Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Sivistyslautakunta

93

13.12.2018

 

93

Sivistyslautakunnan kokoukset 2019 ja pöytäkirjojen nähtävilläpito

 

SIVIS

Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 

 

 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, tehdään asiakirjaan merkintä salassapidosta.

 

 

Sivistyslautakunnan kokouksen pöytäkirja siihen liittettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkistamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140§: ssä tarkemmin säädetään.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen:

 

 

Yritysvaikutusten arviointi:

 

Esitys:

Sivistyslautakunta päättää 1.1.2019 - 31.12.2019 välisen ajan kokousten ja pöytäkirjojen nähtävilläpidon osalta seuraavaa:

 

 

1. Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään 1.1.2019 - 31.12.2019 välisenä aikana seuraavan aikataulun mukaisesti:

 

torstai 24.1.2019

 

torstai 28.2.2019

 

torstai 28.3.2019

 

torstai 25.4.2019

 

torstai 23.5.2019

 

torstai 13.6.2019

 

torstai 22.8.2019

 

torstai 5.9.2019

 

torstai 26.9.2019

 

torstai 24.10.2019

 

torstai 21.11.2019

 

torstai 12.12.2019

 

 

 

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunnanvirastolla ja ne alkavat klo 17. Tarvittaessa sivistyslautakunta voi poiketa em. kokousajoista ja paikasta. Kokouksia voidaan tarvittaessa järjestää joustavasti esimerkiksi siten, että kokouksen alussa on kyselytunti, jonka aikana valmistelijoilta voidaan kysyä tarkentavia kysymyksiä päätösten tueksi. Kyselytunnin jälkeen valmistelijat voivat poistua kokouksesta.

 

 

2. Esityslista liitteineen toimitetaan sähköisesti luottamushenkilöiden extranet-verkon kautta sivistyslautakunnan jäsenille ja kunnan hallintosäännön edellyttämille henkilöille pääsääntöisesti seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Asioiden valmistelun niin edellyttäessä, kokouskutsu voidaan toimittaa neljä (4) päivää ennen kokousta. Lisäksi esityslistat laitetaan nähtäville kunnan kotisivuille.

 

 

3. Sivistyslautakunnan kokousten pöytäkirja tarkastetaan viikon kuluessa kokouspäivästä ja julkaistaan luottamushenkilöiden extranet-verkossa sivistyslautakunnan jäsenille kokouspäivän jälkeen kahdeksantena (8.) päivänä, pyhäpäivän sille sattuessa kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä. Lisäksi pöytäkirjat laitetaan nähtäville kunnan kotisivuille.

 

 

4. Viranhaltijoiden pöytäkirjat pidetään nähtävänä päätöksentekoa seuraavana arkipäivänä, ellei viranomainen perustellusta syystä päätä muuta aikaa.

 

 

Lisätietoja: va hallintopäällikkö Päivi Benjaminsson, puh. 040 317 2400


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa