Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

§ 22

23.05.2018

Tekninen lautakunta

§ 57

09.08.2018

 

Klaukkalan Metsäkylän VPK:n hakemus vesihuollon järjestämiseksi

 

479/14.05.00/2018

 

VESI § 22 Metsäkylän VPK r.y. esittää hakemuksessaan 12.12.2017, että Nurmijärven kunta rakennuttaisi kustannuksellaan jätevesi-, hulevesi ja vesijohtoverkoston Metsäkylän VPK:n omistaman kiinteistön rajalle. Lisäksi hakemuksessa todetaan, että nykyinen paloposti on vaikeassa paikassa kahden kilometrin päässä Metsäkylän koulun pihapiirissä, joten paloturvallisuus paranisi, mikäli vedenottopiste olisi Metsäkylän VPK:n pihalla. Hakemus on kokonaisuudessaan liitteenä.

Vesihuoltolain mukaan kiinteistön omistaja on vastuussa kiinteistönsä vesihuollosta. Vesilaitos vastaa vesihuollon järjestämisestä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Vuonna 2015 hyväksytyssä (KV 16.12.2015 / 95 §) Nurmijärven vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on arvioitu, että kunnan vesihuoltolain mukainen vesihuollon järjestämisvelvollisuus ei täyty kunnan haja-asutusalueilla.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on esitetty haja-asutusalueen vesihuollon rakentamisen periaatteet. Metsäkylän ja Luhtajoen alue ei kuulu niihin kehittämissuunnitelmassa valittujen 15 kehittämisalueen joukkoon, joilla vesihuolto voitaisiin toteuttaa mallilla b eli siten, että Nurmijärven Vesi voisi rakentaa alueelle vesihuoltoverkoston tietyin ehdoin.

Nurmijärven Veden jätevesiviemäri ja vesijohto sijaitsevat noin 500 metrin päässä Metsäkylän VPK:n kiinteistön rajasta luoteeseen. Kiinteistön rajasta on noin 100 m rakennukseen. Alueella ei ole Nurmijärven Veden hulevesiverkostoa, vaan hulevedet johdetaan avo-ojiin. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistöt tai kiinteistöryhmä voivat liittyä Nurmijärven Veden verkostoon rakentamalla omalla kustannuksellaan vesi- ja viemärijohdot vesilaitoksen vesihuoltoverkostosta kiinteistölle. Nurmijärven Vesi voi ottaa kiinteistöt Nurmijärven Veden asiakkaiksi siten, että jokaiselta kiinteistöltä peritään Nurmijärven Veden hinnaston mukainen liittymismaksu.

Metsäkylän VPK sijaitsee Klaukkalan osayleiskaavassa M5-alueella. Alueen itä- ja eteläpuolelle on esitetty työpaikka-alueita. Toteuttamisajankohta on vielä epävarma. Alueen vesihuolto on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi etelän suunnasta.

Metsäkylän VPK:n käyttämä paloposti sijaitsee karttatarkastelun perusteella noin 1,5 km:n päässä Metsäkylän koulun pihapiirissä. Metsäkylän koulun vesiposti on Järventaustantien varressa haarautuvassa pitkässä halkaisijaltaan 110 mm vesijohtolinjassa.

Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta ja pelastuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Metsäkylän VPK on Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunta. Pelastuslaitos hyväksyy palopostien ja sammutusvesiasemien mitoituskriteerit ja sijainnin. Lisäksi pelastuslaitoksen tehtävänä on arvioida uusien palopostien ja vesiasemien toimivuus ja tarve. Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta on kysytty sähköpostitse näkemystä tarpeesta sijoittaa paloposti Metsäkylän VPK:n pihalle. Pelastuslaitos ei pidä palopostin sijoittamista VPK:n pihalle edellytyksenä VPK:n toiminnalle.

Esitys:

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta toteaa, että Nurmijärven Vesi -liikelaitos toimii kunnan valtuuston hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman periaatteita noudattaen. Toiminta-alueen ulkopuolella sijaitseva kiinteistö voi joko toteuttaa kiinteistökohtaisia vesihuollon ratkaisuja tai rakentaa omalla kustannuksellaan vesihuoltoverkoston Nurmijärven Veden verkostoon vesilaitoksen osoittamaan liittymiskohtaan.

 

 

Kunnan tekninen suunnittelu ja Nurmijärven Vesi selvittävät yhteistyössä Metsäkylän VPK:n läheisyydessä olevien palopostien kapasiteettia ja soveltuvuutta sammutusveden ottoon. Yhtenä vaihtoehtona tarkastellaan Metsäkylän koulun pihalla olevan palopostin mahdollista siirtoa saavutettavuudeltaan parempaan paikkaan koulun pihalla. Samalla arvioidaan ratkaisun teknistaloudellista tarkoituksenmukaisuutta.

 

Lisätietoja: vs. vesilaitoksen johtaja Saijariina Toivikko puh. 040 317 2308

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

______

TEKLA § 57

Metsäkylän VPK r.y. esittää 12.12.2017 päivätyssä hakemuksessaan, että Nurmijärven kunta rakennuttaisi kustannuksellaan kunnallistekniikan (jätevesi-, hulevesi- ja vesijohtoverkoston) Metsäkylän VPK:n omistaman kiinteistön rajalle. Alkuperäinen hakemus on kokonaisuudessaan liitteenä.

 

 

Metsäkylän VPK perustelee hakemustaan seuraavasti:

 

 

 

Hakijalta on pyydetty valmistelun aikana täydentäviä tietoja.

 

 

Taustaa

 

 

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.5.2018 § 22. Asian valmistelun aikana on käyty keskustelua myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

 

 

Vesihuollon nykytila VPK:n kiinteistöllä

 

Kiinteistön hulevedet on johdettu samaan järjestelmään jätevesien kanssa (sakokaivot). Sakokaivoista lähtevä purkuputki purkaa jäte- ja hulevedet olemassa olevan nykytiedon mukaan ELY-keskuksen hallinnoiman maantien ojaan Järventaustantien ja Anttilantien risteyksen kohdalla. Kunnan tiedossa ei ole, onko purkuputkeen yhdistetty lisäksi joltakin muulta kiinteistöltä tai esimerkiksi pellon salaojista tulevia vesiä. Rankkasateet ovat nostaneet vuoden 2017 kesällä veden pintaa sakokaivoissa todennäköisesti huonokuntoisten tai liian pieniksi mitoitettujen purkuputkien vuoksi ja vedet ovat ohjautuneet väärään suuntaan kiinteistön kellariin. Järjestelmästä puuttunee takaisinvirtauksen estävät varolaitteet, kuten esimerkiksi padotusventtiili.

 

Tehdyt suunnitelmat kiinteistöllä

 

Kunnan rakennusvalvonnan tietojen mukaan kiinteistölle on vuonna 2010 myönnetty toimenpidelupa jätevesijärjestelmän uusimiselle. Tämän suunnitelman mukaan puhdistetut jätevedet johdetaan pumppaamalla läheiseen ojaan. Luvan mukaista järjestelmää ei ole kuitenkaan toteutettu ja lupa on rauennut. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakennuskustannus on vuonna 2010 ollut Metsäkylän VPK:n arvion mukaan 25 000 euroa.

 

 

Metsäkylän VPK on vuoden 2017 aikana tehnyt suunnitelman, jossa esitetään talon pihan kuivatus, purkuputket hulevedelle, jätevedelle ja vesijohdolle (varaus) siten, että jätevesi- ja hulevesiviemäriputkien purkukohdat ovat samassa kohdassa Järventaustantiellä kuin nykyinen yhdistetty jäte- ja hulevesien purkuputki. Jätevesijärjestelmänä toimisi suunnitelman mukaan edelleen nykyiset sakokaivot. Suunnitelmaa tulisi tarkistaa mm. peitesyvyyksien osalta. Suunnitelmassa ei ole esitetty arvioita syntyvien hule- ja jätevesien määrästä. Koko järjestelmälle, kiinteistöllä tehtävät järjestelyt mukaan lukien, on saatu kustannusarvioksi n. 70 000 euroa. Metsäkylän VPK on ilmoittanut, että Hiekanotto-osuuskunta on myöntänyt Metsäkylän VPK:lle purkuputken rakentamiseen 16 000 euroa avustusta.

 

 

Em. suunnitelman mukainen vesien johtaminen toisen ojaan (Järventaustantien oja) vaatii vesilain 5 luvun 9 §:n mukaisen luvan Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on käynyt keskustelua asiasta Metsäkylän VPK:n kanssa loka-marraskuun vaihteessa 2017. Tällöin Metsäkylän VPK on myös ilmoittanut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, että vuoden 2010 luvan mukaisen kiinteistökohtaisen puhdistamon toiminta olisi ollut liian epävarmaa yhdistyksen toiminta huomioiden. Suunnitelman mukainen purkuputken uusiminen edellyttää em. lupaa ja lisäksi ELY-keskuksen lausuntoa, koska kaivu tapahtuu ELY-keskuksen tiealueella. Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta saadun tiedon mukaan nykyinen jätevesijärjestelmä ei täytä ympäristönsuojelulain (527/2014) perustason puhdistusvaatimuksia (§ 154 b), joten jätevesijärjestelmä tulisi uusia vaatimusten mukaiseksi, jotta lupa vesien johtamiselle suunnitelman mukaiseen paikkaan voitaisiin myöntää. Jätevesijärjestelmän uusiminen vaatii LVI-suunnitelman päivittämisen ja uuden toimenpideluvan. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ei ole kuitenkaan antanut välitöntä kehoitusta korjata nykyistä jätevesijärjestelmää nykyisen lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi.

 

 

Lainsäädäntö ja Nurmijärven vesihuollon kehittämissuunnitelma

 

Lainsäädännön mukaan mukaan kiinteistön omistaja huolehtii kiinteistönsä vesihuollon järjestämisestä, jätevesien asianmukaisesta käsittelystä ja laitteistojen kunnosta (vesihuoltolaki 6 §, ympäristönsuojelulaki 16 luku ja -asetus 157/2017, maankäyttö- ja rakennuslaki 166 §). Vesihuoltolain perusteella kunta huolehtii vesihuollon palvelujen järjestämisestä silloin, kun niille on suurehkon asukasjoukon tarve tai se on perusteltua terveys- tai ympäristönsuojelusyistä. Vesilaitos vastaa vesihuollon järjestämisestä kunnan hyväksymillä toiminta-alueillaan.

 

 

Valtuusto on hyväksyessään Nurmijärven vesihuollon kehittämissuunnitelman, hyväksynyt periaatteet, joilla vesihuoltoa rakennetaan haja-asutusalueille (KV 16.12.2015 § 95). Kehittämissuunnitelman yksi keskeisimmistä paikkatietoanalyysin avulla selvitetyistä asioista on, että kunnalla ei ole vesihuoltolaissa (6 §, 7 §) tarkoitettua velvollisuutta järjestää vesihuoltoa kunnan haja-asutusalueille.

 

 

Kehittämissuunnitelmassa on kuitenkin hyväksytty 15 erikseen rajatulle alueelle keskitetyn vesihuollon rakentamisen malli, jossa Nurmijärven Vesi voi rakentaa verkostot tietyin ehdoin. Metsäkylän ja Luhtajoen alue ei kuulu näiden 15 alueen joukkoon. Metsäkylän alue ei sijaitse pohjavesialueella eikä myöskään tilastollisella taajama-alueella, jolla on vesihuoltolain mukainen liittymisvelvollisuus vesihuoltoverkostoihin.

 

 

Vesihuollon kehittämissuunnitelman yhteydessä tehtiin kuntalaiskysely koskien mm. kiinteistöjen liittymishalukkuutta keskitettyyn vesihuoltoverkostoon. Koko Metsäkylän ja Luhtajoen alueelta vain yhdeksän kiinteistöä ilmoitti olevansa kiinnostunut liittymään keskitettyyn vesihuoltoverkostoon.

 

 

Nurmijärven Veden verkostot alueella

 

Nurmijärven Veden jätevesiviemäri ja vesijohto sijaitsevat n. 500 m päässä Metsäkylän VPK:n kiinteistön rajasta luoteeseen. Kiinteistön rajasta on n. 100 m matkaa itse rakennukseen. Alueella ei ole Nurmijärven Veden hulevesiverkostoa, joten hulevedet johdetaan avo-ojiin. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistöt tai kiinteistöryhmä voivat liittyä Nurmijärven Veden verkostoon rakentamalla omalla kustannuksellaan vesi- ja viemärijohdot laitoksen vesihuoltoverkostosta kiinteistölle. Nurmijärven Vesi voi ottaa kiinteistöt Nurmijärven Veden asiakkaiksi siten, että jokaiselta kiinteistöltä peritään Nurmijärven Veden hinnaston mukainen liittymismaksu.

 

 

 

Koska alueella ei ole hulevesiverkostoa, hulevesien järjestelyt kuuluvat kokonaisuudessaan kiinteistön kustannuksellaan hoidettavaksi siinäkin tapauksessa, että kunta rakentaisi jätevesi- ja vesijohtoverkoston kiinteistön rajalle. Myös vesijohdon ja jätevesiviemärin tonttijohtojen osuus kiinteistön rajalta alkaen n. 100 m:n matkalta on kiinteistön kustannuksellaan rakennettava osuus (Vesihuoltolakiopas 2015), mikäli kunta rakentaisi alueelle jätevesi- ja vesijohtoverkoston runkolinjan.

 

 

Vesihuoltoverkoston rakentamisen kustannukset

 

Metsäkylän VPK:n kiinteistön rajalle ulottuvan vesihuoltoverkoston, pohjatutkimus-, suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiksi on arvioitu n. 200 000- 250 000 euroa. Mm. kallion määrästä ja maaperän laadusta ei ole tässä vaiheessa tietoa.

 

 

Avustukset

Kunta avustaa VPK-toimintaa palokuntasopimuksen mukaisen korvauksen verran vuosittain. Muita erikseen haettavia avustuksia ovat lisäksi mm:

 

 

Vastaukset aloitteessa esitettyihin perusteluihin:

 

 

  1. Nykyinen kiinteistön yhdistetty jätevesi- ja hulevesijärjestelmän purkuputki ei toimi ja uuden jätevesijärjestelmän tulee olla ympäristöystävällinen ja huoltovapaa.

 

 

Vastaus:

 

Hulevesien osalta Metsäkylän VPK:ta on pyydetty toimittamaan alustava suunnitelma ja kustannusarvio kiinteistökohtaisesta vaihtoehtoisesta hulevesien hallintajärjestelmästä, jossa perustusvesien johtaminen olisi ratkaistu esim. pumppaamalla lähimpiin ojiin, jos tarvittavaa kaatoa ei saada aikaiseksi. Piha- ja kattovesiä voitaneen johtaa ojiin suurelta osin ilman pumppausta. Metsäkylän VPK on ilmoittanut, että em. järjestelmä on liian kallis. Kiinteistölle tulisi tehdä suunnitelma asiantuntevan suunnittelijan toimesta.

 

 

Metsäkylän VPK:ta on pyydetty päivittämään vuoden 2010 kiinteistökohtainen jätevesisuunnitelma aluksi esimerkiksi siten, että laitetoimittajalta pyydetään ajantasaiset tiedot laitteista. VPK ei ole toimittanut ko. päivitystä. Jätevesien käsittelyvaatimukset ovat muuttuneet vuoden 2010 jälkeen. Laitteiston puhdistustehon tulee täyttää ainoastaan ympäristönsuojelulain (527/2014) perustason puhdistusvaatimukset (§ 154 b). Alue ei ole pohjavesialuetta, joten perustasoa tiukempia puhdistusvaatimuksia ei ole alueelle määritelty.

 

 

 

Hakemuksessa on esitetty mm, että järjestelmän tulee olla huoltovapaa. Kaikki järjestelmät vaativat tarkkailua ja huoltoa. Vuoden 2010 jätevesisuunnitelman pienpuhdistamon käyttö- ja huolto-ohjeissa on esitetty huoltotoimenpiteinä kemikaalin lisäys 2-3 kertaa vuodessa sekä saostussäiliön tyhjennys kerran vuodessa. Huoltotoimia ei voitane pitää erityisen kuormittavina toimenpiteinä. Lisäksi, laitteen häiriötilanteessa ei ole välitöntä hätää, sillä vesi pääsee ylivuotona vähintään saostussäiliökäsittelyyn. Varsinaista päivystyssopimusta ei siis ole välttämätöntä solmia. Puhdistamon toimintaa seurataan talon sisällä olevasta näyttöpaneelista, joten sitä voidaan tehdä ilman erityisiä toimenpiteitä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Metsäkylän VPK:n palokuntasopimuksen mukaan VPK saa kiinteistöavustusta vuosittain 10 000 euroa. Avustusta voidaan käyttää myös jätevesijärjestelmän vaatimiin huoltotoimiin. Avustus on ns. läpilaskutus, jonka K-U pelastuslaitos laskuttaa Nurmijärven kunnalta.

 

 

  1. Kunnan tulisi osallistua Metsäkylän VPK:n vapaaehtois- ja talkoovoimin ylläpitämään toimintaan ja näin mahdollistaa liittyminen kunnallistekniikkaan.

 

 

Vastaus:

 

Kunta tukee jo nykyisin Metsäkylän VPK:n toimintaa avustuksin. Palokuntasopimuksen mukainen korvaus on tällä hetkellä yhteensä 27 700 euroa sisältäen toiminta- ja kiinteistökorvauksen. K-U pelastuslaitoksen johtokunta on mm. vuonna 2016 myöntänyt avustusta valaistuksen parantamiseen ja sähkötöihin 3650 euroa ja vuoden 2017 elokuussa 7300 euroa perustusten ja salaojien parantamiseen. Avustukset ovat ns. läpilaskutusta, jotka K-U pelastuslaitos laskuttaa kokonaisuudessaan Nurmijärven kunnalta.Metsäkylän VPK:n toimintaa on tuettu suoraan Palokunnankujan valaistuksen energiakustannusten maksamisella vuodesta 2016 alkaen.

 

  1. Nykyinen paloposti on vaikeasti saavutettavissa, kahden kilometrin päässä Metsäkylän koulun pihapiirissä. Paloturvallisuus paranisi, mikäli vedenottopiste olisi Metsäkylän VPK:n pihapiirissä.

 

 

Vastaus:

 

Paloposti sijaitsee karttatarkastelun perusteella n. 1,5 km:n päässä Metsäkylän koulun pihapiirissä. Palopostia käytettäneen myös esim. luistelukentän jäädytykseen. Vertailun vuoksi Perttulan VPK:n lähin, tuotoltaan riittävä, tankkauspiste sijaitsee n. 800 m:n päässä Keudan parkkipaikan tuntumassa.

 

 

Metsäkylän koulun paloposti on Järventaustantien varressa haarautuvassa Ø 110 vesijohtolinjassa. Järventaustantien varteen tuleva vesijohto on Ø 160. Vesijohto on pitkä linja ja ns. pisto Klaukkalan suunnasta. Verkoston rakenteen vuoksi paineen aleneminen on mahdollista otettaessa vettä suurella volyymilla, joten hakemuksessa esityn suurpalohälytyksen aikaiset ilmiöt ovat mahdollisia myös tällä verkosto-osuudella.

 

 

Kunnan käsityksen mukaan sammutuskaluston säiliöt pidetään valmiudessa täytettyinä ja palon jälkeen ne täytetään uudelleen odottamaan seuraavaa hälytystä. Sammutusvesi tuodaan palopaikalle pääsääntöisesti sammutuskaluston säiliöissä ja mikäli tämä ei riitä palon sammutukseen otetaan täydennys vesijohtoverkoston lähimmistä paloposteista ja sammutusvesiasemista. Palopaikan sijainti vaihtelee, joten tankkauspiste palon aikana ei sijaitse aina Metsäkylässä.

 

 

 

Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta ja pelastuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Metsäkylän VPK on Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunta. Pelastuslaitos hyväksyy palopostien ja sammutusvesiasemien mitoituskriteerit ja sijainnin. Lisäksi pelastuslaitoksen tehtävänä on arvioida uusien palopostien ja vesiasemien toimivuus ja tarve. Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta on kysytty sähköpostitse näkemystä tarpeesta sijoittaa paloposti Metsäkylän VPK:n pihalle. Pelastuslaitos ei pidä palopostin sijoittamista VPK:n pihalle edellytyksenä VPK:n toiminnalle.

 

  1. Ohikulkutien valmistuttua asukasmäärä lähialueilla kasvaa. Osa turvallisuudesta olisi jo valmiiksi toteutettu.

 

Vastaus:

 

Metsäkylän VPK:n ympäristö on Klaukkalan osayleiskaavassa M5-aluetta. Alueen itä- ja eteläpuolelle on esitetty työpaikka-alueita. Alueiden vesihuolto on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi etelän suunnasta. Uusien alueiden sammutusvesiasiat ratkaistaan suunnittelun yhteydessä.

 

  1. Suurpalohälytyksen 2.12.2017 aikana Klaukkalan vesijohtoverkostossa havaittiin paineen alenemista, joka aiheutti haittaa palotoimelle sekä kuntalaisille. Palotoimen haittana oli tankkausaikojen pidentyminen merkittävästi. Mikäli paloposti olisi ollut Metsäkylän VPK:n kiinteistön alueella, olisi kaikilta em. ongelmilta vältytty.

 

 

 

Vastaus:

 

Ko. palohälytys oli 26.11.2017. K-U pelastuslaitoksen mukaan palopostin sijaitseminen Metsäkylän VPK:n pihalla ei olisi muuttanut pelastustöitä. Lähimmät palopostit/-vesiasemat sijaitsivat Klaukkalassa ja Kivistössä. Klaukkalan suunnasta Järventaustanteille ja edelleen Nummimäkeen menevä vesijohto on pitkä linja ja ns. pisto. Hakemuksessa esitetyiltä verkoston teknisiltä ongelmilta ei olisi vältytty, mikäli paloposti olisi sijainnut Metsäkylän VPK:n pihalla. Paineen alenemista olisi havaittu verkostossa tästä huolimatta.

 

 

Käsittely Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunnassa

 

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta totesi päätöksessään 23.5.2018/22 §, että se toimii valtuuston hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman periaatteita noudattaen. Toiminta-alueen ulkopuolella sijaitseva kiinteistö voi joko toteuttaa kiinteistökohtaisia vesihuollon ratkaisuja tai rakentaa omalla kustannuksellaan vesihuoltoverkoston Nurmijärven Veden verkostoon vesilaitoksen osoittamaan liittymiskohtaan.

 

 

 

Lisäksi johtokunta totesi, että kunnallistekniikan suunnittelu ja Nurmijärven Vesi selvittävät yhteistyössä Metsäkylän VPK:n läheisyydessä olevien palopostien kapasiteettia ja soveltuvuutta sammutusveden ottoon. Yhtenä vaihtoehtona tarkastellaan Metsäkylän koulun pihalla olevan palopostin mahdollista siirtoa saavutettavuudeltaan parempaan paikkaan koulun pihalla. Samalla arvioidaan ratkaisun teknistaloudellista tarkoituksenmukaisuutta.

 

Esitys:

Tekninen lautakunta päättää, että kunta toimii valtuuston hyväksymien vesihuollon kehittämisen periaatteiden mukaisesti. Metsäkylän alue ei kuulu vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitettyihin kehittämisalueisiin. Kiinteistökohtaisesta järjestelmästä aiheutuva kustannus tai sen huollon tarve ei ole vesihuoltolain mukainen peruste kunnan velvollisuudelle järjestää yksittäisen kiinteistön vesihuolto. Esittelytekstissä esitetyn ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan päätöksen mukaisesti tekninen lautakunta päättää, että kunta ei rakenna alueelle vesihuoltoverkostoa.

 

 

Lisäksi lautakunta päättää, että kunnallistekniikan suunnittelu ja Nurmijärven Vesi selvittävät yhteistyössä Metsäkylän VPK:n läheisyydessä olevien palopostien kapasiteettia ja soveltuvuutta sammutusveden ottoon. Yhtenä vaihtoehtona tarkastellaan Metsäkylän koulun pihalla olevan palopostin mahdollista siirtoa saavutettavuudeltaan parempaan paikkaan koulun pihalla. Samalla arvioidaan ratkaisun teknistaloudellista tarkoituksenmukaisuutta.

 

Lisätietoja: kunnallistekniikan suunnittelija Hanna Nieminen, p. 040 317 2313

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kunnallistekniikan suunnittelu ja Nurmijärven Vesi yhteistyössä selvittävät Klaukkalan Metsäkylän VPK:n palopäällikön kanssa palopostin mahdollista siirtoa saavutettavuudeltaan parempaan paikkaan Metsäkylän koulun pihalla tai runkolinjan varrelle.

 

 

 

Lisäksi kunta ohjeistaa Klaukkalan Metsäkylän VPK:ta hulevesien järjestelyissä.

 

______

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa