Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Talousarvio 2019_ympäristötoimiala_tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

§ 66

06.09.2018

 

Teknisen lautakunnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2021

 

TEKLA § 66

Kunnanhallitus on 25.6.2018 § 173 antanut hallintokunnille suunnitteluohjeen vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020 - 2021 laatimista varten.

 

 

Vuosien 2019 - 2021 suunnitteluohjeessa ei annettu kehystä. Talousarviovuoden 2019 ns. teknisessä kehyksessä huomioitiin tilipäätökseen 2017 nähden seuraavat korotukset:

 

 

- Henkilöstökulujen sopimuskorotuksina 1,3 % vuodelle 2018 ja 2,2 % vuodelle 2019, yhteensä 3,5 %.

 

 

 

- Indeksikorotukset 2018-2019 palveluihin 1,9 %, tarvikkeisiin 2,9 % ja rakennuskustannuksiin 4,3 %.

 

 

 

Hallintokuntien talousarvioesitysten on yllä olevien lisäksi perustuttava:

 

 

- väestöennusteisiin,

 

- suoritemäärien kehitykseen; toteutumat 2017 sekä ennusteet 2018 sekä 2019-2021.

 

- mahdollisiin lainsäädännöstä aiheutuviin muutoksiin.

 

 

Toimialat palauttavat lautakuntien hyväksymät talousarvioesitykset 6.9.2018 mennessä talouspalveluihin. Kunnanjohtajan esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelmaksi 1.10.2018. Valtuusto päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä veroprosentista 15.11.2018.

 

 

 

Olennaiset muutokset

 

Teknisen lautakunnan osalta vuodesta 2019 eteenpäin merkittävin toiminnallinen muutos on jätehuollon siirtyminen Kiertokapulaan.

 

 

Joukkoliikenteen valtiontuen ennustetaan vähentyvän, koska läpiajava liikenne vähenee. Joukkoliikenteen kulut pienenevät onnistuneen kilpailutuksen myötä.

 

 

Kunnallistekniikan suunnitteluun esitetään lisäystä asiantuntijamäärärahoihin.

 

 

Eniten muutoksia vuoden 2017 tilinpäätökseen nähden on teknisessä keskuksessa, mm. vuonna 2017 täyttämättä olleet vakanssit, vuodelle 2018 perustetut vakanssit sekä uutena henkilöstönä vuodelle 2019 esitetyt liikuntapaikkojen työnjohtaja ja ympäristöasiantuntija.

 

 

Teknisen keskuksen kuluja vuoden 2017 tilinpäätökseen nähden nostaa myös Siistiksi-projekti, yleisten alueiden laatutason nosto, panostaminen katujen kunnossapitoon, volyymimuutokset ja yksityisteiden uudelleenjärjestelyt.

 

 

Ylijäämämaiden vastaanottotuotot vähenevät roimasti tilinpäätöksestä vastaanottopaikkojen kapasiteetista johtuen.

 

 

Tilakeskuksen kuluja nostaa 2018 käyttöön otettujen tilojen koko vuoden kustannukset (mm. Monikko ja virastotalo) ja vuoden 2019 tilojen lisäykset. Rakennusten purkuun sekä väistötiloihin on esitetty määrärahalisäystä. Henkilöstösuunnitelmaan esitetään uutena vakanssina sisäilma-asiantuntijaa. Investoinneista siirtyy alle aktivointirajan olevia hankkeita.

 

 

Hallinto- ja talouspalveluiden kululisäykset indeksikorotusten lisäksi johtuvat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksista.

 

 

Avustukset

 

Teknisen lautakunnan talousarvioesitykseen sisältyy 10 000 euroa haja-asutusalueiden vesiosuuskuntien avustuksiin.

 

 

Suoritemäärät

 

Tulosalueittain esitetään tärkeimmät suoritemäärät ja niiden kustannukset.

 

 

Henkilöstösuunnitelma

 

Talousarvion yhteydessä laaditaan henkilöstösuunnitelma, johon kootaan esitykset uusista perustettavista viroista ja työsuhteisista tehtävistä sekä vakanssimuutoksista talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille.

 

Esitys:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteenä olevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2019 - 2021.

 

 

Tulosalueen asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu yksiköiden asemakaavoitus sekä kiinteistö- ja mittaustoimi esitykset ovat liitteessä informatiivisesti tekniselle lautakunnalle tiedoksi.

 

 

Lautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkastuksia sekä täydentämään toimialan yhteenvetoa.

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, puh. 040 317 2301

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Tekninen lautakunta edellyttää, että käyttösuunnitelman hyväksymiseen mennessä tulosaluetasoisten tavoitteiden arviointitapaa ja mittareita tarkennetaan siten, että ne mittaavat asetettuja tavoitteita ja ovat konkreettisia.

 

Päätökseen kuuluvat liitteet nro 3-4.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa