Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Yleinen kiinteistövero - %
  Veropykälä - graafi - tulovero

Kunnanhallitus

§ 242

08.10.2018

Kunnanhallitus

§ 248

09.10.2018

Valtuusto

§ 104

14.11.2018

 

Kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2019

 

KH § 242

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kiinteistöverolain (642/1992) 11 §:n mukaan valtuusto määrää kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit tulee määrätä sadasosan tarkkuudella.

 

 

Suomen hallitusohjelmassa asetettu 100 miljoonan euron kiinteistöverotuottojen kasvutavoite on kuntatalousohjelman 2019-2022 mukaan tullut täytetyksi vuosina 2016 ja 2017 asetettujen, kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälejä koskevien, toimenpiteiden johdosta. Vuodelle 2018 hallitus esitti (HE 133/2017) alunperin mm. yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin korotusta nykyisestä 0,93-1,80 prosentista 1,03-2,00 prosenttiin ja vuodelle 2019 vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin korotusta 0,41-0,90 prosentista 0,45-1,00 prosenttiin, mutta kiinteistöverotuottojen suotuisaan kehitykseen nojaten hallitus muutti esitystään niin, että kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotuksista luovuttiin ja ylärajojen korotukset säilytettiin esityksen mukaisena.

 

 

Yleisen kiinteistöveroprosentin osalta ylärajan muutos astui voimaan vuoden 2018 verotuksessa ja vakituisten asuinrakennusten ylärajan korotus vuoden 2019 verotuksessa (724/2017). Maan hallituksen vuoden 2019 talousarvioesitykseen ei sisälly kiinteistöverotukseen kohdistuvia uusia muutoksia. Nurmijärven kunnan nykyiset kiinteistöveroprosentit asettuvat kiinteistöverolaissa (654/1992) annetuille veroprosenttien vaihteluväleille, jolloin vuoden 2019 kiinteistöverotukseen ei synny lakiperusteista korotusvelvoitetta.

 

 

Kiinteistöveroprosentit tulee kiinteistöverolain (654/1992) 11-13 §:n mukaan asettaa vuonna 2019 seuraaville vaihteluväleille:

 

 

 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %-2,00 %

 

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 %-1,00 %

 

Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 %-2,00 %

 

Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 %-2,00 %

 

Rakentamattoman raken.paik. veroprosentti 3,00 %-6,00 %

 

(654/1992, 12 b §).

 

 

 

Valtakunnallinen kiinteistöverotuksen kehittämishanke on edelleen käynnissä ja etenee siten, että arvostusmenetelmät uudistetaan sekä maapohjien että rakennusten osalta. Uuden järjestelmän mukaiset verotusarvot otetaan käyttöön vuoden 2020 kiinteistöverotuksessa.

 

 

 

Nurmijärven kunnan taloudellinen tilanne on haasteellinen. Samaan aikaan, kun taseen kumulatiivinen ylijäämä on kasvanut 54,6 miljoonasta 65,8 miljoonaan euroon tilikausien 2011-2017 välillä, kunnan lainakanta on kaksinkertaistunut nousten 75,6 miljoonasta 153,8 miljoonaan euroon. Kunnan nopean velkaantumisen taustalla on vaikuttanut erityisesti tulorahoituksen riittämättömyys vallitsevaan investointitasoon nähden.

 

 

Velkaantuminen sinänsä on tyypillistä kasvavalle ja investoivalle kunnalle, mutta velkaantumisen tahti on viime vuosien aikana kiihtynyt merkittävästi. Erityinen riski velkaantumisessa kiinnittyy korkoympäristön muutokseen, joka näillä näkymin on tapahtumassa jo suunnitelmakauden 2019-2021 aikana. Matalien korkojen aikana tapahtunut voimakas velkaantuminen voi korkojen nousun realisoituessa edellyttää merkittäviäkin sopeutustarpeita kunnan toiminnassa, mikäli velkaantumisen kantokyvyn arvioinnissa korkojen nousuvaikutukset kunnan kokonaistaloudelle eivät tule riittävällä tavalla huomioiduksi.

 

 

Taloussuunnitelmassa tilikausilta 2019 - 2021 kertyvät alijäämät nousevat 5,2 miljoonaan ja kunnan asukaskohtaisen lainakannan on arvioitu nousevan 5 400 - 5 700 euroon vuoden 2021 loppuun mennessä. Lainakanta on nousemassa näin ollen kunnan osalta yli 200 miljoonaan ja kuntakonsernin osalta 300 miljoonaan euroon.

 

 

Kuntaliiton verotuloennusteiden mukaan verotulojen kasvu vuoden 2018 osalta on jäämässä laihaksi, mutta vuodesta 2019 lähtien verotulojen ennustetaan kasvavan vuositasolla 6,0-3,3 prosenttia vuoteen 2021 saakka. Vaikka verotulojen kehitys suunnitelmakautena 2019-2021 näyttäytyy sinänsä positiivisena, tulorahoitus on edelleen kunnan nykyiseen kulurakenteeseen nähden riittämätön.

 

 

Osana kuntastrategian "terve talous ja linjakas päätöksenteko" tavoitteen toteuttamista vuoden 2019 talousarvioon on ehdotettu sisällytettävän toiminnalliseksi tavoitteeksi kunnan kasvun kestävyyttä linjaavan ohjelman perustaminen, jonka tarkoituksena on muun muassa ohjelmallistaa investointeja sekä tavoitteellista kunnan tulorahoituspohjan vahvistamiseen ja käyttötalouden tuottavuuteen liittyviä toimintoja. Tällä pyritään edistämään tulorahoituspohjan ja kunnan toimintojen kulurakenteen välistä tasapainoa sekä välttämään verotusasteen kiristymistä kunnassa.

 

 

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin ehdotetaan tässä vaiheessa säilyvän vuonna 2019 nykytasossa, jolloin veroprosentit määräytyisivät seuraavasti:

 

2019 2018

 

(ehd)

 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 % 0,93 %

 

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 % 0,41 %

 

Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 % 0,00 %

 

Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 % 0,93 %

 

Rakentamattoman raken.paik. veroprosentti 3,93 % 3,93 %

 

 

Kunnan tuloveroprosentti 19,50 % 19,50 %

 

 

 

Toiminnan ja investointien rahavirralla mitatun investointien rahoitusvajeen korjaaminen edellyttää palvelutoiminnan ja investointitason uudelleenarviointia jo suunnitelmakaudella 2019-2021. Mikäli kuntastrategian katsotaan edellyttävän nykyisen investointitason säilyttämistä tulevaisuudessa, myös kunnan verotusasteen tarkistaminen tulee kysymykseen, jotta kasvun kestävyys elinvoiman edistämistyössä tulee turvatuksi.

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää:

 

 

1. vahvistaa kunnan vuoden 2019 kiinteistöveroprosenteiksi:

 

 

 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %

 

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 %

 

Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 %

 

Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 %

 

Rakentamattoman raken.paik. veroprosentti 3,93 %.

 

 

2. vahvistaa kunnan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 19,50 %.

 

 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh. 040 317 2100, talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

 

 

Päätös:

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen 9.10.2018.

 

______

KH § 248

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää:

 

 

1. vahvistaa kunnan vuoden 2019 kiinteistöveroprosenteiksi:

 

 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 %

Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 %

Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 %

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93 %.

 

 

 

2. vahvistaa kunnan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 19,50 %.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 5.

 

_______

KV § 104

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 16.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa