Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liitekartta_Alitilkka

Elinvoimalautakunta

§ 54

14.06.2018

Kunnanhallitus

§ 166

25.06.2018

 

Yhtiömuotoisten tonttien luovuttaminen Klaukkalan Ali-Tilkan asemakaava-alueelta

 

ELINV § 54

Kunta omistaa Ali-Tilkan asemakaava-alueella kolme kerrostalotonttia (AK) ja kaksi asuinpientalotonttia (AP). Tontit ovat valmiin kunnallistekniikan varrella. Kerrostalotonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on 11 500 k-m² ja asuinpientalojen 1 125 k-m². Tontit ovat asemakaavassa tarkoitettu yhtiömuotoista rakentamista varten.

 

 

Ali-Tilkan alueella on jo rakenteilla vapaarahoitteista sekä tuettua asuntotuotantoa ja lisäksi yksi kerrostalotontti on varattu kunnan vuokra-asuntoyhtiölle tuettua asuntotuotantoa varten.Nyt luovutettavaksi tulevat tontit on tarkoituksenmukaista kohdentaa pääosin vapaarahoitteista tuotantoa varten.

 

 

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ratkaisee, mitä tontteja kunakin vuonna laitetaan myyntiin tai vuokrataan ja millä hinnalla tontit luovutetaan. Elinvoimalautakunta päättää luovutettavien tonttien luovutusehdoista.

 

 

Luovutettavat tontit:

 

 

Korttelin 3063 AK-tontti 1, 6 496 m², 4 700 k-m²

 

Korttelin 3064 AK-tontti 1, 3 631 m², 4 700 k-m²

 

Korttelin 3064 AK-tontti 2, 2 814 m², 2 100 k-m²

 

Korttelin 3064 AP-tontti 4, 2 523 m², 500 k-m²

 

Korttelin 3062 AP-tontti 4, 2 486 m², 625 k-m²

 

Korttelin 3064 LPA-tontin osa (autopaikkojen korttelialuetta) , joka on tarkoitettu saman korttelin AK-tontille 1

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Tonttien myynnistä/vuokrauksesta kunta saa tuloja. Asemakaavan laatimisen yhteydessä on arvioitu vaikutuksia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen.

 

 

Esitys:

Elinvoimalauta esittää kunnanhallitukselle seuraavaa:

 

 

Selostusosassa mainitut asuntotontit ja autopaikkatontin osa luovutetaan tarjousmenettelyllä.

 

 

1) Tarjousten perusteella luovutettavat tontit myydään tai vuokrataan parhaan tarjouksen tehneelle.Tontin hakija voi valita luovutusmuodon. Vuokratonttien osalta vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta ja vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

 

 

2) Mikäli paras tarjous on ARA-ehtoinen, noudatetaan luovutuksessa ARA:n voimassa olevaa hinnoittelua.

 

 

3) Kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

 

 

 

 

Elinvoimalautakunta päättää seuraavaa:

 

 

1) Tonttien rakentamisvelvollisuusaika on kolme (3) vuotta. Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka myytävillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta ja vuokratonteilla 3,5 kertainen täysimääräinen vuosivuokra vuodessa, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta. Kunta voi hakemuksesta myöntää lisäaikaa rakentamiselle erityisin perustein.

 

 

2) Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen ellei kunta anna siihen kirjallista suostumusta. Mikäli tontti luovutetaan ennen rakentamisvelvollisuuden täyttymistä ilman kunnan suostumusta, tontin saaja sitoutuu maksamaan kunnalle korvauksen, jonka määrä myytävillä tonteilla on kauppahinnan suuruinen ja vuokratonteilla 16 kertainen täysimääräisestä vuosivuokrasta laskettuna.

 

3) Vuokra-aika on 60 vuotta. Vuokrattu tontti on mahdollista ostaa sen jälkeen kun rakentamisvelvollisuus on täytetty. Kauppahinnasta päättää tällöin kunta. Osto-oikeutta on käytettävä 30 vuoden kuluessa.

 

 

4) ARA-vuokra-asuntotuotantoon luovutettavien tonttien osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen luovutusehtoja.

 

 

5) Tarkemmat luovutusehdot määritetään luovutuspäätöksen yhteydessä.

 

 

Päätökset tonttien luovutuksista tehdään erikseen hallintosäännön mukaisesti. Kauppakirjat ja vuokrasopimukset laaditaan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksessa.

 

 

 

 

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh. 040 317 2371

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

 

_____

KH § 166

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti seuraavaa:

 

 

Selostusosassa mainitut asuntotontit ja autopaikkatontin osa luovutetaan tarjousmenettelyllä.

 

 

1) Tarjousten perusteella luovutettavat tontit myydään tai vuokrataan parhaan tarjouksen tehneelle.Tontin hakija voi valita luovutusmuodon. Vuokratonttien osalta vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta ja vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

 

 

2) Mikäli paras tarjous on ARA-ehtoinen, noudatetaan luovutuksessa ARA:n voimassa olevaa hinnoittelua.

 

 

3) Kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa