Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 64

14.08.2018

 

As Oy Nurmijärven Viljavakka valtakirjalla ja Nurmijärven kunta rakennuslupa kerrostalon ja talousrakennuksen rakentamiseksi

 

ASRA § 64

 

 

 

 

Rakennuslupa 2018-449

Rakennuspaikka

543-2-111-4

Pinta-ala 2110.0 m2

 

Vehnäpellontie 9

01900 NURMIJÄRVI

 

Kaava

Asemakaava

Kaavanmukainen käyttötarkoitus

AK Asuinkerrostalojen korttelialue

Kaavanmukainen rakennusoikeus

1500.0 k-m2

 

Kerrosalat:

Rakennettu

0.0

k-m2

Vertailu (US250 mm)

0.0

k-m2

Vireillä

1878.0

k-m2

Kaavassa esitetyn rakennusoikeuden lisäksi saa tontille rakentaa yhteiskäyttötiloja 10 %:a (150 m2) rakennusoikeudesta. Tehdään 95 m2:ä.

 

Porrashuoneista lasketaan sallittuun rakennusoikeuteen 15 m2:ä/ kerros ja ulkoseinistä ei lasketa rakennusoikeuteen 250 mm:ä ylittävää osuutta ja väestönsuojaa/teknistä tilaa ei tarvitse laskea rakennusoikeuteen. Nämä yhteensä tekevät 139+55+81 m2:ä.

 

Hakija

As Oy Nurmijärven Viljavakka valtakirjalla

PL 36

00621 Helsinki

 

Nurmijärven kunta

PL 37

01901 NURMIJÄRVI

 

Toimenpide

Uudisrakennuksia

Kerrostalo ja talousrakennus

 

Uusi rakennus

Luvan rakennus

Kokonaisala

Kerrosala

Tilavuus

1

1845.0

1845.0

5870.0

2

33.0

33.0

100.0

 

 

Rakenteellinenpaloturvallisuus

Paloluokka P1

 

Lausunnot

Kiinteistörekisteri/Osoite

28.06.2018

 

Mittaustoimi

28.06.2018

 

Pelastustoimi

29.06.2018

Ehdollinen

 

Hakemuksen liitteet

Sähköisesti vireille saapunut lupahakemus

Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta

Valtakirja

Kokouspöytäkirja

Asemakaavaote

Pääpiirustukset

Kosteudenhallintaselvitys

Poikkeamispäätös lainvoimaisuustodistuksineen

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Sähkölaitoksen lausunto

Korkeusilmoitus

Energiaselvitys

Julkisivujen visualisointi- / värityssuunnitelma

VSS-piirustukset ja -ilmoitus

Pelastustiekaavio

 

Pääpiirustusten laatija

Aihio Arkkitehdit Oy

Juha Ryösä, arkkitehti

 

Lisäselvitykset ja poikkeukset

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan poikkeamispäätös 15.6.2017 § 83.
Poikkeamista haetaan V-kerroksisen kerrostalon rakentamiseksi. Vehnäpellon tielle korttelin 2111 tontille 4.
Rakentaminen maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla MRL 58.1 §:n säännöksistä poiketen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n perusteella vähäisenä poikkeamana:
- rakennusoikeuden ylitys 8 m2:ä (0,5 %:a)
- rakennusalueen ylitys.

 

Rakennustarkastajan esitys:

 

Lupa esitetään hyväksyttäväksi seuraavin ehdoin

 

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

Vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja

 

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvonta-viranomaiselle esitettävä:

Pohjatutkimus
Rakennesuunnitelmat
Vesi- ja viemärisuunnitelmat
Ilmanvaihtosuunnitelmat

 

Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

Paikan merkitseminen

Kaikkiin rakennuksiin

Sijaintikatselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Aloituskokous

Kaikkiin rakennuksiin

Pohjakatselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Rakennekatselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Väestönsuojan katselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Palotarkastus

Kaikkiin rakennuksiin

Käyttöönottokatselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Loppukatselmus

Kaikkiin rakennuksiin

 

Muut ehdot:

Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa sekä laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.

Sähkötarkastuspöytäkirja esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle ennen käyttöönottoa.

Kohde on varustettava tarkoituksenmukaisilla alkusammutusvälineillä.

Rakennuksen savunpoisto on suunniteltava ja toteutettava Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 mukaisesti.

Tontin sisäänajoteiden alkupäähän tai paikoitusalueille on näkyvälle paikalle sijoitettava alueopastaulu, jossa osoitetaan pelastustien, nostopaikkojen sekä rakennusten ja niissä olevien sisäänkäyntien sijainnit. Opastaulu on toteutettava pelastusviranomaisen ohjeen (www.ku-pelastus.fi) mukaisesti.

Porrashuoneiden kerrosnumerointi ja porraskohtainen turvallisuusopaste tulee toteuttaa pelastusviranomaisen ohjeiden mukaisesti.

Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet on suunniteltava ja toteutettava Sisäasiainministeriön asetuksen palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta 239/2009 mukaisesti.

Pelastustielle tulee pyytää pelastusviranomaiselta koeajo riittävän hyvissä ajoin ennen rakennuksen käyttöönoton valvontakäyntiä.

 

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.8.2018.

 

Rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle (MRL 149 c §). Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, mikäli sen voimassa-oloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatet-tava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa mikäli sen voimassaoloaikaa ei pidennetä sen voimassaoloaikana.

 

Lisätietoja: rakennustarkastaja Heikki Mälkki, puh. 040 317 2397

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa