Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Investoinnit vuodelle 2019_2023 TEKLA 2018 08 09_lukio mukana
  Investoinnit vuodelle 2019_2023 TEKLA 2018 08 09_ilman lukiota
  Talousarvio 2019-2023 - hankekortit TEKLA 2018 08 09
  Rakentamisohjelma_2019-2023
  Kone- ja kalustohankinnat vuosille 2019-2023_B29.6.2018

Tekninen lautakunta

§ 59

09.08.2018

 

Talousarvion- ja taloussuunnitelman 2019-2021 investointiesitys ja lausuntopyynnöt hallintokunnille

 

TEKLA § 59

Investointiohjelma käsittää koko kunnan investoinnit taloussuunnittelukaudelle. Tekninen lautakunta käsittelee investoinnit talonrakennuksen, infran ja teknisen keskuksen investointien osalta. Investoinnit esitetään viidelle vuodelle.

 

Talonrakennusinvestointien lähtökohtana on ollut yksiköiden tarveselvitykset, jotka on käsitelty ja priorisoitu toimialoilla. Ympäristötoimiala on yhteistyössä muiden toimialojen ja keskusten kanssa koordinoinut kunnallistekniikan ja talonrakennuksen investoinnit voimassa olevan prosessikuvauksen mukaisesti. Hallintokuntien edustajista koostunut investointiryhmä on tilakeskuksen päällikön johdolla valmistellut talonrakennuksen investointiohjelman.

 

Investointiohjelman laadinnassa on huomioitu kuntastrategia, palveluverkkosuunnitelma, maankäytön kehityskuva 2040, palvelutuotanto-ohjelma sekä muut kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset.

 

 

Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaan kunnan nettoinvestoinnit ovat vuosina 2018 - 2022 yhteensä 215,3 milj. euroa. Siihen sisältyy merkittävänä investointikohteena kunnan osuus Klaukkalan ohikulkutien rakentamiseen ja tähän liittyvät investoinnit kunnan omaan katu- ja tieverkkoon.

 

 

Vuosien 2019-2023 investointiohjelmassa on huomioitu vuodelta 2018 siirtyneitä määrärahoja n. 4 milj. euroa. Talorakentamisen osalta vuosille 2019 ja 2020 on siirretty noin 2 milj. euroa Mikkolan saneeraus- ja muutostöihin (NYK). Muutostöitä ei ole perusteltua tehdä ennen kuin kirjasto- ja lukiohankkeen päätös on tehty. Näin vältetään muutosten turhaa päällekkäisyyttä. Kunnallistekniikan rakentamisen osalta merkittävimpänä siirtyvänä hankkeena on Rajamäen kiertoliittymän toteuttaminen vasta vuonna 2019, koska katu- ja rakennussuunnitelmien laadinta on vielä kesken.

 

 

Ympäristötoimialalla on tarkistettu investointiryhmässä valmistellun talonrakennuksen investointiohjelman hankkeiden sekä myös kunnallistekniikan hankkeiden sijoittumista taloussuunnittelukauden vuosille.

 

Investoinnit on pyritty sovittamaan yhteen asunto-, työpaikka- ja palvelurakentamisen kanssa. Kunnallistekniikan rakentamisohjelma on laadittu kunnallistekniikan suunnittelun, teknisen keskuksen ja vesilaitoksen yhteistyönä ohjeellisena vuoteen 2023 saakka.

 

Teknisen lautakunnan näkökulma investointeihin on kokonaiskoordinaatio: toimitilajohtaminen, tilojen tehokas käyttö, omaisuuden arvon säilyttäminen ja yhdyskuntatekniikka. Hallintokunnat tarkastelevat investointeja toiminnallisesta ja asiakasnäkökulmasta. Elinvoimalautakunnan näkökulma on kuntastrategian toteutumisessa, kunnan kasvu- ja kehitysnäkymissä pitkällä aikavälillä sekä palveluverkossa ja palvelutuotannossa.

 

Talonrakennusinvestoinneista on tässä vaiheessa laadittu kaksi vaihtoehtoista investointisuunnitelmaa. Vaihtoehto 1 sisältää Kirkonkylän lukio- ja kirjastohankeen ja vaihtoehto 2 ilman lukiota. Lukio- ja kirjastohankeen ja siihen liittyvien muiden hankkeiden (Ve1) kustannusarvio on yhteensä noin 39 milj.euroa. Ilman kirkonkylän uutta lukiota toteutettavien hankkeiden (Ve 2) kustannusarvio on noin 37 milj. euroa. Vaihtoehtojen laskelmat ulottuvat vuoteen 2027 saakka. Hankeselvitykseen 2017 verrattuna hankkeiden sisältö on muuttunut ja Länsikaaren koulun laajennus on jäänyt kokonaan pois.

 

 

 

Talonrakennushankkeisiin vuosille 2019-2023 on esitetty 38 yli 300 000 euron hanketta ja noin 18 pienempää 30 000 - 300 000 euron hanketta. Pienien talohankkeiden investointeja on vähennetty vuosittain 300 000 eurolla eli 1,5 milj. euroa. Kustannuksia on siirretty käyttötalouteen (alle 30 000 euron hankkeet). Talonrakennushankkeet ovat palveluverkkosuunnitelman mukaisia.

 

Yli 6 milj. euron talonrakennushankkeita ilman Kirkonkylän lukiota vuosina 2019-2023 ovat Metsolan uusi päiväkoti, Vanhan Klaukan 8-osastoisen päiväkodin uudisrakennus, Maaniitun koulun peruskorjaus, kunnan varikko sekä Aleksian keittiöiden muutostyöt.

 

 

Jos kirkonkylän lukio toteutuu, yli 6 milj. euron talonrakennushankkeita ovat vuosina 2019-2023 Metsolan uusi päiväkoti, Vanhan Klaukan 8-osastoinen päiväkodin uudisrakennus, Maaniitun koulun peruskorjaus, kirjasto ja lukio, kunnan varikko sekä Aleksian keittiöt.

 

 

Suunnittelukauden alkuvuosina talonrakennushankkeet painottuvat pääosin peruskorjaukseen. Uudisrakennus- tai laajennushankkeet sijoittuvat pääasiassa suunnittelukauden lopulle.

 

Kunnallistekniikan rakentamisen suurimpia kohteita vuonna 2019 ovat Klaukkalan ohikulkutien lisäksi mm. Vanha Klaukan alue, Heinojan alue, Alitilantien peruskorjaus, Rajamäen kiertoliittymä-kokonaisuus, Kylänpään alue, Jukolatie-Venlantien perusparantaminen, Metsä-Tuomelan katualueet, sekä Altian ja Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueet. Seuraavina vuosina jatketaan myös taajamien välisten kevyen liikenteen väyläverkoston suunnittelua ja rakentamista sekä Klaukkalan tieverkon toteuttamista tieverkkosuunnitelmien ja Klaukkalan taajamarakenteen yhteystarpeiden mukaisesti.

 

 

Liikuntapalvelut ja ympäristötoimiala ovat valmistelleet liikuntapaikkarakentamisen tarve-esityksiä vuosille 2019-2023 kuntatason jatkovalmistelua varten. Näistä mm. Kirkonkylän liikuntapuiston hankekokonaisuutta esitetään siirrettäväksi eteenpäin lukuun ottamatta pysäköintialueen laajennusta.

 

 

Tekninen lautakunta muuttaa tarvittaessa täyttösuunnitelmien hyväksymisvaiheessa alkuvuodesta 2019 alustavat kunnallistekniikan rakentamisohjelmat vastaamaan valtuuston asettamia tavoitteita ja sitovia määrärahoja.

Esitys:

Tekninen lautakunta esittää liitteenä olevan talonrakennuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen sekä toimialan irtaimiston investointiohjelman vuosille 2019-2023.

 

 

Tekninen lautakunta lähettää talonrakennuksen investointiohjelman hallintokunnille lausunnon antamista varten. Lausunnot toimitetaan elinvoimalautakunnalle 31.8.2018 mennessä.

 

 

Liikuntapaikkarakentamisen ohjelma lähetetään tiedoksi hyvinvointilautakunnalle.

 

 

Hallintokuntien on ilmoitettava viimeistään lausunnon yhteydessä talonrakennushankkeidensa käyttötalousvaikutukset lisättäväksi hankekortteihin.

 

Lisätietoja: va. tekninen johtaja Juha Oksanen, puh. 040 317 4461,

va. tilakeskuksen päällikkö Kari Komonen, puh. 040 317 4794,

kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, puh. 040 317 2304

 

 

Muutettu esitys:

Tekninen lautakunta esittää liitteenä olevan talonrakennuksen investointiohjelman vaihtoehdon "uusi lukio mukana" vuosille 2019-2023. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnallistekniikan rakentamisen sekä toimialan irtaimiston investointiohjelman vuosille 2019-2023.

 

Tekninen lautakunta lähettää talonrakennuksen investointiohjelman vaihtoehto "uusi lukio mukana" hallintokunnille lausunnon antamista varten. Lausunnot toimitetaan elinvoimalautakunnalle 31.8.2018 mennessä.

Liikuntapaikkarakentamisen ohjelma lähetetään tiedoksi hyvinvointilautakunnalle.

Hallintokuntien on ilmoitettava viimeistään lausunnon yhteydessä talonrakennushankkeidensa käyttötalousvaikutukset lisättäväksi hankekortteihin.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Luostarinen esitti Tapiolinnan ja Jaakola-Siimeksen kannattamana, että tekninen lautakunta esittää liitteenä olevan talonrakennuksen investointiohjelman vaihtoehdon "uusi lukio mukana" vuosille 2019-2023 muutettuna siten, että kirjasto peruskorjataan ja lukiohanketta esitetään ainoastaan, jos väestöennusteet ja laskelmat sitä tukevat. Esitystä perusteltiin sillä, että kirjaston peruskorjausta ei voi siirtää. Lukiohankkeesta voidaan päättää vasta, kun on olemassa oppilas- ja väestöennusteet.

 

 

Keskustelun edetessä Vuorisalo esitti Laineen kannattamana, että tekninen lautakunta esittää eteenpäin teknisen johtajan alkuperäisen esityksen koskien talonrakennuksen investointiohjelmaa vuosille 2019-2023.

 

 

Koska oli tehty kaksi esittelijän esityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestykset järjestyksessä:

 

 

- kannatetut vastaesitykset (Luostarinen ja Vuorisalo)

 

- ensimmäisen äänestyksen voittanut vastaesitys vastaan (muutettu) pohjaesitys

 

 

Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi ensimmäisen äänestyksen siten, että:

 

 

jaa = Luostarisen esitys

 

 

ei = Vuorisalon esitys

 

 

 

Äänestyksen tulos:

 

jaa 3 ääntä (Jaakola-Siimes, Luostarinen, Tapiolinna)

 

 

 

ei 8 ääntä (Aittakallio, Kinnunen, Laine, Lounela, Sandberg, Taipale, Tarikka, Vuorisalo)

 

 

Ensimmäisen äänestykset voitti Vuorisalon esitys äänin 8-3.

 

 

Tämän jälkeen puheenjohtaja määräsi, että äänestetään voittaneen vastaehdotuksen ja esittelijän (muutettu) pohjaesityksen välillä siten, että:

 

 

jaa = pohjaesitys

 

 

ei = Vuorisalon esitys

 

 

Äänestyksen tulos:

 

jaa 0 ääntä

 

 

ei 8 ääntä (Aittakallio, Kinnunen, Laine, Lounela, Sandberg, Taipale, Tarikka, Vuorisalo)

 

 

tyhjä 3 ääntä (Jaakola-Siimes, Luostarinen, Tapiolinna)

 

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi äänin 8 (ei) - 0 (jaa) - 3 (tyhjä) Vuorisalon esityksen talonrakennuksen investointiohjelman osalta. Tekninen lautakunta ei voi tässä vaiheessa ottaa kantaa "lukio mukana" ja "ilman lukiota" vaihtoehtoihin, koska laskelmat eivät ole edelleenkään riittävät ja lautakunnalle ei ole esitelty väestö- ja oppilasennustetta.

 

 

Lisäksi talonrakennuksen investointiohjelmaan esitetään 500 000 € lisämääräraha Nukarin koulun A ja B rakennusten peruskorjaukseen.

 

 

Tekninen lautakunta edellyttää, että jatkossa kalustohankintoja ja kaluston investointisuunnitelmia hyväksyttäessä lautakunnalle tulee esittää perustiedot olemassa olevasta kalustosta sekä niiden käyttötarkoituksesta, käyttöasteesta sekä vuotuisista käyttömääristä. Lisäksi lautakunta tarvitsee arviot laitteiden kunnosta sekä mahdolliset korjauskustannukset edellisiltä vuosilta päätöksenteon tueksi.

 

 

Muilta osin esittelijän esitys hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

 

Päätökseen kuuluvat liitteet nro 3-7.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa