Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Katusuunnitelma_Jukolantie_Venlantie_5884-1_2_3

Tekninen lautakunta

90

13.12.2018

 

90

Jukolantien ja Venlantien katusuunnitelmien muutosehdotuksien hyväksyminen

 

778/10.03.01.08/2018

 

TEKLA

Kunnallistekniikan suunnittelussa on laadittu Nurmijärven Kirkonkylän asemakaava-alueelle katusuunnitelman muutosehdotus seuraavista kaduista, piirustukset 5884/1-3:

 

 

 

- Jukolantie plv 55-593

 

- Venlantie plv 0-289

 

 

Katusuunnitelman muutosehdotuksessa esitetään edellä mainittujen katujen perusparantamista siten, että katujen päällysrakennekerrokset uusitaan ja kaduille toteutetaan uusi hulevesiviemäri. Nykyinen runkovesijohto ja jätevesiviemäri on todettu huonokuntoisiksi ja niiden uusimisen yhteydessä katurakenteiden ja kadun uuden kuivatusjärjestelmän toteuttaminen on perusteltua. Joiltakin kiinteistöiltä johdetaan hulevesiä jätevesiviemäriin, joten hulevesiviemärin toteuttaminen alueelle on myös tästä syystä perusteltua.

 

 

Suunnittelun yhteydessä tutkittiin nykyisten katujen kuivatusta hoitavien avo-ojien muuttamista mataliksi painanteiksi. Suunnittelun edetessä päädyttiin säilyttämään avo-ojat, koska osa alueen tonteista on toteutettu katua alemmaksi. Näin ollen loivaluiskaisen ojapainanteen toteuttaminen kadulle ei ole mahdollista ilman, että ojaluiskat ulottuisivat tonttien puolelle. Tonttien rajoilla on mm. pensasaitoja, rakenteellisia aitoja ja muita rakenteita, joiden poistaminen tai siirtäminen saattaa kiinteistön omistajan näkökulmasta olla haasteellista. Kaikki katujen ja vesihuoltoverkoston parantamistoimenpiteet pyritään toteuttamaan katualueen puolella. Katujen sivuojien pohjalle toteutetaan uusia hulevesikaivoja, jotka liitetään kadulle toteutettavaan hulevesiviemärin runkolinjaan.

 

 

 

Katusuunnitelman muutosehdotus, piirustukset 5884/1-3, on ollut julkisesti nähtävillä 12.-26.11.2018 välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana muutosehdotuksesta jätettiin viisi muistutusta. Suurin osa muistutuksista koskee vesihuoltosuunnitelmia ja mm. niiden toteuttamisesta kiinteistön omistajille koituvia kustannuksia. Kyseiset muistutukset käsitellään Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 18.12.2018. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää vesihuoltosuunnitelmien hyväksymisestä Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaisesti.

 

 

Muistutukset ovat kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä. Nähtävilläoloajan jälkeen katusuunnitelman muutosehdotukseen tehdyt muutokset on kerrottu annetuissa vastineissa. Muutokset ovat vähäisiä ja eivät aiheuta suunnitelmien uudelleen nähtäville asettamista.

 

 

Muistutus 1

 

Muistutuksessa esitetään, että kiinteistölle 543-402-123-0 suunniteltu uuden hulevesiviemärin tonttijohdon liittämiskohta siirrettäisiin kiinteistön koillisrajan viereen.

 

 

Vastine 1

 

Kiinteistöllä on useita hulevesien purkuputkia nykyiseen avo-ojaan. Suunnittelutyön aikana on pyritty löytämään paras mahdollinen liittämiskohta uuteen rakennettavaan hulevesiviemärin runkolinjaan. Liittämiskohdan siirtämistä on tutkittu katusuunnitelman muutosehdotuksen nähtävillä olon jälkeen ja on todettu, että siirto on mahdollinen. Uusi huleveden liittämiskohta on päivitetty hyväksyttävään katusuunnitelman muutosehdotukseen.

 

 

Muistutus 2

 

Osa muistutuksessa esitetyistä asioista koskee vesihuoltosuunnitelmia ja vesihuollon maksuja, jotka käsitellään Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 18.12.2018.

 

 

Muistutuksessa kiinteistön 543-402-13-142 omistaja huomauttaa, että vanhan rakennustavan mukaan vuonna 1967 rakennetulle kiinteistölle ei saa tuottaa kohtuuttomia kustannuksia, kun tehdään muutoksia salaojan johtamisjärjestelmään. Muistutuksessa pyydetään huomioimaan, että tontin ja kadun välinen katualue on nykyisin tasaista aluetta ja katusuunnitelman muutosehdotuksessa ko. kohdalle on esitetty oja. Lisäksi kysytään, kuinka nykyiset tontilta tulevat hulevedet on otettu huomioon uutta hulevesiviemärin paikkaa määriteltäessä.

 

 

Vastine 2

 

Tekninen lautakunta hyväksyy maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 §:n ja Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaisesti katusuunnitelmaehdotuksen, jossa on esitetty mm. kadun kuivatus ja sadevesien johtaminen. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää vesihuollon maksuista Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaisesti.

 

 

 

Vesihuoltolain (681/2014 17 d §) mukaan kiinteistöltä ei saa johtaa vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin hulevesiä. Kielto koskee kaikkia kiinteistöjä niiden rakennusvuodesta riippumatta. Kyseinen kiinteistö johtaa tehtyjen mittausten ja muiden selvitysten perusteella hulevesiä sekä avo-ojaan, että jätevesiviemäriin. Hulevedet tulee jatkossa johtaa joko avo-ojaan tai uuteen hulevesiviemäriin. Suunnittelutyön aikana on pyritty löytämään kiinteistölle paras mahdollinen liittämiskohta uuteen hulevesiviemärin runkolinjaan.

 

 

 

Jukolantien ja Venlantien voimassa olevissa katusuunnitelmissa vuodelta 1968 kaduille on esitetty sivuojat. Kunnallistekniikan suunnittelussa ei ole tiedossa, miksi sivuojat on joissakin kohdissa täytetty. Myös nähtävillä olleessa katusuunnitelmaehdotuksessa kaduille on esitetty sivuojat, jotka palvelevat kadun kuivatusta sekä toimivat mm. lumitilana.

 

 

 

Muistutus 3

 

Osa muistutuksessa esitetyistä asioista koskee vesihuoltosuunnitelmia ja vesihuollon maksuja, jotka käsitellään Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 18.12.2018.

 

 

Muistutuksessa kiinteistön 543-402-13-141 omistaja huomauttaa, että suunnitelmassa on katualueen ja tontin välinen alue esitetty väärin ja kysyy tuleeko alue samaan kuntoon kuin nykyisin. Lisäksi kysytään, miksi uusi hulevesiliittymä on esitetty eri puolelle kuin nykyinen salaojien purkukohta ojaan ja onko tarvetta uusia sähköliittymiä.

 

 

Vastine 3

 

Tekninen lautakunta hyväksyy maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 §:n ja Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaisesti katusuunnitelman, jossa on esitetty mm. kadun kuivatus ja sadevesien johtaminen. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää vesihuollon maksuista Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaisesti.

 

 

 

Nähtävillä ollutta katusuunnitelman muutosehdotusta on päivitetty kiinteistön ajoneuvoliittymien sijainnin osalta. Ajoneuvoliittymän virheellinen sijainti katusuunnitelman muutosehdotuksessa johtui siitä, että pohjakartta ei kyseisen liittymän osalta ollut ajan tasalla.

 

 

Jukolantien ja Venlantien voimassa olevissa katusuunnitelmissa vuodelta 1968 kaduille on esitetty sivuojat. Kunnallistekniikan suunnittelussa ei ole tiedossa, miksi sivuojat on joissakin kohdissa täytetty. Myös nähtävillä olleessa katusuunnitelman muutosehdotuksessa kaduille on esitetty sivuojat, jotka palvelevat kadun kuivatusta sekä toimivat mm. lumitilana.

 

Suunnittelutyön aikana on pyritty löytämään paras mahdollinen liittämiskohta tontilta tulevan salaojien purkuputken liittämiseen uuteen rakennettavaan hulevesiviemärin runkolinjaan. Liittämiskohdan siirtämistä on tutkittu katusuunnitelman muutosehdotuksen nähtävillä olon jälkeen ja on todettu, että siirto on mahdollinen. Uusi huleveden liittämiskohta on päivitetty hyväksyttävään katusuunnitelman muutosehdotukseen.

 

 

Nurmijärven Sähköverkko Oy:llä ei ole tämän työn yhteydessä tarvetta saneerata jakeluverkkoaan.

 

 

Muistutus 4

 

Muistutuksessa 4 kiinteistön 543-402-32-111 omistaja kysyy, miksi suunnitelmissa ei käy ilmi se, miten kiinteistön salaojavesien pumppausjärjestelmä voitaisiin poistaa käytöstä. Lisäksi kiinteistön omistaja esittää, että katusuunnitelman muutostöistä ja kustannuksista tulisi tiedottaa enemmän.

 

 

Vastine 4

 

Tekninen lautakunta hyväksyy maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 §:n ja Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaisesti katusuunnitelman, jossa on esitetty mm. kadun kuivatus ja sadevesien johtaminen. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää vesihuollon maksuista Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaisesti.

 

 

Kadulle toteutettavan uuden hulevesiviemärin korkeusasema on suunniteltu niin syvälle kuin on mahdollista. Uuden hulevesiviemärin korkeusaseman määrittelee saneerausalueen ulkopuolella olevan nykyisen hulevesiverkoston korkeusasema, johon uusi hulevesiviemäri liitetään. Hulevesiviemärin sijoittamisella mahdollisimman syvälle pyritään siihen, että mahdollisimman moni kiinteistö voisi johtaa kiinteistöllä syntyvät hulevedet kadulla olevaan hulevesiviemäriin ilman pumppausta. Kiinteistöille annetaan tiedoksi suunnitelmien mukainen huleveden liittämiskorkeus sen jälkeen, kun suunnitelmaehdotus on hyväksytty. Jos kiinteistöltä tulevan hulevesiviemärin korkeusasema on sellainen, että liittyminen runkoverkkoon ei ole mahdollista viettoviemärinä, jää kiinteistökohtainen hulevesipumppu edelleen käyttöön.

 

 

 

Suunnittelun aloittamisesta ja siihen liittyvistä selvitystöistä tiedotettiin kiinteistön omistajia ensimmäisen kerran 17.8.2017. Asukkaita on pyydetty toisella kirjeellä merkitsemään sadevesi- ja salaojaputkien purkukohtia 4.10.2017 päivätyllä kirjeellä. Osalle kiinteistöistä on lähtenyt samana päivänä kirje, missä on pyydetty tarkempaa selvitystä hulevesien käsittelystä kiinteistöllä. 4.12.2017 päivätyllä kirjeellä on tiedotettu Nurmijärven Veden yhteistyökumppani Sujutek Oy:n tekemistä savukokeista alueella. 14.2.2018 päivätyllä kirjeellä on tiedotettu saneeraustyön siirtymisestä vuodelle 2019 ja samalla tiedotettu Sujutek Oy:n kiinteistökohtaisten selvitystöiden aloittamisesta. 5.4.2018 päivätyllä kirjeellä tiedotettiin tarkempaa ajankohtaa Sujutek Oy:n tekemistä kiinteistökohtaisista selvitystöistä. Katusuunnitelmien nähtävillä olosta on lähetetty kirjeet 31.10.2018. Lisäksi katusuunnitelmien nähtävillä olosta on kuulutettu paikallislehdessä 7.11.2018. Näin ollen voitaneen todeta, että katusuunnittelusta, sen etenemisestä sekä katusuunnitelmien nähtävillä olosta yms. on tiedotettu riittävästi.

 

 

Nurmijärven Vesi-liikelaitos vastaa vesihuollon maksuihin liittyvästä tiedottamisesta. Tiedotusta pyritään kehittämään koko ajan ja annettu palaute otetaan huomioon.

 

 

 

Muistutus 5

 

Muistutuksessa 5 kiinteistön 543-402-104-57 omistajat esittävät, että kiinteistön puolelta tulevat hulevedet tulee johtaa uuteen hulevesiviemärin runkolinjaan, jotta nykyistä ojaa ei enää syvennettäisi. Nykyiset putket jäävät ajoittain avo-ojan vesipinnan alapuolelle.

 

 

Vastine 5

 

Kyseisellä kiinteistöllä on useita hulevesien purkuputkia nykyiseen avo-ojaan. Suunnittelutyön aikana on pyritty löytämään paras mahdollinen liittämiskohta uuteen rakennettavaan hulevesiviemärin runkolinjaan. Kiinteistön hulevesi- ja salaojaratkaisut tulee suunnitella ja toteuttaa tontin puolella, jonka jälkeen järjestelmä on liitettävissä kunnan runkoverkkoon.

 

 

Vastine kaikkiin muistutuksiin: Nurmijärven Vesi ja Nurmijärven kunta järjestävät kiinteistöjen omistajille tilaisuuden katu- ja vesihuoltosuunnitelmien toteuttamisesta ennen rakentamisen aloittamista alkuvuodesta 2019. Tilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan kiinteistön omistajia erikseen.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Kunnan ja Nurmijärven Veden vuoden 2019 rakentamisohjelmassa on varattu rahaa Jukolantien ja Venlantien katusuunnitelmien muutosehdotuksen toteuttamiseen.

 

 

Ratkaisuvalta: Nurmijärven kunnan hallintosääntö, teknisen lautakunnan ratkaisuvalta § 22.

 

 

Esitys:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Jukolantien ja Venlantien katusuunnitelman muutosehdotuksen, piirustukset 5884/1-3.

Lisäksi tekninen lautakunta toteaa esittelytekstissä ilmenevin perustein, etteivät muistutukset anna aihetta katusuunnitelman muutosehdotuksen muuttamiseen muilta osin.

 

Lisätietoja: kunnallistekniikan suunnittelija Anu Roimela p. 040 317 2382


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa