Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sivistyslautakunta

§ 78

25.10.2018

Kunnanhallitus

§ 273

05.11.2018

Valtuusto

§ 99

14.11.2018

 

Valtuustoaloite koulurauha-asiamiehen nimittämisestä

 

657/12.00/2018

 

SIVIS § 78

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen koulurauha-asiamiehen nimittämisestä (liite 1). Aloitteen mukaan koulurauha-asiamies olisi koko sivistystoimen yhteinen, eikä hän olisi sidoksissa yksittäiseen kouluun tai oppilaitokseen ja niiden henkilökuntaan. Asiamies voisi olla joko päätoiminen tai sivutoiminen tai virka olisi yhdistettynä kunnan sivistystoimen muuhun virkaan.

 

 

Aloitteen mukaan:

 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.9.2018 (§ 214) lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi sivistystoimialalle 17.12.2018 mennessä.

 

Sivistystoimiala on valmistellut aloitteeseen seuraavan vastauksen:

 

"Koulurauha-asiamiehen yhteystiedot tulisi olla jokaisessa koulussa näkyvästi esillä ja ne tulisi tiedottaa myös koteihin."

 

Koulut tiedottavat oppilaille sekä vanhemmille keneen voi olla yhteydessä, jos kokee kiusaamista. Pääsääntö on, että jokaista koulussa työskentelevää aikuista voi asialla lähestyä. Lisäksi on aina mahdollista ottaa yhteyttä suoraan sivistystoimeen. Koulun henkilökunnan yhteystiedot tiedotetaan koteihin kunkin lukuvuoden alkaessa ja kunnan sivistystoimen yhteystiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta.

 

"Kynnys yhteydenottoon tulisi olla matala."

 

Yhteydenottokynnys oppilaille ja huoltajille tuttuun opettajaan tai rehtoriin sekä koulun opiskeluhuollon ammattihenkilöihin on matala. Yhteydenottokynnyksen mataluudesta myös muistutetaan säännöllisesti. Koulun henkilökunta näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä ja ottaa itse matalalla kynnyksellä yhteyttä koteihin kiusaamisasioissa.

 

"Koulurauha-asiamiehelle annettaisiin valtuudet ottaa vastaan ilmoitukset koulukiusaamisesta ja muista vakavasti koulurauhaa häiritsevistä asioista. Hän voisi saattaa vakavat tapaukset sivistyslautakunnan tai tarvittavien viranomaisten tietoon toimenpiteitä varten."

 

Kun opettaja tai rehtori saa tietää kiusaamisesta, edellyttää perusopetuslaki, että tästä lähetetään ilmoitus osapuolten huoltajille. Opetuksen järjestäjä voi myös linjata, että nämä ilmoitukset saatetaan tiedoksi myös sivistystoimeen. Kiusaamista ei vähennä se, että ilmoitusta kiusaamisesta jaetaan useille eri tahoille. Rehtori vastaa lainsäädännön mukaan koulun toiminnasta ja näin ollen siitä, että tiedossa oleviin kiusaamisiin puututaan ja kiusaaminen saadaan loppumaan.

 

Opetustoimen henkilöstölle on säädetty velvollisuus ilmoittaa poliisille, jos heillä on tieto lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta tai henkeä tai terveyttä uhanneesta rikoksesta, josta enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. Lisäksi on oikeus ilmoittaa poliisille, jos on saanut tiedon, että joku on vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. Yhteistyötä tehdään poliisin kanssa myös kiusaamisasioissa matalalla kynnyksellä niin yksittäisissä tapauksissa kuin yhteisöllisen opiskeluhuollonkin osalta.

Opetushenkilöstöllä on velvollisuus tehdä ilmoitus myös lastensuojeluun sekä sosiaalitoimeen, jos heillä on huoli lapsen hyvinvoinnista. Ilmoitusvelvollisuudet ovat henkilökohtaisia velvollisuuksia, joten niitä ei voi siirtää koulurauha-asiamiehelle.

 

"Hänelle annettaisiin riittävät valtuudet selvittää tapahtumat itsenäisesti salassapito- ja muut säädökset huomioon ottaen. Edelleen hänelle annettaisiin valtuudet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kiusaamistapausten johdosta."

 

Perusopetuslaki sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki säätävät kiusaamisen selvittämisen koulun henkilökunnan tehtäväksi yhdessä opiskeluhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Jokaisella koululla tulee olla suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelmassa määrätään miten kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen toteutetaan sekä miten asia käsitellään yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla. Lisäksi siinä määrätään millaisia voivat olla yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän että sen kohteena olevan osalta.

 

Myös yhteistyö huoltajien ja tarvittavien viranomaisten kanssa toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa määrätään myös, miten suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilökunnalle, oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille tehdään ja miten suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi tapahtuu.

 

Koulun toiminnasta vastaavana viranhaltijana rehtori on kiusaamistapauksissa velvollinen toimimaan siten, että kiusaaminen tulee selvitetyksi suunnitelman mukaisesti. Tämän suunnitelman mukaisesti kiusaamisasiaa selvittämään ja siinä toimimaan ei tarvita koulurauha-asiamiehen nimikkeellä toimivaa uutta henkilöä. Salassa pidettäviä tietoja ei myöskään voida ilman laissa säädettyä oikeutta luovuttaa ulkopuolisille.

 

On myös syytä ottaa huomioon, että toimenpiteiden, joihin voidaan ryhtyä, on oltava lain mukaisia. Perusopetuksessa toimivallasta käyttää julkista valtaa, kuten määrätä ojentamis- ja kurinpitoseuraamuksia, on tarkoin säädelty. Vain koulun rehtorilla ja opettajalla on toimivalta määrätä rangaistuksia oppilaalle. Oppilaalle ei voida määrätä mitään muita seuraamuksia eli rangaistuksia kuin mitä perusopetuslaissa on säädetty.

 

"Koulurauha-asiamiehen tulisi antaa vuosittain kunnan sivistyslautakunnalle ja valtuustolle kertomus koulurauhan tilasta ja kehityksestä sekä tarvittavista ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä kunnan koululaitoksissa, jotta myös luottamushenkilöt olisivat selvillä koulurauhan toteutumisesta kunnassa."

 

Tätä tehtävää varten ei tarvita erillistä koulurauha-asiamiestä, vaan sivistyslautakunta ja valtuusto voivat edellyttää sivistystoimen tekemään tällaisen kertomuksen aina, kun se katsotaan tarpeelliseksi. Lautakunta viime kädessä vastaa opetuksen järjestämisestä ja on velvollinen sitä seuraamaan ja arvioimaan.

 

Yleensä seuranta tapahtuu yhteisöllisen opiskeluhuollon kautta. Yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Opetuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata perusopetuslain toteutumista sekä tukea opetuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä.

 

Yhteenvetona sivistystoimi toteaa, että valtuustoaloitteessa koulurauha-asiamiehelle esitetyt tehtävät kuuluvat jo tällä hetkellä opetustoimen viranhaltijoiden tehtäväkuviin. Toimivallasta käyttää oppilaisiin kohdistuvaa julkista valtaa on säädetty lain tasolla, eikä näistä opettajille ja rehtorille säädetyistä toimivalloista ole mahdollista kunnan omilla päätöksillä poiketa.

 

Koulurauha-asiamiehen nimittäminen ei lisäisi asiaan liittyvää osaamista. Tärkeämpää on kouluttaa jokainen koulussa jo toimiva luomaan sellaista toimintakulttuuria, jossa kiusaamista ei esiinny sekä kehittää puuttumis- ja seurantakulttuurista sellainen, että kiusaaminen saadaan loppumaan.

 

Mikäli kiusaamisasiaa ei saada ratkaistua kaikkia tyydyttävällä tavalla koulun tai sivistystoimen omin keinoin, voidaan aluehallintovirastoa pyytää kanteluteitse asiaa selvittämään ja arvioimaan sitä, ovatko tehdyt toimet olleet lainsäädännön näkökulmasta oikeita ja riittäviä.

 

Esitys:

Sivistyslautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen.

 

Lisätietoja: opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh. 040 317 2401

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

Päätökseen kuuluu liite 1.

 

____________

KH § 273

 

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy edellä todetun sivistyslautakunnan antaman vastauksen ko. valtuustoaloitteeseen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei aloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______

KV § 99

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa