Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite / asianhallintasihteeri
  Liite / Henkilöstö
  Liite / Hensu
  Liite / Kalustoinvestoinnit
  Liite / Ta2019 tekstipohja hyvo
  Liite / TAES2019-toimiala ja tulosyksiköt tiliryhmittäin
  Liite / tietotekniikan hankintaohjelma vuosille 2019-2021
  Liite / Vakanssi psykologi
  Liite / Vakanssi sosiaalityöntekijä
  Liite / Vakanssi tk-lääkäri

Hyvinvointilautakunta

§ 36

04.09.2018

Kunnanhallitus

§ 222

01.10.2018

 

Hyvinvointitoimialan talousarvio vuodelle 2019

 

HYVOLTK § 36

Talousarviota koskevat säännökset on koottu kuntalain 110 §:ään. Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi kolmea vuotta koskevassa talous- suunnitelmassa. Talousarvion ja taloussuunnitelmien laadinnan perusteena on kunnanvaltuuston 28.2.2018 hyväksymä Nurmijärven kuntastrategia 2018 - 2025. Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 25.6.2018 (§173) talousarvion ja talous- suunnitelman laadintaohjeen ja antanut sen tiedoksi hallintokunnille.

 

Hyvinvointitoimialan talousarvio sisältää ainoastaan ensimmäisen vuoden suunnitelman, ei seurantavuosien suunnitelmia.

 

 

Kuntaan jäävät palvelut ja toiminnat:

 

Hyvinvointitoimialan tuottamista palveluista suurin osa siirtyy Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään 1.1.2019. Kuntaan jääviä palveluita ja toimintoja ovat:

 

- hyvinvointilautakunta

 

- vammaisneuvosto

 

- vanhusneuvosto

 

- oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut

 

- maahanmuuttopalvelut

 

- työllisyyspalvelut

 

* työmarkkinatuki

 

* palkkatukityöllistäminen

 

- liikuntapalvelut- tulosalue kokonaisuudessaan

 

 

 

Kuntaan jäävien palvelujen toimintakate on noin 3,4 milj. euroa vuonna 2018.

 

 

Talousarvioesitys vuodelle 2019 (TAES2019):

 

Hyvinvointitoimialan vuoden 2019 talousarvioesityksen toimintakate on 114 897 431 milj.euroa.

 

 

Talousarvioesitys eroaa vuoden 2018 käyttösuunnitelmasta ja vuoden 2017 tilinpäätöksestä seuraavasti:

 

- vuoden 2018 käyttösuunnitelmaan (KS2018) nähden noin + 4,1 milj. euroa (3,7%) suurempi ja

 

- vuoden 2017 tilinpäätökseen (TP2017) nähden noin +8,5 milj. euroa (8,0 %) suurempi.

 

 

Talousarvioesityksen kasvu suhteessa KS2018 johtuu seuraavista tekijöistä:

 

- Toimintatuottojen noin 0,8 milj. euron väheneminen johtuu pääosin lastenhuollon laitoshoidon 0,3 milj.euron ELY-korvausten

 

vähenemisestä ja pitkäaikaisosastojen tuottojen noin 0,2 milj.

 

euron vähenemisestä liittyen pitkäaikaislaitoshoitopaikkojen vähenemiseen. Loppuväheneminen johtuu pienemmistä yksittäisistä tuottojen alenemisista.

 

 

- Toimintakulujen kasvu +3,2 milj.euroa johtuu pääosin:

 

* henkilöstökulujen kasvu 0,8 milj.€/2,5 %:

 

- KVTES:n 2,2 %:n korotusvaikutus noin 0,6 milj. euroa ja - uusien vakanssiesitysten eurovaikutus noin 0,2 milj.

 

euroa.

 

* palvelujen ostojen kasvu 1,8 milj.€/2,3 %:

 

- vanhusten asumispalvelujen ostojen (TAES2019: 10,05 milj.€ ja KS2018: 7,87 milj.€) kasvu 2,2 milj.€ (27,7 %).

- nettokasvu 1,7 milj. € (toimntakate TAES2019: 7,0 milj.€).

 

- Vanhusten asumispalvelujen palvelujen ostojen kasvua

 

kompensoi mm. lastenhuollon laitoshoidon ostojen n. 0,3 milj.

 

euron väheneminen.

 

 

 

Tiliryhmäkohtaiset muutokset KS2018 ja TP2017 nähden selviävät

 

liitteestä.

 

 

Tulosaluekohtaiset talousarvioesitykset (toimintakate) vuodelle 2019 ovat:

 

- hallinto- ja talouspalvelut: 1 782 920 euroa (KS18: 1 796 511 €)

 

- perhe- ja sosiaalipalvelut: 36 579 950 euroa (KS18: 33 858 729 €)

 

- terveyspalvelut: 76 534 561 euroa (KS18:7 5 175 783 €)

* josta esh:n osuus on 44 086 301 euroa.

 

Esitys:

Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteiden mukaisen talousarvion vuodelle 2019 ja esittää niitä kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi sekä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän valtuustolle.

 

Lisätietoja:

Sannamari Nousiainen, hallintopäällikkö puh. 040 317 2200

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

_____

KH § 222

Nurmijärven kunnan sotepalveluiden tuotanto siirtyy 1.1.2019 lukien Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hoidettavaksi. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvio valmistellaan siten, että jäsenkunnat valmistelevat nykyisen toimintansa osalta ensi vuoden talousarviot ja ne kootaan kuntayhtymän talousarvioksi. Kuntien maksuosuudet tulevat lähtökohtaisesti vuonna 2019 määräytymään kunkin kunnan laatiman talousarvion ja sen toteutuman mukaisesti.

 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä on pyytänyt kuntia toimittamaan 15.9.2018 mennessä sen hetkiset valmisteluversionsa ensi vuoden sotepalvelujen talousarvioiksi. Hyvinvointilautakunta on tehnyt osaltaan esityksen vuoden 2019 talousarvioksi 4.9.2018. Kunnan varsinainen sotepalvelujen talousarvioehdotus kuntayhtymälle hyväksytään marras-joulukuussa 2018.

 

Kuntayhtymä arvioi syksyn aikana kunnilta saapuneet talousarvioehdotukset ulkopuolisen toimijan kanssa niiden yhteensovittamista ja yhdenmukaistamista varten. Tavoitteena on, että yhteensovittamisen tarpeet voidaan ottaa vielä huomioon kunnan hyväksyessä marras-joulukuussa 2018 sotepalveluiden talousarvion osana kuntayhtymän talousarviota.

 

Kunnanhallitus merkitsee tässä vaiheessa tiedoksi lautakunnan ehdotuksen sotepalveluiden talousarvioksi vuodelle 2019 ja toimittaa sen sellaisenaan jatkovalmistelun pohjana Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle. Nurmijärven kunta tekee varsinaisen päätöksen Nurmijärven osuudesta kuntayhtymän talousarvioksi kokouksessaan marras-joulukuussa 2018.

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää

. merkitä tiedoksi hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 liitteiden mukaisesti

. lähettää edellä mainitun talousarvioehdotuksen ja sen liitteet Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle, ja

. todeta, että Nurmijärven kunta tekee varsinaisen ehdotuksensa kunnan osuudesta Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvioksi marras-joulukuussa 2018.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 4.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa