Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kylänpää - Taulukko luovutettavista tonteista 2018
  Sijaintikartta Kylänpää 2018
  Liitekartta 1, tontit Kylänpää
  Liitekartta 2, tontit Kylänpää

Elinvoimalautakunta

§ 14

27.02.2018

Elinvoimalautakunta

§ 23

20.03.2018

Kunnanhallitus

§ 87

09.04.2018

Elinvoimalautakunta

§ 101

06.11.2018

 

Omakotitonttien luovuttaminen vuonna 2018 Rajamäen Kylänpään alueelta

 

25/10.00.03.01/2018

 

ELINV § 14

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ratkaisee, mitä tontteja kunakin vuonna kunta laittaa myyntiin tai vuokraa ja millä hinnalla tontit luovutetaan. Elinvoimalautakunnanlautakunnan johtosäännön mukaan lautakuntakunta päättää luovutettavien tonttien luovutusehdoista.

 

 

Luovutettavat tontit

 

Rajamäen Kylänpään alueen kunnallistekniikan rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa alueelle tulee yhteensä 30 uutta omakotitonttia, joille kunnallistekniikka valmistuu kahdessa eri vaiheessa vuoden 2018 aikana niin, että tonteille pääsee rakentamaan. Tonteista 22 on kunnan omistuksessa.

 

 

Omakotitonttien hinta on esityksen mukaan 30-45 €/m². Tonttien pinta-alat ovat 1 001-3 429 m² ja tonttien keskikoko on noin 1 687 m². Luovutettavien tonttien kaavamääräys on AO-1 tai AO-2, erillispientalojen korttelialue. Tonteille saa määräyksestä riippuen rakentaa yhden asuinrakennuksen, joissa on yksi tai kaksi asuntoa.

 

 

Tontteja voi hakea tonttien luovutuspäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tonttien hakua voidaan vaiheistaa kunnallistekniikan rakentamisen aikataulujen ja tonttikysynnän mukaan.

 

 

Tontteja on lisäksi vielä vapaana Rajamäen Uudenniityntien alueella 24 ja Kirkonkylän Krannilassa 3. Näiden tonttien luovutusehdoista on päätetty jo aiemmin ja ne ovat jatkuvassa haussa haettavina. Kaikkiaan haettavissa olevia tontteja on uusien tonttien kanssa yhteenlaskettuna noin 49.

 

 

Luovutusmenettely

 

Kiinteällä hinnalla esitetään uutena kohteena luovutettavaksi omakotitontteja Rajamäen Kylänpään alueelta. Tontin voi ostaa tai vuokrata.

 

 

Hinnoittelu

 

Tonttien hinnat on määritelty aluekohtaisesti käyvän hinnan periaatteella. Tonttien vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta. Luovutettavat tontit hintoineen on esitetty liitteessä.

 

Rakentamisvelvoite

 

Rakentamisvelvollisuusaika on kolme vuotta.

 

Tontinsaajien valinta

 

Nyt hakuun tulevat uudet tontit sijaitsevat Rajamäen Kylänpään alueella, mistä kunta ei ole aiemmin luovuttanut tontteja.

 

 

Kiinteähintaisten tonttien saajat esitetään valittavaksi arpomalla hakuaikana hakemuksensa jättäneistä. Tontit myydään tai vuokrataan hakijan päättäessä tontin luovutusmuodon. Hakijoiden järjestys arvotaan. Hakijat valitsevat itselleen tontin arvonnan mukaisessa järjestyksessä. Sama hakija/talous/yritys voi jättää vain yhden hakemuksen.

 

 

Hakuajan jälkeen, jos tontteja on jäänyt valitsematta, niin tonttien saajat esitetään valittavaksi jatkuvalla haulla hakemusjärjestyksessä. Tällöin sama hakija/talous/yritys voi saada vain yhden tontin.

 

 

Tonteista peritään 1000 euron varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa / ensimmäisen vuoden vuokrassa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli kauppa / vuokraus peruuntuu tontinsaajasta johtuvasta syystä.

 

 

 

Hakijalle voidaan myöntää vain yksi tontti hakijataloutta tai yritystä kohti.

 

Tonteista peritään 1000 euron varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa / ensimmäisen vuoden vuokrassa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli kauppa / vuokraus peruuntuu tontinsaajasta johtuvasta syystä.

 

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavaa:

 

1.

Liitteissä mainitut asuntotontit luovutetaan siinä esitetyillä hinnoilla.Kiinteähintaisten tonttien luovutusmuoto on hakijan valitsemana myynti tai vuokraus. Vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta.

 

 

 

Elinvoimalautakunta päättää seuraavaa:

1.

Kiinteähintaisten tonttien saajat valitaan arpomalla hakuaikana hakemuksensa jättäneistä. Tontit myydään tai vuokrataan hakijan päättäessä tontin luovutusmuodon. Hakijoiden järjestys arvotaan. Hakijat valitsevat itselleen tontin arvonnan mukaisessa järjestyksessä. Sama hakija/talous/yritys voi jättää vain yhden hakemuksen.

 

2.

Hakuajan jälkeen, jos tontteja on jäänyt valitsematta, niin tonttien saajat esitetään valittavaksi jatkuvalla haulla hakemusjärjestyksessä. Tällöin sama hakija/talous/yritys voi saada vain yhden tontin.

 

Omakotitontteja luovutetaan luonnollisille henkilöille ja yrityksille tai vastaaville. Kaikista haussa olevista omakotitonteista tekee päätöksen kehitysjohtaja tai maankäyttöpäällikkö.

 

3.

Aikaisemmin luovuttamatta jääneiden ja/tai peruutuksen vuoksi vapautuvien tonttien osalta noudatetaan jatkuvan haun luovutusmenettelyä ja hinnoittelun osalta aiemmin päätettyjä käypiä hintoja aluekohtaisesti.

 

4.

Rakentamisvelvollisuusaika on kolme (3) vuotta. Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka myytävillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta ja vuokratonteilla 3,5-kertainen täysimääräinen vuosivuokra vuodessa, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta.

 

5.

Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen ellei kunta anna siihen kirjallista suostumusta. Mikäli tontti luovutetaan ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä ilman kunnan suostumusta, tontinsaaja sitoutuu maksamaan kunnalle korvauksen, jonka määrä myytävillä tonteilla on kauppahinnan suuruinen ja vuokratonteilla 16-kertainen täysimääräisen vuosivuokran suuruinen.

 

6.

Vuokra-aika on 60 vuotta. Vuokrattu tontti on mahdollista ostaa sen jälkeen kun rakentamisvelvollisuus on täytetty. Kauppahintana käytetään alueen käypää hintaa, jonka vuokranantaja määrittelee erikseen tapauskohtaisesti. Myyntihinnasta päättää luovutuspäätöksen tekevä toimielin tai viranhaltija. Osto-oikeutta on käytettävä 30 vuoden kuluessa.

 

7.

Tontinsaajalta peritään voimassa olevan taksan mukainen lohkomiskustannusten korvaus kauppahinnan / ensimmäisen vuoden vuokran yhteydessä, mikäli tontti on lohkottu kunnan toimesta.

 

8.

Kauppakirjat / vuokrasopimukset on allekirjoitettava kuuden (6) kuukauden kuluessa luovutuspäätöksen lainvoimaisuudesta.

 

9.

Tontinsaajalta peritään 1000 euron suuruinen varausmaksu, joka hyvitetään kauppahinnassa / ensimmäisen vuoden vuokrassa. Varausmaksu on maksettava yhden (1) kuukauden kuluessa luovutuspäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Jos varausmaksun viimeinen maksupäivä osuu heinä- tai joulukuulle, niin tällöin maksuaika on kaksi (2) kuukautta. Jos varaaja ei allekirjoita luovutussopimusta määräajassa, jää varausmaksu kunnalle.

 

 

Tonttien myynnin ja vuokraamisen suorittaa elinkeino- ja kuntakehityskeskus. Kauppakirjat ja vuokrasopimukset laaditaan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksessa.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Tonttien myynnistä/vuokrauksesta kunta saa tuloja. Alueiden asemakaavoituksen yhteydessä on arvioitu vaikutuksia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen.

 

Yritysvaikutusten arviointi: Lisää rakennusalan palvelujen kysyntää ja parantaa siten alan yritystoiminnan edellytyksiä. Päätös vaikuttaa myönteisesti uusien työpaikkojen syntymiseen.

 

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Mika Alastalo, puh. 040 317 2360, maankäyttöinsinööri Minna Valtonen, puh. 040 317 2363 tai maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh. 040 317 2371

 

Asian käsittely: Lautakunta kävi keskustelua Rajamäen Kylänpään alueen tonttien hinnoittelusta.

 

Lautakunta toivoi alueen tonttien hinnoittelussa eri vaihtoehtojen tarkastelua ja hinnan muodostamisesta myös laajempaa taustatietoa.

 

 

Päätös: Lautakunta palautti yksimielisesti asian takaisin valmisteltavaksi.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

 

_____

ELINV § 23

Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen maankäyttötiimi on selvittänyt kunnan päätaajamien yksityisten tekemiä omakotitonttien kauppoja vuosilta 2010-2018. Selvityksen tuloksena on saatu keskiarvohinnat ja tonttien keskimääräiset pinta-alat. Selvityksen tulos esitellään lautakunnan kokouksessa.

 

 

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavaa:

 

1.

Liitteissä mainitut asuntotontit luovutetaan siinä esitetyillä hinnoilla. Kiinteähintaisten tonttien luovutusmuoto on hakijan valitsemana myynti tai vuokraus. Vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta.

 

 

Elinvoimalautakunta päättää seuraavaa:

 

1.

Kiinteähintaisten tonttien saajat valitaan arpomalla hakuaikana hakemuksensa jättäneistä. Tontit myydään tai vuokrataan hakijan päättäessä tontin luovutusmuodon. Hakijoiden järjestys arvotaan. Hakijat valitsevat itselleen tontin arvonnan mukaisessa järjestyksessä. Sama hakija/talous/yritys voi jättää vain yhden hakemuksen.

 

2.

Hakuajan jälkeen, jos tontteja on jäänyt valitsematta, niin tonttien saajat esitetään valittavaksi jatkuvalla haulla hakemusjärjestyksessä. Tällöin sama hakija/talous/yritys voi saada vain yhden tontin.

 

Omakotitontteja luovutetaan luonnollisille henkilöille ja yrityksille tai vastaaville. Kaikista haussa olevista omakotitonteista tekee päätöksen kehitysjohtaja tai maankäyttöpäällikkö.

 

3.

Aikaisemmin luovuttamatta jääneiden ja/tai peruutuksen vuoksi vapautuvien tonttien osalta noudatetaan jatkuvan haun luovutusmenettelyä ja hinnoittelun osalta aiemmin päätettyjä käypiä hintoja aluekohtaisesti.

 

4.

Rakentamisvelvollisuusaika on kolme (3) vuotta. Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka myytävillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta ja vuokratonteilla 3,5-kertainen täysimääräinen vuosivuokra vuodessa, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta.

 

5.

Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen ellei kunta anna siihen kirjallista suostumusta. Mikäli tontti luovutetaan ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä ilman kunnan suostumusta, tontinsaaja sitoutuu maksamaan kunnalle korvauksen, jonka määrä myytävillä tonteilla on kauppahinnan suuruinen ja vuokratonteilla 16-kertainen täysimääräisen vuosivuokran suuruinen.

 

6.

Vuokra-aika on 60 vuotta. Vuokrattu tontti on mahdollista ostaa sen jälkeen kun rakentamisvelvollisuus on täytetty. Kauppahintana käytetään alueen käypää hintaa, jonka vuokranantaja määrittelee erikseen tapauskohtaisesti. Myyntihinnasta päättää luovutuspäätöksen tekevä toimielin tai viranhaltija. Osto-oikeutta on käytettävä 30 vuoden kuluessa.

 

7.

Tontinsaajalta peritään voimassa olevan taksan mukainen lohkomiskustannusten korvaus kauppahinnan / ensimmäisen vuoden vuokran yhteydessä, mikäli tontti on lohkottu kunnan toimesta.

 

8.

Kauppakirjat / vuokrasopimukset on allekirjoitettava kuuden (6) kuukauden kuluessa luovutuspäätöksen lainvoimaisuudesta.

 

9.

Tontinsaajalta peritään 1000 euron suuruinen varausmaksu, joka hyvitetään kauppahinnassa / ensimmäisen vuoden vuokrassa. Varausmaksu on maksettava yhden (1) kuukauden kuluessa luovutuspäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Jos varausmaksun viimeinen maksupäivä osuu heinä- tai joulukuulle, niin tällöin maksuaika on kaksi (2) kuukautta. Jos varaaja ei allekirjoita luovutussopimusta määräajassa, jää varausmaksu kunnalle.

 

 

Tonttien myynnin ja vuokraamisen suorittaa elinkeino- ja kuntakehityskeskus. Kauppakirjat ja vuokrasopimukset laaditaan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksessa.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Tonttien myynnistä/vuokrauksesta kunta saa tuloja. Alueiden asemakaavoituksen yhteydessä on arvioitu vaikutuksia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen.

 

 

Yritysvaikutusten arviointi: Lisää rakennusalan palvelujen kysyntää ja parantaa siten alan yritystoiminnan edellytyksiä. Päätös vaikuttaa myönteisesti uusien työpaikkojen syntymiseen.

 

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Mika Alastalo, puh. 040 317 2360, maankäyttöinsinööri Minna Valtonen,

puh. 040 317 2363 tai maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh. 040 317 2371

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

 

_____

KH § 87

 

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että liitteissä mainitut asuntotontit luovutetaan siinä esitetyillä hinnoilla. Kiinteähintaisten tonttien luovutusmuoto on hakijan valitsemana myynti tai vuokraus. Vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta.

 

Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa Handolin mm. Tapiolinnan kannattama esitti, että asuntotontit luovutetaan tarjousmenettelyllä ja pohjahinta on 50 e/m2. Peltonen Tarikan kannattamana esitti, että vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta.

 

Koska oli tehty kaksi (2) kannatettua muutosesitystä, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavat nimenhuutoäänestykset:

 

 

Äänestys I

 

Esittelijän esitys = jaa

Handolinin esitys = ei

 

Äänestyksen tulos:

 

jaa 5 ääntä: Hägg, Latva, Peltonen, Pispala, Tarikka

ei 6 ääntä: Handolin, Jalava, Salonen, Sivula, Tapiolinna, Räty.

 

Kunnanhallitus oli hyväksynyt äänin 5-6 Handolinin esityksen.

 

Äänestys II

 

Esittelijän esitys = jaa

Peltosen esitys = ei

 

Äänestyksen tulos:

jaa 8 ääntä: Handolin, Hägg, Jalava, Pispala, Salonen, Sivula, Tapiolinna, Räty

ei 3 ääntä: Latva, Peltonen, Tarikka.

 

Kunnanhallitus oli hyväksynyt äänin 8 - 3 esittelijän esityksen.

 

Päätös:

Kunnanhallitus oli em. äänestysten tuloksena hyväksynyt Handolinin esityksen eli asuntotontit luovutetaan tarjousmenettelyllä ja pohjahinta on 50 e/m2. Vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta.

 

 

Päätökseen kuuluu liite 1.

______

ELINV § 101

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ratkaisee, mitä tontteja kunta kunakin vuonna laittaa myyntiin tai vuokraa ja millä hinnalla tontit luovutetaan. Luovutettavien tonttien luovutusehdoista päättää hallintosäännön mukaan elinvoimalautakunta.

 

Rajamäen Kylänpään ensimmäisen vaiheen omakotitontit 4 kpl olivat haettavina tarjousten perusteella syksyllä 2018. Hakuaikana, joka päättyi 24.9.2018, ei tullut yhtään hakemusta tonteista. Tonttien lähtöhinta oli 50 €/m². Tonteista kiinnostuneiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tonttien kokonaishintaa (60 750 - 116 650 €) pidettiin liian korkeana.

 

 

Rajamäellä yksityisten välisissä tonttikaupoissa tonttien keskimääräinen hinta on ollut noin 45 600 vuosina 2015-2018 ja tonttien keskimääräinen pinta-ala on ollut noin 985 m². Kylänpään I-vaiheen kunnan omistamien tonttien keskikoko on em. tonttien pinta-alaa merkittävästi suurempi, noin 1663 m². Tonttien myytävyyteen eniten vaikuttaa tonttien sijainti, kokonaishinta ja kaavamääräykset. Tämän perusteella on tarkoituksen mukaista tarkistaa Kylänpään tonttien hinnoittelua ja luovutusmenettelyä.

 

 

Tonttien neliömetrihinnat vaihtelevat nyt esityksen mukaan 30 - 45 euron välillä ja tonttien kokonaishinnat vaihtelevat noin 45 000 - 102 000 euron välillä. Tonttien keskimääräinen koko on nyt luovutettavilla tonteilla noin 1660 m² ja kokonaishinta on keskimäärin noin 60 500 €.

 

 

Luovutusmenettely

 

Uudet tontit esitetään luovutettavan kiinteällä hinnalla. Tontin voi ostaa tai vuokrata. Tontteja voi hakea jatkuvalla haulla tonttien luovutuspäätöksen tultua lainvoimaiseksi ja kun tontit on laitettu haettaviksi nettiin kunnan kotisivuille. Tontteja laitetaan haettavaksi alueen kunnallistekniikan rakentamisen mahdollistamissa aikatauluissa.

 

 

Hinnoittelu

 

Tonttien hinnat ovat määritelty aluekohtaisesti käyvän hinnan periaatteella. Tonttien vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta. Luovutettavat tontit hintoineen on esitetty liitteissä.

 

Rakentamisvelvoite

 

Rakentamisvelvollisuusaika on kolme vuotta.

 

Tontinsaajien valinta

 

Kiinteähintaisten tonttien saajat esitetään valittavaksi jatkuvalla haulla hakemusjärjestyksessä. Kunnalla on ollut omakotitontteja jatkuvasti haettavana kesästä 2014 lähtien.

 

 

Hakijoille voidaan myöntää vain yksi tontti hakijoiden taloutta tai yritystä kohti.

 

Tonteista peritään 1000 euron varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa / ensimmäisen vuoden vuokrassa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli kauppa / vuokraus peruuntuu tontinsaajasta johtuvasta syystä.

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavaa:

 

1. Liitteissä mainitut asuntotontit luovutetaan siinä esitetyillä hinnoilla. Kiinteähintaisten tonttien luovutusmuoto on hakijan valitsemana myynti tai vuokraus. Vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta.

 

 

 

Elinvoimalautakunta päättää seuraavaa:

 

1. Kiinteähintaisten tonttien saajat valitaan jatkuvalla haulla hakemusjärjestyksessä. Hakijalle voidaan myöntää vain yksi tontti hakijoiden taloutta tai yritystä kohti.

 

Omakotitontteja luovutetaan luonnollisille henkilöille ja yrityksille tai vastaaville. Kaikista haussa olevista omakotitonteista tekee päätöksen maankäyttöpäällikkö.

 

2. Aikaisemmin luovuttamatta jääneiden ja/tai peruutuksen vuoksi vapautuvien tonttien osalta noudatetaan nyt vahvistettavaa myyntimenettelyä ja hinnoittelun osalta aiemmin päätettyjä hintoja aluekohtaisesti käypään hintatasoon perustuen.

 

3. Rakentamisvelvollisuusaika on kolme (3) vuotta. Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka myytävillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta ja vuokratonteilla 3,5-kertainen täysimääräinen vuosivuokra vuodessa, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta.

 

4. Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen ellei kunta anna siihen kirjallista suostumusta. Mikäli tontti luovutetaan ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä ilman kunnan suostumusta, tontinsaaja sitoutuu maksamaan kunnalle korvauksen, jonka määrä myytävillä tonteilla on kauppahinnan suuruinen ja vuokratonteilla 16-kertainen täysimääräisen vuosivuokran suuruinen.

 

5. Vuokra-aika on 60 vuotta. Kaikki vuokratut tontit on mahdollista ostaa sen jälkeen kun rakentamisvelvollisuus on täytetty. Kauppahintana käytetään alueen käypää hintaa tai vuokrasopimuksessa sovittuja periaatteita. Vuokranantaja määrittelee myyntihinnan erikseen tapauskohtaisesti. Myyntihinnan päättää luovutuspäätöksen tekevä toimielin tai viranhaltija. Osto-oikeutta on käytettävä 30 vuoden kuluessa.

 

6. Tontinsaajalta peritään voimassa olevan taksan mukainen lohkomiskustannusten korvaus kauppahinnan / ensimmäisen vuoden vuokran yhteydessä, mikäli tontti on lohkottu kunnan toimesta.

 

7. Kauppakirjat / vuokrasopimukset on allekirjoitettava kuuden (6) kuukauden kuluessa luovutuspäätöksen lainvoimaisuudesta.

 

8. Tontinsaajalta peritään 1000 euron suuruinen varausmaksu, joka hyvitetään kauppahinnassa / ensimmäisen vuoden vuokrassa. Varausmaksu on maksettava yhden (1) kuukauden kuluessa luovutuspäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Jos varausmaksun viimeinen maksupäivä osuu heinä- tai joulukuulle, niin tällöin maksuaika on kaksi (2) kuukautta. Jos varaaja ei allekirjoita luovutussopimusta määräajassa, jää varausmaksu kunnalle.

 

Tonttien myynti ja vuokraaminen sekä kauppakirjojen ja vuokrasopimusten laadinta tehdään elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen ja 1.1.2019 alkaen maankäyttö ja yleiskaavoituksen tulosalueen toimesta.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Tonttien myynnistä/vuokrauksesta kunta saa tuloja. Alueiden asemakaavoituksen yhteydessä on arvioitu vaikutuksia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen.

 

 

Yritysvaikutusten arviointi: Lisää rakennusalan palvelujen kysyntää ja parantaa siten alan yritystoiminnan edellytyksiä. Päätös vaikuttaa myönteisesti uusien työpaikkojen syntymiseen.

 

 

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri MIka Alastalo, puh. 040 317 236, maankäyttölinsinööri Minna Valtonen, puh. 040 317 2363 tai maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh. 040 317 2371

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa