Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018 - 2021
  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma- esiteluonnos

Sivistyslautakunta

§ 41

31.05.2018

Kunnanhallitus

§ 148

11.06.2018

Valtuusto

§ 65

20.06.2018

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018 - 2021

 

SIVIS § 41

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma palvelee Nurmijärven kunnan strategian toteutumista ja on kiinteästi yhteydessä koko kunnan tasolla tehtävään hyvinvointityöhön. Suunnitelma laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi (suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä, Lastensuojelulaki § 12).

 

 

Suunnitelmassa ja sen valmistelussa on tarkasteltu lasten ja nuorten palveluja kokonaisvaltaisesti. Suunnitelmaa laadittaessa henkilöstö, viranhaltijajohto, lapset, nuoret ja heidän vanhempansa ovat olleet mukana tiedon tuottamisessa sekä palveluiden toimivuuden ja hyödyllisyyden arvioinnissa.

 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyy suunnitelman ja arvioi sen toteutumista vähintään kerran valtuustokauden aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista ohjaa ja seuraa Lasten ja nuorten hyvinvoinninohjausryhmä.

 

 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi suunnitelmassa keskeisiksi ohjaaviksi periaatteiksi on nostettu osallisuuden toteutuminen, tuen vieminen lasten ja nuorten kasvuympäristöihin arjen sujuvuuden vahvistamiseksi, toimivien oikea-aikaisten palvelujen turvaaminen sekä varhaisen avoimen yhteistyön eettisten periaatteiden toteutuminen. Nämä ovat ohjaavia periaatteita kaikissa lasten ja nuorten palveluissa. Suunnitelman toimenpideosiossa on keskeisiksi painopistealueiksi nostettu kuulemis- ja keskustelutilaisuuksissa sekä kerätyn tiedon pohjalta esiin nousseet kehittämisen teemat vuosille 2018 - 2021 (liite 2 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja liite 3 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman esitteen luonnos).

 

 

 

 

Esitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman liitteessä 2 ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen kautta valtuustoon hyväksyttäväksi.

 

Lisätietoja: toimiala-asiantuntija Olli Laiho, puh. 040 317 4105 (hyvinvointitoimiala)

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liitteet 2 ja 3.

 

__________________

KH § 148

Elinvoimalautakunta ja hyvinvointilautakunta ovat toukokuussa 2018 hyväksyneet omalta osaltaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja esittäneet sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018 - 2021 valtuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisena.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

 

______

KV § 65

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Valtuusto hyväksyi lisäksi yksimielisesti valtuutettu Lepolahden esittämän toimenpidealoitteen, jonka mukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa toimeenpantaessa, päivitettäessä ja raportoitaessa kiinnitetään huomiota myös seuraaviin asioihin:

 

1. lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila ja kehitys lastensuojelun näkökulmasta

 

2. sote-muutosten vaikutukset lastensuojelun palveluihin

 

3. lastensuojelun laadun ja palvelutarpeen arviointi, kehittämiskohteet ja varattavat voimavarat

 

4. kokonaistarvearvio avustajapalveluista tuki- ja erityisopetuksessa

 

5. tiedot opiskelijahuollon laadunarvioinnista.

 

 

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Vuorisalon esittämän toimenpidealoitteen, jonka mukaan valtuustoon tulee tuoda kerran vuodessa arvio lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisesta.

Päätökseen kuuluu liite nro 5.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa