Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus ja pöytäkirja
  KV 20.6.2018 § 62 Tilinpäätös 2017 - kirja - valtuusto
  Henkilöstökertomus 2017
  Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

Kunnanhallitus

§ 75

26.03.2018

Valtuusto

§ 62

20.06.2018

 

Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

KH § 75

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (Kuntalaki 114 §). Tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti.

 

 

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

 

Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Sen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Siinä on annettava myös tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Siihen on sisällytettävä selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Lisäksi siinä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

 

Liikelaitoksen tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin samoja yleisohjeita kuin kunnan tilinpäätöksessä.

 

 

Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle ja tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksensa valtuustolle erikseen.

 

 

 

Kunnan kokonaistalouden toteutuminen

 

 

Vuoden 2017 muutetun talousarvion tuloslaskelma oli 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Johdon lokakuun kk-raportissa tilikauden ylijäämäksi arvioitiin vielä 2,5 milj. euroa. Vuoden 2017 tilinpäätöksen tuloslaskelma päätyi lopulta 5,35 milj. euron ylijäämään.

 

 

Suurimmat ylijäämäiseen tulokseen vaikuttavat tekijät olivat:

 

- käyttötalouden nettomenot alittuivat 3,3 milj. eurolla,

 

- verotulot ylittyivät 0,3 milj. eurolla,

 

- valtionosuustulot ylittyivät 0,1 milj. eurolla ja

 

- poistot alittuivat 0,5 milj. eurolla.

 

 

Toimintatuottoja kertyi 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän; maahanmuutosta aiheutuvat korvaukset valtiolta olivat 2,25 milj. euroa talousarviota suuremmat, mutta toisaalta maankäyttösopimuksista aiheutuvia korvauksia kertyi 1,2 milj. euroa talousarviota vähemmän. Kaiken kaikkiaan maksutuotot jäivät 1,4 milj. euroa talousarviota pienemmiksi. Tuet ja avustukset alittuivat 0,3 milj. euroa ja muut toimintatuotot ylittyivät 0,3 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirjattiin 3,1 milj. euroa.

 

 

Kaikki toimialat alittivat toimintakatteensa (nettomenonsa). Hyvinvointitoimialan nettomenojen alitus oli 1,63 milj. euroa, josta HUS-sopimussairaaloiden osuus oli 0,85 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menot alittuivat kaiken kaikkiaan 0,94 milj. euroa ja koko terveyspalveluiden tulosalueen 2 milj. euroa. Sivistystoimiala alitti nettomenonsa myös 1,63 milj. eurolla, josta koulutuspalveluiden osuus oli 1 milj. ja varhaiskasvatuspalveluiden osuus 0,44 milj. euroa. Ympäristötoimiala alitti nettomenonsa 0,37 milj. euroa. Keskushallinnon toimialan nettomenot alittuivat 0,18 milj. ja elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen 0,19 milj. euroa. euroa.

 

 

Omaisuuden tuottoja kertyi 1,4 milj. euroa talousarviota vähemmän. Tästä maankäyttösopimuksista aiheutuvien korvausten osuus oli 1,2 milj. euroa.

 

 

Nurmijärven Veden toimintakate oli 0,68 milj. euroa talousarviota parempi, Nurmijärven Työterveyden toimintakate oli 0,23 milj. euroa ja Aleksia-liikelaitoksen 0,04 milj. euroa talousarviota heikompi. Nurmijärven Veden ylijäämä 1,31 milj. euroa oli 0,56 milj. euroa talousarviota parempi. Nurmijärven Työterveyden alijäämä 0,14 milj. euroa oli 0,24 milj. euroa talousarviota heikompi. Aleksian ylijäämä oli 0,006 milj. euroa.

 

 

Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) yhteensä alittivat muutetun talousarvion 3,3 milj. eurolla ja nettomenojen kasvu oli vain 0,36 prosenttia vuodesta 2016.

 

 

Verorahoitus yhteensä ylitti muutetun talousarvion 0,4 milj. eurolla. Korkomenot alittuivat hieman, mutta rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ylittivät hieman muutetun talousarvion.

 

 

Tilikauden 2017 tulos oli 4,25 milj. euroa talousarviota parempi.

 

 

Investointeihin varattiin alkuperäisessä talousarviossa menomäärärahoja 43,7 milj. euroa. Tilinpäätöksessä nettoinvestointien toteutuma jäi 0,6 milj. euroa budjetoidusta toteutuman ollessa 43,1 milj. euroa. Talonrakennuksen suurimpia hankkeita olivat Nurmijärven monitoimitalo 4,16 milj. euroa, Vaskomäen päiväkoti 1,2 milj. euroa ja kunnanviraston muutostyöt 0,4 milj. euroa. Rajamäen terveysasema valmistui tilivuoden aikana. Kunnallistekniikan merkittävimpiä kohteita olivat Klaukkalan tieverkko ja Viirinlaakson kunnallistekniikan rakentaminen.

 

 

Vuoden 2017 alkuperäisessä talousarviossa varauduttiin talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan perusteella 29,9 milj. euron nettolainanottoon. Käyttötalouden ja verorahoituksen toteuduttua vuonna 2017 huomattavasti talousarviota paremmin talousarvion mukaiseen lainanottoon ei ollut tarvetta. Kunnan lainakanta kasvoi vuoden 2017 aikana 22,4 milj. eurolla, alittaen talousarviossa varatun lainanoton 7,5 milj. eurolla. Kunnan lainakannaksi muodostui 153,8 milj. euroa (3 647 euroa per asukas).

 

 

Kunnan kokonaistulot olivat 362,85 milj. euroa ja kokonaismenot 356,77 milj. euroa vuonna 2017.

 

 

 

Tase

 

 

Taseen loppusumma oli 361,3 milj. euroa ja kasvu edellisestä vuodesta 30 milj. euroa.

 

 

Omavaraisuusaste oli 42,3 %, jossa on heikennystä vuoteen 2016 2,5 %. Alle 50 %:n jäävä omavaraisuusaste merkitsee merkittävää velkarasitetta. Taseeseen kertyneet ylijäämät ovat vuoden 2017 tilinpäätöksen ylijäämän jälkeen 65,8 milj. euroa.

 

 

 

Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

 

 

Kuntakonsernin tuloslaskelman osoittama vuosikate oli 34,99 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 7,06 milj. euroa. Konsernitaseen omavaisuusaste oli 42,2 % ja investointien tulorahoitus oli 63,2 %. Konsernitaseeseen kertyneet ylijäämät ovat vuoden 2017 tilinpäätöksen jälkeen 94 milj. euroa.

 

 

 

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

 

 

Nurmijärven kuntastrategian 2014 - 2020 ja kärkihankkeiden pohjalta on asetettu 2017 vuoden talousarvioon 26 sitovaa tavoitetta.

 

 

Strategian toteuttamisen kärkihankkeita ovat:

 

 

- Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein

 

- Asukkaiden ja yhdistysten osallisuuden edistäminen

 

- Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen

 

- Digitalisoinnin edistäminen.

 

 

Sitovista tavoitteista toteutui kokonaan kuusitoista (16), osittain toteutui viisi (5), ei toteutunut lainkaan neljä (4) ja yksi (1) jota ei voida arvioida vielä tässä vaiheessa.

 

 

Ylimmän päätöksenteon tavoite, Kunnan maksama työmarkkinatuen maksuosuus Kelalle pienempi kuin vuonna 2016 ja kunnan työttömyysaste kolmen parhaan joukossa Uudenmaan kunnista ei toteutunut. Työmarkkinatuen maksuosuus Kelalle nousi 112 000€ vuoteen 2016 nähden ja joulukuun 2017 työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysasteeltaan Mäntsälän kunnan kanssa jaetulla viidennellä sijalla Uudenmaan kunnista.

 

 

Ylimmän päätöksenteon tavoite, Kunnan energiatehokkuuden lisäämishankeen käytetyn energian tehokkuus nousee 1 % vuoden 2016 tasosta, ei voida vielä arvioida tässä vaiheessa.

 

 

Hyvinvointitoimialan tavoite 2017 enintään 450 kpl lastensuojeluilmoitusta ei toteutunut. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin 620 kpl vuonna 2017.

 

 

Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen tavoite, Valmistellaan uuden asiakashallintajärjestelmän hankintaa, ei pystytty edistämään henkilöstövajauksen vuoksi vuonna 2017.

 

 

Aleksia - liikelaitoksen tavoite vähentää sairaspoissaoloja 2 päivää / henkilö ei toteutunut, vaan sairauspoissaolot kasvoivat 1,9 päivää / henkilö.

 

 

Muut asetetut tavoitteet toteutuivat joko kokonaan tai osittain.

 

 

Liitteenä on vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle.

 

 

Nurmijärven kunnan tilikauden 2017 tulos ennen poistoeron muutosta on 5 343 831,52 euroa. Tulokseen sisältyvät kunnan liikelaitosten tulokset, jotka käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa kirjanpidoissa.

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle tilikauden 2017 tuloksen käsittelystä seuraavaa:

 

 

- tuloutetaan kunnan suunnitelman mukaan kirjattuja poistoeroja 12 500 euroa,

 

 

- siirretään Nurmijärven kunnan tilikauden ylijäämä 4 169 485,23 euroa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille,

 

 

- siirretään Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 1 306 409,60 euroa johtokunnan esityksen mukaisesti liikelaitoksen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille,

 

 

- siirretään Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tilikauden alijäämä -137 956,08 johtokunnan esityksen mukaisesti liikelaitoksen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille,

 

 

- siirretään Aleksia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 5 892,77 euroa johtokunnan esityksen mukaisesti edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.

 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää

 

 

- allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kunnanhallituksen puolesta liitteenä olevan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle,

 

 

- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi, ja

 

 

- oikeuttaa viranhaltijat tekemään mahdollisesti tarvittavat vähäiset korjaukset toimintakertomukseen.

 

Lisätietoja: talousjohtaja Pekka Kivilevo, puh. 040 317 2080

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

 

______

 

Tarkla § 48/31.5.2018

Tilintarkastaja raportoi kunnan ja kuntakonsernin tilintarkastuksen tulokset. Käydään läpi tilintarkastuskertomus ja -pöytäkirja sekä tilintarkastuksen loppuraportti.

 

Esitys pj:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan loppuraportin, tilintarkastuspöytäkirjan ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017. Tarkastuslautakunta toimittaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.

 

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen loppuraportin vuodelta 2017 tiedoksi ja antaa sen kunnanhallitukselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

 

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että

- vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään

- kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017.

 

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

 

 

KV

Esityslistan liitteenä on

 

- Nurmijärven tilinpäätös 2017; jaetaan vain niille, jotka eivät ole saaneet kunnanhallituksen 26.3.2018 esityslistan mukana.

 

- henkilöstökertomus vuodelta 2017

 

- BDO Audiator Oy/tilintarkastaja Tuulikki Tuonosen 31.5.2018 allekirjoittama tilintarkastuskertomus vuodelta 2017.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Merkittiin, että valtuutettu Rousu saapui tämän pykälän käsittelyn

 

aikana klo 18.20 ja varavaltuutettu Helminen toimi hänen tilallaan siihen saakka.

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa