Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Organisaatiopäivitys
  KONSERNIPALVELUIDEN TOIMIALAN TULOSALUEIDEN PERUSTEHTÄVÄT final
  Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tulosalueiden perustehtävät_kesäkuu_2018_1
  Ympäristötoimialan tulosalueiden perustehtävät

Kunnanhallitus

§ 81

26.03.2018

Kunnanhallitus

§ 121

07.05.2018

Kunnanhallitus

§ 125

14.05.2018

Valtuusto

§ 51

30.05.2018

Kunnanhallitus

§ 167

25.06.2018

 

Toimintaorganisaation päivittäminen 1.1.2019 lukien; tulosaluejaosta päättäminen ja tulosalueiden perustehtävät

 

KH § 81

Vuoden 2018 aikana tehdään päätökset sote- ja maakuntauudistuksesta ja sote -tuotannon siirtämisestä kuuden soteen. Kahden toimialajohtajan viran tultua irtisanoutumisten myötä avoimeksi kunnan organisaatiorakennetta on tarpeen tarkastella ja päivittää.

 

Edelliset muutostarkastelut ja nykyinen organisaatio

 

Valtaosin nykyinen organisaatio tuli voimaan vuoden 2008 alusta tehtäväaluepohjaisena (funktionaalinen organisaatio). Silloin mm. perustettiin elinkeino- ja kuntakehityskeskus vastaamaan kunnan strategisista toiminnoista. Talouskeskus yhdistettiin keskushallinnon toimialaan vuoden 2014 alusta. Liikuntatoimi siirrettiin sosiaali- ja terveyspalveluihin vuonna 2008 osaksi hyvinvointitoimialaa.

 

Vuonna 2016 käytiin perusteellisesti läpi niin luottamushenkilö- kuin toimintaorganisaatio. Valtuuston päätöksellä perustettiin kunnanhallituksen konsernijaosto ja henkilöstöjaosto lakkautettiin, kuntasuunnittelulautakunnan nimi muutettiin elinvoimalautakunnaksi, sosiaali- ja terveyslautakunta muutettiin hyvinvointilautakunnaksi, lakkautettiin nuorisolautakunta ja liikuntalautakunta. Viranhaltijapuolella muutettiin sosiaali- ja terveystoimiala hyvinvointitoimialaksi. Muita muutoksia toimialoihin ja tulosalueisiin ei tehty.

 

Muutostarpeet

 

Päivitys on tarkoitus toteuttaa kokonaisuuteen nähden pienillä muutoksilla siten, että palveluksessa olevan henkilöstön tehtäväkuvat eivät olennaisesti muutu ja vakanssien määrä ei vähene. Organisaatiopäivityksen tavoitteena on selkeyttää toimialarakennetta, sujuvoittaa maankäytön ja maapolitiikan suunnittelua ja yhdistää kaavoituksen asiantuntijuutta, sekä valmistautua mahdollisen sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin. Tarkoituksena on valmistella organisaatiopäivitys valtuuston hyväksyttäväksi toukokuussa, jotta tarvittavat rekrytoinnit voidaan käynnistää viipymättä.

 

Esityksessä elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen toiminnoista ympäristötoimialalle siirretään maankäyttö ja yleiskaavoitus. Muutoksella kootaan saman johdon alle maapolitiikan hoito, yleiskaavoitus ja asemakaavoitus.

 

Elinkeinotoimi ja kuntakehitys kootaan yhdeksi tulosalueeksi konsernipalveluihin (entinen keskushallinto). Tulosalueen tehtäviin kuuluu:

- kuntakehitystehtävät mm. tilastotuotannon osalta

- kuntastrategian laadinta ja sen seuranta

- palveluverkon laadinta

- arviointi, vaikuttavuuden seuranta, osallistumismuotojen kehittäminen

- alueellinen yhteistyö, edunvalvonta ja tarpeellisiin verkostoihin osallistuminen

- yritysten ja investointien houkuttelu kuntaan

- yritysten kasvun ja yrittäjyyden tukeminen, neuvontapalvelujen ohjaus ja

- yritysalueiden kehittäminen ja yritystonttien markkinointi.

Viestinnän merkitystä korostetaan nostamalla viestintä omaksi tulosalueeksi konsernipalveluihin.

 

Oppilashuolto ja liikuntapalvelut siirretään sivistystoimialalle vuoden 2019 alusta.

 

Luottamushenkilöorganisaatiota ei muuteta kesken vaalikauden lukuun ottamatta hyvinvointilautakuntaa, jonka tehtäviä arvioidaan toteutuvien muutosten perusteella.

 

Organisaatiomuutoksen yhteydessä on hyvä päivittää myös Nurmijärven kunnan johtamisjärjestelmän kuvaus. Siihen kuuluu virallisen organisaation ohella kunnan johtoryhmän toiminta, kunnanjohtajan aamupuurokäytäntö johtavien poliitikkojen kanssa, valtuustoryhmien puheenjohtajien tapaaminen, sekä valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajien toiminta. Johtamisjärjestelmä päivitetään hallintosääntöön.

 

Kunnan vakituiset viranhaltijat ja työsuhteiset jatkavat uudessa organisaatiossa. Kehitysjohtajan virka on tarkoitus muuttaa asiantuntijaviraksi. Teknisen johtajan virkanimikettä voidaan muuttaa lausuntojen perusteella.

 

Aikataulu

 

Asia viedään kunnanhallitukseen 26.3.2018, jotta syntyy kunnanhallituksen tahtotila tavoiteltavasta muutoksesta. Sen jälkeen käynnistetään tarvittavat yt-menettelyt (henkilöstön osallistaminen ja informointi, neuvottelut ja kuulemiset) muutoksen kohteena olevan henkilöstön kanssa ja toimialoilta pyydetään esityksestä lausunnot. Myös valtuustoa on hyvä informoida käsillä olevasta muutoksesta. Kunnanhallitus tekee esityksenä valtuustolle 7.5.2018 pidettävässä kokouksessa ja valtuusto käsittelee asiaa 30.5.2018.

 

Valtuusto päättää hallintosäännön mukaan toimialatasosta ja kunnanhallitus tulosaluetasosta. Kunnanhallituksen tulosaluepäätös tehdään kesäkuussa. Toimialajohtajat päättävät tulosalueiden jakamisesta tulosyksiköihin tämän jälkeen. Vuoden 2019 talousarviorakenne noudattaa organisaatiorakennetta.

 

Esittelyoikeudet

 

Esittelyoikeudet määritellään hallintosäännössä. Hallintosäännön nykyisiin esittelyä koskeviin valtuuksiin saatetaan tehdä muutoksia lausuntokerroksen perusteella.

 

Vaikutusarvio

 

Kuvatulla muutoksella tavoitellaan hyvää kehitystä niin yrittämisen edellytysten luonnissa, maapolitiikan pitkäjänteisessä hoidossa kuin kaavoituksen toimivuudessa ja ympäristöarvojen korostamisessa.

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen mallin kunnan toimintaorganisaation pohjaksi ja lähettää mallin lausuntokierrokselle toimialoille YT-menettelyn mukaisesti. Mahdolliset lausunnot pyydetään 18.4.2018 mennessä.

 

Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh. 040 317 2100

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 4.

 

______

KH § 121

Yhteistoimintatilaisuudet on järjestetty elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen, liikuntapalveluiden, oppilas- ja opiskelijahuollon sekä viestintäyksikön henkilöstön kanssa. Tilaisuuksista on laadittu pöytäkirjat. Mikäli valmistelu jatkuu työllisyys- ja maahanmuuttopalvelujen osalta, näiden yksiköiden henkilöstön kanssa asia käsitellään yhteistoimintamenettelyssä ennen asiasta päättämistä.

 

 

Toimialoilta saadut lausunnot ovat liitteenä. Lisäksi kunnanjohtaja on käynyt keskusteluja toimialojen johtoryhmien ja johtavien viranhaltijoiden kanssa.

 

 

Toimintaorganisaation päivittäminen on tarkoituksenmukaista tehdä kahdessa osassa siten, että toukokuun valtuustossa päätetään uudesta toimialajaosta ja toimialojen keskeisistä tehtävistä. Lisäksi tässä yhteydessä on tarpeen tehdä päätös kehitysjohtajan viran muuttamisesta kehityspäällikön viraksi. Tulosaluejako tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi kesäkuussa ja tämän jälkeen valmistellaan hallintosääntöön uutta johtamisjärjestelmää koskevat muutokset. Hallintosäännön käsittelyn yhteydessä tarkennetaan lautakuntien välistä työnjakoa sivistystoimen toimialalla sekä ratkaistaan eräiden nyt hyvinvointitoimialalla sijaitsevien koordinointitoimintojen tarkempi sijainti toimialan sisällä. Hyvinvointilautakunnan uudet tehtävät määritellään syyskuussa hallintosäännön muutoksen yhteydessä.

 

 

Kunnanjohtajan esitys perustuu elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen esittämään vaihtoehtoon B2, sekä saatuihin lausuntoihin ja niiden perusteella käytyihin keskusteluihin.

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että toimintaorganisaatioon tehdään seuraavat muutokset:

 

 

1. Elinkeino- ja kuntakehityskeskus lakkautetaan 1.1.2019 lukien ja maapolitiikka sekä yleiskaavoitus siirretään ympäristötoimialalle yhdeksi tulosalueeksi ja elinvoima- ja kuntakehitysasiat yhdeksi tulosalueeksi konsernipalveluihin.

 

 

2. Keskushallinnon toimialan nimi muutetaan konsernipalvelujen toimialaksi 1.1.2019 lukien.

 

 

3. Toimialojen perustehtävät vahvistetaan liitteen mukaisiksi 1.1.2019 alkaen.

 

 

4. Merkitsee tiedoksi, että toimialajohtajat ovat kuten aikaisemmin: Konsernipalveluiden toimiala - hallintojohtaja, sivistystoimiala - sivistystoimenjohtaja, ympäristötoimiala - tekninen johtaja.

 

 

 

5. Merkitsee tiedoksi suunnitelman, että kunnanhallitus muuttaa kehitysjohtajan viran nimikkeen kehityspäällikön nimikkeeksi (hallintosääntö 39 §), joka kuvaa paremmin uuden organisaatiorakenteen mukaisesti päivitettyä tehtäväkuvaa.

 

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh. 040 317 2100

 

henkilöstöpäällikkö Leena Ojala, puh. 040 317 4409

 

hallintojohtaja Jukka Anttila, puh. 040 317 2001

 

 

Esittelijän muutosesitys: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kunnanhallitus tekee esityksensä valtuustolle ylimääräisessä kokouksessa 14.5.2018 klo 16 alkaen.

 

Päätös:

Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin.

 

______

KH § 125

Toimintaorganisaatiopäivitystä on työstetty eteenpäin seuraavasti: Työllisyydenhoidon tehtävät ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävät sijoittuvat konsernipalvelujen toimialalle elinvoima- ja kuntakehityspalveluihin sekä maahanmuuttopalvelut sivistystoimialalle hallinto- ja talouspalveluihin. Sivistystoimialan oppilashuolto -tulosalueen nimi on muutettu kasvun ja oppimisen tukipalveluiksi. Lisäksi läpileikkaavana teemana on lisätty hyvinvoinnin edistämistyö. Toimialojen perustehtäviä on päivitetty em. osin, ja ne ovat liitteenä. Myös edellä mainituilla muutoksilla päivitetty organisaatiokaavioluonnos on liitteenä.

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että toimintaorganisaatioon tehdään seuraavat muutokset:

 

 

1. Elinkeino- ja kuntakehityskeskus lakkautetaan 1.1.2019 lukien ja maapolitiikka sekä yleiskaavoitus siirretään ympäristötoimialalle yhdeksi tulosalueeksi ja elinvoima- ja kuntakehitysasiat yhdeksi tulosalueeksi konsernipalveluihin.

 

 

2. Keskushallinnon toimialan nimi muutetaan konsernipalvelujen toimialaksi 1.1.2019 lukien.

 

 

3. Toimialojen perustehtävät vahvistetaan liitteen mukaisiksi 1.1.2019 alkaen.

 

 

4. Merkitsee tiedoksi, että toimialajohtajat ovat kuten aikaisemmin: Konsernipalvelujen toimiala - hallintojohtaja, sivistystoimiala - sivistystoimenjohtaja, ympäristötoimiala - tekninen johtaja.

 

 

 

5. Merkitsee tiedoksi suunnitelman, että kunnanhallitus muuttaa kehitysjohtajan viran nimikkeen kehityspäällikön nimikkeeksi (hallintosääntö 39 §), joka kuvaa paremmin uuden organisaatiorakenteen mukaisesti päivitettyä tehtäväkuvaa.

 

Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa Salonen mm. Viitalan kannattamana esitti, että sivistystoimialan nimi muutetaan sivistys- ja hyvinvointitoimialaksi sekä että hyvinvoinnin edistämistyö -palkki otetaan kaaviosta pois.

 

Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

 

Esittelijän esitys = jaa

Salosen esitys = ei

 

Äänestyksen tulos:

jaa 2 ääntä: Latva, Peltonen

ei 9 ääntä: Raekannas, Hägg, Martelius, Pispala, Salonen, Hyvämäki, Viitala, Vaulamo, Lompolo.

 

Päätös:

Kunnanhallitus on äänestyksen tuloksena äänin 2 - 9 hyväksynyt Salosen esityksen. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esitys.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

 

______

KV § 51

 

 

Asian käsittely:

Konsernipalvelujen perustehtäviin on toivottu lisättävän Vanhusneuvoston ja Vammaisneuvoston tukitehtävien hoito. Valtuuston puheenjohtaja toivoi nämä voitavan lisätä perustehtäviin ja valtuusto sen hyväksyi.

 

Keskustelun aikana Hägg esitti kokoomuksen ryhmän esityksenä Konsernipalvelujen Viestintäpalvelut tulosalueen nimeksi Viestintä- ja markkinointipalvelut. Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko Häggin muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Valtuusto ilmaisi voivansa hyväksyä muutosesityksen yksimielisesti.

 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen siten muutettuna, kuin Hägg esitti ja konsernipalvelujen perustehtäviin tehdyllä muutoksella.

 

Valtuuston päätös on seuraavaa:

 

1. Elinkeino- ja kuntakehityskeskus lakkautetaan 1.1.2019 lukien ja maapolitiikka sekä yleiskaavoitus siirretään ympäristötoimialalle yhdeksi tulosalueeksi ja elinvoima- ja kuntakehitysasiat yhdeksi tulosalueeksi konsernipalveluihin.

 

2. Keskushallinnon toimialan nimi muutetaan konsernipalvelujen toimialaksi 1.1.2019 lukien. Sivistystoimialan nimi muutettiin sivistys- ja hyvinvointitoimialaksi.

 

3. Toimialojen perustehtävät vahvistetaan liitteen mukaisiksi 1.1.2019 alkaen. Konsernipalveluiden perustehtäviin lisättiin Vanhusneuvoston ja Vammaisneuvoston tukitehtävien hoito.

 

4. Merkitsee tiedoksi, että toimialajohtajat ovat kuten aikaisemmin: Konsernipalvelujen toimiala - hallintojohtaja, sivistystoimiala - sivistystoimenjohtaja, ympäristötoimiala - tekninen johtaja.

5. Merkitsee tiedoksi suunnitelman, että kunnanhallitus muuttaa kehitysjohtajan viran nimikkeen kehityspäällikön nimikkeeksi (hallintosääntö 39 §), joka kuvaa paremmin uuden organisaatiorakenteen mukaisesti päivitettyä tehtäväkuvaa.

 

6. Muutettiin Konsernipalvelujen Viestintäpalvelut tulosalueen nimeksi Viestintä- ja markkinointipalvelut.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 4.

 

_______

 

KH § 167

Hallintosäännön 2 §:n mukaan kunnanhallitus päättää toimialojen jakamisesta tulosalueisiin.

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää

 

 

1) toimialojen jakamisesta tulosalueisiin 1.1.2019 alkaen seuraavasti:

 

 

 

Konsernipalvelujen toimiala

 

Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut

 

Hallintopalvelut

 

Henkilöstöpalvelut

 

Talouspalvelut

 

Viestintä- ja markkinointipalvelut

 

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

 

Hallinto- ja talouspalvelut

 

Hyvinvointipalvelut

 

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

 

Koulutuspalvelut

 

Liikuntapalvelut

 

Nuorisopalvelut

 

Varhaiskasvatuspalvelut

 

 

Ympäristötoimiala

 

Hallinto- ja talouspalvelut

 

Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu

 

Maankäyttö ja yleiskaavoitus

 

Rakennusvalvonta

 

Tekninen keskus

 

Tilakeskus

 

 

 

2) hyväksyä tulosalueiden perustehtävät liitteen mukaisina.

 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh. 040 317 2100

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 3.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa