Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Hyvinvointilautakunta

§ 58

18.12.2018

 

Hyvinvointilautakunnan kokoukset 2019 ja pöytäkirjojen nähtävilläpito

 

HYVOLTK § 58

Hyvinvointilautakunta siirtyy 1.1.2019 lähtien hyvinvointi- ja sivistystoimialalle.

 

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 

 

 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, tehdään asiakirjaan merkintä salassapidosta.

 

 

Hyvinvointilautakunnan kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkistamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §: ssä tarkemmin säädetään.

 

Esitys:

Hyvinvointilautakunta päättää 1.1.2019 - 31.12.2019 välisen ajan kokousten ja pöytäkirjojen nähtävilläpidon osalta seuraavaa:

 

 

1. Hyvinvointilautakunnan kokoukset pidetään 1.1.2019 - 31.12.2019 välisenä aikana seuraavan aikataulun mukaisesti:

 

torstai 17.1. yhteinen strategiaseminaari klo 17.00-20.00 Käräjäsali

 

tiistai 22.1. kello 17:00

tiistai 5.2. kello 17:00

tiistai 5.3. kello 17:00

tiistai 23.4. kello 17:00

tiistai 28.5. kello 17:00

tiistai 18.6. kello 17:00

tiistai 27.8. kello 17:00

tiistai 1.10. kello 17:00

tiistai 29.10. kello 17:00

tiistai 19.11. kello 17:00

tiistai 10.12. kello 17:00

 

 

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunnanvirastolla ja ne alkavat klo 17.Tarvittaessa hyvinvointilautakunta voi poiketa em. kokousajoista ja paikasta. Kokouksia voidaan tarvittaessa järjestää joustavasti esimerkiksi siten, että kokouksen alussa on kyselytunti, jonka aikana valmistelijoilta voidaan kysyä tarkentavia kysymyksiä päätösten tueksi. Kyselytunnin jälkeen valmistelijat voivat poistua kokouksesta.

 

 

2. Esityslista liitteineen toimitetaan sähköisesti luottamushenkilöiden extranet-verkon kautta hyvinvointilautakunnan jäsenille ja kunnan hallintosäännön edellyttämille henkilöille pääsääntöisesti seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Asioiden valmistelun niin edellyttäessä, kokouskutsu voidaan toimittaa neljä (4) päivää ennen kokousta. Lisäksi esityslistat laitetaan nähtäville kunnan kotisivuille.

 

 

3. Hyvinvointilautakunnan kokousten pöytäkirja tarkastetaan viikon kuluessa kokouspäivästä ja julkaistaan luottamushenkilöiden extranet-verkossa hyvinvointiautakunnan jäsenille kokouspäivän jälkeen kahdeksantena (8.) päivänä, pyhäpäivän sille sattuessa kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä. Lisäksi pöytäkirjat laitetaan nähtäville kunnan kotisivuille.

 

 

4. Viranhaltijoiden pöytäkirjat pidetään nähtävänä päätöksentekoa seuraavana arkipäivänä, ellei viranomainen perustellusta syystä päätä muuta aikaa.

 

Lisätietoja:

Päivi Benjaminsson, va hallintopäällikkö sivistystoimi puh. 040 317 2400

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa