Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  JULKISEEN PÖYTÄKIRJAAN Mustattu ote elkun pöytäkirjasta
  Eriävät mielipiteet
  Liitekartat
  Salosen muutosesitys § 181

Kunnanhallitus

§ 181

12.07.2018

 

Valitus Helsingin hallinto-oikeudelle Nurmijärven elinvoimalautakunnan suunnittelutarveratkaisusta 14.6.2018 § 56 koskien rakentamista määräalalle tilasta 543-402-185-7

 

KH § 181

Määräalalle tilasta Tapiola 543-402-185-7 on haettu suunnittelutarveratkaisua yksiasuntoisen, 2-kerroksisen, 252 k-m2:n suuruisen omakotitalon ja 1-kerroksisen, 84 k-m:n suuruisen talousrakennuksen rakentamiseksi. Rakennuspaikan muodostaa n. 10 000 m2:n suuruinen määräala. Rakennuspaikka sijaitsee vastapäätä osoitetta Kullantöyrääntie 66.

 

Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee valkoisella alueella, jolle voidaan osoittaa paikallista merkitystä omaavaa maankäyttöä. Kaavamääräyksen mukaan alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ohjattava taajamatoimintojen alueille ja kyliin. Valtuuston vuonna 1989 hyväksymässä koko kuntaa koskevassa oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee maatalousalueella (MT).

 

Alueella on vireillä Kirkonkylän osayleiskaavan laatiminen.

 

Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.

 

Nurmijärven kunnan elinvoimalautakunta on 14.6.2018 § 56 äänestyksen jälkeen tehnyt tilaa 543-402-185-7 koskevan myönteisen suunnittelutarveratkaisun. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27.6.2018. Päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään 30. päivänä päätöksen antamispäivästä lukien. Maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaan valitusoikeus suunnittelutarveratkaisusta on mm. kunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa.

 

Nurmijärven kunta vaatii elinvoimalautakunnan päätöksen 14.6.2018 § 56 kumoamista maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisten edellytysten puuttumisen vuoksi. Päätös on näin ollen lainvastainen eikä lupaa olisi saanut myöntää.

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää tehdä seuraavan valituksen Nurmijärven elinvoimalautakunnan 14.6.2018 § 56 tekemästä päätöksestä.

 

Nurmijärven kunta vaatii, että Nurmijärven elinvoimalautakunnan 14.6.2018 § 56 tekemä päätös suunnittelutarveratkaisusta koskien rakentamista määräalalle tilasta 543-402-185-7 kumotaan.

 

Perustelut:

 

Elinvoimalautakunta teki äänestyksen jälkeen äänin 4 -5 esittelijän esityksestä poikkeavan päätöksen myöntää suunnittelutarveratkaisu tilalle 543-402-185-7. Päätökseen jättivät eriävän mielipiteen esittelijä ja neljä lautakunnan jäsentä. Esittelijä totesi eriävässä mielipiteessään, että esittelytekstissä esitetyin perustein maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset oikeudelliset edellytykset eivät täyty hakemuksen osalta, joten lupaa ei lain mukaan saa myöntää. Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset edellytykset eivät sisällä tarkoituksenmukaisuusharkinnan mahdollisuutta. Lisäksi hakemukseen suostuminen vaarantaa maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen.

 

Äänestyspäätöksen perusteluissa on todettu, että hakemuksessa täyttyvät perusteet luvan saamiselle ja että kiinteistö on tarpeeksi suuri. Päätöstä ei ole perusteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin perustein. Päätöksessä ei ole myöskään esitetty, miten maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu tehdyssä lupapäätöksessä. Esittelytekstissä sen sijaan on perusteltu, että luvan myöntäminen vaarantaa maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen.

 

Tilasta, johon määräala kuuluu, on erotettu useita tiloja, jotka ovat rakentamattomia. Näistä rakentamattomista tiloista kaksi on suurempia kuin hakemuksen kohteena oleva tila, johon määräala kuuluu. Hakemuksen kohteena oleva määräala kuuluu tilaan, jonka pinta-ala on noin 3,7 ha. Rakentamattomat tilat 543-402-29-66 ja 543-402-29-49 ovat pinta-alaltaan noin 5,9 ha ja 4,7 ha. Pinta-alaltaan suurin tila on kokonaisuudessaan metsäaluetta ja seuraavaksi suurin tilan on kokonaan peltoaluetta. Luvan myöntäminen vaarantaa maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen, ellei kahdelle em. suurimmalle rakentamattomalle tilalle sallita vastaavaa rakentamista.

 

Jos muille emätilasta lohkotuille rakentamattomille tiloille sallitaan rakentaminen, niin ko. emätilan alueelle sallitaan enemmän rakentamista kuin muille vastaaville tiloille ollaan johdonmukaisessa lupakäytännössä sallittu. Näin ollen vaarantuu maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus.

 

Elinvoimalautakunta toimii luvista päättäessään viranomaisena, jonka tulee noudattaa hallinnon oikeusperiaatteita ja arvoja. Nämä periaatteet ovat yhdenvertaisuusperiaate, tarkoituksenmukaisuusperiaate, objektiviteettiperiaate, suhteellisuusperiaate ja luottamuksensuojaperiaate. Hallintotoiminnan tasapuolisen kohtelun vaatimus perustuu perustuslain 6 §:ään. Yhdenvertaisuusperiaatteeseen kuuluu tasapuolinen kohtelu, joka tarkoittaa, että viranomaisen on normia eli MRL 137 § tulkitessaan ja soveltaessaan kohdeltava samanlaisia tapauksia samalla tavoin, mutta erilaisia tilanteita sen sijaan niiden eroavuudet huomioon ottaen. Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää myös päätöksenteon johdonmukaisuutta. Objektiviteettiperiaatteen tavoitteena on turvata luottamus hallintotoiminnan puolueettomuuteen ja asianmukaisuuteen.

 

Ko. olevassa päätöksessä on vaarantunut maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus ja johdonmukainen päätöksenteko verrattuna muihin vastaaviin tapauksiin.

 

Nurmijärven kunta toistaa lisäksi päätöksen esittelytekstissä esitetyt perusteet.

 

Lisätietoja: yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 317 2045

 

Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa Salonen Viitalan kannattamana esitti, ettei kunnanhallitus tee valitusta Nurmijärven elinvoimalautakunnan 14.6.2018 § 56 tekemästä päätöksestä. Nurmijärven elinvoimalautakunnan 14.6.2018 § 56 tekemä päätös suunnittelutarveratkaisusta koskien rakentamista määräalalle tilasta 543-402-185-7 ei ole laiton ja jää näin ollen voimaan. Perustelut erillisessä liitteessä.

 

 

Räty Vuorisalon kannattamana esitti muutettavaksi valitusta siten, että kunnanhallitus vaatii elinvoimalautakunnan 14.6.2018 § 56 tekemän päätöksen kumoamista ja palauttamista elinvoimalautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Elinvoimalautakunnan päätöstä ei ole perusteltu hallintolain edellyttämällä tavalla. Päätöksestä ei voida varmistua siitä, että suunnittelutarveratkaisu täyttää MRL:n 137 §:n oikeudelliset edellytykset eikä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta.

 

 

Koska oli tehty kaksi kannatettua päätösesityksestä poikkeavaa muutosesitystä puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavat äänestykset:

 

 

Äänestys I: Rädyn esitys vastaan Salosen esitys ja II äänestyksessä I äänestyksen voittanut esittelijän esitystä vastaan.

 

 

Äänestys I:

 

Salosen esitys = jaa

 

Rädyn esitys = ei

 

 

Äänestyksen tulos:

 

jaa 5 ääntä: Handolin, Salonen, Sivula, Tarikka ja Viitala

 

ei 6 ääntä: Jalava, Latva, Peltonen, Pispala, Räty ja Vuorisalo

 

 

Äänestys II:

 

Esittelijän esitys = jaa

 

Rädyn esitys = ei

 

 

Äänestyksen tulos:

 

jaa 2 ääntä: Latva ja Peltonen

 

ei 5 ääntä: Jalava, Pispala, Räty, Tarikka ja Vuorisalo

 

vaiti 4: Handolin, Salonen, Sivula, Viitala.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi äänin 2-5, (vaiti 4) Rädyn esityksen eli kunnanhallitus vaatii elinvoimalautakunnan päätöksen 14.6.2018 kumoamista ja palauttamista elinvoimalautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.Elinvoimalautakunnan päätöstä ei ole perusteltu hallintolain edellyttämällä tavalla. Päätöksestä ei voida varmistua siitä, että suunnittelutarveratkaisu täyttää MRL:n 137 §:n oikeudelliset edellytykset eikä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta.

 

 

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

 

 

Päätökseen kuuluvat liitteet nro 1-4.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa