Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 239

08.10.2018

Valtuusto

§ 102

14.11.2018

 

Kuntalaisaloite tuloveroprosentin nostamista vähintään 22 prosenttiin vuodelle 2019

 

658/02.03/2018

 

KH § 239

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

 

 

Nurmijärven kuntaan 30.8.2018 saapuneessa aloitteessa esitetään kunnan tuloveroprosentin nostamista vähintään 22 prosenttiin vuodelle 2019 kunnallisten palveluiden laadun ja investoimisen turvaamiseksi. Lisäksi aloitteessa esitetään valtiovallan syyttelyn lopettamista kunnan talousongelmista sekä esitetään politiikanteon vastuullisuuden lisäämistä kunnan tulorahoituksen riittävyyden turvaamista koskevassa päätöksenteossa.

 

 

Talouspalvelujen vastine kuntalaisaloitteeseen:

 

 

Kunnan hallintosäännön 146 §:n 1. momentin mukaan aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, on aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä annettava toimielimelle tieto hallintosäännössä jäljempänä määrätyllä tavalla.

 

 

Kuntalain (410/2015) 111 §:n mukaan valtuusto päättää viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kuntalain perusteella aloitetta koskevassa asiassa toimivaltainen viranomainen on valtuusto.

 

 

Nurmijärven kunnan taloudellinen tilanne on haasteellinen. Samaan aikaan, kun taseen kumulatiivinen ylijäämä on kasvanut 54,6 miljoonasta 65,8 miljoonaan euroon tilikausien 2011-2017 välillä, kunnan lainakanta on kaksinkertaistunut nousten 75,6 miljoonasta 153,8 miljoonaan euroon. Kunnan nopean velkaantumisen taustalla on vaikuttanut erityisesti tulorahoituksen riittämättömyys vallitsevaan investointitasoon nähden.

 

 

Velkaantuminen sinänsä on tyypillistä kasvavalle ja investoivalle kunnalle, mutta velkaantumisen tahti on viime vuosien aikana kiihtynyt merkittävästi. Kunta on toteuttanut merkittäviä investointeja erinäisiin infrahankkeisiin ja palvelutuotantorakennuksiin. Näiden vaikutus kunnan elinvoiman edistämisessä on ollut merkittävä ja kunnan elinvoimatyössä tulevaisuudessa merkitykselliseksi nouseekin Nurmijärven kasvun kestävyyden turvaaminen. Kunnan tulee toiminnan kehittämisessä samanaikaisesti tarkastella tulorahoituspohjan vahvistamisen ja käyttötalouden tuottavuuden edistämisen mahdollisuuksia. Lisäksi investointitason ja tulorahoituksen välistä tasapainoa on tarkoituksenmukaista tarkastella erityisesti velkaantumisen voimakkuuden näkökulmasta.

 

Osana kuntastrategian "terve talous ja linjakas päätöksenteko" tavoitteen toteuttamista, vuoden 2019 talousarvioon ehdotetaan sisällytettävän toiminnalliseksi tavoitteeksi kunnan kasvun kestävyyttä linjaavan ohjelman perustaminen, jonka tarkoituksena on muun muassa ohjelmallistaa investointeja sekä tavoitteellista kunnan tulorahoituspohjan vahvistamiseen ja käyttötalouden tuottavuuteen liittyviä toimintoja. Tällä pyritään edistämään tulorahoituspohjan ja kunnan toimintojen kulurakenteen välistä tasapainoa sekä välttämään verotusasteen kiristymistä kunnassa. Mikäli kuntastrategian katsotaan edellyttävän nykyisen investointitason säilyttämistä tulevaisuudessa, myös kunnan verotusasteen tarkistaminen tulee kysymykseen, jotta kasvun kestävyys elinvoiman edistämistyössä tulee turvatuksi.

 

 

Aloitteessa esitetylle kunnan tuloveroprosentin nostamiselle 2,5 prosenttiyksiköllä ei tässä vaiheessa nähdä olevan aihetta. Johdonmukaista keskustelua kunnan talouden tasapainon turvaamisesta on kuitenkin syytä jatkaa edelleen tulevaisuudessa edellä esitetysti.

 

Esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy edellä todetun talouspalvelujen antaman vastauksen kuntalaisaloitteeseen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Lisätietoja: talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______

KV § 102

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa