Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  3-313 Jokiranta hyväksyminen pkt

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 114

19.08.2014

Kunnanhallitus

§ 228

01.09.2014

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 3

20.01.2015

Kunnanhallitus

§ 41

02.02.2015

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 58

18.05.2017

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 2

23.01.2018

Kunnanhallitus

§ 31

05.02.2018

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 41

22.05.2018

Kunnanhallitus

§ 147

11.06.2018

Valtuusto

§ 61

20.06.2018

 

Klaukkalan asemakaavan muuttaminen korttelissa 6 ja sen koillispuolella olevalla maatalousalueella (Jokirannantie)

 

678/10.02.03/2014

 

ASRA § 114

Maanomistaja on tehnyt aloitteen Klaukkalan asemakaavan maatalousalueella sijaitsevan kiinteistön 543-403-3-67 asemakaavan muuttamisesta siten, että alue muutetaan soveltuvin osin omakotialueeksi. Alue sijaitsee Klaukkalan pohjoisosassa Jokirannantien ja Luhtajoen välissä. Alue on tällä hetkellä koillisesta Luhtajokeen rajoittuvaa viljelyskäytöstä poistunutta peltoa.

 

 

Kunta ja maanomistajat ovat jo aiemmin neuvotelleet alueen kaavan muuttamisesta ja siihen liittyvästä menettelystä mm. sopimusten osalta. Maanomistajan ja kunnan välinen sopimus kaavan muuttamisesta on laadittu ja hyväksytty.

 

 

Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Oikeusvaikutuksettomassa Nurmijärven yleiskaavassa (1989) alue on pientalovaltaista aluetta (AP2). Käsittelyssä olevassa Klaukkalan osayleiskaavan luonnoksessa alue on merkitty pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP1) ja virkistysalueeksi (V1). Jokivarteen on lisäksi merkitty maakuntakaavassakin oleva viheryhteystarve.

 

 

Asemakaavoituksen tulosyksikössä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavamuutosluonnos. Luonnoksessa nykyinen maatalousalue on muutettu omakotialueeksi (AO1) ja puistoalueeksi (VP). Alueelle on merkitty 9 uutta omakotitonttia, kooltaan n. 830 - 1400 m2. Alueen keskelle on merkitty lyhyt Jokirannantieltä lähtevä katu.

 

 

Jokirannantien katualuetta on rakentamattoman kaava-alueen osalla levennetty. Leventämistä on kaavamuutosanomuksessaan esittänyt Markku Laurikainen; kyseinen anomus käsitellään tämän kaavan yhteydessä.

 

 

Luhtajoen varteen on jätetty kapeimmalta kohdaltaan runsaan 20 metrin levyinen viheralue, jolle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti, joka jatkuu voimassa olevan kaavan alueelle pohjoiseen. Rakennukset on määrätty sijoitettavaksi tonttien yläreunaan siten, että ne tulevat vähintään 6 metriä Luhtajoen tavanomaista vedenpintaa korkeammalle. Rakennusten korkeusasema ja etäisyys joesta vastaa tilannetta muilla lähialueen jokirantaa lähimpänä olevilla tonteilla.

 

 

Maaperältään alue on kuivakuorikerroksella varustettua savipitoista maata. Lähistöllä tehtyjen pohjatutkimusten perusteella voidaan olettaa, että ainakin osa rakennuksista joudutaan perustamaan paaluille. Vähintään yleispiirteinen rakennettavuusselvitys saattaa olla tarpeen kaavoituksen kuluessa.

 

 

Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja näin ollen sen hyväksyy valtuusto. Tavoitteena on, että valtuusto voi tehdä kaavasta hyväksymispäätöksen viimeistään syksyllä 2015.

 

Asemakaavan muuttaminen alueella edellyttää lisäksi maankäyttösopimusta maanomistajan ja kunnan välillä.

 

 

Viljelyskäytöstä poistuneen pellon muuttaminen asuinalueeksi olevan katu- ja kunnallisteknisen verkon varteen on alueen luontevaa täydentämistä sekä talouden ja yhdyskuntarakenteen kannalta järkevää. Vähäisellä pientalorakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta ilmastonmuutokseen. Rakentaminen aiheuttaa ympäristössä muutoksia, jotka voidaan kuitenkin hyvällä suunnittelulla hallita.

 

 

Kaavamuutoksella ei ole kielteisiä vaikutuksia yritysten toimintaedellytyksiin.

 

Teknisen johtajan esitys:

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää ilmoittaa Klaukkalan asemakaavan korttelia 6 ja maatalousaluetta koskevan asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi ja päättää esittää kaavamuutosluonnoksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja suunnitteluaineiston MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville laitettavaksi 21 päivän ajaksi.

 

Lisätietoja: asemakaavapäällikkö Timo Lehtinen, puh. 040 317 2362

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 6.

______

 

KH § 228

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen Klaukkalan asemakaavan korttelia 6 ja maatalousaluetta koskevaksi asemakaavan muutokseksi.

 

 

Kaavan muutosluonnos sekä suunnitteluaineisto asetetaan MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville 21 päivän ajaksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Kirsti Handolin poistui esteellisenä (Nurmijärven Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 3.

 

______

 

ASRA § 3

Kaavamuutoksen suunnitteluaineisto oli nähtävillä 18.9.- 8.10.2014. Nähtävilläoloaikana aineistosta lausuttiin kaksi mielipidettä. Lausuntoja ei annettu.

 

 

1. Markku Laurikainen ja joukko muita Jokirannantien asukkaita esittävät mielipiteenään seuraavaa:

 

- uusi Jokirannankujan liittymä keskellä mäkeä sijaitsee vaarallisessa paikassa erityisesti huonoja keliolosuhteita ajatellen; Jokirannantien mutka saattaisi olla parempi paikka

 

- jos liittymä tehdään kaavaluonnoksen mukaiseen paikkaan, tulee risteys varustaa kärkikolmiolla ja Jokirannankuja tulee nostaa samalle korkeudelle kuin Jokirannantie

 

- kaavassa kevyen liikenteen väylälle varatun tilan tulee olla riittävän leveä ja väylä tulee rakentaa samaan aikaan kuin Jokirannankuja

 

- Jokirannantien nykyisenkaltainen kaideratkaisu tulee säilyttää Jokirannankujan puolella

 

 

2. Terhi ja Laura Kalliola (543-403-3-525) esittävät mielipiteenään, että luonnokseen merkitty muuntamo tulee siirtää kauemmas nykyisestä asutuksesta mm. mahdollisista terveyshaitoista johtuen.

 

Teknisen johtajan esitys:

 

Mielipiteitten johdosta asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta toteaa seuraavaa:

 

 

1. Markku Laurikaisen ja muiden Jokirannantien asukkaiden mielipiteen johdosta lautakunta toteaa, että kaavaratkaisu on erityisesti liikenneasioiden osalta valmisteltu yhteistyössä kunnallistekniikan suunnittelun kanssa. Pääosa mielipiteessä esitetyistä seikoista tutkitaan ja ratkaistaan katusuunnittelun yhteydessä.

 

 

2. Terhi ja Laura Kalliolan mielipiteen johdosta muuntamoalue on siirretty Jokirannankujan varteen.

 

 

Mielipiteet eivät anna aiheitta muihin kuin mainittuihin muutoksiin. Muuntamon siirrosta johtuneiden muutosten lisäksi kaavaluonnoksen asiakirjoihin on tehty joitakin vähäisiä tarkistuksia.

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää esittää Klaukkalan asemakaavan korttelia 6 ja maatalousaluetta (Jokirannantie) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja MRA 27 §:n mukaisessa tarkoituksessa 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville laitettavaksi.

 

Lisätietoja: asemakaavapäällikkö Timo Lehtinen, puh. 040 317 2362

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

______

 

KH § 41

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus käsittelee Klaukkalan asemakaavan korttelia 6 ja maatalousaluetta (Jokirannantie) koskevaa muutosluonnosta ja siitä annettuja mielipiteitä sekä asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan käsittelyä niiden johdosta.

 

 

Kunnanhallitus päättää asettaa Klaukkalan asemakaavan korttelia 6 ja maatalousaluetta (Jokirannantie) koskevan asemankaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisessa tarkoituksessa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Kirsti Handolin ja Jari Vainio poistuivat esteellisinä (Nurmijärven Sähkö Oy:n hallituksen jäseniä) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

 

_______

ASRA § 58

Asemakaavaa muutetaan yksityisen maanomistajan aloitteesta. Alun perin kaavan tavoitteena oli osoittaa alueelle uusi katu ja alueelle yhteensä noin 10 uutta tonttia. Suunnittelun tavoitteet muuttuivat prosessin aikana johtuen alueen maaperästä.

 

 

Alue on Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa taajamatoimintojen alueella.

 

 

Nurmijärven kunnan maankäytön kehityskuvassa 2040 alue on merkitty Klaukkalan taajama-alueeksi.

 

 

Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Klaukkalan osayleiskaavassa (valtuusto hyväksynyt 27.1.2016) suunnittelualue on merkitty AP-1 ja V-1. Suunnittelualueen reunassa kulkee seututie/pääkatu ja sen viereen on merkitty kevyen liikenteen yhteystarve. Osayleiskaavasta valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt suunnittelualuetta koskevat valitukset 16.11.2016. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitukset eivät koske suunnittelualuetta.

 

 

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava 3-001 vuodelta 1962 ja asemakaava 3-172 vuodelta 1990. Alueen voimassa olevat asema-kaavamerkinnät ovat AO ja M (maatalousalue).

 

 

Asemakaavan muutoksella maatalousaluetta muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO2), puistoalueeksi (VP) ja vähäisissä määrissä katualueeksi. Puistoalueelle osoitetaan rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon, sekä ohjeellinen ulkoilureitti. Kaavamuutoksella mahdollistetaan lisärakentaminen alueella.

 

 

Lisäksi asemakaavamuutosalueen kaavamääräyksiä ajantasaistetaan nykyistä lainsäädäntöä ja olemassa olevaa rakentamista vastaavaksi. Tämän seurauksena, joidenkin kiinteistöjen rajoja ja rakennusmääriä on täsmennetty. Asemakaava-aluetta on myös suurennettu, jotta kaava-alueen välittömässä läheisyydessä olevat vanhentuneet asemakaavat ovat saatu asemakaavamuutokseen mukaan ajantasaistettaviksi.

 

 

Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy valtuusto.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: hankkeella lisätään Klaukkalan alueen asumiseen soveltuvien tonttien tarjontaa. Tiivistämällä olemassa olevia alueita pystytään torjumaan paremmin ilmastonmuutosta sekä ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

 

 

Yritysvaikutusten arviointi: Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan.

 

Teknisen johtajan esitys:

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Jokirannantien aluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa sen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

 

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Janne Oittinen, p. 040 317 2364

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Ennen nähtäville asettamista lisätään perustamista koskeva kaavamääräys.

Päätökseen kuuluu liite nro 7.

______

 

ASRA § 2

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 5.3.-7.4.2015. Sen jälkeen kaavaa muutettiin merkittävästi maaperäolosuhteiden vuoksi ja kaavaehdotus asetettiin uudelleen julkisesti nähtäville 10.8.-8.9.2017. Toisen nähtävilläolon aikana kaavasta saatiin yksi muistutus ja kaksi lausuntoa.

 

 

ELY-keskuksen lausunnossa kehotettiin huomioimaan maaperäolosuhteet tarkemmin. Konsultilta pyydettiin lausunto, jolla otetaan kantaa siihen, miten ELY-keskuksen lausunnon myötä tulee toimia. Konsultin lausunnon mukaisesti asemakaavaa täydennettiin lisäämällä teksti maaperäolosuhteiden tutkimisesta ja tarvittaessa huomioimisesta rakentamisessa.

 

 

Katualuetta oli edellisen nähtävillä olleen ehdotuksen mukaan ollut tarkoitus leventää uusien tonttien kohdalla kevyenliikenteen yhteyden vahvistamiseksi, mutta levennys poistettiin kaavasta, sillä se ei olisi ollut kuitenkaan käytännössä toteutettavissa järkevällä tavalla jo rakennettujen tonttien vuoksi.

 

 

Muodostuvien tonttien rakennusoikeus asetettiin samalle tasolle viereisten tonttien kanssa tehokkuusluvulla e=0,25 aiemman tonttikohtaisen 250 k-m2 sijaan. Siten paritalotonttien toteuttaminen on joustavampaa.

 

 

Asemakaavan selostusta on täydennetty tiedoilla asemakaavan edistymisestä ja maaperästä sekä Klaukkalan osayleiskaavan valmistumisesta kaavahankkeen aikana.

 

 

Lausuntoihin ja muistutuksiin on laadittu vastineet ja ne ovat selostuksen liitteenä.

 

 

Merkittävien muutosten vuoksi asemakaavaehdotus on syytä asettaa uudelleen julkisesti nähtäville.

 

 

 

Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy valtuusto.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: hankkeella lisätään Klaukkalan alueen asumiseen soveltuvien tonttien tarjontaa. Tiivistämällä olemassa olevia alueita pystytään torjumaan paremmin ilmastonmuutosta sekä ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

 

 

Yritysvaikutusten arviointi: Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan.

 

 

Teknisen johtajan esitys:

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Jokirannantien aluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa sen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

 

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Toni Saastamoinen, puh. 040 317 2374

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluvat liitteet nro 1 ja 2.

______

KH § 31

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus käsittelee nähtävillä ollutta asemakaavan muutosehdotusta, siitä annettuja muistutusta ja lausuntoja sekä asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan käsittelyä niiden johdosta.

 

 

Kunnanhallitus päättää asettaa ko. asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esittämässä muodossa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

 

______

ASRA § 41

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ensin 5.3. - 7.4.2015 (kh 2.2.2015 § 41) ja sen jälkeen 10.8. - 8.9.2017 (kh 5.6.2017 § 169) sekä 15.2. - 19.3.2018 (kh 31.1.2018 § 31). Kaavaa muutettiin ensin maaperäolosuhteiden vuoksi ja sen jälkeen hakijan toivomuksesta rakennusoikeuden osalta.

 

 

Viimeisimmästä muutosehdotuksesta saatiin kaksi lausuntoa ja yksi muistutus. Lausunnoissa todettiin, ettei kaavamuutoksessa ole huomautettavaa. Muistutuksessa otettiin kantaa Jokirannantien liikenneturvallisuuteen. Lausuntoihin ja muistutukseen on laadittu vastineet ja ne ovat selostuksen liitteenä.

 

 

Viimeisimpään muutosehdotukseen katualue palautettiin nykyiseen leveyteen aiemmassa versiossa esitetyn levennyksen sijaan. Levennys poistettiin kaavasta, sillä se ei olisi ollut kuitenkaan käytännössä toteutettavissa järkevällä tavalla jo rakennettujen tonttien vuoksi. Muodostuvien tonttien rakennusoikeus asetettiin samalle tasolle viereisten tonttien kanssa tehokkuusluvulla e=0,25 aiemman tonttikohtaisen 250 k-m2 sijaan. Siten paritalotonttien toteuttaminen on joustavampaa.

 

 

Hyväksymisvaiheessa kaavaan ei tehty muutoksia viimeisimpään ehdotukseen nähden.

 

 

 

Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy valtuusto.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: hankkeella lisätään Klaukkalan alueen asumiseen soveltuvien tonttien tarjontaa. Tiivistämällä olemassa olevia alueita pystytään torjumaan paremmin ilmastonmuutosta sekä ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

 

Teknisen johtajan esitys:

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää esittää asemakaavan muutoksen kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Toni Saastamoinen, 040 317 2374

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 5.

______

KH § 147

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus käsittelee julkisesti nähtävillä ollutta asemakaavan muutosehdotusta, siitä annettuja lausuntoja ja muistutuksia sekä asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan käsittelyä niiden johdosta.

 

Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi ko. asemakaavan muutoksen asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esittämässä muodossa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

 

______

KV § 61

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa