Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liikuntapalveluiden maksut ja taksat
  Maksut ja taksat
  Sivistys- ja hyvinvointitoimialan henkilöstösuunnitelma
  Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvio ja -suunnitelma 2019-2021
  Suunnitteluohje
  Tilulii, avustushakemus
  Väestöennuste

Sivistyslautakunta

§ 67

06.09.2018

 

Sivistyslautakunnan talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021

 

SIVIS § 67

Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.6.2018 § 173 antanut hallintokunnille suunnitteluohjeen (liite 3) vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020 - 2021 laatimista varten.

 

 

Vuosien 2019 - 2021 suunnitteluohjeessa ei anneta kehystä. Vuodelle 2019 on laskettu ns. tekninen kehys, joka perustuu:

 

 

- henkilöstökulujen sopimuskorotuksiin 1,3 % vuodelle 2018 ja 2,2 % vuodelle 2019, yhteensä 3,5 %.

 

-indeksikorotuksiin 2018-2019 palveluihin 1,9 %, tarvikkeisiin 2,9% ja rakennuskustannuksiin 4,3 %.

 

 

 

Hallintokuntien talousarvioesitysten on yllä olevien lisäksi perustuttava:

 

 

- vestöennusteisiin

 

- suoritemäärien kehitykseen: toteutumat 2017 sekä ennusteet 2018 sekä 2019 - 2021

 

- lomarahat - 30% 2019 (tammi-maaliskuu)

 

- mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset otetaan huomioon talousarvioesityksiä laadittaessa.

 

 

 

 

Sivistystoimialan talousarvio vuodelle 2019 sisältää toiminnallisia muutoksia ja palvelutuotantoon liittyviä muutoksia johtuen sote-uudistuksesta. Kaikkien sivistystoimialan nykyisten tulosalueiden toiminta jatkuu entisellään. Sivistystoimialasta tulee 1.1.2019 alkaen sivistys- ja hyvinvointitoimiala. Uuteen toimialaan tulee entisten tulosalueiden lisäksi kaksi uutta tulosaluetta: liikuntapalveluiden tulosalue ja hyvinvointipalveluiden tulosalue. Hyvinvointipalveluiden tulosalueelle tulee kolme tulosyksikköä: kasvun ja oppimisen tukipalvelut, kotoutumispalvelut ja hyvinvoinnin edistäminen.

 

 

Väestöennuste

 

 

Väestöennustemateriaalin mukaan alle kouluikäisten lasten määrä vähenee, ja se tulee lähivuosien aikana näkymään perusopetuksen oppilasmäärässä. Koko kuntaa koskeva väestöennuste on liitteessä 4.

 

 

Suoritemäärät

 

 

Tulosalueilta on koottu tärkeimmät suoritemäärät ja niihin liittyvät kustannukset. Taloushallinto-ohjelman kustannuspaikkarakenne ei tue suoritteiden laskemista vaan ne joudutaan pääasiassa laskemaan ns. käsin. Niinpä euromääräiset laskelmat ovat vain suuntaa-antavia. Suoritteet tulosalueittain ovat koko toimialan talousarviossa.

 

 

 

Lainsäädännön muutokset

 

 

Lainsäädännölliset muutokset koskevat varhaiskasvatusta, lukiokoulutusta ja kuntien kulttuuritoimintaa. Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.8.2018 ja uusi lukiolaki astuu voimaan 1.8.2019. Nämä tulevat aiheuttamaan muutoksia mm. henkilöstömenoihin tulevina vuosina. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen kuntayhtymään aiheuttaa isoja muutoksia organisaatiossa heijastuen osittain myös sivistystoimialaan.

 

 

Henkilöstösuunnitelma

 

 

Talousarvion yhteydessä laaditaan henkilöstösuunnitelma, johon kootaan esitykset uusista perustettavista viroista ja työsuhteisista tehtävistä sekä vakanssimuutoksista talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Sivistystoimialan henkilöstösuunnitelma liitteessä 5.

 

 

Maksut ja taksat

 

 

Hallintokuntien tulee tarkistaa/korottaa kaikki maksut ja taksat ajan tasalle. Sivistyslautakunnan päättämät maksut liitteessä 6. Tiedoksi hyvinvointilautakunnan 4.9.2018 päättämät maksut ja taksat liikuntapalveluiden osalta (liite 15).

 

 

Talousarvio 2019

 

 

Sivistystoimialan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma on esitetty liitteessä 7.

 

 

Avustukset

 

 

Koulutuspalveluista vuosittain jaettava avustussumma vapaalle sivistystyölle ja taiteen perusopetukselle on 256 728 euroa. Kirjasto- ja kulttuuripalveluista jaettava avustussumma erillisavustuksiin ja kulttuuriavustuksiin on 96 050 euroa. Tarkemmat päätökset avustusten jakamisesta tehdään käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä. Liitteissä 8 - 14 (sähköisinä liitteinä, ei julkiset) on 28.8.2018 mennessä saapuneet avustushakemukset liitteineen.

 

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen:-

 

 

Yritysvaikutusten arviointi:-

 

Esitys:

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteessä 7 olevan talousarvio- ja taloussuunnnitelmaesityksen. Sivistyslautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkastuksia sekä kokoamaan tulosaluetasoiset raportit toimialan yhteenvedoksi.

 

 

 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liitteet 3 - 15.

 

Liitteet 8 - 14 ovat sähköisinä, ei julkisia.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa