Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  TA 2019 Vesilaitos

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

§ 38

05.09.2018

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

§ 58

18.12.2018

 

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

 

VESI § 38

Kunnanhallitus on 25.6.2018 § 173 antanut hallintokunnille suunnitteluohjeen vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020 - 2021 laatimista varten.

 

 

Vuosien 2019 - 2021 suunnitteluohjeessa ei annettu kehystä. Talousarviovuoden 2019 ns. teknisessä kehyksessä huomioitiin tilipäätökseen 2017 nähden seuraavat korotukset:

 

 

- Henkilöstökulujen sopimuskorotuksina 1,3 % vuodelle 2018 ja 2,2 % vuodelle 2019, yhteensä 3,5 %.

 

 

 

- Indeksikorotukset 2018-2019 palveluihin 1,9 %, tarvikkeisiin 2,9 % ja rakennuskustannuksiin 4,3 %.

 

 

Hallintokuntien talousarvioesitysten on yllä olevien lisäksi perustuttava:

 

 

- väestöennusteisiin,

 

- suoritemäärien kehitykseen; toteutumat 2017 sekä ennusteet 2018 sekä 2019-2021.

 

- mahdollisiin lainsäädännöstä aiheutuviin muutoksiin.

 

 

Toimialat palauttavat lautakuntien ja johtokuntien hyväksymät talousarvioesitykset 6.9.2018 mennessä talouspalveluihin. Kunnanjohtajan esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelmaksi 1.10.2018. Valtuusto päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä veroprosentista 14.11.2018.

 

 

 

Olennaiset muutokset

 

Olennaisin muutos on Altian tehdasalueen vesihuollon siirto vesilaitokselle vuoden 2020 alusta.

 

 

Suoritemäärät

 

Talousarviossa esitetään tärkeimmät suoritemäärät ja niiden kustannukset.

 

 

Talousarvion laadinnan perusteita

 

Talousarviovuosi 2019 jatkaa vesilaitoksen osalta monia viime vuosina aloitettuja toimintatapoja. Toimintamenojen osalta kuluja nostavat verkostojen ennakoivan kunnossapidon, laitosten saneerauksen sekä automaatio- ja tietojärjestelmien kustannukset. Kustannusten kasvua aiheuttaa myös toiminnan kehittämiseen liittyvä lisääntynyt asiantuntijapalveluiden tarve. Henkilöstökulut kasvavat esitetyn uuden vakanssin myötä. Toimintamenojen kasvuksi esitetään 325 000 €.

 

 

Toimintatuoton kasvuksi esitetään 475 000 € vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Talousarviossa esitetty toimintatuottotaso perustuu 3 % kasvuun käyttömaksuissa ja 5 % kasvuun perusmaksuissa sekä sako- ja umpikaivolietteen maksuissa.

 

 

Toimintatuottojen kasvua esitetään sen takia, että liikelaitoksen toiminnan rahavirta ei tällä hetkellä kata investointikuluja, vaan osa investoinneista joudutaan kattamaan lainarahalla. Vesilaitoksen investointitasoa nostavat erityisesti uudisalueiden rakentaminen, verkostosaneeraukset, lähitulevaisuudessa alkava Kirkonkylän puhdistamon korvaavan ratkaisun toteuttaminen, Sörkan vedenottamon saneeraus sekä Teilinummen tekopohjavesihanke. Jos investointitaso pysyy suunniteltuna, joudutaan toiminnan rahavirtaa kasvattamaan pitkällä aikavälillä vesimaksuja korottamalla, ettei lainamäärä kasva liikaa ja liikelaitoksen omavaraisuusaste laske liian alas.

 

 

Henkilöstösuunnitelma

 

Talousarvion yhteydessä laaditaan henkilöstösuunnitelma, johon kootaan esitykset uusista perustettavista viroista ja työsuhteisista tehtävistä sekä vakanssimuutoksista talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille.

 

 

Altian tehdasalueen vesihuollon siirtoon ja Teilinummen hankkeen käynnistymiseen liittyen vesilaitokselle esitetään vuodelle 2019 vesilaitosinsinöörin vakanssia ja vuodelle 2020 laitosasentajan vakanssia.

 

Esitys:

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta esittää liitteenä olevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2019 - 2021.

 

Lisätietoja: vs. vesilaitoksen johtaja Saijariina Toivikko, puh. 040 317 2308,

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, puh. 040 317 2301

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liitteet nro 2 ja 3.

______

VESI § 58

Kuntalain mukaan johtokunnan tehtävä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

 

 

Valtuusto on hyväksynyt 14.11.2018 vuosien 2019-2021 talousarvion ja taloussuunnitelman. Talousarviokäsitellyssä ei tehty muutoksia Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunnan 5.9.2018 tekemään talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen.

 

Esitys:

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja -suunnitelman.

 

Lisätietoja: vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, puh. 040 317 2308,

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, puh. 040 317 2301

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa