Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Sivistyslautakunta

95

13.12.2018

 

95

Seitsemänsien vuosiluokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuonna 2019-2020

 

SIVIS

Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään

sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta.

Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle

lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa annetaan opetusta

sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen

opetusta järjestämään. Lähikoulu ei aina ole oppilaan kotia lähinnä

sijaitseva koulu. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen

liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen

järjestämispaikkaa.

 

Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat

asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen

sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman

turvallisia ja lyhyitä. Perusopetuslaki ei sisällä tätä tarkempia

säännöksiä oppilaaksi ottamisen perusteista silloin, kun

valintaperusteena ei käytetä valintakoetta.

 

 

Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 9.12.2010 §:ssä 107

lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet.

Samassa yhteydessä päätettiin, että sivistyslautakunta päättää

vuosittain kunkin ylä- ja yhtenäiskoulun yleisopetuksen

seitsemännen vuosiluokan enimmäisoppilasmäärän. Päätös

enimmäisoppilasmäärästä sitoo osoitettaessa oppilaille lähikoulu,

samoin kuin otettaessa oppilaita toissijaisen haun perusteella.

 

Päätöksen ensisijaisesta oppilaaksiotosta tekee kunkin koulun

rehtori aluerehtorin esityksestä ja päätöksen toissijaisesta

oppilaaksiotosta kunkin koulun rehtori huoltajien hakemuksesta.

Enimmäisoppilasmäärä voidaan ylittää, jos kuntaan tai kunnan

sisällä muuttavalle oppilaalle osoitetaan lähikouluksi kyseinen koulu.

Muuttavan oppilaan lähikoulun osoittamisen valmistelee aluerehtori

ja päättää kyseisen koulun rehtori. Enimmäisoppilasmäärä voidaan

ylittää myös, jos koulun yleisopetukseen integroidaan erityistä tukea

saava oppilas. Toissijaista oppilaaksi ottamista ei tehdä, jos koulun

enimmäisoppilasmäärä on täynnä.

 

Aluerehtorit ovat valmistelleet yhdessä ylä- ja yhtenäiskoulujen

rehtoreiden kanssa seuraavan esityksen yleisopetuksen

seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmääristä lukuvuodeksi

2019-2020:

 

Isoniitun koulu 120

Mäntysalon koulu 101

Nurmijärven yhteiskoulu 136

Seitsemän veljeksen koulu 170

Urheilupuiston koulu 142

 

 

 

 

Esitys:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä esittelytekstin mukaiset

yleisopetuksen seitsemänsien vuosiluokkien

enimmäisoppilasmäärät ylä- ja yhtenäiskouluille lukuvuodeksi

2019-2020 siten, että päätös on sitova lähikoulun osoittamisen ja

oppilaaksi ottamisen peruste, jota sovelletaan ensi- ja toissijaisessa

oppilaaksiotossa.

 

Enimmäisoppilasmäärät voidaan ylittää kuntaan tai kunnan sisällä

muuttavien oppilaiden sekä yleisopetukseen integroitavien erityistä

tukea saavien oppilaiden osalta.

 

 

Lisätietoja: opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh. 040 317 2401


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa