Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite / Työllistämisen Nurmijärvi-lisän käytöstä ja tuloksista
  Liite / Työssäoloehdon täyttävään työsuhteeseen työllistäneet henkilöt jaoteltuna alkamisen mukaan

Hyvinvointilautakunta

§ 40

04.09.2018

Kunnanhallitus

§ 236

08.10.2018

Valtuusto

§ 96

14.11.2018

 

Nurmijärvi-lisän vakinaistaminen osaksi kunnan työllisyyspalveluita

 

758/05.20.00/2018

 

HYVOLTK § 40

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi loppukeväällä 2017 työllistämisen Nurmijärvi-lisän käyttöönoton (Valtuuston päätös 31.05.2017 § 56). Tämä päätös pohjautui valtuustoaloitteeseen, joka oli nimetty "Uutta työtä sakkojen sijaan". Aloitteen ajatuksena oli se, että kunnan maksamalla työllistämisen tukirahalla pystyttäisiin parantamaan pitkäaikaistyöttömien työllistymisen mahdollisuuksia. Kohderyhmäksi tälle tukitoimelle määriteltiin 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työttömät kuntalaiset, josta kunta joutuu maksamaan takaisin Kelalle osan työttömien saamasta työmarkkinatuesta. Tämä takaisin maksettava summa on ollut kuukausitasolla keskimäärin 120 000 €:n suuruusluokassa, joten se on kunnan taloudessa merkittävä vuosittainen kuluerä.

 

Valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti kunnan Perhe- ja sosiaalipalveluissa toimiva työllisyyspalvelut koordinoivat lisän myöntämistä ja käytännön toteutusta. Valtuuston päätöksen mukaisesti hanke toteutetaan vuoden kokeiluna. Hanke käynnistyi syyskuussa 2017 ja se kestää kokeiluna syyskuulle 2018.

Esitys jatkotoimista

Kuntaan (elinkeino- ja kuntakehitys) on jäämässä Kuuden Soten yhdistymisen myötä työllisyysasioiden koordinointi. Kunnan tehtäväksi siirtyy nykyisistä sosiaalipalveluissa hoidetuista tehtävistä: palkkatukityöllistäminen, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuslasku ja työllistämisen kuntalisä, jotka tällä hetkellä hoidetaan sosiaalipalveluiden työllisyyspalveluissa. Nykyisin kunnan työllisyyspalvelut koordinoi kunnan työllisyysasioista ja toimii yhdyshenkilönä mm. Kuuma yhteistyössä, järjestää kuntaan työllistymistä tukeva hankkeita sekä palveluista. Kaikki tämä sekä käytännön asiakasohjaustyö jää kuntaan. Lisäksi tulevaisuudessa kunnassa tulisi olla työntekijöitä, jotka yhdessä Soten sosiaalialan ammattihenkilöiden kanssa huolehtivat työttömien kuntalaisten palveluiden jatkumisesta. Nämä kunnan tulevat tehtävät olisi hyvä yhdistää tämän hankkeen jatkon kanssa. Koska hankkeen toiminta on osoittautunut tulokselliseksi ja työllistämisen kuntalisä malli on laajemminkin käytössä Uudellamaalla, on perusteltua jatkaa tämän kaltaista toimintaa myös Nurmijärvellä. Nurmijärvi-lisän ehtoja ja käytännön toimintamuotoja on kokeilusta saatujen kokemusten myötä hyvä miettiä joiltakin osin uudestaan. Muita Kuuden soten kuntia mukaellen jatkossa työntekijän työtä kuvaava nimike olisi työllisyyskoordinaattori.

Aikaisemmin arvioitiin, että noin 48 % työajasta menisi palkkatukityöllistämiseen ja Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuslaskusta tulevien tehtävien hoitamiseen. Työ on monimuotoista ja monitasoista asiakastyötä - koko kunnan työllisyyden koordinoimista, joten arvioimme, että tarve olisi kokemuksemme perusteella kaksi työntekijää työllisyyspalveluihin.

Alun perin hankeen kesto oli vuosi ja se alkoi kesken vuotta syyskuussa 2017. Kunnan johtoryhmä on pitänyt valtuustoaloitteesta liikkeelle lähtenyttä työllisyyshanketta hyvänä jatkaa vuoden 2018 loppuun (kokous 12.6.) sekä vakinaistaa toiminta vuoden 2019 alusta. Mikäli hanketta jatketaan vuoden 2018 loppuun saakka tulisi työnsuunnittelijan palkkakulut maksaa sosiaalipalveluista työllisyyspalvelujen menoista - Nurmijärvilisään kohdistetusta rahasta.

Nurmijärvi-lisälle varattiin vuodelle 2018 maksettavaksi työnantajille yhteensä 30 000 euroa työllisyyspalvelujen budjetista. Nurmijärvi-lisän kuluja arvioidaan menevän vuoden loppuun mennessä yhteensä 13 826,09 euroa ja säästöä työmarkkinatukilaskulta arvioidaan tulevan hankkeen ajalta 26 601,12 euroa.

Työnsuunnittelijan palkkakulut koko hankkeen ajalta sivukuluineen ovat 31 309,44 euroa (puolet palkasta maksaa TE-toimisto ja puolet kunta palkkatukeen varatuista määrärahoista 15 654,72 euroa). Mikäli jatkoa hankkeelle myönnetään ajalle 18.9. - 31.12.2018 työnsuunnittelijan palkkakulut tälle ajalle olisivat yhteensä 10 400 euroa sivukuluineen.

Esitys:

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että hanketta jatketaan vuoden 2018 loppuun ja työnsuunnittelijan palkkakulut otetaan ajalta 18.9-31.12.2018 Nurmijärvi-lisään varatuista määrärahoista

ja että otettaisiin vuonna 2019 Nurmijärvi-lisä käyttöön vakituisena työllistymistä edistävänä toimenpiteenä.

Lisätietoja: Nina Tommola, sosiaalipalvelupäällikkö puh. 040 317 2566

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

______

KH § 236

Työllisyyspalvelut esittää työllistämisen kuntalisä -nimeä sekaannuksen välttämiseksi.

 

Kunnan takaisinmaksut Kelalle, ns. "sakkomaksut" työttömien saamasta työmarkkinatuesta ovat tänä vuonna arviolta 1 374 000 euroa (talousarvioon varattu 1 350 000 euroa). Tilinpäätöksessä summa oli 1 461 770,43 euroa.

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti, että hanketta jatketaan vuoden 2018 loppuun. Työnsuunnittelijan palkkakulut otetaan ajalta 18.9.-31.12.2018 Nurmijärvi-lisään varatuista määrärahoista.

 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2019 alusta lähtien Nurmijärvi-lisä otetaan käyttöön vakituisena työllistämistä edistävänä toimenpiteenä. Uudeksi nimeksi esitetään Työllistämisen kuntalisä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 3.

 

______

KV § 96

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 3.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa