Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 169

25.06.2018

 

Kehitysjohtajan viran lakkauttaminen, kehityspäällikön viran perustaminen ja viran haettavaksi julistaminen

 

484/01.01.00.00/2018

 

KH § 169

Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtajan eli kehitysjohtajan virka on tullut avoimeksi 19.3.2018 lukien ja virkaa hoidetaan toistaiseksi sijaisjärjestelyin. Kunnan organisaatiota päivitetään 1.1.2019 lukien siten, että elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen toiminnot jakautuvat ympäristötoimialalle (maankäyttö ja yleiskaavoitus) ja konsernipalveluihin (elinvoima ja kuntakehitys). Elinvoima ja kuntakehitys muodostavat siis uuden tulosalueen, jonka tulosaluepäällikkönä toimii kehityspäällikkö.

 

Organisaatiopäivityksen vuoksi kehitysjohtajan aikaisempi tehtäväkuva muuttuu olennaisesti ja siksi on laadittu uusi kehityspäällikön tehtäväkuvaus. Kunnallisen viranhaltijalain perusteella virka tulee yleensä lakkauttaa ja perustaa uusi virka, mikäli työnantajan toiminnan tai hallinnon uudelleenjärjestelyt merkitsevät niin laajoja viranhaltijan tehtävien muutoksia, että virka voidaan katsoa olevan sisällöltään ja luonteeltaan uusi. Sen vuoksi esityksenä on, että aikaisempi kehitysjohtajan virka lakkautetaan ja perustetaan uusi kehityspäällikön virka.

 

Elinvoima ja kuntakehitys -tulosalueen tehtävä on tukea kunnan strategista, laaja-alaista ja pitkän aikavälin kehittämistä ja suunnittelua. Tulosalueen keskeisiä tehtäviä ovat kuntastrategian laadinta ja seuranta, erilaisten kuntastrategiaa toteuttavien ohjelmien koordinointi (esimerkiksi palveluverkkosuunnitelma ja elinkeinopoliittinen ohjelma), kunnan strategista kehittämistä ja suunnittelua tukeva tiedonhankinta sekä yritysalueiden kehittäminen ja työllisyyden tukeminen.

 

Kehityspäällikön viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Kehityspäällikkö toimii elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueen päällikkönä, ohjaa kuntastrategian laadintaa ja koordinoi strategiaan perustuvia ohjelmia ja kehittämishankkeita, ohjaa elinkeinoasioita ja työllisyyspalveluja, osallistuu seutuyhteistyöhön ja kunnan edunvalvontaan sekä toimii osaltaan elinvoimalautakunnan esittelijänä.

 

Hallintosäännön 37 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Edelleen hallintosäännön mukaan (42 §) kunnanhallitus päättää tulosaluepäällikköinä toimivien viranhaltijoiden valinnasta. Viran kelpoisuusehdoista päätetään viran perustamisen yhteydessä ja valinnan suorittava viranomainen vahvistaa ne (40 §).

Esitys:

kunnanhallitus päättää

 

- perustaa kehityspäällikön viran 1.8.2018 lukien siten, että viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.

- julistaa viran haettavaksi 31.8.2018 klo 15 mennessä.

- nimetä valintaryhmän valmistelemaan virkavaalia

- lakkauttaa kehitysjohtajan viran 1.1.2019 lukien.

 

 

Lisätiedot: kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh. 040 317 2100

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Virkavaalia valmistelevaan valintaryhmään nimettiin Petri Vaulamo, Juha Peltonen, Leni Pispala ja Tarja Salonen.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa