Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kv 20.6.2018 § 68 äänestys

Tekninen lautakunta

§ 48

24.05.2018

Kunnanhallitus

§ 154

11.06.2018

Valtuusto

§ 68

20.06.2018

 

Valtuustoaloite Hinku-kunnaksi liittymisestä

 

454/11.03/2016

 

TEKLA § 48

Sirkka Rousu ym. (yht. 16 allekirjoittajaa) esittävät valtuustoaloitteessaan 11.3.2016, että kunnassa tehdään monialaisessa yhteistyössä perusarviointi kunnan edellytyksistä täyttää Hinku-kunnan peruskriteerit ja tämän perusteella valtuuston päätös Nurmijärven tahtotilasta hakea liittymistä Hinku-kunnaksi.

 

 

Aloite on lähetetty ympäristötoimialalle valmisteltavaksi.

 

 

Ympäristötoimiala toteaa vastauksenaan valtuustoaloitteen johdosta kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa:

 

 

Nurmijärven kunta on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen vuonna 2016. Sopimukseen sisältyy 7,5 %:n energiansäästötavoite vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi velvoitteena on vuosittainen raportointi energiankulutuksesta. Sopimukseen liittyneillä kunnilla on mahdollisuus saada energiatehokkuusinvestointeihin enintään 25 %:n avustus.

 

 

Säästötavoitteen saavuttamiseksi Nurmijärven kunta laatii mm. toimintasuunnitelman energiansäästöön liittyvistä toimenpiteistä; investoinnit, kulutuksen seuranta, henkilöstön koulutus, tiedotus sidosryhmille ja energiatukihakemukset. Energiakatselmuksia tehdään vuosittain 6-8 eri kiinteistöön.

 

 

Nurmijärven kunnalla on voimassa oleva energiaraportointipalvelusopimus sekä sopimus energiatehokkuusohjelman laatimisesta (energiapäällikköpalvelu) Energia Energy Management Services Oy:n kanssa. Sopimukseen sisältyy edellä mainittujen tehtävien lisäksi energiankulutukseen liittyvien asioiden hallinnointi ja raportointi Motiva Oy:lle.

 

 

Tilakeskuksen hallitsemista kiinteistöistä 98 kpl on liitetty 24/7 kulutustarkkailuun. Näillä palvelulla saadaan vuositasolla erittäin tuntuvaa säästöä energian kulutuksen suhteen. Esim. tilakeskuksen hallitsemien tilojen keskimääräinen lämpöindeksi on pienentynyt vuoden 2016 lukemasta 44,3 kW/m3 vuoden 2017 lukemaan 41,6 kW/m3 eli 6 %.

 

Esitys:

Tekninen lautakunta antaa Sirkka Rousun y. valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen.

 

 

Edellä mainituista jo suoritetuista energian säästöön johtavista sopimuksista ja toimenpiteistä johtuen lautakunta ei katso tarpeelliseksi liittyä uusiin vastaavanlaisiin sopimuksiin ja hankkeisiin.

 

 

Lautakunta esittää, että valtuusaloite todetaan em. toimenpitein loppuun käsitellyksi.

 

Lisätietoja: va. tilakeskuksen päällikkö Kari Komonen, puh. 040 317 4794

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 28.

 

______

KH § 154

Hinku-kuntia ovat mm. Hyvinkää, Kirkkonummi, Lohja ja Porvoo. Linkki >>

 

Esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan antaman vastauksen ko. valtuustoaloitteeseen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että edellä todetun lisäksi aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa Heinonen mm. Latvan kannattamana esitti, että kunta hakee liittymistä Hinku-kunnaksi.

 

Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

 

Esittelijän esitys = jaa

Heinosen esitys = ei

 

Äänestyksen tulos:

jaa 7 ääntä: Handolin, Hägg, Jalava, Salonen, Sivula, Tapiolinna, Räty

ei 3 ääntä: Latva, Peltonen, Heinonen

poissa 1: Vaulamo.

 

Päätös:

Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 7 - 3 - 1 (poissa) hyväksynyt esittelijän esityksen.

 

 

_______

KV § 68

Keskustelun kuluessa SDP:n valtuustoryhmä mm. Vanhasen kannattamana esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

 

 

 

asian käsittelyn jatkaminen = jaa

 

asian palauttaminen = ei

 

 

Äänestyksen tulos:

 

jaa = 20 ääntä

 

ei = 30 ääntä

 

poissa 1 (liite nro 8).

 

Päätös:

Äänestyksen tuloksena valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 8.

______

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa