Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Investoinnit vuosille 2019-2023 + hallintokuntien muutokset, ILMAN UUTTA LUKIOTA
  Hallintokuntien lausunnot
  Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2019-2023
  Talonrakennus, hankekortit

Elinvoimalautakunta

§ 84

11.09.2018

 

Talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2021 investointiesitys

 

ELINV § 84

Tekninen lautakunta on käsitellyt 9.8.2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2021 investointiohjelmaesityksen ja lähettänyt sen hallintokunnille lausunnon antamista varten. Lausunnot toimitettu elinvoimalautakunnalle 31.8.2018 mennessä arviointia ja yhteensovittamista varten.

 

 

Investointiohjelma käsittää koko kunnan investoinnit taloussuunnittelukaudelle. Tekninen lautakunta käsittelee investoinnit talonrakennuksen, infran ja teknisen keskuksen investointien osalta. Investoinnit esitetään viidelle vuodelle.

 

Talonrakennusinvestointien lähtökohtana on ollut yksiköiden tarveselvitykset, jotka on käsitelty ja priorisoitu toimialoilla. Ympäristötoimiala on yhteistyössä muiden toimialojen ja keskusten kanssa koordinoinut kunnallistekniikan ja talonrakennuksen investoinnit voimassa olevan prosessikuvauksen mukaisesti. Hallintokuntien edustajista koostunut investointiryhmä on tilakeskuksen päällikön johdolla valmistellut talonrakennuksen investointiohjelman.

 

Investointiohjelman laadinnassa on huomioitu kuntastrategia, palveluverkkosuunnitelma, maankäytön kehityskuva 2040, palvelutuotanto-ohjelma sekä muut kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset.

 

 

Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaan kunnan nettoinvestoinnit ovat vuosina 2018 - 2022 yhteensä 215,3 milj. euroa. Siihen sisältyy merkittävänä investointikohteena kunnan osuus Klaukkalan ohikulkutien rakentamiseen ja tähän liittyvät investoinnit kunnan omaan katu- ja tieverkkoon.

 

 

Vuosien 2019-2023 investointiohjelmassa on huomioitu vuodelta 2018 siirtyneitä määrärahoja n. 4 milj. euroa. Talorakentamisen osalta vuosille 2019 ja 2020 on siirretty noin 2 milj. euroa Mikkolan saneeraus- ja muutostöihin (NYK). Muutostöitä ei ole perusteltua tehdä ennen kuin kirjasto- ja lukiohankkeen päätös on tehty. Näin vältetään muutosten turhaa päällekkäisyyttä. Kunnallistekniikan rakentamisen osalta merkittävimpänä siirtyvänä hankkeena on Rajamäen kiertoliittymän toteuttaminen vasta vuonna 2019, koska katu- ja rakennussuunnitelmien laadinta on vielä kesken.

 

 

Ympäristötoimialalla on tarkistettu investointiryhmässä valmistellun talonrakennuksen investointiohjelman hankkeiden sekä myös kunnallistekniikan hankkeiden sijoittumista taloussuunnittelukauden vuosille.

 

 

Investoinnit on pyritty sovittamaan yhteen asunto-, työpaikka- ja palvelurakentamisen kanssa. Kunnallistekniikan rakentamisohjelma on laadittu kunnallistekniikan suunnittelun, teknisen keskuksen ja vesilaitoksen yhteistyönä ohjeellisena vuoteen 2023 saakka.

 

 

Teknisen lautakunnan näkökulma investointeihin on kokonaiskoordinaatio: toimitilajohtaminen, tilojen tehokas käyttö, omaisuuden arvon säilyttäminen ja yhdyskuntatekniikka. Hallintokunnat tarkastelevat investointeja toiminnallisesta ja asiakasnäkökulmasta. Elinvoimalautakunnan näkökulma on kuntastrategian toteutumisessa, kunnan kasvu- ja kehitysnäkymissä pitkällä aikavälillä sekä palveluverkossa ja palvelutuotannossa.

 

 

Talonrakennusinvestoinneista on tässä vaiheessa laadittu kaksi vaihtoehtoista investointisuunnitelmaa. Vaihtoehto 1 sisältää Kirkonkylän lukio- ja kirjastohankeen ja vaihtoehto 2 ilman lukiota. Lukio- ja kirjastohankeen ja siihen liittyvien muiden hankkeiden (Ve1) kustannusarvio on yhteensä noin 39 milj.euroa. Ilman kirkonkylän uutta lukiota toteutettavien hankkeiden (Ve 2) kustannusarvio on noin 37 milj. euroa. Vaihtoehtojen laskelmat ulottuvat vuoteen 2027 saakka. Hankeselvitykseen 2017 verrattuna hankkeiden sisältö on muuttunut ja Länsikaaren koulun laajennus on jäänyt kokonaan pois.

 

Talonrakennushankkeisiin vuosille 2019-2023 on esitetty 38 yli 300 000 euron hanketta ja noin 18 pienempää 30 000 - 300 000 euron hanketta. Pienien talohankkeiden investointeja on vähennetty vuosittain 300 000 eurolla eli 1,5 milj. euroa. Talonrakennushankkeet ovat palveluverkkosuunnitelman mukaisia.

 

Yli 6 milj. euron talonrakennushankkeita ilman Kirkonkylän lukiota vuosina 2019-2023 ovat Metsolan uusi päiväkoti, Vanhan Klaukan 8-osastoisen päiväkodin uudisrakennus, Maaniitun koulun peruskorjaus, kunnan varikko sekä Aleksian keittiöiden muutostyöt.

 

 

Jos kirkonkylän lukio toteutuu, yli 6 milj. euron talonrakennushankkeita ovat vuosina 2019-2023 Metsolan uusi päiväkoti, Vanhan Klaukan 8-osastoinen päiväkodin uudisrakennus, Maaniitun koulun peruskorjaus, kirjasto ja lukio, kunnan varikko sekä Aleksian keittiöt.

 

Suunnittelukauden alkuvuosina talonrakennushankkeet painottuvat pääosin peruskorjaukseen. Uudisrakennus- tai laajennushankkeet sijoittuvat pääasiassa suunnittelukauden lopulle.

 

Kunnallistekniikan rakentamisen suurimpia kohteita vuonna 2019 ovat Klaukkalan ohikulkutien lisäksi mm. Vanha Klaukan alue, Heinojan alue, Alitilantien peruskorjaus, Rajamäen kiertoliittymä-kokonaisuus, Kylänpään alue, Jukolatie-Venlantien perusparantaminen, Metsä-Tuomelan katualueet, sekä Altian ja Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueet. Seuraavina vuosina jatketaan myös taajamien välisten kevyen liikenteen väyläverkoston suunnittelua ja rakentamista sekä Klaukkalan tieverkon toteuttamista tieverkkosuunnitelmien ja Klaukkalan taajamarakenteen yhteystarpeiden mukaisesti.

 

Liikuntapalvelut ja ympäristötoimiala ovat valmistelleet liikuntapaikkarakentamisen tarve-esityksiä vuosille 2019-2023 kuntatason jatkovalmistelua varten. Näistä mm. Kirkonkylän liikuntapuiston hankekokonaisuutta esitetään siirrettäväksi eteenpäin lukuun ottamatta pysäköintialueen laajennusta.

 

Tekninen lautakunta muuttaa tarvittaessa käyttösuunnitelmien hyväksymisvaiheessa alkuvuodesta 2019 alustavat kunnallistekniikan rakentamisohjelmat vastaamaan valtuuston asettamia tavoitteita ja sitovia määrärahoja.

 

 

Tekninen lautakunta päätti 9.8.2018 esittelijän esityksestä poiketen, ettei se voinut ottaa siinä vaiheessa kantaa "lukio mukana" ja "ilman lukiota" vaihtoehtoihin, koska laskelmat ei lautakunnan mielestä olleet edelleenkään riittävät ja lautakunnalle ei oltu esitetty väestö- ja oppilasennusteita.

 

 

 

Investointiohjelman talonrakennusosasta on saatu lausunnot Aleksia-liikelaitoksen johtokunnalta, sivistyslautakunnalta, hyvinvointilautakunnalta sekä keskushallinnolta. Lausunnot ovat liitteenä.

 

 

Sivistyslautakunta esittää uuden lukiorakennuksen rakentamista nykyaikaisen lukiotoiminnan järjestämiseksi ja lukiokoulutuksen laadun parantamiseksi. Samalla nykyiset lukiotilat vapautuisivat perusopetuksen käyttöön. Lukiokoulutuksen keskittäminen yhteen suurempaan lukioon tuo sisällöllisiä, toiminnallisia ja taloudellisia etuja.

 

Vanhan Klaukan 8-osastoisen päiväkodin rakentamisen osalta olisi hyvä selvittää, voisiko sen rakentaa yksityinen taho.

 

Lisäksi Rajamäen koulun lisätilan rakentamista esitetään aikaistettavaksi.

 

Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus tulee toteuttaa suunnitellussa aikataulussa, mikäli päätös lukion rakentamisesta siirtyy myöhemmäksi.

 

Lautakunta toteaa, että jos uutta lukiota ei rakenneta, tarvitaan Kirkonkylään liikuntatilaa pikaisella aikataululla. Uusi liikuntatila tulee tällöin rakentaa Nurmijärven yhteiskoulun tilojen yhteyteen. Jos uutta lukiorakennusta ei tehdä, tulee Nurmijärven yhteiskoulun liikuntatilan lisäksi tehdä laajennus, jolla korvataan vanhat, ei koulukäyttöön soveltuvat rakennukset Kivelä (vanha palolaitos) ja Sarjala (vanha asuntola).

 

Lautakunta esittää myös asukaspuistoja rakennettavaksi jokaiseen päätaajamaan.

 

 

Hyvinvointitoimiala ei esitä muutoksia liikunta- ja virkistysalueiden rakentamiseen investointiohjelmaan vuosille 2019-23. Talonrakennushankkeiden osalta ei esitetä varsinaisia muutoksia.

 

 

Keskushallinto ei lausunnossaan esittänyt olennaisia muutoksia investointiohjelmaan vuosille 2019-23.

 

 

Aleksia -liikelaitos ei esitä muutoksia investointiohjelman mukaisiin talonrakennuskohteisiin. Aleksia-liikelaitos pitää positiivisena asiana, että aluekeittiöuudistus on alkanut. Toreeninhovin saneerauksen kohdalla on odotettava valtakunnallisia sote-ratkaisuja.

 

Lisäksi Aleksia -liikelaitos esittää talousarvio- sekä taloussuunnittelukausille 2019-23 kalustoinvestointimäärärahansa.

 

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tässä vaiheessa ei ole syytä tehdä päätöstä uuden lukion rakentamisesta. Lautakunta toteaa, että päätöksenteon pohjana tulee olla kattavampi aineisto eri hankevaihtoehtojen kustannusvaikutuksista.

 

 

Kuntastrategiassa 2018-2025 todetaan tarve sopeuttaa asteittain kunnan investointien taso vastaamaan kunnan talouden kantokykyä. Kokonaistaloudellinen tarkastelu kunnan investointeihin on syytä tehdä seuraavan talousarviokauden aikana.

 

 

Jatkossa tulee uudelleenarvioida ja priorisoida kuntakehitystä ja elinvoimaa tukevien hankkeiden toteutusta niin työpaikka-alueiden, asuinalueiden kuin liikennehankkeidenkin osalta.

 

 

Elinvoimalautakunta päättää edelleen esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että talousarvion investointiohjelma 2019 - 2023 hyväksytään muutoin pääosin teknisen lautakunnan 9.8.2018 hyväksymän sisältöisenä täydennettynä saatujen lausuntojen ja em. tarkennusesitysten mukaisilla muutoksilla. Lautakunta katsoo, että esitetyt lisäykset ovat perusteltuja, eikä niiden vaikutus kunnan kokonaistalouteen ole merkittävä.

 

Lisätietoja: va. kehitysjohtaja Seppo Pietarinen, puh. 040 317 2011

 

Asian käsittely:

Esittelijä täsmensi esityksen ensimmäistä kappaletta seuraavanlaiseksi: "Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että uuden lukion rakentamista ei sisällytetä vuosien 2019 - 2021 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Lautakunta toteaa, että jatkossa uuden lukion sisällyttämiseksi talousarvioon ja sen rakentamisen ajankohdasta päättämiseksi tulee olla kattavampi aineisto eri hankevaihtoehtojen kustannusvaikutuksista.".

 

 

Santala esitti Sandbergin ja Haapalaisen kannattamana, että elinvoimalautakunta tekee päätöksen uuden lukion rakentamisesta. Perusteina esitettiin, että uuden lukion rakentaminen tukee kunnan elinvoimaisuutta ja mahdollistaa lukiokoulutuksen houkuttelevuuden. Lisäksi lukiokoulutuksen muutos sekä ylioppilastutkinnon painoarvon lisääntyminen jatko-opintoihin haettaessa esitettiin perusteina. Lisäksi perusteina esitettiin lasten ja nuorten lukumäärän väheneminen kunnassa, joka osaltaan puoltaa lukioiden yhdistämistä, jotta lukiokoulutusta voidaan kehittää monipuolisesti.

 

Koska asiassa oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavan seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

 

 

 

esittelijän esitys= jaa

 

Santalan esitys= ei

 

 

Äänestyksen tulos:

 

jaa 5 ääntä: Huhtala, Rantala, Viitala, Suomi, Viljakainen

 

ei 4 ääntä: Haapalainen, Sandberg, Santala, Virolainen

 

vaiti 1: Horto

 

poissa 1: Lihr

 

 

 

Elinvoimalautakunta oli äänestyksen tuloksena äänin 5-4 (vaiti 1) hyväksynyt esittelijän täsmennetyn esityksen.

 

 

Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti ponnen, että investointiesityksen kohdassa 3. Talonrakennus rakennushankkeisiin sisältyvät sisäilmakorjaukset siirretään ensi vuonna (2019) tehtävässä talousarviossa investoinneista käyttötalouteen.

 

 

Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti, että investointiesityksen asiassa 3. Talonrakennus kohta 3.4. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut "Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus" siirretään vuodella eteenpäin alkamaan vuonna 2020.

 

 

Santala esitti Sandbergin kannattamana, että Kirkonkylän liikuntapuiston hankekokonaisuus siirretään aloitettavaksi vuonna 2021 vuoden 2023 sijaan. Perusteina esitettiin lähikoulujen liikuntasalien heikko kunto ja pienuus, mikä puoltaa urheilupuistohankkeen aikaistamista vuodella. Kokonaisuudessaan hanke edistää alueen kehittymistä.

 

Koska asiassa oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavan seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

 

 

 

esittelijän esitys= jaa

 

Santalan esitys= ei

 

Äänestyksen tulos:

 

jaa 6 ääntä: Horto, Huhtala, Rantala, Viitala, Virolainen, Viljakainen

 

ei 2 ääntä: Sandberg, Santala

 

vaiti 2: Haapalainen, Suomi

 

poissa 1: Lihr

 

Elinvoimalautakunta oli äänestyksen tuloksena äänin 6-2 (vaiti 2) hyväksynyt esittelijän esityksen.

 

 

Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti ponnen, että luottamushenkilöille toimitetaan lisää tietoa kunnan varikon rakentamishankkeen sisällöstä (kohta 3. Talonrakennus, 3.5. Toimialojen yhteiset, Kunnan varikko, 2019 kylmävarasto) ja tämän kustannuksista ennen investointiesityksen käsittelyä valtuustossa 14.11.

 

 

Esittelijä teki seuraavan lisäyksen päätösesityksen loppuun: "Viranhaltijat oikeutetaan talousarvion jatkokäsittelyn aikana tarkistamaan liiteasiakirjat päätösten mukaisiksi." Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän lisäyksen yksimielisesti.

 

Päätös:

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän täsmennetyn esityksen ja lisäyksen esitykseen edellä todetulla muutoksella kirjastohankkeen siirtämisestä vuodella eteenpäin. Lisäksi lautakunta hyväksyi ponnet.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa