Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Luhtajoentie 6 pkt

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 42

22.05.2018

 

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös Klaukkalassa sijaitsevan kiinteistön 543-3-104-11 alueella

 

241/10.03.00.01/2018

 

ASRA § 42

Tontti rajoittuu Klaukkalantiehen sekä viereisiin AL-1 (asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue) ja LPA- (henkilöliikenneterminaalin korttelialue) tontteihin. Tontti on pinta-alaltaan 2444 m2 ja rakentamaton.

 

 

Alueella on voimassa vuonna 2014 hyväksytty Klaukkalan Viirinlaakson asemakaava (3-323). Alueen kaavamerkintä on AL-1 (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue) ja suurin sallittu rakennusten kerrosluku on IX. AL-1 korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 12000 k-m2 ja kolme rakennusalaa, mikä tekee tasaisesti jaettuna 4000 k-m2/ rakennusala. Autopaikkoja tulee olla 1 ap/100 k-m2. Polkupyöräpaikkoja tulee olla 2 pp/asunto, joista puolet katettuja. Leikkialue on osoitettu sitovasti tontin pohjoispäätyyn. Asemakaava ei salli rakennusten sijoittamista maantasokerrokseen. Kaavaan liittyy rakentamistapaohjeet.

 

 

Poikkeamista haetaan tonttijaosta, rakennusalan ylityksestä, leikkialueen sijainnista, asuntojen sijoittamisesta maantasokerrokseen sekä polkupyöräpaikkavaatimuksesta.

 

Hakija on perustellut hakemustaan seuraavasti:

 

Tonttijako kolmeksi tontiksi helpottaa rakennushankkeen toteuttamista vaiheittain.

 

Kaavassa osoitettu leikkialueen sijainti ei mahdollista vaadittavien pelastusteiden rakentamista. Haetaan poikkeusta leikkialueiden siirrolle rakennuksen Klaukkalantien puoleiselle rauhallisemmalle piha-alueelle. Suunnitelmissa ehdotetun leikkialueen meluntorjunta toteutetaan Klaukkalantien ja tontin välisellä polkupyöräkatoksella, korkeammalla aidalla/pergolalla sekä kasvillisuudella.

 

 

 

Haetaan poikkeusta asuintilojen sijoittamiselle maantasoon. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan asuntoja, rakennuksen väestönsuoja sekä rakennuksen teknisiä tiloja.

 

 

Hakija on esittänyt polkupyöräpaikkoja 1,6 pp/asunto. Vähennys kohdistetaan avopaikkoihin, ja katettuja pyöräpaikkoja toteutetaan vähintään kaavassa vaadittu määrä (1pp/asunto).

 

 

Hakija on kuullut naapureita. Naapureilla ei ollut huomauttamista rakennushankkeesta.

 

 

Rakennusvalvonta puoltaa hakemusta.

 

 

Kiinteistöinsinööri puoltaa poikkeamisen myöntämistä tonttijaosta.

 

 

Leikkialue on kaavassa sijoitettu sitovasti tontin pohjoisosaan Klaukkalantieltä aiheutuvan melun vuoksi. Ramboll on laatinut Viirinlaakson asemakaavan (3-323) meluselvityksen, jossa on tutkittu melun kantautuminen Klaukkalantieltä ja Luhtajoentieltä. Leikkialueen siirtäminen Klaukkalantien varteen edellyttää melulta suojaavien rakenteiden toteuttamista piha-alueen ja Klaukkalantien väliin.

 

 

Rakennusalan ylityksellä mahdollistetaan pyöräkatoksen sijoittaminen Klaukkalantien varteen.

 

 

Polkupyöräpaikkojen määrä vähenee 20%. Käyttäjän kannalta tärkeimmät katetut pyöräpaikat toteutetaan kuitenkin vähintään kaavan vaatimusten mukaisesti.

 

 

Edellisen perusteella poikkeamiseen suostumiselle voidaan katsoa olevan erityisiä syitä ja suostumista voidaan pitää perusteltuna.

 

 

Päätöksellä ei ole mainittavia taloudellisia tai ympäristöön ja ilmastonmuutokseen kohdistuvia vaikutuksia eikä vaikutuksia yritysten toimintaedellytyksiin.

 

Teknisen johtajan esitys:

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on tutkinut asian ja katsoo, että hakemuksen tueksi on erityisiä syitä eikä hakemuksen mukainen rakentaminen aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta muitakaan MRL 171 §:ssä mainittuja haittoja. Poikkeamisen edellytyksenä kuitenkin on, että leikki- ja piha-alueelle asetetut melurajat toteutuvat myös leikkialueen uudessa sijainnissa. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää MRL 171 §:n nojalla myöntää poikkeamisen MRL 58.1 §:n säännöksistä.

 

 

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on hakijan saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

 

 

Päätös asiasta annetaan julkipanon jälkeen 30.5.2018. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antamispäivästä lukien kaksi vuotta, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

 

Lisätietoja: asemakaavapäällikkö Taneli Heikkilä, puh. 040 317 4994

 

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Mustonen esitti Lammion kannattamana, että leikkipaikan sijainnin osalta selvitetään ja mitataan melun lisäksi myös ilmanlaatua sekä hiukkaspäästöjä.

 

 

Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan äänestyksen:

 

jaa = esittelijän esitys

 

ei = Mustosen esitys

 

 

 

Äänestyksen tulos:

 

jaa 3 ääntä (Ruoti, Uusitalo, Vertti)

 

 

ei 7 ääntä (Malkamäki, Suomi, Mustonen, Mantila, Lammio, Laitinen, Lompolo)

 

 

 

Poissa 1 (Virtanen)

 

 

Päätös:

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi äänin 3 (jaa) -7 (ei) -1 (poissa) Mustosen esityksen.

 

 

Lautakunta edellyttää lisäksi, että leikkipaikan sijainnin osalta selvitetään ja mitataan melun lisäksi myös ilmanlaatua sekä hiukkaspäästöjä.

Päätökseen kuuluu liite nro 6

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa