Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Luhtajoentie-Havumäentie paketti
  Kaavakartta_luonnos_Luhtajoentie-Havumäentie

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 3

23.01.2018

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 54

12.06.2018

Kunnanhallitus

§ 165

25.06.2018

 

Luhtajoentien-Havumäentien asemakaava ja asemakaavamuutos

 

34/10.02.03/2018

 

ASRA § 3

Nurmijärven kunta aloittaa Klaukkalassa asemakaavan sekä asemakaavamuutoksen laatimisen Mäntysalon ja Palokallion välisellä maa- ja metsätalousalueella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 17 ha. Alue sijaitsee Klaukkalan keskustan koillispuolella. Siitä luoteeseen on Mäntysalon asuinalue, lounaan puolella Luhtajoki ja idässä kaava rajautuu tulevaan ohikulkutiehen.

 

 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan liittymän sekä tieyhteyksien rakentaminen Klaukkalan tulevalle ohikulkutielle. Klaukkalan ohikulkutien tiesuunnitelmasta on tehty hyväksymispäätös 19.12.2017. Tieyhteydet esitetään osayleiskaavan mukaisesti Mäntysaloon sekä Viirinlaaksoon. Tällä kaavalla tieyhteys mahdollistetaan Mäntysaloon. Tieyhteys Viirinlaaksoon sekä maankäytön laajentaminen Viirinlaaksossa mahdollistetaan erillisellä asemakaavalla. Asemakaavan muutos sisältyy asemakaavoitusohjelmaan.

 

 

Asemakaavan rajaus ja tieyhteyksien tarkemmat linjaukset tutkitaan hankkeen aikana selvityksiin pohjautuen. Asemakaavalla mahdollistetaan tarvittaessa myös tien rakentamiseen sekä sen toiminnallisuuteen liittyviä asioita kuten maanläjitystä ja melu- tai näköesteitä. Asemakaavahankkeen yhteydessä varmistetaan myös, että osayleiskaavassa esitetyn ratalinjauksen toteutusmahdollisuudet säilyvät.

 

Suunnittelualueeseen kuuluvat maa-alueet ovat pääasiassa yksityisessä omistuksessa. Kunta omistaa joitakin kaavoitettavista alueista. Kaava edellyttää maanhankintaa.

 

 

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa vuodelta 2014 alue sijaitsee taajama-alueella.

 

 

Suunnittelualueella on voimassa Klaukkalan osayleiskaava (kv 2016).

 

 

Maankäytön kehityskuvassa 2040 (kv 2011) alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. Sen alueelle on esitetty ratalinjaus asemineen ja koillispuolelle ohikulkutie.

 

 

Suunnittelualueen luoteisosassa on voimassa Mäntysalon koulun alueen asemakaava (3-195) sekä Sammalkaaren asemakaava (3-197). Niissä on osoitettu alustavalle kaava-alueelle katualuetta sekä viheralueita.

 

 

Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto.

 

 

Kaavan toteuttamisesta aiheutuu merkittäviä vaikutuksia. Hankkeen toteuttaminen on taloudellisesti merkittävä meno. Hanke tukee Klaukkalan taajaman kasvua ja tiivistymistä. Se mahdollistaa entistä sujuvammat kulkuyhteydet myös muualle Nurmijärven länsiosiin. Hanke vaikuttaa ympäristöön ja ilmastonmuutokseen mahdollistamalla entistä sujuvammat julkisen liikenteen ja kevyenliikenteen yhteydet. Se muuttaa Klaukkalan taajamarakennetta nauhataajamasta kohti verkostotaajamaa, mikä helpottaa julkisen liikenteen, pyöräilyn ja kävelyn järjestämistä.

 

 

Toteutuessaan kaava yhdessä tulevan Viirinlaakso II -kaavan kanssa siirtää kaupallisen toiminnan painopistettä tehden siitäkin verkostomaisempaa ja luoden yritystoiminnalle uusia mahdollisuuksia.

 

 

 

Vaikutuksia tutkitaan tarkemmin kaavahankkeen kuluessa ja negatiivisia vaikutuksia pyritään minimoimaan.

 

 

Teknisen johtajan esitys:

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää ilmoittaa Klaukkalan Mäntysalon-Palokallion alueelle sijoittuvan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

 

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Toni Saastamoinen, 040 317 2374

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 3.

______

ASRA § 54

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan liikenneyhteyksien rakentaminen Klaukkalan taajamasta tulevalle ohikulkutielle Mäntysalon alueelta ja myöhemmin yhdessä Viirinlaakso II -kaavan kanssa Viirinlaakson alueelta.

 

 

Kaavalla muodostuu katu- ja tiealuetta sekä lähivirkistysaluetta (VL). Lähivirkistysalueet sijoittuvat Mäntysalon reunalle. Mäntysalon päädyssä on voimassa olevassa kaavassa puistoa (VP), lähivirkistysaluetta (VL) sekä katualuetta. Muuten kaavoitettavalla alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Pääosa kaavan mahdollistamasta yhteydestä osoitetaan katualueeksi. Ohikulkutien suunnitelman alue, jossa katu alittaa sen, osoitetaan kaavassa yleisenä tienä (LT). Muuten kaava rajautuu ohikulkutien suunnitelmaan.

 

 

Klaukkalan liikenneyhteyksien kehittäminen on keskeistä taajaman kehityksen kannalta. Kaavan mahdollistama katuyhteys on osoitettu Klaukkalan osayleiskaavassa. Myöhemmin kadun ympäristöön voidaan osoittaa osayleiskaavan mukaisesti rakentamista tulevilla kaavoilla.

 

 

Kaavan laatiminen on käynnistetty kunnan aloitteesta.

 

 

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa vuodelta 2014 alue sijaitsee taajama-alueella. Suunnittelualueella on voimassa Klaukkalan osayleiskaava (kv 2016). Maankäytön kehityskuvassa 2040 (kv 2011) alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. Sen alueelle on esitetty ratalinjaus asemineen ja koillispuolelle ohikulkutie. Kaava toteuttaa osayleiskaavaa sekä Maankäytön kehityskuvaa 2040.

 

 

Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto.

 

 

Kaavan toteuttamisesta aiheutuu merkittäviä vaikutuksia. Hankkeen toteuttaminen on taloudellisesti merkittävä meno. Hanke tukee Klaukkalan taajaman kasvua ja tiivistymistä. Se mahdollistaa entistä sujuvammat kulkuyhteydet myös muualle Nurmijärven länsiosiin. Hanke vaikuttaa ympäristöön ja ilmastonmuutokseen mahdollistamalla entistä sujuvammat julkisen liikenteen ja kevyenliikenteen yhteydet. Se muuttaa Klaukkalan taajamarakennetta nauhataajamasta kohti verkostotaajamaa, mikä helpottaa julkisen liikenteen, pyöräilyn ja kävelyn järjestämistä.

 

 

Toteutuessaan kaava yhdessä tulevan Viirinlaakso II -kaavan kanssa siirtää kaupallisen toiminnan painopistettä tehden siitäkin verkostomaisempaa ja luoden yritystoiminnalle uusia mahdollisuuksia.

 

 

 

Vaikutuksia tutkitaan tarkemmin kaavahankkeen kuluessa ja negatiivisia vaikutuksia pyritään minimoimaan. Kaavan valmistelua varten on tilattu selvityksiä, joilla sen vaikutuksia tutkitaan. Selvitysten tekeminen on käynnissä ja ne esitetään kaavan seuraavan käsittelyn yhteydessä kaava-aineiston liitteenä.

 

 

Teknisen johtajan esitys:

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy kaavaluonnoksen ja asettaa suunnitteluaineiston MRA 30 § mukaisessa tarkoituksessa nähtäville 21 päivän ajaksi.

 

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Toni Saastamoinen, 040 317 2374

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 7 ja 8.

______

KH § 165

 

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä ko. kaavaluonnoksen ja kaavamuutosluonnoksen.

 

 

Kaava- ja muutosluonnos sekä suunnitteluaineisto asetetaan MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville 21 päivän ajaksi.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Virpi Räty ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi) ja hän oli poistuneena kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajan klo 17.12 - 17.16. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kirsti Handolin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa