Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kylänpään sijaintikartta
  Kylänpään AKR-tontit

Elinvoimalautakunta

§ 96

18.10.2018

 

Yhtiömuotoisten tonttien luovuttaminen Rajamäen Kylänpään asemakaava-alueelta

 

ELINV § 96

Kunta omistaa Kylänpään asemakaava-alueella neljä asuinkerros- ja rivitalotonttia (AKR).Tontit sijaitsevat Metsolankaari-nimisen kadun varrella uuden kauppakeskuksen länsipuolella. Kunnallistekniikka valmistuu kolmelle eteläisimmälle tontille tämän vuoden loppuun mennessä ja neljännen tontin osalta se valmistuu ensi vuoden aikana.

 

 

Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:n kanssa on neuvoteltu yhden AKR-tontin varaamisesta tuettua vuokra-asuntotuotantoa varten. Muut kolme tonttia on tarkoituksenmukaista kohdentaa vapaarahoitteista tuotantoa varten.

 

 

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ratkaisee, mitä tontteja kunakin vuonna laitetaan myyntiin tai vuokrataan ja millä hinnalla tontit luovutetaan. Elinvoimalautakunta päättää luovutettavien tonttien luovutusehdoista.

 

 

Luovutettavat tontit:

 

 

Kortteli 1734 AKR-tontti 1, 5897 m², 2064 k-m²

 

Kortteli 1734 AKR-tontti 2, 3672 m², 1285 k-m²

 

Kortteli 1735 AKR-tontti 1, 4675 m², 1636 k-m²

 

Kortteli 1736 AKR-tontti 1, 5584 m², 1954 k-m²

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Tonttien myynnistä/vuokrauksesta kunta saa tuloja. Asemakaavan laatimisen yhteydessä on arvioitu vaikutuksia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen.

 

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavaa:

 

 

Kylänpään asemakaava-alueen korttelin 1734 AKR-tontti 1 varataan Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:lle ARA-ehtoista vuokra-asuntotuotantoa varten. Varsinainen tontinluovutuspäätös tehdään myöhemmin kun hankkeen aikataulu on tarkentunut.

 

 

Selostusosassa mainitut kolme muuta AKR-tonttia luovutetaan tarjousmenettelyllä.

 

 

1) Tarjousten perusteella luovutettavat tontit myydään tai vuokrataan parhaan tarjouksen tehneelle. Tontin hakija voi valita luovutusmuodon. Vuokratontit osalta vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta ja vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

 

 

2) Mikäli paras tarjous on ARA-ehtoinen, noudatetaan luovutuksessa ARA:n voimassa olevaa hinnoittelua.

 

 

3) Kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

 

 

Elinvoimalautakunta päättää seuraavaa:

 

 

1) Tonttien rakentamisvelvollisuusaika on kolme (3) vuotta. Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka myytävillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta ja vuokratonteilla 3,5 kertainen täysimääräinen vuosivuokra vuodessa, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta. Kunta voi hakemuksesta myöntää lisäaikaa rakentamiselle erityisin perustein.

 

 

2) Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen ellei kunta anna siihen kirjallista suostumusta. Mikäli tontti luovutetaan ennen rakentamisvelvollisuuden täyttymistä ilman kunnan suostumusta, tontin saaja sitoutuu maksamaan kunnalle korvauksen, jonka määrä myytävillä tonteilla on kauppahinnan suuruinen ja vuokratonteilla 16 kertainen täysimääräisestä vuosivuokrasta laskettuna.

 

 

3) Vuokra-aika on 60 vuotta. Vuokrattu tontti on mahdollista ostaa sen jälkeen kun rakentamisvelvollisuus on täytetty. Kauppahinnasta päättää tällöin kunta. Osto-oikeutta on käytettävä 30 vuoden kuluessa.

 

 

4) ARA-vuokra-asunto tuotantoon luovutettavien tonttien osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen luovutusehtoja.

 

 

5) Tarkemmat luovutusehdot määritetään luovutuspäätöksen yhteydessä.

 

 

Päätökset tonttien luovutuksista tehdään erikseen hallintosäännön mukaisesti. Kauppakirjat ja vuokrasopimukset laaditaan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksessa (1.1.2019 alkaen maankäyttö ja yleiskaavoitus tulosalueella)

 

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh. 040 317 2371

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa