Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Vesihuoltosuunnitelma_5884_1-3_Jukolantie_Venlantie

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

§ 59

18.12.2018

 

Jukolantien ja Venlantien vesihuoltosuunnitelmien hyväksyminen

 

778/10.03.01.08/2018

 

VESI § 59

Kunnallistekniikan suunnittelussa on laadittu Nurmijärven kirkonkylän asemakaava-alueelle seuraava vesihuoltosuunnitelmaehdotus:

 

 

 

Jukolantien ja Venlantien vesihuolto, piir.nrot 5884/1-3.

 

 

Kohteen nykyiset vesihuoltolinjat on todettu huonokuntoisiksi. Vesihuoltosuunnitelmaehdotuksessa on esitetty, että alueelle rakennetaan uusi runkovesijohto ja jätevesiviemäri. Vesihuoltolinjojen saneerauksen yhteydessä edellä mainittujen katujen päällysrakennekerrokset uusitaan ja alueelle rakennetaan uusi hulevesiviemäri. Vanhan vesihuoltolinjan poistuessa kiinteistöjen tonttiliitokset tulee myös uusittavaksi katualueella.

 

 

Tällä hetkellä useampi kiinteistö alueella johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin. Hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on vesihuoltolain mukaan kielletty. Uuden hulevesiviemärin rakentamisen yhteydessä kiinteistöille rakennetaan valmiiksi katualueelle sijoittuva huleveden tonttiviemäriosuus, johon hulevesiä jätevesiviemäriin johtavien kiinteistöjen tulee jatkossa liittää hulevetensä.

 

 

 

Alueelle on suunnitelmaehdotuksessa esitetty vesijohtoa yhteensä noin 740 m, jätevesiviemäriä noin 700 m ja hulevesiviemäriä yhteensä noin 760 m.

 

 

Kohteen katusuunnitelman muutosehdotuksesta on tehty viisi muistutusta, joissa on tuotu esille myös vesihuoltosuunnitelmaan liittyviä asioita. Teknisen lautakunnan listateksti on liitteenä. Vesihuoltosuunnitelmaehdotukseen liittyviä asioita on esitetty muistutuksissa 2-4.

 

 

Muistutus 2

 

Muistutuksessa 2 kiinteistön 543-402-13-142 omistaja kysyy, mihin perustuu se, että kiinteistön omistaja vastaa kustannuksellaan katualueen puolella olevien vesihuoltolinjojen tonttijohtojen uusimisesta. Lisäksi kysytään, onko tapahtunut menettelyvirhe, kun kiinteistölle tulevista kustannuksista ei ole tiedotettu ja kuultu kiinteistönomistajia. Lisäksi toivotaan, että vanhan rakennustavan mukaan vuonna 1967 rakennetulle kiinteistölle ei saa tuottaa kohtuuttomia kustannuksia, kun tehdään muutoksia salaojan johtamisjärjestelmään. Lisäksi muutosehdotuksessa on esitetty ko. kiinteistön kohdalle ojapainanne. Muistutuksessa pyydetään huomioimaan, että tontin ja kadun välinen katualue on nykyisin tasaista aluetta.

 

Lisäksi kysytään, kuinka nykyiset tontilta tulevat hulevedet on otettu huomioon uutta hulevesiviemärin paikkaa määriteltäessä.

 

 

Vastine 2

 

Tekninen lautakunta hyväksyy Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 §:n ja Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaisesti katusuunnitelmaehdotuksen mm. kadun kuivatuksen ja sadevesien johtamisen osalta. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää vesihuollon maksuista Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaisesti.

 

 

Kiinteistön tonttijohdon liittämiskohta on määritelty Nurmijärven Veden ja kiinteistön välisessä liittymissopimuksessa. Liittämiskohta on vesilaitoksen runkoputkessa. Kiinteistön liittämiskohta on useimmiten kunnan katualueella. Vesihuoltolaitosten yleisten toimitusehtojen kohdassa "8.4 Tonttijohtojen muutostyöt" on kerrottu, että

 

"Liittyjä on velvollinen osallistumaan tonttijohtojen saneeraus- ja muutostöiden kustannuksiin saamansa hyödyn mukaisella osuudella, mikäli muutostyöt tehdään laitoksen verkostojen muutostöiden yhteydessä ja niistä johtuen. Tämä koskee muulla alueella kuin liittyjän kiinteistöllä olevaa tonttijohto-osuutta, kun liittymiskohta on liittyjän kiinteistön alueen ulkopuolella."

 

 

Liittämiskohdan uusiminen on välttämätöntä saneeraustyön toteuttamiseksi. Uudet runkolinjat sijoitetaan vanhojen linjojen viereen, joten kiinteistön tonttijohdot tapauksesta riippuen lyhenevät tai pitenevät. Hulevesien osalta suunnittelutyön aikana on pyritty löytämään yksi optimaalinen liittämiskohta uuteen rakennettavaan hulevesiviemärin runkolinjaan.

 

 

Kiinteistön omistaja maksaa oman kiinteistönsä tonttijohdon liittämiskohdan uusimisen kustannuksista. Kustannukset perustuvat Nurmijärven Veden palvelumaksuhinnastoon ja vesilaitoksen yleisiin toimitusehtoihin. Kustannukset koostuvat tonttivesijohdon ja -viemärin saneerausmaksusta ja hulevesiliitoksien rakentamismaksuista.

 

 

Saneerausmaksu on omakotitalolle enimmillään 1200,39 € (alv 24 %). Saneerausmaksusta saa tonttiventtiilin ja liitoskappaleen ikään perustuvan ikähyvityksen. Huleveden rakentamismaksu on 148,80 € (alv 24 %) / liittymä, jos huleveden liitostyö tehdään rakentamistyön aikana. Hinnat ovat vuoden 2019 palvelumaksuhinnaston mukaisia.

 

 

Kiinteistöille rakennetaan työn yhteydessä katualueelle sijoittuva huleveden tonttiviemäriosuus, jotta kiinteistön hulevedet on mahdollista myös myöhemmin johtaa hulevesiviemäriin ilman katualueella tapahtuvaa kaivamista. Jos katualueelle valmiiksi rakennettu tonttiviemäriosuus otetaan käyttöön välittömästi työnyhteydessä, siitä peritään huleveden rakentamismaksu 148,80 € (alv 24 %). Jos kyseinen huleveden tonttiviemäriosuus otetaan käyttöön myöhemmin, peritään kiinteistöltä käyttöönoton yhteydessä tonttijohtojen rakentamismaksu, jonka suuruus määräytyy kyseisen vuoden palvelumaksuhinnaston mukaisesti. Esimerkiksi vuonna 2019 kyseinen tonttijohtojen rakentamismaksu on suuruudeltaan 1108,21 € (alv 24 %).

 

 

Tarkemmat erittelyt saneerausmaksun ja huleveden rakentamismaksujen suuruudesta toimitetaan jokaiselle kiinteistöille ennen töiden aloitusta. Kustannukset laskutetaan arviolta alkuvuodesta 2020.

 

 

Suunnitelmissa on yhtenäisellä viivalla kuvattu liitostyötä mikä on välttämätön saneeraustyön takia. Tästä osuudesta syntyy yllä oleva saneerausmaksu. Liitoskappaleista eteenpäin kiinteistö voi halutessaan uusia omat tonttijohtonsa.

 

 

 

Kustannuksien tiedottamisessa ei ole tapahtunut menettelyvirhettä.

 

 

Vesihuoltolain (681/2014 17 d §) mukaan kiinteistöltä ei saa johtaa vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin hulevesiä. Kielto koskee kaikkia kiinteistöjä niiden rakennusvuodesta riippumatta.

 

 

Muistutus 3

 

Muistutuksessa 3 kiinteistön 543-402-13-141 omistaja kysyy onko kiinteistölle tulossa kustannuksia, vaikka muutokset tehdään katualueen puolella ja kiinteistön nykyinen vesihuolto on uusittu vuonna 2013. Lisäksi kiinteistön omistaja huomauttaa, että suunnitelmassa on katualueen ja tontin välinen alue esitetty väärin ja kysyy tuleeko alue samaan kuntoon kuin nyt. Lisäksi kysytään, miksi uusi hulevesiliittymä on esitetty eri puolelle kuin nykyinen salaojien purkukohta ojaan.

 

 

Vastine 3

 

Tekninen lautakunta hyväksyy Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 §:n ja Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaisesti katusuunnitelmaehdotuksen mm. kadun kuivatuksen ja sadevesien johtamisen osalta. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää vesihuollon maksuista Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaisesti.

 

 

Kiinteistön tonttijohdon liittämiskohta on määritelty Nurmijärven Veden ja kiinteistön välisessä liittymissopimuksessa. Liittämiskohta on vesilaitoksen runkoputkessa. Kiinteistön liittämiskohta on useimmiten kunnan katualueella. Vesihuoltolaitosten yleisten toimitusehtojen kohdassa "8.4 Tonttijohtojen muutostyöt" on kerrottu, että

 

"Liittyjä on velvollinen osallistumaan tonttijohtojen saneeraus- ja muutostöiden kustannuksiin saamansa hyödyn mukaisella osuudella, mikäli muutostyöt tehdään laitoksen verkostojen muutostöiden yhteydessä ja niistä johtuen. Tämä koskee muulla alueella kuin liittyjän kiinteistöllä olevaa tonttijohto-osuutta, kun liittymiskohta on liittyjän kiinteistön alueen ulkopuolella."

 

 

Liittämiskohdan uusiminen on välttämätöntä saneeraustyön toteuttamiseksi. Uudet runkolinjat sijoitetaan vanhojen linjojen viereen, joten kiinteistön tonttijohdot tapauksesta riippuen lyhenevät tai pitenevät. Hulevesien osalta suunnittelutyön aikana on pyritty löytämään yksi optimaalinen liittämiskohta uuteen rakennettavaan hulevesiviemärin runkolinjaan.

 

 

Kiinteistön omistaja maksaa oman kiinteistönsä tonttijohdon liittämiskohdan uusimisen kustannuksista. Kustannukset perustuvat Nurmijärven Veden palvelumaksuhinnastoon ja vesilaitoksen yleisiin toimitusehtoihin. Kustannukset koostuvat tonttivesijohdon ja -viemärin saneerausmaksusta ja hulevesiliitoksien rakentamismaksuista.

 

 

Saneerausmaksu on omakotitalolle enimmillään 1200,39 € (alv 24 %). Saneerausmaksusta saa tonttiventtiilin ja liitoskappaleen ikään perustuvan ikähyvityksen. Huleveden rakentamismaksu on 148,80 € (alv 24 %) / liittymä, jos huleveden liitostyö tehdään rakentamistyön aikana. Hinnat ovat vuoden 2019 palvelumaksuhinnaston mukaisia.

 

 

Kiinteistöille rakennetaan työn yhteydessä katualueelle sijoittuva huleveden tonttiviemäriosuus, jotta kiinteistön hulevedet on mahdollista myös myöhemmin johtaa hulevesiviemäriin ilman katualueella tapahtuvaa kaivamista. Jos katualueelle valmiiksi rakennettu tonttiviemäriosuus otetaan käyttöön välittömästi työnyhteydessä, siitä peritään huleveden rakentamismaksu 148,80 € (alv 24 %). Jos kyseinen huleveden tonttiviemäriosuus otetaan käyttöön myöhemmin, peritään kiinteistöltä käyttöönoton yhteydessä tonttijohtojen rakentamismaksu, jonka suuruus määräytyy kyseisen vuoden palvelumaksuhinnaston mukaisesti. Esimerkiksi vuonna 2019 kyseinen tonttijohtojen rakentamismaksu on suuruudeltaan 1108,21 € (alv 24 %).

 

 

Tarkemmat erittelyt saneerausmaksun ja huleveden rakentamismaksujen suuruudesta toimitetaan jokaiselle kiinteistöille ennen töiden aloitusta. Kustannukset laskutetaan arviolta alkuvuodesta 2020.

 

 

Suunnitelmissa on yhtenäisellä viivalla kuvattu liitostyötä mikä on välttämätön saneeraustyön takia. Tästä osuudesta syntyy yllä oleva saneerausmaksu. Liitoskappaleista eteenpäin kiinteistö voi halutessaan uusia omat tonttijohtonsa.

 

 

Muistutus 4

 

Muistutuksessa 4 kiinteistön 543-402-32-111 omistaja kysyy, miksi suunnitelmissa ei käy ilmi se, miten kiinteistön salaojavesien pumppausjärjestelmä voitaisiin poistaa käytöstä. Lisäksi kiinteistön omistajat eivät hyväksy sitä, että katualueen puolella tehtävistä vesihuoltotöistä syntyy kustannuksia kiinteistönomistajille heistä riippumattomista syitä. Lisäksi kiinteistön omistajat kokevat, että katusuunnitelman muutoksista johtuvista muutostöistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista on tiedotettu huonosti.

 

 

 

Vastine 4

 

Tekninen lautakunta hyväksyy Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 §:n ja Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaisesti katusuunnitelmaehdotuksen mm. kadun kuivatuksen ja sadevesien johtamisen osalta. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää vesihuollon maksuista Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaisesti.

 

 

Kiinteistön tonttijohdon liittämiskohta on määritelty Nurmijärven Veden ja kiinteistön välisessä liittymissopimuksessa. Liittämiskohta on vesilaitoksen runkoputkessa. Kiinteistön liittämiskohta on useimmiten kunnan katualueella. Vesihuoltolaitosten yleisten toimitusehtojen kohdassa "8.4 Tonttijohtojen muutostyöt" on kerrottu, että

 

"Liittyjä on velvollinen osallistumaan tonttijohtojen saneeraus- ja muutostöiden kustannuksiin saamansa hyödyn mukaisella osuudella, mikäli muutostyöt tehdään laitoksen verkostojen muutostöiden yhteydessä ja niistä johtuen. Tämä koskee muulla alueella kuin liittyjän kiinteistöllä olevaa tonttijohto-osuutta, kun liittymiskohta on liittyjän kiinteistön alueen ulkopuolella."

 

 

Liittämiskohdan uusiminen on välttämätöntä saneeraustyön toteuttamiseksi. Uudet runkolinjat sijoitetaan vanhojen linjojen viereen, joten kiinteistön tonttijohdot tapauksesta riippuen lyhenevät tai pitenevät. Hulevesien osalta suunnittelutyön aikana on pyritty löytämään yksi optimaalinen liittämiskohta uuteen rakennettavaan hulevesiviemärin runkolinjaan.

 

 

Kiinteistön omistaja maksaa oman kiinteistönsä tonttijohdon liittämiskohdan uusimisen kustannuksista. Kustannukset perustuvat Nurmijärven Veden palvelumaksuhinnastoon ja vesilaitoksen yleisiin toimitusehtoihin. Kustannukset koostuvat tonttivesijohdon ja -viemärin saneerausmaksusta ja hulevesiliitoksien rakentamismaksuista.

 

 

Saneerausmaksu on omakotitalolle enimmillään 1200,39 € (alv 24 %). Saneerausmaksusta saa tonttiventtiilin ja liitoskappaleen ikään perustuvan ikähyvityksen. Huleveden rakentamismaksu on 148,80 € (alv 24 %) / liittymä, jos huleveden liitostyö tehdään rakentamistyön aikana. Hinnat ovat vuoden 2019 palvelumaksuhinnaston mukaisia.

 

 

Kiinteistöille rakennetaan työn yhteydessä katualueelle sijoittuva huleveden tonttiviemäriosuus, jotta kiinteistön hulevedet on mahdollista myös myöhemmin johtaa hulevesiviemäriin ilman katualueella tapahtuvaa kaivamista. Jos katualueelle valmiiksi rakennettu tonttiviemäriosuus otetaan käyttöön välittömästi työnyhteydessä, siitä peritään huleveden rakentamismaksu 148,80 € (alv 24 %). Jos kyseinen huleveden tonttiviemäriosuus otetaan käyttöön myöhemmin, peritään kiinteistöltä käyttöönoton yhteydessä tonttijohtojen rakentamismaksu, jonka suuruus määräytyy kyseisen vuoden palvelumaksuhinnaston mukaisesti. Esimerkiksi vuonna 2019 kyseinen tonttijohtojen rakentamismaksu on suuruudeltaan 1108,21 € (alv 24 %).

 

 

Tarkemmat erittelyt saneerausmaksun ja huleveden rakentamismaksujen suuruudesta toimitetaan jokaiselle kiinteistöille ennen töiden aloitusta. Kustannukset laskutetaan arviolta alkuvuodesta 2020.

 

 

Suunnitelmissa on yhtenäisellä viivalla kuvattu liitostyötä mikä on välttämätön saneeraustyön takia. Tästä osuudesta syntyy yllä oleva saneerausmaksu. Liitoskappaleista eteenpäin kiinteistö voi halutessaan uusia omat tonttijohtonsa.

 

 

 

Suunnittelun aloittamisesta ja siihen liittyvistä selvitystöistä tiedotettiin kiinteistön omistajia ensimmäisen kerran 17.8.2017. Asukkaita on pyydetty toisella kirjeellä merkitsemään sadevesi- ja salaojaputkien purkukohtia 4.10.2017 päivätyllä kirjeellä. Osalle kiinteistöistä on lähtenyt samana päivänä kirje, missä on pyydetty tarkempaa selvitystä hulevesien käsittelystä kiinteistöllä. 4.12.2017 päivätyllä kirjeellä on tiedotettu Nurmijärven Veden yhteistyökumppani Sujutek Oy:n tekemistä savukokeista alueella. 14.2.2018 päivätyllä kirjeellä on tiedotettu saneeraustyön siirtymisestä vuodelle 2019 ja samalla tiedotettu Sujutek Oy:n kiinteistökohtaisten selvitystöiden aloittamisesta. 5.4.2018 päivätyllä kirjeellä tiedotettiin tarkempaa ajankohtaa Sujutek Oy:n tekemistä kiinteistökohtaisista selvitystöistä. Katusuunnitelmien nähtävillä olosta on lähetetty kirjeet 31.10.2018. Lisäksi katusuunnitelmien nähtävillä olosta on kuulutettu paikallislehdessä 7.11.2018. Tiedotusta pyritään kehittämään koko ajan ja annettu palaute otetaan huomioon.

 

 

Vastine kaikkiin muistutuksiin:

 

Nurmijärven Vesi ja Nurmijärven kunta järjestävät kiinteistöjen omistajille tilaisuuden katu- ja vesihuoltosuunnitelmien toteuttamisesta vielä ennen rakentamisen aloittamista alkuvuodesta 2019. Tilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan kiinteistön omistajia erikseen.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Jukolantien ja Venlantien vesihuollon saneeraus kuuluu Nurmijärven Veden rakentamisohjelman peruskorjattaviin kohteisiin vuonna 2019. Uuden vesihuoltolinjan myötä vesihuollon toiminta-varmuus alueella paranee. Uuden hulevesiviemärin rakentamisen jälkeen kiinteistöjen hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin voidaan lopettaa.

 

Esitys:

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Jukolantien ja Venlantien vesihuoltosuunnitelmaehdotuksen, piir.nrot 5884/1-3 sillä edellytyksellä, että tekninen lautakunta hyväksyy kokouksessaan 13.12.2018 Jukolantien ja Venlantien katusuunnitelman muutosehdotuksen ja teknisen lautakunnan päätös saa lainvoiman.

 

Lisätietoja: kunnallistekniikan suunnittelija Anu Roimela 040 317 2382

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluvat liitteet nro 2 ja 3.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa