusuojausta tai aluevarauksia hulevesien hallitsemiseksi. Liikenne-ennusteen mukaan liikennemäärät välillä Järvihaantie-ohikulkutien liittymä vähenevät oleellisesti ohikulkutien liikenteelle oton vuoksi. Luontoselvityksen mukaan alueelta löytyneet keltamatara-esiintymät sen sijaan saattavat edellyttää toimenpiteitä, kuten kasvin siirtoa toteuttamisvaiheessa. Asemakaava ja asemakaavan muutos eivät olennaisesti vähennä kiinteistöjen olemassa olevia liittymiä, mutta kevyenliikenteen väylän toteuttamisen johdosta liittymät voivat muuttua.

 

Teknisen johtajan esitys:

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää esittää Klaukkalantien, välillä Kirkkotie-Ohikulkutien liittymä (osa 1), asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja suunnitteluaineiston MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville laitettavaksi vähintään 30 päivän ajaksi.

 

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Katri Peltoniemi, puh. 040 317 4660

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Sam Borup poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 3.

______

KH § 318

 

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen Klaukkalantien, välillä Kirkkotie-Ohikulkutien liittymä (osa 1) asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi.

 

 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos sekä suunnitteluaineisto asetetaan MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa