Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 223

01.10.2018

 

Talousarvioon 2019 liittyvien aloitteiden käsittely

 

KH § 223

Valtuutettujen aloitteet:

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

Kuntalaisaloite: Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa. Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

 

Hallintokunnat ovat jättäneet talousarvioesityksensä. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat vastaukset valtuustoaloitteisiin:

 

Ympäristötoimiala: Juha Hyvämäen ym. aloite koskien nuorten maksutonta joukkoliikennettä

Keskushallinto: Kalle Mustosen ym. aloite uimahallimaksujen alennuksesta koskemaan kaikkia nurmijärveläisiä eläkeläisiä iästä riippumatta.

 

Lisäksi kuntaan on jätetty seuraava kuntalaisaloite:

 

Talouspalvelut: Aloite, että tulovero olisi vuonna 2019 vähintään

22 %.

 

Esitys:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteen käsittelytilanteen. Aloitteet tuodaan vielä kunnanhallituksen käsittelyyn.

 

Lisätietoja: kunnansihteeri Anne Pölönen, puh. 040 317 2013

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa