Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  KV 14.11.2018 § 95 Äänestys, Kotoutumisen arviointi ja pakolaisten vastaanoton jatkuminen kunnassa
  Liite / Arvioinnin taulukko
  Liite / Arvioinnin taulukko
  Liite / Arvioinnin taulukko
  Liite / Karibuuni opas suomi
  Liite / Karibuuniopas SWA
  Liite / Kiintiöpakolaisten kotoutumisen prosessin arviointi Nurmijärvellä
  Liite / kotoutuminen budjetti
  Liite / kuntapaikat
  Liite / Ruokaohje suomi
  Liite / Ruokaohje SWA

Hyvinvointilautakunta

§ 39

04.09.2018

Hyvinvointilautakunta

§ 47

25.09.2018

Kunnanhallitus

§ 252

22.10.2018

Kunnanhallitus

§ 269

05.11.2018

Valtuusto

§ 95

14.11.2018

 

Kotoutumisen arviointi ja pakolaisten vastaanoton jatkuminen kunnassa

 

728/05.11/2013

 

HYVOLTK § 39

Nurmijärven kunnan valtuuston päätökseen 12.11.2014 (§ 99) perustuen ELY-keskus ja Nurmijärven kunta tekivät 12.12.2014 sopimuksen pakolaiskiintiöstä, jonka mukaan Nurmijärven kunta ottaa vastaan vähintään 20-25 henkilöä ainakin joka neljäs vuosi. Ensimmäinen vastaanottovuosi on 2015 ja sitä seuraava 2019. Samalla valtuusto päätti, että ensimmäisen vastaanottoerän jälkeen arvioidaan kotoutumisprosessin onnistumista sekä päätetään kanta tuleviin kiintiöihin hyvissä ajoin ennen vuotta 2019.

 

Pakolaiskiintiöillä tarkoitetaan ELY-keskuksen kuntaan osoittamia kiintiöpakolaisia sekä myönteisen luvan saaneita, pakolaisten vastaanoton piiriin kuuluvia turvapaikanhakijoita. Pakolaiskiintiön lisäksi kuntaan saattaa sijoittua itsenäisesti pakolaisten henkilöpiiriin kuuluvia henkilöitä, mutta heitä ei lasketa kuuluvaksi kunnan pakolaiskiintiöön.

 

ELY-keskuksesta saatiin 12.4.2018 tieto, että Työ- ja elinkeinoministeriö oli vahvistanut kiintiöpakolaisten alueellisen jaon ELY-keskuksittain vuoden 2018 alussa. Vuoden 2019 kiintiöt jaettiin sellaisiin kuntiin, joissa oli voimassa oleva valtuuston päätös kiintiöpakolaisten vastaanotosta. Uudellemaalle sijoitettiin 60 kiintiöpakolaista.Tämän hetkisen tiedon mukaan Nurmijärvelle ei vuonna 2019 osoiteta kiintiöpakolaisia.

 

Kotoutumisen arviointi

 

Kotoutumisen arviointi aloitettiin keväällä 2018. Arviointikysely lähetettiin 41 työntekijälle, jotka olivat työskennelleet kiintiöpakolaisten kanssa. Heistä 23 vastasi kyselyyn. Palautehaastattelu tehtiin kohderyhmästä muutamalle kiintiöpakolaiselle, joissa rohkaistiin kertomaan totuudenmukaisesti omista kotoutumisen kokemuksista Nurmijärvellä.

 

Arviointikyselyä tehtäessä kiintiöpakolaisten kotoutumisaika oli karkeasti arvioituna puolessa välissä tai vähän sen yli. Kotoutumisen prosessin arvioitiin sujuneen viimeisten 2,5 vuoden aikana pääsääntöisesti hyvin tai erittäin hyvin. Useimmissa vastauksissa kotoutumisen prosessin oli arvioitu sujuneen hyvin (13 vastausta) ja joissain erittäin hyvin. Palautteen mukaan asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä Nurmijärven palveluihin ja ovat kokeneet saaneensa tukea tarvittaessa. Kiintiöpakolaisryhmä on yleisesti ottaen ollut hyvin motivoitunut oppimaan uutta. Kunnan työntekijöiden vastauksissa korostui oma oppimisprosessi uudessa tehtävässä, joka on ollut työläs, mutta myös hyvin palkitseva.

 

Kotoutumisaika ja kotoutumista tukeva henkilöstö

Kotoutumista tukevan henkilöstön määrää ovat ohjanneet valtuuston päätökset:

 

  1. Valtuuston päätös 12.11.2014 (§ 99):

Jos sivistystoimialalle sekä sosiaali- ja terveystoimialalle aiheutuu kiintiöpakolaisten ottamisesta normaalin toiminnan lisäksi kustannuksia, niitä varten osoitetaan erillinen määräraha.

  1. Valtuuston päätös 27.4.2016 (§ 28):

Jos sosiaali- ja terveystoimialalle aiheutuu kiintiöpakolaisten ottamisesta normaalin toiminnan lisäksi kustannuksia, niitä varten osoitetaan erillinen määräraha. Sosiaali- ja terveystoimiala voi rekrytoida tarvittaessa 1 pakolaisohjaajan 25 oleskeluluvan saanutta kohti ja 1 sosiaaliohjaajan 50 oleskeluluvan saanutta kohti.

  1. Valtuuston päätös 25.1.2017 (§ 5):

Sosiaali- ja terveystoimiala voi rekrytoida tarvittaessa oleskeluluvan saaneiden nuorten jälkihuollon järjestämistä varten 1 sosiaaliohjaajan 20 nuorta kohden kuntakorvausten puitteissa.

4) Valtuuston päätös 31.5.2017 (§ 45):

Sosiaali- ja terveystoimiala voi tarvittaessa rekrytoida yhden

pakolaisohjaajan kuntakorvausten puitteissa.

Jokaisessa edellä mainitussa valtuuston päätöksessä päätettiin, että työsopimukset jatkuvat oleskeluluvan saaneiden vakiintumattomasta määrästä sekä sote-uudistuksen valmistelusta johtuen maksimissaan 31.12.2018 asti.

 

Maahanmuuttopalveluiden vakituinen henkilökunta on 1 maahanmuuttokoordinaattori ja 1 pakolaisohjaaja. Muu henkilökunta on rekrytoitu määräaikaisiin työsuhteisiin valtuuston päätösten mukaisesti asiakasmäärän kasvaessa.

 

Vuoden 2018 aikana maahanmuuttopalveluissa on työskennellyt yhteensä 9 työntekijää:

 

Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumisaika on kolme vuotta ja kiintiöpakolaisten kotoutumisaika on neljä vuotta, siitä kun he ovat saapuneet kuntaan. Tältä ajalta saadaan laskennallisia korvauksia.

 

Tällä hetkellä maahanmuuttopalvelujen asiakkaana on 114

oleskeluluvan saanutta henkilöä, jotka asuvat kunnassa.

Lähes kaikki vuosina 2015-2017 kuntaan muuttaneet maahanmuuttopalvelujen asiakkaat asuvat edelleen Nurmijärvellä. He ovat niin kauan maahanmuuton asiakkaina ja saavat tiiviimpää ohjausta ja neuvontaa, kun heistä maksetaan laskennallisia korvauksia. Vuonna 2019 yhteensä 58 maahanmuuttopalvelujen asiakkaalla loppuu kotoutumisaika, ensimmäisillä elokuussa 2019. Kyse on sekä kiintiöpakolaisista, että turvapaikanhakijoista. Tämän jälkeen asiakkaat siirtyvät aikuissosiaalityön asiakkaiksi, mikäli edelleen ovat tuen tarpeessa. Myös kotoutumisaikana sosiaalityö on järjestetty aikuissosiaalityöstä.

 

Vantalan perheryhmäkodin toiminta päättyy 31.10.2018 ja tämän hetkisen tiedon mukaan näistä nuorista 5 on jäänyt asumaan Nurmijärven kuntaan.

 

Asiakkaiden kotoutumisajan päättyessä myös kotouttavan

henkilökunnan tarve vähenee. Henkilökunnan tarpeen on arvioitu vähenevän vuonna 2019 yhdellä pakolaisohjaajalla ja

yhdellä sosiaaliohjaajalla. Nuorten sosiaaliohjaaja on jo irtisanoutunut töiden vähentyessä.

 

Vuonna 2019 henkilökuntaa maahanmuuttopalveluihin arvioidaan tarvittavan:

 

Maahanmuuttokoordinaattori ja 1 pakolaisohjaaja ovat vakinaista henkilökuntaa, joten määräaikaisesti tulee palkata 2 sosiaaliohjaajaa ja yksi pakolaisohjaaja siihen saakka, kunnes asiakasmäärät kotoutumisajan päätyttyä vähenevät.

 

 

Palveluneuvoja työskentelee maahanmuuttopalveluiden aulassa ohjaten ja neuvoen asiakkaita. Tällä hetkellä asiakkaina ovat pääsääntöisesti olleet vain oleskeluluvan saaneet kiintiöpakolaiset ja turvapaikanhakijat. Kunnassa on kuitenkin lähes 1800 vieraskielistä asukasta, joille ohjausta ja neuvontaa tulisi kunnan järjestää (Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386; Luku 2

Maahanmuuttajan kotoutumista edistävät toimenpiteet; 8 § Ohjaus ja neuvonta; Kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle asianmukaista ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työelämästä). Palkkatukityöllistäminen on ollut haastava keino vastata tähän tarpeeseen, koska eri henkilö palkataan aina kuuden kuukauden jaksoissa ja kunnan palvelujen opetteleminen vie oman aikansa. Palveluneuvojana tulee olla vakituinen henkilö, jolloin myös työn sisällön kehittäminen mahdollistuu.

 

Kunta saa laskennallisia korvauksia oleskeluluvan saaneista

turvapaikanhakijoista ja kiintiöpakolaisista. Vuodelle 2019 on

arvioitu, että laskennallisten korvausten määrä olisi noin 344 000 euroa, mikäli kaikki tämänhetkiset asiakkaat asuvat ensi vuonna kunnassa. Henkilöstön palkkakustannuksiin on arvioitu menevän viidellä henkilöllä yhteensä 172,860 euroa ja palveluneuvoja toisi lisäkustannusta 34 170 euroa (luvut eivät sisällä sivukuluja) vuodelle 2019.

 

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi

 

Maahanmuuttopalvelut jäävät kuntaan sivistys- ja hyvinvointitoimialalle sosiaalipalveluiden siirryttyä Keski-Uudenmaan soteen 1.1.2019.

 

Tätä ennen tulee maahanmuuton määräaikaiselle henkilökunnalle tehdä työsopimukset jatkoa varten, jotta asiakkaiden palvelut voidaan turvata. Vuoden 2019 alusta lähtien tarvitaan kahden vakituisen työntekijän lisäksi yksi pakolaisohjaaja sekä kaksi sosiaaliohjaajaa. Lisäksi esitetään, että maahanmuuttopalveluissa olisi kokopäiväinen palveluneuvoja kaikkia kunnan vieraskielisiä asukkaita neuvomassa ja ohjaamassa kotoutumista tukeviin palveluihin. Riittävän henkilökunnan avulla työtä voidaan kehittää suunnitelmallisesti.

 

 

Arvioinnin perusteella kiintiöpakolaisten vastaanotto on sujunut hyvin. Tämän arvioinnista saadun näkemyksen mukaan kunnassa on valmius toteuttaa kotouttavaa työtä seuraavien kiintiöpakolaisten vastaan ottamiseksi. Arviointi on liitteenä.

 

Esitys: Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että

sivistystoimiala voisi palkata kaksi sosiaaliohjaajaa ja yhden

pakolaisohjaajan sekä palveluneuvojan siihen saakka kunnes

asiakasmäärän muutoksista johtuen tulee tarkastella resurssia uudelleen ja että hyvinvointilautakunta osaltaan hyväksyy esitetyn arvioinnin ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi sekä päättää kunnan kannan tuleviin kiintiöihin.

 

Lisätietoja:

Nina Tommola, sosiaalipalvelupäällikkö puh. 040 317 2566

 

Päätös:

Tämä asia päätettiin jättää pöydälle ja tuoda seuraavaan hyvinvointilautakunnan kokoukseen lisätietojen kanssa. Lisätietoina tarvitaan selkeä numeerinen taulukko, numeerisesti arvioitava, selkeästi koottu, miksi henkilökuntaa palkataan etupainotteisesti ja todelliset kulut näkyviin selvityksineen.

 

 

______

HYVOLTK § 47

Kotoutumisen arviointia ja pakolaisten vastaanoton jatkumista kunnassa käsiteltiin Hyvinvointilautakunnassa § 39 4.9.2018. Asia päätettiin jättää pöydälle ja tuoda se uudelleen seuraavaan Hyvinvointilautakunnan kokoukseen lisätietojen kanssa. Lisätietoina tarvitaan kotoutumisen arviointiin selkeä numeerinen taulukko, numeerisesti arvioitava ja selkeästi koottu, perustelu henkilökunnan palkkaamisesta etupainotteisesti sekä todelliset kulut näkyviin selvityksineen.

 

Esityksen liitteenä on kiintiöpakolaisten kotoutumisprosessin arviointi taulukkomuodossa sekä maahanmuuttopalvelujen talousennuste 2018 sekä vuoden 2019 talousarvio, joka on sivistystoimen valmistelema. Päätöksessä perustellaan henkilökunnan palkkaaminen ennen työn aloittamista.

 

ELY-keskuksesta saatiin 21.9.2018 tieto kunnille, että Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittamassa neuvottelut kiintiöpakolaisten allokaatiosta vuodelle 2019. ELY-keskuksesta ilmoitettiin paikkamäärät Työ- ja elinkeinoministeriölle 21.9.2018. Koska kuntien sopimuksissa kohdentaminen on jätetty avoimeksi tilanteiden muuttuvan luonteen vuoksi, ELY-keskus pyytää ilmoittamaan toiveita kuntapaikkamäärän kohdentamisen suhteen vuodelle 2019 (kiintiöpakolaiset, hätätapaukset, turvapaikkaprosessin kautta tulleet). Nurmijärvelle on kohdennettu 25 kuntapaikkaa vuodelle 2019. Vaikka Nurmijärvelle tulee 25 uutta pakolaista vuonna 2019, arvioidaan, että työntekijämäärä riittää asiakasmäärän kasvusta huolimatta vuodelle 2019, koska loppuvuodesta asiakasmärät vähenevät kotoutumisajan loppumisen myötä 58 henkilöllä.

 

Esitys:

Hyvinvointilautakunta

 

                        

1. hyväksyy arvioinnin osaltaan

 

                          

 2. esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

3. esittää, että valtuusto päättää kunnan kannan tuleviin kiintiöihin.

 

4. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sivistystoimiala palkkaa kaksi sosiaaliohjaajaa ja yhden     pakolaisohjaajan sekä palveluneuvojan vuodelle 2019.

 

Asiakkaita on vuoden 2019 alussa 120 henkilöä. Maahanmuuton henkilökunta tulee rekrytoida etupainotteisesti, koska 1.1.2019 maahanmuuttopalveluissa on vakituisina työntekijöinä pakolaisohjaaja sekä maahanmuuttokoordinaattori. Työntekijät hakeutuvat muualle töihin, mikäli jatko työsuhteelle ei ole selvä hyvissä ajoin ennen vuoden 2018 päättymistä.

 

Lisätietoja:

Nina Tommola, sosiaalipalvelupäällikkö puh. 040 317 2566

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

______

KH § 252

Kyselytunnilla kuullaan kotoutumisen arvioinnista sekä selvitystä palkattavasta henkilöstöstä.

 

Esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy kotouttamisen arvioinnin ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Kunnanhallitus tekee esityksensä valtuustolle mahdollisesta palkattavasta henkilöstöstä ja pakolaisten vastaanoton jatkumisesta seuraavassa kokouksessa 5.11.2018.

 

Esittelijän muutosesitys: Asia jätetään pöydälle.

 

Päätös:

Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin.

 

_____

KH § 269

Kyselytunnilla kuullaan kotouttamisen arvioinnista sekä selvitystä henkilöstön määrästä.

 

Esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy kotouttamisen arvioinnin ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Nurmijärven kunta ottaa vastaan 20-25 kiintiöpakolaista vuonna 2019 ja heidän kotoutumistaan arvioidaan ennen seuraavien kiintiöpakolaisten vastaanottoa hyvissä ajoin ennen vuotta 2023.

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sivistystoimiala oikeutetaan jatkamaan kahden määräaikaisen työsuhdetta elokuun 2019 loppuun ja kahden vuoden 2019 loppuun; näistä toinen on palveluneuvoja. Tämän jälkeen henkilöstön määrän tarve arvioidaan uudelleen.

 

Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa Tapiolinna Latvan kannattamana esitti, ettei Nurmijärven kunta ota vastaan kiintiöpakolaisia vuonna 2019. Kunnan tulee edelleen jatkaa aiemmin vastaanotettujen kiintiöpakolaisten ja kansainvälisen suojelun kautta tulleiden kotouttamista. Kunnassa ei myöskään ole voimassa olevaa valtuuston päätöstä kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi 2019.

 

Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

 

Esittelijän esitys = Jaa

Tapiolinnan esitys = ei

 

Äänestyksen tulos:

Jaa 9 ääntä: Handolin, Hägg, Martelius, Peltonen, Pispala, Salonen, Sivula, Vaulamo, Räty

Ei 2 ääntä: Latva, Tapiolinna.

 

Päätös:

Kunnanhallitus on äänestyksen tuloksena äänin 9-2 hyväksynyt esittelijän esityksen.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 8.

 

______

KV § 95

 

 

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Tapiolinna esitti perussuomalaisten ryhmän puolesta, ettei Nurmijärven kunta ota vastaan kiintiöpakolaisia vuonna 2019. Kunnan tulee edelleen jatkaa aiemmin vastaanotettujen kiintiöpakolaisten kotouttamista ja arvioida kotoutumisen onnistumista.

 

Koska asiasta ei oltu yksimielisiä, niin puheenjohtaja määräsi äänestyksen:

 

 

Jaa = kunnanhallituksen esitys (kunta ottaa 20-25 kiintiöpakolaista v. 2019)

 

Ei = perussuomalaisten esitys (kiintiöpakolaisia ei oteta v. 2019)

 

 

Äänestyksen tulos:

 

Jaa 41 valtuutettua

 

Ei 9 valtuutettua

 

Tyhjää 1 (liite nro 2).

 

 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi äänestyksen tuloksena äänin 41-9-1 kunnanhallituksen esityksen. Kunta ottaa vastaan 20-25 kiintiöpakolaista vuonna 2019 ja heidän kotoutumistaan arvioidaan ennen seuraavien kiintiöpakolaisten vastaanottoa hyvissä ajoin ennen vuotta 2023.

 

 

Sivistystoimiala oikeutettiin jatkamaan kahden määräaikaisen työsuhdetta elokuun 2019 loppuun ja kahden vuoden 2019 loppuun - näistä toinen palveluneuvoja. Tämän jälkeen henkilöstön määrän tarve arvioidaan uudelleen.

 

Päätökseen kuuluvat liitteet nrot 1 ja 2.

 

 

Merkittiin, että Malkamäki saapui kokoukseen klo 13.18 keskustelun aikana.

 

_______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa