Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  5879_35_Asemapiirustus_Puistoraitit_26062018

Tekninen lautakunta

§ 32

19.04.2018

Tekninen lautakunta

§ 56

09.08.2018

 

Järvimaan asemakaava-alueeseen liittyvän puistosuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

 

575/02.08.01.04/2017

 

TEKLA § 32

Kunnallistekniikan suunnittelussa on laadittu Klaukkalan asemakaava-alueelle Järvimaan asemakaava-alueeseen liittyvä puistosuunnitelmaehdotus:

 

 

- puistoraitit 2, 3, 4, 5, 6.

 

 

Puistosuunnitelmaehdotus, piirustukset 5879/35-36, on ollut julkisesti nähtävillä 7.-21.2.2018 välisenä aikana. Puistosuunnitelmaehdotuksesta on jätetty kolme muistutusta nähtävilläoloaikana. Kaikki muistutukset koskevat puistoraitteja 5 ja 6, jotka sijaitsevat vuosina 1992 ja 1998 vahvistettujen asemakaavojen VP-alueilla (puisto). Alkuperäiset muistutukset ovat esityslistan liitteenä.

 

 

Muistutus 1

 

Muistutuksessa todetaan, että puistoraitit 5 ja 6 ovat turhia. Puistoraitit eivät jatku ja vievät vain lyhyehkön matkan tieltä toiselle. Muistutuksessa todetaan, että raitit pilaavat ja tuhoavat viimeisen luonnonvaraisen metsikön Järvihaan, Tiiran, Pajatiiran ja Järvimaan ympäristössä. Puistoraitissa 6 on alamäki ennen liittymistä Huvilatiehen ja muistuttaja on huolissaan puistoraittia 6 pyöräilevien lasten liikenneturvallisuudesta. Muistuttaja esittää Huvilatielle hidasteita Huvilatien mutkan kummankin puolen osuuksille.

 

 

Vastine 1

 

Järvimaan asemakaavaa laadittaessa Huvilatielle toivottiin mm. kevyen liikenteen väylää, koska uuden asemakaava-alueen tuottaman asutuksen myötä liikennemäärät Huvilatiellä lisääntyvät ja asukkaat olivat huolissaan kevyen liikenteen turvallisuudesta. Huvilatien asemakaavan mukainen katualue on kapea, noin 12 m, ja kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Huvilatielle edellyttäisi kadun rakentamista käytännössä kokonaan uudestaan. Puistoraitit 5 ja 6 korvaisivat joiltakin osin Huvilatien kevyen liikenteen väylän. Jos puistoraitit 5 ja 6 toteutetaan, lyhenee kävelymatka Huvilatieltä mm. Metsäpirtin päiväkodin ja Järvihaantien suuntaan. Liikkuminen kävellen ja pyörällä puistoraitteja pitkin on turvallisempaa ja viihtyisämpää kuin kadunvartta pitkin.

 

 

Puistoraittien yläosan leveys on 2,5-3 m ja ne pyritään toteuttamaan mahdollisimman lähelle nykyisen maanpinnan korkeustasoa, joten rakentamatonta puistoa jää alueelle edelleen.

 

 

Huvilatien alueella on voimassa alueellinen nopeusrajoitus 30 km/h. Huvilatien maaperä on yleispiirteisen maaperäkartan mukaan pääosin savea. Rakennukset on toteutettu hyvin lähelle Huvilatien katualueen rajaa. Ajoradasta korotettujen ajohidasteiden toteuttaminen Huvilatielle ei ole suositeltavaa, koska korotukset saattavat aiheuttaa tärinähaittaa naapurikiinteistöille.

 

 

 

Muistutukset 2 ja 3 ovat samansisältöiset

 

Muistutukset koskevat puistoraittia 5, joka toteutuessaan aiheuttaisi muistuttajien mielestä merkittävää haittaa asumisviihtyvyyteen sekä yksityiselämän suojaan ja kotirauhaan. Muistutuksessa todetaan, että puistoraitti on suunniteltu ahtaaseen alle 8 metrin levyiseen metsikköön ja mm. riittävän näkösuojan toteuttaminen tontilla puistoraitin suuntaan kunnan rakennusmääräysten mukaisesti olisi haastavaa. Muistutuksessa todetaan, että puistoraitin aurauslumille ei ole riittävästi tilaa. Lisäksi todetaan, että puistoraitin 5 toteuttamiselle ei ole perusteita, koska Huvilakujan jatkeena on jo kevyen liikenteen väylä, jonka kautta on kulku mm. Pajamäen kevyen liikenteen väylälle ja sitä kautta Klaukkalantien varteen. Muistuttajat pelkäävät, että puistoraitista 5 muodostuu kevyen liikenteen läpikulkuväylä ja pientaloalueelle ei pitäisi suunnitella reittejä, jotka edistävät tällaista läpikulkua. Muistutuksessa esitetään, että puistoraittia 5 ei toteutettaisi Huvilatien ja puistoraitin 6 välisellä osuudella suunnitelman mukaisesti. Lisäksi esitetään, että puistoraitin tarve arvioitaisiin tarkemmin esim. asukaskyselyllä. Vielä esitetään, että jos suunnittelua jatketaan, tulisi puistoraitin olla kapeampi ja sen korkojen tulisi olla ympäröivään asutukseen nähden sellaisia, että näköyhteys raitilta piha-alueille voitaisiin estää kunnan rakennusmääräysten mukaisilla aidoilla. Lisäksi esitetään, että raitin alkupäähän tulisi sijoittaa mopoilun estävä portti tms.

 

 

Vastineet 2 ja 3

 

Puistoraitin 5 alkupäässä (Huvilatien puoleinen pää) tonttien väliin jäävän puistokaistaleen leveys on noin 8 m. Kun asemakaavassa varaudutaan erillisen kevyen liikenteen väylän toteuttamiseen esim. tonttien väliin, on katualueen vähimmäisleveysvaatimus suotuisissa olosuhteissa 6 m. Näin ollen puistoraitin toteuttaminen 8 m leveälle puistokaistaleelle on mahdollista.

 

 

Puistoraitit ovat yläosastaan 2,5-3 m leveitä. Lisäksi puistoraiteille toteutetaan ojapainanteet kuivatusta ja mm. aurauslumien säilyttämistä varten. Puistoraitit pyritään toteuttamaan mahdollisimman lähelle nykyisen maanpinnan korkeustasoa, joten tonteilla lienee mahdollista toteuttaa riittävät suojarakenteet suoran näköyhteyden katkaisemiseksi puistoraiteilta tonteille.

 

 

Kunnan rakennusjärjestyksessä todetaan, että tontille saa asemakaava-alueella rakentaa yli 1,2 m korkean aidan ilmoitusmenettelyllä. Lisäksi todetaan, että istutettu aita ei saa olla yli 3 m korkea. Vielä todetaan, että rakenteellisen aidan tulee kaikkine rakenteineen olla tontin puolella ja istutetun aidan tulee täysikasvuisenakin sopia kasvamaan kokonaan tontin puolella. Edellä kuvatuilla reunaehdoilla on tonttien omistajilla varmasti mahdollista toteuttaa aita kyseisille tonteille puistoraittia 5 vasten.

 

 

Jos puistoraitit 5 ja 6 toteutetaan, lyhenee kävelymatka Huvilatieltä mm. Metsäpirtin päiväkodin ja Järvihaantien suuntaan. Liikkuminen kävellen ja pyörällä puistoraitteja pitkin on turvallisempaa ja viihtyisämpää kuin kadunvartta pitkin.

 

 

 

Puistosuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja suunnitelmaehdotuksen alueeseen rajoittuville kiinteistöjen omistajille ja haltijoille on lähetetty erikseen kirjeet ja ote suunnitelmaehdotuksesta ennen suunnitelmien nähtäville asettamista, joten voitaneen olettaa, että asukkaita on kuultu suunnitelmaehdotukseen liittyen riittävästi ja erillistä asukaskyselyä ei ole tarpeen järjestää.

 

 

Mopolla ajo puistoraiteilla ei ole sallittua. Jos myöhemmin ilmenee, että puistoraiteilla esiintyy mopoilla ajoa, voidaan puistoraiteille asettaa puomit erillisellä kunnallistekniikan päällikön päätöksellä.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Puistosuunnitelmaehdotuksen toteuttaminen parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää jalankulkua ja pyöräilyä, joten vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen ovat suotuisat. Puistosuunnitelmaehdotuksen toteuttamiseen tullaan erikseen esittämään määrärahaa tulevien vuosien investointiohjelmassa.

 

Esitys:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Järvimaan asemakaava-alueeseen liittyvän puistosuunnitelmaehdotuksen, piirustukset 5879/35-36. Lisäksi tekninen lautakunta toteaa, että muistutukset eivät anna aihetta muuttaa suunnitelmaehdotuksia.

 

Lisätietoja: liikenneinsinööri Pia Korteniemi, 040 317 2311

 

Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa Tarikka esitti mm. Tapiolinnan kannattamana puistosuunnitelman hyväksymistä muilta osin paitsi puistoraitteja 5 ja 6, jotka käsitellään lautakunnassa myöhemmin.

 

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Tarikan muutosesityksen. Tekninen lautakunta hyväksyi Järvimaan asemakaava-alueeseen liittyvän puistosuunnitelmaehdotuksen, piirustukset 5879/35-36 muilta osin paitsi puistoraitteja 5 ja 6, jotka käsitellään lautakunnassa myöhemmin.

 

 

Päätökseen kuuluvat liitteet nro 3 ja 4.

 

______

TEKLA § 56

Puistosuunnitelmaehdotus, piirustukset 5879/35-36, Järvimaan asemakaava-alueen puistoraiteista on ollut nähtävillä 7-21.2.2018. Nähtävillä olon jälkeen puistosuunnitelmaehdotuksen puistoraitit 2-4 hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa 19.4.2018. Lautakunta halusi maastokatselmuksessa arvioida puistoraittien 5 ja 6 tarpeellisuutta, koska puistoraiteista oli tehty muistutukset. Lautakunnan maastokatselmus suoritettiin 14.6.2018. Maastokatselmuksessa puistoraittia 6 pidettiin tarpeellisena.

 

 

Liitteenä olevaa puistosuunnitelmaehdotusta, piirustus 5879-35, on päivitetty siten, että puistoraitti 5 on esitetty harmaalla ja merkitty rastein. Lisäksi puistoraitin 6 linjausta on muutettu Metsäpirtintien liittymässä vastaamaan puistoraitin 5 linjausta.

 

Esitys:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Järvimaan asemakaava-alueen puistosuunnitelmaehdotuksen, piirustus 5879-35, puistoraitin 6 osalta. Puistoraittia 5 ei hyväksytä ja sitä ei toteuteta.

Lisäksi tekninen lautakunta toteaa, että muistutukset eivät anna aihetta muuttaa puistosuunnitelmaehdotusta muilta osin.

 

Lisätietoja: liikenneinsinööri Pia Korteniemi, puh. 040 317 2311

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa