Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Konsernijaosto

§ 8

09.04.2018

Tekninen lautakunta

§ 45

24.05.2018

Tekninen lautakunta

§ 58

09.08.2018

 

Kuntakonsernin tyhjiä tiloja koskeva selvitys

 

KONJAOS § 8

Hallintosäännön 17 §:n 11. kohdan mukaan konsernijaosto vastaa konsernin omistajaohjauksen näkökulmasta konsernin tilojen hallinnan/tehokkaan käytön periaatteista ja yhteensovittamisesta konserniohjeiden mukaan.

 

 

 

Nurmijärven kunnan toimitilojen hallinnan ja omistamisen periaatteita koskeva linjausluonnos on oheismateriaalissa. Luonnoksen mukaan toimitilakiinteistöt salkutetaan pidettäviin, kehitettäviin ja myytäviin/purettaviin kohteisiin. Toimitilalinjaus on toistaiseksi edelleen lausuntovaiheessa eikä sen mukaista salkutusta ole tehty.

 

 

Tilakeskus on laatinut selvityksen tyhjänä olevista tai tyhjenemässä olevista tiloista. Jatkossa on perusteltua käsitellä vastaava selvitys 1-2 kertaa vuodessa.

 

 

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää enintään 500 000 euron hintaisten kiinteistöjen myymisestä, vaihtamisesta ja vuokraamisesta. Elinvoimalautakunta päättää kiinteistöjen myymisestä ja vuokraamisesta 300 000 euroon saakka lukuun ottamatta kokonaisten työpaikka- ja liiketonttien myymistä. Kunnanhallitus päättää osakkeiden myynnistä.

 

 

Konsernijaoston roolina voisi olla osakkeiden tai erityistapauksissa rakennusten myyntiä koskevan aloitteen tekeminen tai lausunnon antaminen, jos asia on vireillä tilakeskuksen aloitteesta.

 

 

Tilakeskuksen edustaja on pyydetty konsernijaostoon asiantuntijana esittelemään tyhjiä tiloja koskevaa selvitystä.

 

 

Esitys:

Merkitään tiedoksi ja päätetään jatkotoimenpiteistä kohteittain. Luovutuspäätökset tehdään hallintosäännön mukaan.

 

Lisätietoja: isännöitsijä Hanna Mikkotervo-Adler, puh. 040 317 2017

 

Asian käsittely:

Kokoukselle jaettiin aiemmin sähköisenä toimitettu paperiversio koosteesta, jossa oli sovellettu Tilakeskuksessa laadittua luonnosta

 

"Nurmijärven kunnan toimitilojen hallinnan ja omistamisen periaatteet - luonnos 30.5.2017".

 

Päätös:

Konsernijaosto merkitsi laaditun koosteen tiedoksi ja lähetti sen tekniselle lautakunnalle valmistelun jälkeen käsiteltäväksi siten, että määrärahat ja toimenpiteet voidaan ottaa huomioon seuraavan talousarvion laadinnan yhteydessä.

 

 

Virkamiesvalmistelussa tulee laatia esitys jokaisen kohteen osalta.

 

 

Edellä todettu linjausluonnos toimitilojen hallinnan ja omistamisen periaatteista tulee saada valmiiksi ja tuoda se käsittelyyn teknisen lautakunnan kautta kunnanhallitukseen. Tarvittaessa kuullaan linjauksesta toimialoja uudelleen.

 

 

Päätökseen kuuluu liite.

 

______

 

 

TEKLA § 45

Tilakeskus on lisännyt konsernijaoston kokouksen jälkeen tyhjien tilojen luetteloon strategialuonnoksen mukaiset kohteen merkitykset, palvelevuuden sekä kuntoluokitukset. Jokaiseen kohteeseen on lisäksi liitetty jatkosuunnitelmaehdotukset. Mikäli kohde on ehdotettu purettavaksi, on kohteeseen lisätty myös vuoden 2017 käyttömenot.

 

Konsernijaosto esitti, että kaavoitus antaa jokaiselle kohteelle kaavoitustilannelausunnon ja mahdolliset tulevaisuudensuunnitelmat. Nämä lisätään luetteloon asian seuraavaan käsittelykertaan mennessä.

 

Esitys:

Tekninen lautakunta esittää seuraavan kohteen myytäväksi:

- Suomiehen koulu, Suomiehen koulutie 267, Hyvinkää

 

Tekninen lautakunta esittää harkittavaksi myyntiin seuraavaa kohdetta:

- Koy Klaukkalan Kauppakeitaan osakkeet, Viirintie 3, Klaukkala

 

 

Tekninen lautakunta esittää seuraavat kohteet purettavaksi:

- Alhoniittu, Alhonniituntie 8, Nurmijärvi purkukustannusarvio 40 000 euroa,

- Tuuliviirin päiväkoti, Sairaalantie 3, Nurmijärvi, purkukustannusarvio 60 000 euroa.

Tekninen lautakunta esittää seuraavaan talousarvioon lisättäväksi purkukustannuksien vuoksi tilakeskuksen käyttötalouteen 100 000 euroa. Tekninen lautakunta esittää, että Suomiehen koulun osalta tilakeskus tilaa kuntoarvion kohteesta.

 

Lisätietoja: isännöitsijä Hanna Mikkotervo-Adler puh 040 317 2017

 

Esittelijän muutosesitys:

 

Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______

TEKLA § 58

Tilakeskus on lisännyt konsernijaoston kokouksen jälkeen tyhjien tilojen luetteloon strategialuonnoksen mukaiset kohteen merkitykset, palvelevuuden sekä kuntoluokitukset. Jokaiseen kohteeseen on lisäksi liitetty jatkosuunnitelmaehdotukset ja käyttömenot, joista on vähennetty vuokratulot.

 

 

Asemakaavoitus on antanut konsernijaoston kokouksen jälkeen kohteille kaavoitustilannelausunnon ja mahdolliset tulevaisuudensuunnitelmat.

 

Esitys:

Tekninen lautakunta esittää seuraavan kohteen myytäväksi:

- Suomiehen koulu, Suomiehen koulutie 267, Hyvinkää

 

 

Tekninen lautakunta esittää seuraavat kohteet purettavaksi:

- Alhoniittu, Alhonniituntie 8, Nurmijärvi purkukustannusarvio 40 000 euroa,

- Tuuliviirin päiväkoti, Sairaalantie 3, Nurmijärvi, purkukustannusarvio 60 000 euroa

Tekninen lautakunta esittää seuraavien vuosien talousarvioon lisättäväksi purkukustannuksiin tilakeskuksen käyttötalouteen 100 000 euroa vuosittain. Tekninen lautakunta esittää, että Suomiehen koulun osalta tilakeskus tilaa kuntoarvion kohteesta.

 

Lisätietoja: isännöitsijä Hanna Mikkotervo-Adler puh 040 317 2017

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että ennen Suomiehen koulun myyntiin asettamista selvitetään mahdollisuus tontin jakamisesta.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa