Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Ohjaamon esite verkostoille

Sivistyslautakunta

§ 23

27.03.2018

Kunnanhallitus

§ 95

09.04.2018

Sivistyslautakunta

§ 81

25.10.2018

Kunnanhallitus

§ 272

05.11.2018

Valtuusto

§ 98

14.11.2018

 

Valtuustoaloite koskien Nurmijärven Ohjaamon kehittämistä todelliseksi palveluksi alle 30-vuotiaille nuorille

 

996/12.05.02/2017

 

SIVIS § 23

Jenni Sandberg ja Tarja Salonen sekä yhteensä 39 allekirjoittajaa esittävät 13.12.2017 jättämässään valtuustoaloitteessaan Nurmijärven Ohjaamon kehittämistä todelliseksi palveluksi alle 30-vuotiaille nuorille.(liite 3)

 

 

Kunnanhallitus on lähettänyt kokouksessaan 15.1.2018 § 9 aloitteen sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi.

 

 

Valtuustoaloitteessa todetaan seuraavaa:

 

" Nurmijärven tulee olla aktiivinen ja aloitteellinen sekä selvittää miten ja millä aikataululla ja minkälaisella yhteistyömallilla Ohjaamo saadaan todelliseksi palveluksi nuorille ja Keski-Uudenmaan Ohjaamon koordinoitu palvelu hyödynnettyä Nurmijärvellä mahdollisimman hyvin.

 

 

Toiminnalla on suoria, positiivisia vaikutuksia mm.. nuorten työllistymiseen (vahva työllistämisen edistäminen näkökulma ja esim. aktivointisuunnitelmien sujuvoittaminen), hyvinvointiin (nuori saadaan nopeammin oikeisiin palveluihin), viranomaisyhteistyön selkeytymiseen ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn."

 

 

Mikä on Ohjaamo

 

Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste. Ohjaamo rakentuu monialaisesti tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea tarjoavista eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta.

 

 

Ohjaamon ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä erityisesti kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen.

 

 

Ohjaamo on matalankynnyksen paikka, jonne nuori voi tulla puhumaan pulmistaan ilman ajanvarausta.

 

 

Ohjaamon tavoitteena on toimia nuorten tukena siihen asti kunnes löydetään pidempikestoinen ratkaisu. Tukea annetaan koko laajan monialaisen yhteistyöverkoston palveluiden avulla.

 

 

Ohjaamo Nurmijärvi

 

Nurmijärven Ohjaamo on aloittanut toimintansa osana Ohjaamo Keski-Uusimaa-hanketta. Hankekausi oli 1.3.2015-28.2.2018. Hanke oli ESR rahoitteinen ja hanketta hallinnoi Keuda.

 

 

Nurmijärven Ohjaamon toimintaa aloiteltiin syksyllä 2015. Toiminnan vastuutahona toimi Nurmijärven nuorisopalvelut. Hankkeen ohjausryhmään Nurmijärveltä kuului sivistystoimenjohtaja.

 

 

Käytännön toiminnassa ovat olleet mukana työllistämisestä vastaava erityisnuorisotyöntekijä sekä etsivä nuorisotyöntekijä. Ohjaamon rakentaminen aloitettiin yhteistyöverkoston rakentamisella ja palvelumuotoilulla.

 

 

Ohjaamossa työskentelevät etsivät nuorisotyöntekijät ovat palkattu Etelä-Suomen aluehallintoviraston valtionavustuksella etsivän nuorisotyön tukemiseen. Nurmijärvi on saanut 1.8.2016 alkaen valtionavustuksen 2 etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen yhden etsivän nuorisotyöntekijän sijaan. Etsivien nuorisotyöntekijöiden työtehtävät on jaettu siten, että toinen heistä vastaa Ohjaamo Nurmijärvestä käyttäen siihen 50 % työajastaan.

 

 

Nurmijärven Ohjaamon verkostoon kuuluvat seuraavat tahot:

 

Kaksi etsivää nuorisotyöntekijää, aikuissosiaalityö, kunnan työllistämispalvelut, te-toimiston asiantuntija, erityisnuorisotyöntekijä, ammatinvalinnanohjaaja, Te-toimiston opinto-ohjaaja, Työtehoseuran opinto-ohjaaja (TTS) sekä Kela.Verkostoon kuuluvat kutsuttuna myös terveydenhoitaja, päihdesairaanhoitaja sekä Keudan kuraattori.

 

 

Verkosto kokoontuu kerran kuukaudessa.

 

Oppilaitosyhteistyötä tehdään Keudan ja TTS:n kanssa.

 

3. sektorin toimijoista yhteistyötä tehdään mm. Klaukkalassa toimivan klubitalon kanssa.

 

 

Ohjaamo Nurmijärven toimipiste sijaitsee osoitteessa Aleksis Kiventie 9, Nurmijärvi, II kerros.

 

 

Ohjaamon päivystys on avoinna tiistaisin klo 8-12 ja keskiviikkoisin 13-16. Päivystysaikoina Ohjaamossa on paikalla etsivä nuorisotyöntekijä, Te-toimiston asiantuntija sekä verkostoon kuuluvia henkilöitä sopimuksen mukaan.

 

 

Ohjaamo päivystykset on aloitettu 1.1. 2018. Ohjaamossa ei ole käynyt suoraan kadulta tulleita asiakkaita päivystysaikoina. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat ohjanneet omia asiakkaitaan päivystysajoille.

 

 

Ohjaamon asikaskunta on koostunut tällä hetkellä pääsääntöisesti nuorista, jotka ovat jo etsivän nuorisotyön asiakkaita.

 

Viikosta 8 alkaen Te-hallinnon työntekijä on ollut saatavilla kahtena päivän viikossa (tiistai ja keskiviikko), jolloin he voi kutsua omia asiakkaitaan ko päiville.

 

 

Nurmijärven kunnassa etsivää nuorisotyötä tehdään 16-29 vuotiaiden nuorten parissa. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin.

 

Etsivä nuorisotyöntekijä etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

 

Etsivä nuorisotyö on nuorten tilanteen ja myös nuoren perheen kasvuolojen kokonaisvaltaista huomioimista ja tukemista. Jossain tapauksissa nuoren ollessa alaikäinen myös vanhemmuuden tukemista.

 

Etsivän nuorisotyön asiakkaat tarvitsevat rinnalla kulkemista ja konkreettista tukea arjen asioissa.

 

 

Asiakkaat ohjautuvat etsivään nuorisotyöhön oppilaitoksista, aikuissosiaalityöstä, te-toimistosta, puolustusvoimista, siviilipalvelukeskuksesta, mielialapoliklinikalta sekä nuorten ystävien ja huoltajien ohjaamana.

 

 

Nurmijärven Ohjaamon kehittäminen

 

Nurmijärven Ohjaamoa on kehitetty koko sen toiminta- ajan. Ohjaamon kehittämisen haasteena on ollut sopivien toimitilojen puute, etsivien nuorisotyöntekijöiden määräaikaiset työsuhteet sekä verkostoon kuuluvien henkilöiden vaihtuvuus ja sitoutuminen.Nurmijärven Ohjaamon esite liitteessä 4.

 

 

Elokuun 2018 alussa nuorisopalveluihin tulee vakinainen etsivän nuorisotyöntekijän toimi, jonka toimenkuvaan kuuluu mm. Ohjaamon toiminnan kehittäminen ja siitä vastaaminen.

 

 

Nuorten työpajalla rakennettu "Ohjaamo paku" alkaa tarjoamaan liikkuvaa Ohjaamopalvelua 24.4.2018 alkaen. Ohjaamo paku jalkautuu asiantuntijoineen nuorten toimintaympäristöihin.

 

 

Haasteena on edelleen Ohjaamon näkyvyyden lisääminen siten, että nuoret tunnistaisivat palvelun ja rohkaistuisivat hakemaan palvelua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 

 

Toimintaa paremmin palvelevaa toimitilaa etsitään Nurmijärven kirkonkylästä, jossa toimii myös läheiset yhteistyökumppanit.

 

Toiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi, joka vaatii laajaa sitoutumista sekä resursseja.

 

Esitys:

Sivistyslautakunta antaa esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen koskien Nurmijärven Ohjaamon kehittämistä todelliseksi palveluksi alle 30-vuotiaille nuorille.

 

Lisätietoja: nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen, puh. 040 317 2060

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liitteet 3 - 4.

 

 

_________________________

KH § 95

Kunnanhallitus hyväksyy edellä todetun sivistyslautakunnan antaman vastauksen ko. valtuustoaloitteeseen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Kunnanhallitus palautti asian yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi mm. parannusehdotusten saamiseksi.

 

______

SIVIS § 81

Ohjaamon kehittämistä on jatkettu seuraavin toimenpitein:

 

 

1. Etsivien nuorisotyöntekijöiden määräaikaiset tehtävät on muutettu vakinaisiksi 1.8.2018 alkaen.

 

Tehtäviin on julkisen haun kautta palkattu kaksi työntekijää. Toisen valitun henkilön toimenkuvaan kuuluu 50 % Ohjaamoon liittyviä työtehtäviä sisältäen toiminnan kehittämisen.

 

Etsivien nuorisotyöntekijöiden tehtävien jaolla on mahdollistettu toiselle työntekijälle Ohjaamoon liittyvien työtehtävien hoito sekä toiminnan kehittäminen.

 

2. Ohjaamon toimipiste Aleksis Kiventiellä Nurmijärvellä on sisustettu asiakkaita ja asiantuntijoita paremmin palvelevaksi.

 

Ohjaamo on avoinna tiistaisin klo 9-12 ja keskiviikkoisin klo 13-16.

 

3. Toinen Ohjaamon palvelupiste on avattu Klaukkalan entiseen yhteispalvelupisteeseen lokakuun alussa.

 

4. Liikkuva Ohjaamo (Ohjaamo-paku) on kiertänyt huhtikuusta syyskuuhun seuraavissa paikoissa: TTS, Keuda Lopentie, Tiiran - ja Sääksin uimarannat, K-Supermarket Nurmijärvi, K-Citymarket Klaukkala, Rajamäen skeittiramppi.

 

Ohjaamo-paku on ollut myös Klaukkalassa Monikkopäivässä 8.9. ja Klaukkalan klubitalolla 18.8 järjestetyssä Block Partyssä.

 

Lisäksi Ohjaamo-paku on ollut kutsunnoissa.

 

Kaikissa paikoissa Ohjaamo-pakussa on ollut mukana verkostoon kuuluvia eri alojen asiantuntijoita. Mukana olevista asiantuntijoista on viestitty Ohjaamoverkostoon kuuluville sekä Ohjaamon viestintäkanavien kautta.

 

5. Ohjaamoverkosto kokoontuu kerran kuukaudessa. Verkostoon kuuluvat 2 asumisneuvojaa, Te-asiantuntija, terveydenhoitaja, opintovalmentaja, työvalmentaja, 2 aikuissosiaalityöntekijää, kunnan työllisyyspalveluiden edustaja, ammatinvalintapsykologi, opinto-ohjaaja, sekä etsivät nuorisotyöntekijät ja nuorten työllistämisestä vastaava henkilö.

 

6. Ohjaamolle on luotu omat sivut Instagramiin ja Facebookiin. Kunnan kotisivuilla olevaa Ohjaamo- sivua pidetään ajan tasalla. Markkinointia hoidetaan näiden kanavien lisäksi jakamalla flyereita.

 

7. Liikkuvalla Ohjaamolla on käytössä verkkoyhteyksillä varustettu kannettava tietokone, jota asiakkaat käyttävät yhdessä työntekijöiden kanssa esim. työnhaussa.

 

8. Ohjaamon tiloissa Aleksis Kiventiellä Nurmijärvellä on järjestetty työnantajatreffejä ja URA-valmennusta.

 

9. Koulujen 9-luokan oppilaita on vieraillut Ohjaamossa tutustuen sen palveluihin.

 

10. Nurmijärven Ohjaamo on osana Kuumakuntien Ohjaamoverkostoa. Kuumakuntien koordinaattorit kokoontuvat 2 kk välein.

 

11. Ohjaamon asiakkaat kirjataan NUT-tilastoon.

 

12. Ohjaamo on aloittamassa Digi-hankeyhteistyön Nurmijärven opiston kanssa.

 

 

Ohjaamo-pakun avulla on tavoitettu runsaasti asiakkaita ja tuotu toimintaa tututuksi. Helppo tavoitettavuus on saanut kiitosta asiakkailta. Nuoria huolettavat pienet pulmat on voitu ratkaista yhdellä tapaamisella tai tarvittaessa sopia uusi tapaaminen.

 

Ohjaamo-paku on herättänyt kiinnostusta myös muissa kunnissa ja siihen ovat eri toimijat käyneet tutustumassa.

 

Valtakunnallisen Kohtaamo-hankkeen Ohjaamojen kyselytuokio- verkkotapaaminen esittelee marraskuussa Nurmijärven liikkuvaa Ohjaamoa.

 

 

 

 

Esitys:

Sivistyslautakunta antaa esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen koskien Nurmijärven Ohjaamon kehittämistä todelliseksi palveluksi alle 30-vuotiaille nuorille.

 

Lisätietoja: nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen puh. 040 317 2060

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

Päätökseen kuuluu liitteet 3 - 4.

 

____________

 

KH § 272

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy edellä todetun sivistyslautakunnan antaman vastauksen ko. valtuustoaloitteeseen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei aloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 10.

 

______

KV § 98

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 5.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa