Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018 - 2021
  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma- esiteluonnos

Sivistyslautakunta

§ 41

31.05.2018

Kunnanhallitus

§ 148

11.06.2018

Valtuusto

65

20.06.2018

 

65

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018 - 2021

 

SIVIS § 41

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma palvelee Nurmijärven kunnan strategian toteutumista ja on kiinteästi yhteydessä koko kunnan tasolla tehtävään hyvinvointityöhön. Suunnitelma laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi (suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä, Lastensuojelulaki § 12).

 

 

Suunnitelmassa ja sen valmistelussa on tarkasteltu lasten ja nuorten palveluja kokonaisvaltaisesti. Suunnitelmaa laadittaessa henkilöstö, viranhaltijajohto, lapset, nuoret ja heidän vanhempansa ovat olleet mukana tiedon tuottamisessa sekä palveluiden toimivuuden ja hyödyllisyyden arvioinnissa.

 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyy suunnitelman ja arvioi sen toteutumista vähintään kerran valtuustokauden aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista ohjaa ja seuraa Lasten ja nuorten hyvinvoinninohjausryhmä.

 

 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi suunnitelmassa keskeisiksi ohjaaviksi periaatteiksi on nostettu osallisuuden toteutuminen, tuen vieminen lasten ja nuorten kasvuympäristöihin arjen sujuvuuden vahvistamiseksi, toimivien oikea-aikaisten palvelujen turvaaminen sekä varhaisen avoimen yhteistyön eettisten periaatteiden toteutuminen. Nämä ovat ohjaavia periaatteita kaikissa lasten ja nuorten palveluissa. Suunnitelman toimenpideosiossa on keskeisiksi painopistealueiksi nostettu kuulemis- ja keskustelutilaisuuksissa sekä kerätyn tiedon pohjalta esiin nousseet kehittämisen teemat vuosille 2018 - 2021 (liite 2 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja liite 3 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman esitteen luonnos).

 

 

 

 

Esitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman liitteessä 2 ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen kautta valtuustoon hyväksyttäväksi.

 

Lisätietoja: toimiala-asiantuntija Olli Laiho, puh. 040 317 4105 (hyvinvointitoimiala)

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liitteet 2 ja 3.

 

__________________

KH § 148

Elinvoimalautakunta ja hyvinvointilautakunta ovat toukokuussa 2018 hyväksyneet omalta osaltaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja esittäneet sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018 - 2021 valtuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisena.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

 

______

KV


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa