Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kartat

Elinvoimalautakunta

§ 104

06.11.2018

 

Tilan 543-413-4-67 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

 

623/10.03.00.02/2018

 

ELINV § 104

Elina Aitta-Aho ja Mats Hytönen hakevat rakentamista koskevaa suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä 1-kerroksisen, 219 k-m²:n suuruisen hevostallin rakentamiseksi. Rakennuspaikan muodostaa pinta-alaltaan 2,3920 ha:n suuruinen tila Kalliorinne 543-413-4-67. Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Uotilantie 440.

 

 

Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee valkoisella alueella, jolle voidaan osoittaa paikallista merkitystä omaavaa maankäyttöä. Kaavamääräyksen mukaan alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ohjattava taajamatoimintojen alueille ja kyliin. Uusimaa-kaava 2050 kaavaluonnos on nähtävillä 8.10.-9.11.2018. Kaavaluonnoksessa hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee niin ikään valkoisella alueella. Lisäksi kaavassa on osoitettu kaakko-lounassuuntainen liikenteen yhteystarve. Valtuuston vuonna 2015 hyväksymässä Perttulan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M-8), laajalla yhtenäisellä metsäalueella.

 

 

Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta. Lisäksi hanke edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamista rakennusjärjestyksen hevostallin enimmäiskerrosalaa ja suojaetäisyyksiä koskevasta määräyksestä.

 

 

Hakijan perustelut

 

 

Hakija on perustellut hakemustaan sillä, että lähellä naapurin rajaa oleva siirtotalli ja talousrakennus korvataan uudella hevostallilla ja sen yhteyteen rakennettavilla varastotiloilla. Nykyaikaisella rakennuksella varmistetaan hevostenpidon mahdollisimman vähäiset vaikutukset ympäristöön. Suurikokoinen hevostalli mahdollistaa koneellisen ilmanvaihdon, vesi- ja ruokinta-automaattien rakentamisen sekä paloturvallisuuden parantamisen.

 

 

Naapurien kuuleminen

 

 

Naapureiden kuuleminen on suoritettu tilaa 543-413-4-46 ja määräalaa tilasta 543-413-4-49 koskien. Prosessin kuluessa edellä mainitut kiinteistö ja määräala on yhdistetty kiinteistöksi 543-413-4-67 ja hakemus muutettu koskemaan kyseistä yhdistettyä tilaa. Naapureille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä hakemuksen johdosta ja tilojen 543-413-4-44 ja 543-413-4-49 omistajat ovat lausuneet, että jätevesijärjestelmän tulee olla sellainen, ettei siitä aiheudu haittaa naapurikiinteistölle.

 

 

Hakijan vastine

 

 

Vastineena naapureiden mielipiteisiin hakija on todennut, että jätevesijärjestelmä on suunniteltu siten, että jätevedet ohjataan tontilla jo olemassa olevaan viemärijohtoon ja sitä kautta saostuskaivoon. Lannanpoistojärjestelmä on katetussa tilassa, joka minimoi vuodon mahdollisuutta. Mahdollisen vahingon vaikutukset ympäristöön ovat pienet, sillä alue on rajattu eikä ympäristöön pääse käsittelemätöntä jätevettä. Fortum HorsePower huolehtii lannan jatkokäsittelystä. Tällöin jätevesistä ei aiheudu naapureille haittaa ja heidän esittämänsä huomautukset rakennushankkeeseen liittyen on huomioitu. Hakija ilmoittaa, että asiasta on keskusteltu naapureiden kanssa myös suullisesti naapurien kuulemisia kerättäessä.

 

 

Suunnittelutarveratkaisun lähtökohdat ja perustelut

 

 

Hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee metsäisellä alueella Uotilantien pohjoispäässä rajoittuen idästä Uotilantiehen ja etelästä rakennettuun tilaan. Rakennuspaikalla sijaitsee rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan 82 k-m²:n suuruinen asuinrakennus, 13 k-m²:n suuruinen saunarakennus ja 30 k-m²:n suuruinen hevostalli, joka on rakennettu vuonna 2012 myönnettyyn suunnittelutarveratkaisuun/poikkeamispäätökseen perustuen. Lisäksi hakijan antamien tietojen mukaan hevostallin (siirtotalli) vieressä on pieni talousrakennus sekä avokontti. Oleva siirtotalli sekä sen vieressä oleva talousrakennus ja avokontti on tarkoitus purkaa rakennustoimenpiteen yhteydessä.

 

 

Uotilantien vastakkaisella puolella olevien rakentamattomien kiinteistöjen 543-413-4-44 ja 543-413-4-49 läpi virtaa Liimaniitunoja ja kiinteistöjen omistajat ovat olleet huolissaan jätevesistä aiheutuvista haitoista. Suunniteltu talli on osoitettu yli 100 metrin etäisyydelle ojasta. Tilalla oleva ratsastuskenttä sijaitsee Uotilantien varrella ja siitä on matkaa ojaan noin 30 metriä. Hakija on antamassaan vastineessa selostanut hevostallin jätehuoltoa ja jätevesien käsittelyä. Nurmijärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on määrätty hevosten ulkoilu- ja harjoittelualueiden vesiensuojelullisista vähimmäissuojaetäisyyksistä.

 

 

Koska kyseessä on ennestään rakentamiseen käytetty tila, jolla jo sijaitsee suunnittelutarveratkaisuun/poikkeamispäätökseen perustuen rakennettu hevostalli, voidaan katsoa, että hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hakemukseen suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen toteutumista lupakäsittelyssä.

 

 

Poikkeamispäätöksen lähtökohdat ja perustelut

 

 

Rakennusjärjestyksen mukaan "Muun kuin elinkeinon harjoittamiseen käytettävän enintään 100 k-m²:n suuruisen hevostallin saa rakentaa vähintään kahden hehtaarin (20 000 m²) suuruiselle rakennuspaikalle. Rakennuspaikalla tulee voida osoittaa hevosille riittävät ulkotarha- ja laidunalueet, jotka tulee sijoittaa riittävän etäälle vesistöstä sekä kiinteistön omasta ja naapureiden talousvesikaivoista kuten myös hevostalli. Hevostalli, lantala sekä hevosten ulkotarha- ja laidunalueet tulee sijoittaa tilan alueelle siten, että naapurien asuinrakennuksiin ja oleskelupihoihin jää riittävä, kuitenkin vähintään 150 m suojaetäisyys. Hevostallin ja lantalan etäisyys kiinteistön rajasta tulee olla vähintään 50 m."

 

 

Nyt hakemuksen kohteena olevan hevostallin kerrosala on 219 k-m². Hevostallin/lantalan etäisyys kiinteistön 543-413-4-15 rajasta on n. 40 metriä ja saman kiinteistön asuinrakennuksesta ja oleskelupihasta noin 90 metriä.

 

 

Hakija on toimittanut lisäselvityksenä suunnitellun tallin pohjapiirroksen, jossa katetun kylmän lantalan pohjapinta-ala on 34,5 m². Tätä avointa tilaa ei lasketa tallin kerrosalaan, joten suunnitellun tallirakennuksen kerrosala on noin 185 k-m². Kuivikkeille/heinille suunnitellun varaston kerrosala on 49,5 k-m². Hakija on ilmoittanut myös, että asuinrakennuksessa ei ole asumiseen tarvittavia varastotiloja, joten pohjapiirroksessa esitetyt tallin taukotila, wc ja muut varastotilat (yhteensä arviolta 41 k-m²) tulisivat palvelemaan myös asumisen tarpeita.

 

 

Rakennusjärjestyksessä suositellaan muun kuin elinkeinon harjoittamiseen käytetyn hevostallin hevosten lukumääräksi enintään viittä. Hakija on ilmoittanut omistavansa 4 hevosta, mutta karsinoiden lukumäärä olisi 5, joista yksi olisi ns. pesukarsina. Hakija on perustellut hevostallin suurta kokoa myös sillä, että karsinoiden väliseen käytävään on suunniteltu ruokinta-automaatti ja lantakone, jotka vaativat tavallista leveämmät käytävät. Lisäksi väljemmät tilat ovat sekä hevosten, että hoitajien kannalta turvallisemmat.

 

 

Tilan nykyinen purettavaksi esitetty hevostalli sijaitsee noin 10 metrin etäisyydellä naapurin 543-413-4-15 rajasta ja noin 60 metrin etäisyydellä naapurin asuinrakennuksesta ja oleskelupihasta. Nyt on tarkoitus rakentaa uusi talli noin 40 metrin etäisyydelle kyseisestä rajasta. Myös matka tallista naapurin asuinrakennukseen ja oleskelupihaan kasvaisi 90 metriin. Tallin ja naapurin asuinrakennuksen välissä on runsaasti haju- ja pölyhaitoilta suojaavaa puustoa sekä hakemuksen kohteena olevan tilan että naapuritilan puolella. Myös suunnitellun tallin eteläpuolella kohoava mäki toimii suojana mäen itäpuolelle sijoittuvan naapurin asuinrakennuksen suuntaan. Naapurikiinteistön omistajalla ei ole ollut huomautettavaa hankkeen johdosta. Muiden kiinteistöjen asuinrakennukset sijaitsevat yli 150 metrin etäisyydellä suunnitellusta hevostallista/lantalasta.

 

 

Näin ollen voidaan katsoa, että hakemuksen tueksi on erityisiä syitä eikä haettu rakentaminen aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hakemukseen suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen toteutumista lupakäsittelyssä.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen:

 

 

Hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee harvaan asutulla maaseudulla. Matkaa Rajamäen ja Kirkonkylän taajamien palveluihin on noin 7-9 km. Liikkuminen alueella perustuu yksityisautoiluun. Alue ei ole valtuuston vuonna 2015 hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaista kehittämisaluetta.

 

 

Hanke ei edellytä yritysvaikutusten arviointia.

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta toteaa, että Elina Aitta-Ahon ja Mats Hytösen hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee alueella, joka on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta. Hanke edellyttää myös maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamista rakennusjärjestyksen hevostallin enimmäiskerrosalaa ja suojaetäisyyksiä koskevasta määräyksestä.

 

 

Suunnittelutarveratkaisu

 

 

Elinvoimalautakunta katsoo, että haetulle rakentamiselle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 1 momentin tarkoittamat edellytykset esittelytekstissä esitetyin perustein ehdolla, että

 

 

 

Hakemuksen mukainen rakentaminen ei esitetyin ehdoin aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Hakemukseen suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen toteutumista lupakäsittelyssä.

 

 

Poikkeamispäätös

 

 

Elinvoimalautakunta katsoo, että hakemuksen tueksi on erityisiä syitä eikä haettu rakentaminen esittelytekstissä esitetyin perustein aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hakemukseen suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen toteutumista lupakäsittelyssä. Elinvoimalautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisen rakennusjärjestyksen hevostallin enimmäiskerrosalaa ja suojaetäisyyksiä koskevasta määräyksestä ehdolla, että

 

 

 

Päätös asiasta annetaan julkipanon jälkeen. Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös ovat voimassa kaksi vuotta päätöksen antamispäivästä lukien, jona aikana rakennusvalvontaviranomaiselta tulee hakea rakennuslupaa, muutoin suunnittelutarveratkaisu/poikkeamispäätös raukeaa.

 

 

Minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ei saa ryhtyä ennen rakennusluvan myöntämistä.

 

 

Sovelletut oikeusohjeet:

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 § 1 mom, 137 § 1 mom., 171 §, rakennusjärjestyksen luku 5, kunnan hallintosääntö 19 §.

 

Lisätietoja: yleiskaavainsinööri Arja Junttila, puh. 040 317 2530

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 4.

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa