Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kartat
  ELY:n lausunto

Elinvoimalautakunta

§ 105

06.11.2018

 

Tilan 543-414-5-45 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu

 

683/10.03.00.02/2018

 

ELINV § 105

Lauri ja Enni Hyry hakevat rakentamista koskevaa suunnittelutarveratkaisua yksiasuntoisen, 2-kerroksisen, 200 k-m²:n suuruisen omakotitalon ja 1-kerroksisen, 70 k-m2:n suuruisen talousrakennuksen rakentamiseksi. Hakemuksen mukaan 60 k-m²:n suuruinen lomarakennus on tarkoitus muuttaa talousrakennukseksi ja 12 k-m²:n suuruinen saunarakennus siirtää uuteen paikkaan rakennuspaikalla. Rakennuspaikan muodostaa pinta-alaltaan 5 900 m²:n suuruinen tila Vähäsyrjä 543-414-5-45. Rakennuspaikka sijaitsee Sääksjärven itäpuolella, osoitteessa Kiljavantie 366.

 

 

Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee valkoisella alueella, jolle voidaan osoittaa paikallista merkitystä omaavaa maankäyttöä. Kaavamääräyksen mukaan alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ohjattava taajamatoimintojen alueille ja kyliin. Alue on osoitettu myös arvokkaaksi harjualueeksi ja vedenhankinnan kannalta arvokkaaksi pohjavesialueeksi. Lisäksi Kiljavantien varrelle on osoitettu siirtoviemärin ohjeellinen linjaus. Vastaavat merkinnät, lukuun ottamatta jo toteutunutta siirtoviemäriä, ovat myös 8.10.-9.11.2018 nähtävillä olevassa Uusimaa-kaava 2050 kaavaluonnoksessa. Valtuuston vuonna 1989 hyväksymässä koko kuntaa koskevassa oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee pientalovaltaisella alueella (AP-5) ja pohjavesialueella (pv2).Alue on Röykän ja Kiljavan pohjaveden ottamon suoja-aluetta.

 

 

Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.

 

 

Hakijan perustelut

 

 

Hakija on perustellut hakemustaan sillä, että alueella on muitakin omakotitaloja ja kiinteistö on mahdollista liittää kunnallistekniikan verkostoihin.

 

 

Naapurien kuuleminen

 

 

Naapureille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä hakemuksen johdosta eikä heillä ole ollut huomautettavaa.

 

Lausunnot

 

 

Hankkeen johdosta on naapurina kuultu myös Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta, joka lausunnossaan toteaa mm. seuraavaa: Maantien 11299 (Kiljavantie) suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta. Suoja-alueella ei saa pitää rakennusta. Kulku kiinteistölle tulee järjestää olemassa olevan yksityistien kautta ja muut kulkuyhteydet kiinteistölle tulee poistaa. ELY-keskuksen kevyen liikenteen yhteyksien tarveselvityksessä vuodelta 2016 on mainittu kevyen liikenteen yhteys välille Sääksjärvi-Röykkä. Normaalitapauksissa väylän rakentamiseksi haltuun otetaan noin 10-15 metrin alue, mikä tulee ottaa suunnitelmissa huomioon. Lisäksi lausunnossa muistutetaan, että liittymän kunnossapito kuuluu liittymän haltijalle. Hulevesien ja puhdistettujen jätevesien johtamiseen maantien sivuojaan suhtautuu ELY-keskuksen L-vastuualue kielteisesti. ELY-keskus ei myöskään vastaa rakennushankkeen mahdollisista meluntorjuntatoimenpiteiden kustannuksista.

 

 

Hakijan vastine

 

 

 

Vastineena ELY:n lausuntoon hakija on todennut, ettei heillä ole lausunnosta huomautettavaa.

 

 

 

Suunnittelutarveratkaisun lähtökohdat ja perustelut

 

 

Hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee Kiljavan harjun metsäalueella rajautuen lännestä Kiljavantiehen, etelästä ja idästä metsään sekä pohjoisesta kapeaan yksityistiehen, joka erottaa hakemuksen kohteena olevan rakennuspaikan pohjoispuolella olevasta rakennetusta tilasta. Alueen muut jo rakennetut rakennuspaikat sijoittuvat nauhamaisesti Kiljavantien itäpuolella hakemuksen kohteena olevalta rakennuspaikalta pohjoiseen sekä Kiljavantien länsipuolella kohti etelää.

 

 

Rakennuspaikalla sijaitsee rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan vuonna 1950 valmistunut 80 k-m²:n suuruinen rakennus, jolle rakennus- ja huoneistorekisterissä ei ole esitetty käyttötarkoitusta. Hakijan antamien tietojen mukaan kyseessä on 60 k-m²:n suuruinen lomarakennus. Hakijan mukaan rakennuksessa ei ole vesi- eikä viemäriliittymää. Lisäksi tilalla on rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan rakenteilla 11 k-m²:n suuruinen saunarakennus.

 

 

Tarkoituksena on rakentaa tilalle omakotitalo ja autotalli ja siirtää saunarakennus lähemmäksi tilan etelärajaa. Oleva 80 k-m²:n suuruisen rakennus on jatkossa talousrakennus. Kulku kiinteistölle on tarkoitus järjestää olevan yksityistien kautta. Hakemuksen kohteena olevalla tilalla ei ole kulkuoikeutta yksityistien kautta, mutta hakija on ilmoittanut, että kulusta on alustavasti sovittu maanomistajan kanssa. ELY-keskuksen lausunnon mukaan kulku kiinteistölle tulee järjestää kyseisen yksityistien kautta ja muut mahdolliset kulkuyhteydet kiinteistölle tulee poistaa.

 

 

Suunnitellut rakennukset on osoitettu asemapiirroksen mukaan noin 40 metrin etäisyydelle Kiljavantien keskilinjasta, joten suunniteltu rakentaminen ei sijoitu maantien suoja-alueelle eikä aiheuta haittaa kevyen liikenteen hankkeelle. Myöskään nopeuden, liikennemäärän ja raskaiden ajoneuvojen osuuden vaikutus huomioiden ei voida katsoa, että teoreettisen 55 dBA:n melualueen leveys ulottuisi suunniteltuun asuinrakennukseen saakka.

 

 

Nurmijärven veden edustaja on kertonut, että hakemuksen kohteena oleva kiinteistö on liitetty vesijohtoon, mutta se on ollut pois käytöstä vuodesta 2007. Nurmijärven vesi katsoo, että kiinteistön tulee liittyä myös viemäriverkostoon.

 

 

Hakemuksen kohteen oleva tila Vähäsyrjä 543-414-5-45 on vuonna 1962 muodostettu lohkotila vuonna 1957 rekisteröidystä emätilasta Hongisto 543-414-5-2, jonka pinta-ala oli tuolloin 35,92 ha. Tästä tilasta on muodostettu emäkiinteistön lisäksi 9 lohkotilaa. Nyt hakemuksen kohteena olevan tilan lisäksi rakennettuja tiloja on 5. Rakennuspaikan ympäristössä olevat asuinrakennukset ovat pääsääntöisesti omakotitaloja. Vain yksi etäämpänä Kiljavantiestä oleva samasta emätilasta lohkottu tila on lomarakennuksen rakennuspaikka.

 

 

Kun otetaan huomioon, että kyseessä on ennestään rakentamiseen käytetty tila ja ympäröivä rakennuskanta koostuu pääasiassa omakotitaloista ja se, että oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa alue on pientalovaltaista aluetta, voidaan katsoa, että hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hakemukseen suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen toteutumista lupakäsittelyssä.

 

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen:

 

 

Hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee tiiviisti rakennetulla maaseudulla, joka ei ole minkään alakoulun lukittua oppilaaksiottoaluetta. Matkaa Rajamäen taajamassa sijaitseviin ala- ja yläkouluun sekä muihin palveluihin on noin 3,4-3,8 km. Kiljavantien varrella on kevyen liikenteen väylä Rajamäen taajaman ja Sääksjärventien välillä. Ilman kevyen liikenteen väylää oleva noin 0,5 km:n pituinen osuus on luokiteltu vaaralliseksi koulutieksi 1-2 luokkien oppilaille, mutta Kiljavantien ylitys myös 1-5 luokkien oppilaille. Julkinen liikenne Helsingin suuntaan kulkee Kiljavantietä, jolla sijaitseva pysäkki on juuri hakemuksen kohteena olevan rakennuspaikan kohdalla. Kiinteistöllä on mahdollisuus liittyä myös kunnan jätevesiverkostoon.

 

 

Hanke ei edellytä yritysvaikutusten arviointia.

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta toteaa, että Lauri ja Enni Hyryn hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee alueella, joka on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.

 

 

Elinvoimalautakunta katsoo, että haetulle rakentamiselle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 1 momentin tarkoittamat edellytykset esittelytekstissä esitetyin perustein ehdolla, että

 

 

 

Hakemuksen mukainen rakentaminen ei esitetyin ehdoin aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Hakemukseen suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen toteutumista lupakäsittelyssä.

 

 

Päätös asiasta annetaan julkipanon jälkeen. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta päätöksen antamispäivästä lukien, jona aikana rakennusvalvontaviranomaiselta tulee hakea rakennuslupaa, muutoin suunnittelutarveratkaisu raukeaa.

 

 

Minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ei saa ryhtyä ennen rakennusluvan myöntämistä.

 

 

Sovelletut oikeusohjeet:

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 § 1 mom, 137 § 1 mom., rakennusjärjestyksen luku 5, kunnan hallintosääntö 19 §.

 

Lisätietoja: yleiskaavainsinööri Arja Junttila, puh. 040 317 2530

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 5.

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa