Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

§ 22

23.05.2018

 

Klaukkalan Metsäkylän VPK:n hakemus vesihuollon järjestämiseksi

 

VESI § 22 Metsäkylän VPK r.y. esittää hakemuksessaan 12.12.2017, että Nurmijärven kunta rakennuttaisi kustannuksellaan jätevesi-, hulevesi ja vesijohtoverkoston Metsäkylän VPK:n omistaman kiinteistön rajalle. Lisäksi hakemuksessa todetaan, että nykyinen paloposti on vaikeassa paikassa kahden kilometrin päässä Metsäkylän koulun pihapiirissä, joten paloturvallisuus paranisi, mikäli vedenottopiste olisi Metsäkylän VPK:n pihalla. Hakemus on kokonaisuudessaan liitteenä.

Vesihuoltolain mukaan kiinteistön omistaja on vastuussa kiinteistönsä vesihuollosta. Vesilaitos vastaa vesihuollon järjestämisestä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Vuonna 2015 hyväksytyssä (KV 16.12.2015 / 95 §) Nurmijärven vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on arvioitu, että kunnan vesihuoltolain mukainen vesihuollon järjestämisvelvollisuus ei täyty kunnan haja-asutusalueilla.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on esitetty haja-asutusalueen vesihuollon rakentamisen periaatteet. Metsäkylän ja Luhtajoen alue ei kuulu niihin kehittämissuunnitelmassa valittujen 15 kehittämisalueen joukkoon, joilla vesihuolto voitaisiin toteuttaa mallilla b eli siten, että Nurmijärven Vesi voisi rakentaa alueelle vesihuoltoverkoston tietyin ehdoin.

Nurmijärven Veden jätevesiviemäri ja vesijohto sijaitsevat noin 500 metrin päässä Metsäkylän VPK:n kiinteistön rajasta luoteeseen. Kiinteistön rajasta on noin 100 m rakennukseen. Alueella ei ole Nurmijärven Veden hulevesiverkostoa, vaan hulevedet johdetaan avo-ojiin. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistöt tai kiinteistöryhmä voivat liittyä Nurmijärven Veden verkostoon rakentamalla omalla kustannuksellaan vesi- ja viemärijohdot vesilaitoksen vesihuoltoverkostosta kiinteistölle. Nurmijärven Vesi voi ottaa kiinteistöt Nurmijärven Veden asiakkaiksi siten, että jokaiselta kiinteistöltä peritään Nurmijärven Veden hinnaston mukainen liittymismaksu.

Metsäkylän VPK sijaitsee Klaukkalan osayleiskaavassa M5-alueella. Alueen itä- ja eteläpuolelle on esitetty työpaikka-alueita. Toteuttamisajankohta on vielä epävarma. Alueen vesihuolto on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi etelän suunnasta.

Metsäkylän VPK:n käyttämä paloposti sijaitsee karttatarkastelun perusteella noin 1,5 km:n päässä Metsäkylän koulun pihapiirissä. Metsäkylän koulun vesiposti on Järventaustantien varressa haarautuvassa pitkässä halkaisijaltaan 110 mm vesijohtolinjassa.

Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta ja pelastuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Metsäkylän VPK on Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunta. Pelastuslaitos hyväksyy palopostien ja sammutusvesiasemien mitoituskriteerit ja sijainnin. Lisäksi pelastuslaitoksen tehtävänä on arvioida uusien palopostien ja vesiasemien toimivuus ja tarve. Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta on kysytty sähköpostitse näkemystä tarpeesta sijoittaa paloposti Metsäkylän VPK:n pihalle. Pelastuslaitos ei pidä palopostin sijoittamista VPK:n pihalle edellytyksenä VPK:n toiminnalle.

Esitys:

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta toteaa, että Nurmijärven Vesi -liikelaitos toimii kunnan valtuuston hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman periaatteita noudattaen. Toiminta-alueen ulkopuolella sijaitseva kiinteistö voi joko toteuttaa kiinteistökohtaisia vesihuollon ratkaisuja tai rakentaa omalla kustannuksellaan vesihuoltoverkoston Nurmijärven Veden verkostoon vesilaitoksen osoittamaan liittymiskohtaan.

 

 

Kunnan tekninen suunnittelu ja Nurmijärven Vesi selvittävät yhteistyössä Metsäkylän VPK:n läheisyydessä olevien palopostien kapasiteettia ja soveltuvuutta sammutusveden ottoon. Yhtenä vaihtoehtona tarkastellaan Metsäkylän koulun pihalla olevan palopostin mahdollista siirtoa saavutettavuudeltaan parempaan paikkaan koulun pihalla. Samalla arvioidaan ratkaisun teknistaloudellista tarkoituksenmukaisuutta.

 

Lisätietoja: vs. vesilaitoksen johtaja Saijariina Toivikko puh. 040 317 2308

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa