Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kartat

Elinvoimalautakunta

§ 106

06.11.2018

 

Tilan 543-403-8-713 määräalan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu

 

336/10.03.00.02/2018

 

ELINV § 106

Tapio Sinisalo hakee rakentamista koskevaa suunnittelutarveratkaisua yksiasuntoisen, 1-kerroksisen, 200 k-m²:n suuruisen omakotitalon rakentamiseksi. Rakennuspaikan muodostaa n. 10 000 m²:n suuruinen määräala tilasta Lammaskallio 543-403-8-713. Rakennuspaikka sijaitsee Klaukkalan taajaman eteläpuolella osoitteen Aropelto 135 pohjoispuolella.

 

 

Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee valkoisella alueella, jolle voidaan osoittaa paikallista merkitystä omaavaa maankäyttöä. Kaavamääräyksen mukaan alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ohjattava taajamatoimintojen alueille ja kyliin. Alue on valkoista aluetta myös 8.10.-9.11.2018 nähtävillä olevassa Uusimaa kaava 2050 kaavaluonnoksessa. Valtuuston vuonna vuonna 2016 hyväksymässä Klaukkalan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa hakemuksen kohteena oleva määräala sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M-4) ja alueen osalla, joka on luonnonsuojelullisesti erittäin arvokas (sl-8/9). Merkinnällä on osoitettu selvityksissä havaitut lepakoiden tärkeät ruokailualueet ja siirtymäreitit.

 

 

Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.

 

 

Hakijan perustelut

 

 

Hakija on perustellut hakemustaan tarpeella asua rauhallisessa paikassa. Myös metsätilan hoidon kannalta asuminen tilalla olisi suotavaa.

 

 

Naapurien kuuleminen

 

 

Naapureille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä hakemuksen johdosta, eikä heillä ole ollut huomautettavaa.

 

 

Suunnittelutarveratkaisun lähtökohdat ja perustelut

 

 

Hakemuksen kohteena oleva määräala sijaitsee Kuonomäentien ja Lahnuksentien välissä olevalla metsäalueella Palomäen etelärinteessä. Metsäalueen läpi kulkee Aropelto-niminen yksityistie, jonka varrelle on pääasiassa1980- ja 1990-luvuilla rakentunut suoriin rakennuslupiin perustuen noin 10 omakotitaloa.

 

 

Hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka on määräala vuonna 1999 rekisteröidystä ja rakentamattomasta tilasta Lammaskallio 543-403-8-713, jonka pinta-ala on 17,64 ha. Emätilana on vuonna 1958 rekisteröity tila Huitti 543-403-8-144, jonka pinta-ala oli tuolloin 100,35 ha. Tästä emätilasta lohkottiin vuonna 1963 yhteensä 7 lohkotilaa, joista yksi oli Lammaskallion tila. Lammaskallion tilasta on edelleen muodostettu jo 4 rakennettua rakennuspaikkaa asemakaavan ulkopuolella. Koko Huitin emätilan pinta-alasta noin puolet sijaitsee Harjulan/Syrjälän asemakaavoitetulla alueella. Asemakaavan ulkopuolella olevalla Huitin emätilan alueella on yhteensä 7 rakennettua tilaa.

 

 

Vuonna 2010 haettiin tuolloin noin 26 ha:n suuruisen Huitin tilan, joka alunperin oli Huitin emätila, 1,0 ha:n suuruiselle määräalalle suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamista rakennuskiellosta omakotitalon rakentamiseksi. Tuolloin kuntakehitystoimikunta teki vastoin esittelijän esitystä myönteisen ratkaisun. Sekä naapuri että ELY-keskus valittivat päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka kumosi kuntakehitystoimikunnan myönteisen ratkaisun. Hallinto-oikeus kiinnitti perusteluissaan huomiota mm. riittävän kaavoitusvaran jättämiseen, rakennuspaikan sijaintiin asemakaavan lievealueella sekä muiden maanomistajien rakentamistarpeiden huomioon ottamiseen. Tuolloin hakemuksen kohteena ollut määräala kuului pinta-alaltaan suurempaan tilaan kuin nyt hakemuksen kohteena oleva määräala.

 

 

Klaukkalan osayleiskaavassa hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-4), missä merkinnällä on osoitettu maaseutumaiset alueet, joille sijoittuu vähäisessä määrin ns. hajarakentamista. Huitin emätilan asemakaavan ulkopuolella sijaitsevaa aluetta osayleiskaavan M-4-alueella on jo käytetty rakentamiseen siinä määrin kuin osayleiskaavassa on esitetty. Täten lupaan suostuminen vaarantaisi maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen lupakäsittelyssä.

 

 

Rakennuspaikka sijoittuu myös osayleiskaavan luonnonsuojelullisesti erittäin arvokkaalle alueelle (ls-8/9), joka on selvityksissä havaittua lepakoiden tärkeää ruokailualuetta ja siirtymäreittiä. Luokituskriteerit ovat osayleiskaavaa varten tehtyjen selvitysten jälkeen tarkentuneet ja lepakkoselvitystä on vuonna 2018 päivitetty. Päivityksessä on tarkistettu arvoluokkia ja lepakkoalueiden rajauksia. Selvitysluonnoksen mukaan luokan II lepakkoalueeseen kuuluu vain Aropelto-nimisen yksityistien varsi hakemuksen kohteena olevan rakennuspaikan itäpuolella. Itse rakennuspaikka kuuluu luokkaan III kuuluvaan lepakkoalueeseen. Luokkaan III kuuluvat alueet eivät ole lepakoiden tärkeitä ruokailualueita ja siirtymäreittejä.

 

 

Ottaen huomioon 1) rakennuspaikan sijainti osayleiskaavan maa- ja metsätalousalueella, jolle on tarkoitus sijoittaa vain vähäisessä määrin hajarakentamista 2) emätilan alueella jo tapahtunut rakentaminen sekä asemakaava-alueella että kaavan ulkopuolella sekä 3) emätilan alueella olevan pinta-alaltaan suuremman ja rakentamattoman tilan alueelle Helsingin hallinto-oikeuden hylkäämän suunnittelutarveratkaisun, voidaan katsoa, ettei haetulle rakentamiselle ole olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 137 § 1 momentin mukaisia edellytyksiä. Haettuun lupaan suostuminen vaarantaa maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen lupakäsittelyssä.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen:

 

 

Hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee harvaan asutulla maaseudulla, joka ei ole minkään alakoulun lukittua oppilaaksiottoaluetta. Matkaa lähimpinä sijaitseviin Syrjälän ja Harjulan alakouluun on noin 2,6 km. Klaukkalan taajamassa sijaitsevaan lähimpään yläkouluun on matkaa noin 4,5 km ja muihin palveluihin 3-4 km. Koulureittien maanteiden varsilla on kevyen liikenteen väylät. Minkään luokka-asteen koulureittejä ei ole luokiteltu vaaralliseksi koulutieksi. Joitakin julkisen liikenteen vuoroja kulkee Lahnuksentietä, jolla sijaitsevalle pysäkille on rakennuspaikalta matkaa noin 1,4 km. Alue ei ole vuonna 2015 hyväksytyn vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaista kehittämisaluetta.

 

 

Hanke ei edellytä yritysvaikutusten arviointia.

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta toteaa, että Tapio Sinisalon hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee alueella, joka on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.

 

 

Elinvoimalautakunta katsoo, että haetulle rakentamiselle ei ole olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 1 momentin tarkoittamia edellytyksiä. Hakemuksen mukainen rakentaminen aiheuttaa haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Haettuun lupaan suostuminen vaarantaa maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen lupakäsittelyssä. Elinvoimalautakunta päättää tehdä kielteisen suunnittelutarveratkaisun esittelytekstissä esitetyin perustein.

 

 

Päätös asiasta annetaan julkipanon jälkeen.

 

 

Sovelletut oikeusohjeet:

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 § 1 mom., 137 § 1 mom., kunnan hallintosääntö 19 §.

 

Lisätietoja: yleiskaavainsinööri Arja Junttila, puh. 040 317 2530

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 6.

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa