Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Suunnitteluohje_TAE2019_kh 25 6 2018
  TA 2019 laadinta-aikataulu
  Kuntaan jäävät hyvon palvelut
  Nurmijärven väestölaskelma 2008-2028_Talousarvio 2019
  Perlacon Nurmijärvi 2017-05-02

Kunnanhallitus

§ 173

25.06.2018

 

Suunnitteluohje talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaa varten vuosille 2019 - 2021

 

KH § 173

Suunnitteluohjeessa ei anneta kehystä. Vuodelle 2019 on laskettu ns. tekninen kehys, joka perustuu:

 

- Henkilöstökulujen sopimuskorotuksiin 1,3 % vuodelle 2018 ja 2,2 % vuodelle 2019, yhteensä 3,5 %.

 

 

- Indeksikorotuksiin 2018-2019 palveluihin 1,9 %, tarvikkeisiin 2,9 % ja rakennuskustannuksiin 4,3 %.

 

-Voimassa olevassa talousarviossa vuodelle 2019 sisältyvään 0,50 prosenttiyksikön tuloveroprosentin korotukseen.

 

 

Hallintokuntien talousarvioesitysten on yllä olevien lisäksi perustuttava:

 

 

 

- Väestöennusteisiin.

 

 

- Suoritemäärien kehitykseen; toteutumat 2017 sekä ennusteet 2018 sekä 2019-2021.

 

 

- Lomarahat -30% 2019 (tammi-maaliskuu)

 

 

- Mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset otetaan huomioon talousarvioesityksiä laadittaessa.

 

 

Talousarvioesitysten laadinnassa hyödynnetään Perlacon Oy:ltä analyysiä kunnan taloudesta sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Perlacon Oy:n selvityksen tavoitteena oli mallintaa kunnan taloudellista tilannetta sote-uudistuksen jälkeen.

 

 

 

Hallintokunnat ovat kevään 2018 aikana esittäneet kehystarpeitaan tekniseen kehykseen nähden runsaan 10 milj.euron verran enemmän. Vuoden 2019 tilikauden alijäämä olisi näillä lisäyksillä noin 4 milj.euroa.

 

 

Teknisen kehyksen ylijäämä on noin 6 milj,euroa. Suunnitteluohjeessa on tavoitteena nollatulos. Osa hallintokuntien kehystarpeista on perusteltuja, koska ne perustuvat mm. suoritemäärien lisääntymiseen ja vuoden 2018 henkilöstösuunnitelman lisäyksiin.

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää antaa hallintokunnille ja tytäryhteisöille suunnitteluohjeen liitteineen vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020 - 2021 laatimista varten.

 

 

Talousarviokäsittelyn yhteydessä hallintokuntien on käsiteltävä kannanotot ja suositukset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen ja tilintarkastuskommentteihin vuodelta 2017 ja otettava ne huomioon talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksissään.

 

 

Kunnanhallitus kehottaa hallintokuntia tarkastelemaan kriittisesti kulujen kehitystä sekä tuottokertymiä.

 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää, että talousjohtaja ja controller valtuutetaan antamaan suunnitteluohjeeseen liittyvää ja perustuvaa lisäohjeistusta.

 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh. 040 317 2100,

vs. talousjohtaja Leena Vuorenpää, puh. 040 317 2031

 

 

 

Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa Vaulamo mm. Jalavan kannattamana esitti, että talousarvio ja taloussuunnitelma tulee laatia nykyisellä veroprosentilla.

 

 

Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

 

 

 

Esittelijän esitys = jaa

 

Vaulamon esitys = ei

 

 

Äänestyksen tulos:

 

jaa 3 ääntä: Viisanen, Peltonen, Pispala

 

ei 8 ääntä: Handolin, Hägg, Jalava, Huhtala, Sivula, Tapiolinna, Vaulamo, Räty.

 

Päätös:

Kunnanhallitus on äänestyksen tuloksena äänin 3 - 8 hyväksynyt Vaulamon esityksen. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esitys.

 

 

Päätökseen kuuluu liite 5.

 

_______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa