Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Nykytilan kuvaus_liite_B
  Joukkoliikennetaulukko_nuorisolippu_liite_C

Tekninen lautakunta

§ 75

27.09.2018

Kunnanhallitus

§ 237

08.10.2018

Valtuusto

§ 100

14.11.2018

 

Valtuustoaloite nurmijärveläisten nuorten ilmaisen kunnan sisäisen joukkoliikenteen kustannusten selvittämisestä

 

491/08.01.00.01/2018

 

TEKLA § 75

Juha Hyvämäki ym. (yhteensä 32 valtuutettua) ovat tehneet 20.6.2018 valtuustoaloitteen, jossa esittävät Nurmijärven kuntaa selvittämään kustannukset, jotka aiheutuisivat alle 18-vuotiaille nuorille tarjottavasta ilmaisesta kunnan sisäisestä joukkoliikenteestä. Esitys perustuisi normaaleihin linja-autojen vakiovuoroihin. Aloitteessa pyydetään selvittämään kustannuslaskenta 2. asteen opiskelijoiden osalta heidän koulupolkunsa loppuun saakka.

 

Kuntastrategiassa valtuusto on kirjannut tavoitteeksi, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen ja aloitteen mukaan valtuusto on päättänyt parantaa lukiokoulutuksen houkuttelevuutta oman kunnan alueella. Myös muun palveluverkon muutostilanteissa on aloitteen mukaan syytä vastata nuorten liikkumisen haasteisiin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa koululaiset pitivät hyvinvointia estävänä tekijänä riittämätöntä julkista liikennettä ja pitkiä etäisyyksiä. Aloitteen mukaan nuorten kynnys käyttää joukkoliikennettä voi jopa kaventaa osallistumismahdollisuuksia harrastuksiin.

 

Aloitteessa on otettu kantaa kolmen päätaajaman ja sivukylien harvahkoon verkkoon, jonka sisällä liikkuminen koulukuljetuksia lukuun ottamatta perustuu pääosin yksityisautoihin. Vanhempien työssäkäynti on pitkälti pendelöintiä Nurmijärven ja pääkaupunkiseudun välillä. Aloitteen mukaan nuorten harrastustoimintaan kulkeminen toteutuu henkilöautoilla taajamien välillä. Matalan kynnyksen joukkoliikenteellä kuljettaminen helpottaisi perheitä arkirutiinien pyörittämisessä sekä rohkaisisi ja totuttaisi nuoria joukkoliikenteen käyttöön. Aloitteen mukaan myös ne lapset ja nuoret joiden koulumatkan pituus ei oikeuta koulukuljetukseen, saisivat turvallisen koulukyydin vuoroliikennettä käyttäen. Koulujen lähiympäristön liikenneriskit pienentyvät, jos pihoja ruuhkauttava saattoliikenne vähenee. Lisäksi aloitteen tekijät toteavat, että ilmainen joukkoliikenne tukisi nuorten mahdollisuutta hakeutua 2. asteen jatko-opintoihin oman kunnan alueelle, mikä olisi merkittävä vetovoimatekijä.

 

Vastine valtuustoaloitteeseen:

Nurmijärven kunta on kilpailuttanut Nurmijärven joukkoliikenteen ajalle 1.1.2015-31.12.2018. Kilpailutusasiakirjat on laadittu hyvässä yhteistyössä kuntapäättäjien kanssa. Kilpailutuksen perustietoina on määritelty tavoiteltava palvelutaso vuorojen suhteen ja mm. lipputuotteet. Käyttöoikeussopimusliikenteessä päätilaaja määrittelee palvelutason ylätasolla, jonka pohjalta liikennöitsijä laatii varsinaisen linjastosuunnitelman aikatauluineen. Lipputulot liikennöitsijä saa pitää kokonaisuudessaan. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on määritelty paras mahdollinen arvio lipputuloista määriteltyjen lipputuotteiden ja asiakasmäärien osalta.

 

Palvelutasokuvaus

Keskeinen osa nuorten joukkoliikenteen käyttämistä on ajettavien vuorojen soveltuvuus tarpeeseen. Asiaa on selvitetty useiden vuosien ajan mm. kuntalaiskyselyin sekä yhteistyökokouksin kunnan eri toimialojen, paikallisen liikennöitsijän ja Uudenmaan ELY-keskuksen kesken. Nykyinen palvelutaso on pitkäaikaisen suunnittelun tulos. Uudenmaan ELY-keskus on laatinut 12/2016 palvelutasopäätöksen kunnan lausunnon pohjalta. Nykyinen palvelustasotarjonta on päätaajamien välillä tiheähkö. Haja-asutusalueen vuorotarjontaa voi kuvata tyydyttäväksi asiakaspotentiaaliin liittyen.

 

Tiivistetty nykyinen vuorotarjonta on liitteenä.

 

Nuorisolippujen nykytila

Nurmijärven kunnassa myytäviä tuettuja lipputuotteita ovat nuorisolippu (kunnan sisäinen) 44 euroa, Nurmijärvi-Vantaa/Espoo 49 euroa ja Nurmijärvi-Helsinki 70 euroa. Kuukausilippujen hinnat ovat olleet ennallaan alkaen 1.1.2015. Lipputuotteet ovat myytävissä alle 18-vuotiaille.

 

Lippujen hinnoittelusta voi todeta vuoden 2018 osalta, että nuorisolippujen hinnat ovat parhaimmillaan noin 60-70 % subventoituja todelliseen hintaan nähden. Nurmijärven nuorisolippujen hinnoittelu on yksi Suomen edullisimmista.

 

Kuukausilippujen lisäksi on käytössä Matkahuollon kertaliput ja sarjaliput, sekä koululaisliput.

 

Nuorisolipun myyntitilastot ovat liitteenä.

 

Kustannukset

Valtuustoaloitteessa on pyydetty Nurmijärven kuntaa selvittämään kustannukset, jotka aiheutuisivat alle 18-vuotiaille nuorille tarjottavasta ilmaisesta kunnan sisäisestä joukkoliikenteestä.

 

Laskennassa on käytetty keskimääräistä 10 000 ikäryhmään kuuluvaa nykyisten lipputuotteiden piiriin kuuluvaa nuorta, jolloin on saatu laskettua lipputulot. Osassa lipputuotteita on käytetty karkeaa keskimääräistä arvioita ikäryhmän osuudesta, jotka käyttäisivät joukkoliikennettä (kertaliput). Kyseisessä laskennassa on painotettu vanhempien ikäluokkien todennäköisempää joukkoliikenteen käyttöä nuorempiin nähden. Lopputuloksena on saatu vuosittaiseksi matkamääräksi 340 000 matkaa ja keskihinnaksi 3,06 € (alv. 0 %) per matka. Laskelma sisältää myös kunnan rajojen ylittävää matkustamista, jonka vaikutus on kuitenkin laskentakertoimilla huomioitu parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseen. Lisäksi laskennassa on huomioitu KELA:n maksamien koulumatkatukien omavastuut. Kokonaiskustannusvaikutus kunnan sisäisiin nuorten joukkoliikennelippuihin olisi oheisilla tiedoilla noin 1,0 M€ vuodessa.

 

Mikäli kunta päättäisi siirtyä nuorten ilmaisen joukkoliikenteen käyttämiseen sisäisiin matkoihin, olisi aluksi perusteltua selvittää kustannuksia kokeiluluonteisesti, jolloin todelliset kustannukset olisivat varmemmin todennettavissa. Kokeilunluonteinen ajanjakso voisi olla esimerkiksi 30 päivää, jolloin tieto kustannuksista ja matkamäärien muutoksista olisi mahdollisimman hyvä. Kokeilujakson tarkempi suunnittelu on tehtävä yhteistyössä lupaviranomaisen ja liikennöitsijän kesken. Toimivaltaisen lupaviranomaisen kanssa olisi vielä käytävä vuoropuhelu mm. sopimuksen- ja lainmukaisuudesta ilmaisia lipputuotteita perustettaessa.

 

Lähtökohtaisesti kunnan palvelut tuottavat kustannuksia ja ne katetaan verovaroin. Nurmijärven joukkoliikennekustannukset ovat vuonna 2018 noin 3,6 M€.

 

Nurmijärven joukkoliikenteen kehittämisessä on keskeistä kehittää linjastoa palvelemaan entistä kustannustehokkaammin kuntalaisia. Uuden sopimuskauden aikana linjastorakenteeseen on tehtävä muutoksia mm. palvelutarpeiden muuttuessa (uudet asuin- ja työpaikka-alueet). Nurmijärven nuorten lipputuotteet ovat tällä hetkellä erittäin kilpailukykyiset verrattuna esimerkiksi naapurikuntiin. Näin ollen mahdollinen lisäpanostus olisikin perusteltua suunnata palvelutason kehittämiseen kokonaisvaltaisesti.

Esitys:

Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen.

 

 

Tekninen lautakunta esittää, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Lisätietoja: va. tekninen johtaja Juha Oksanen, puh. 040 317 4461

 

Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa Taipale esitti Aittakallion ja Laineen kannattamana lisättäväksi päätökseen, että tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle nurmijärveläisten nuorten ilmaisen kunnan sisäisen joukkoliikenteen kustannusten selvittämistä 30 päivän kokeiluluonteisella ajanjaksolla.

Lautakunta esittää, että valtuusto varaa kokeiluun määrärahaa 130 000 euroa vuodelle 2019.

 

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Taipaleen muutosesityksen.

 

______

KH § 237

Kunnanjohtajan talousarvioesityksessä ei ole 130 000 euron määrärahaa ko. kokeiluun.

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esittelijän esittämän vastauksen ko. valtuustoaloitteeseen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei aloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 4.

 

______

KV § 100

 

 

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Hyvämäki teki päätökseen liittyen ponsiesityksen: Kunta selvittää nuorten joukkoliikenteen muuttuvat käyttötarpeet esim. palveluverkon muutostilanteissa ja tukee

toiminnoillaan nuorten sujuvaa liikkumista.

 

Puheenjohtaja tiedusteli, että voiko valtuusto yksimielisesti hyväksyä ponsiesityksen. Valtuusto ilmaisi hyväksyvänsä ponnen.

 

Päätös: Valtuusto hyväksyi

 

 

1. kunnanhallituksen esityksen, mikä ilmenee teknisen lautakunnan esittelijän esityksestä. Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja aloite todetaan loppuun käsitellyksi sekä

 

2. hyväksyä Hyvämäen tekemän ponsiesityksen.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 6.

 

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa