Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Pahnatie_ehdotus_220518_paketti_korjattu

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 6

31.01.2017

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 76

15.06.2017

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 40

22.05.2018

 

Korttelin 3711 tontin 2 asemakaavan muutos Klaukkalassa

 

566/10.02.03/2016

 

ASRA § 6

Nurmijärven kunta aloittaa Klaukkalan korttelin 3711 tontin 2 asemakaavan muutoksen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 0,167 ha. Tontti sijaitsee Klaukkalan Ristipakassa Pahnatien varrella, Klaukkalan keskustan kaakkoispuolella. Suunnittelualue sijaitsee korttelissa, jota rajaavat Pahnatien lisäksi Ristipakantie, Klaukkalantie ja puistoalue.

 

 

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan tontin jakaminen kahdeksi tontiksi voimassa olevan hallinnanjakosopimuksen mukaisesti. Samalla muodostuville tonteille mahdollistetaan asuinrakentaminen. Asemakaavamuutoksella tiivistetään Klaukkalan taajamarakennetta. Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi ovat tehneet maanomistajat.

 

 

Suunnittelualueeseen kuuluvat maa-alueet ovat yksityisen omistamaa maata. Kiinteistöä koskee hallinnanjakosopimus. Hallinnanjakosopimuksessa on määritelty kiinteistön hallinta määräosiin A, B sekä yhteiseen käyttöön varatuksi alueeksi.

 

 

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa vuodelta 2014 alue sijaitsee taajama-alueella. Kaava-alue kuuluu myös maakuntakaavassa määriteltyyn tiivistettävään alueeseen.

 

 

Klaukkalan osayleiskaavassa (valtuusto hyväksynyt 27.1.2016 § 6) suunnittelualue on merkitty merkinnällä A/TP-1. A/TP-1 määrittelee sopimusalueen alueeksi jolle varataan pääosin pientaloasumista ja asuinympäristöön soveltuvia ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia toimisto-, tuotanto- ja palvelutyöpaikkoja sekä vähäisessä määrin liiketiloja varten. Osayleiskaava ei ole vielä lainvoimainen, joten suunnittelualueella ei toistaiseksi ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Maankäytön kehityskuvassa 2040 alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle.

 

 

Suunnittelualueella on voimassa Ristipakan asemakaava (3-222) vuodelta 1999. Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on erillispientalojen (ATY) korttelialuetta. Kaavanmääräyksen mukaan tontille saa rakentaa yhden asunnon. Alueelle saadaan sijoittaa myös ympäristövaikutuksiltaan pääkäyttötarkoitukseen verrattavia työtiloja.

 

 

Kaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäinen ja sen hyväksyy asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta.

 

 

Päätöksellä ei ole mainittavia taloudellisia tai ympäristöön ja ilmastonmuutokseen kohdistuvia vaikutuksia.

 

 

Päätöksellä ei ole vaikutuksia yritysten toimintaedellytyksiin.

 

 

 

 

Teknisen johtajan esitys:

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää ilmoittaa Klaukkalan korttelin 3711 tontin 2 asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

 

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Janne Oittinen, p. 040 317 2364

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 5.

______

 

 

 

ASRA § 76

Asemakaavan muutoksella kaavamerkintä ATY (erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden asunnon. Alueelle saadaan sijoittaa myös ympäristövaikutuksiltaan pääkäyttötarkoitukseen verrattavia työtiloja. Työtilat tulee sijoittaa tontin kadunpuoleiseen reunaan.) muutetaan kaavamerkinnäksi AO2, joka sallii kaksiasuntoisen erillispientalon.

 

 

Kaavamuutoksen seurauksena aiemmasta yhdestä isosta tontista muodostuu kaksi pienempää tonttia. Tonteille ei osoiteta lisää rakennusoikeutta. Tonttien tehokkuusluku on e=0.25. Asemakaavassa annetaan myös määräyksiä liikennemelun torjunnasta ja hulevesien hallinnasta.

 

 

Kaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäinen ja sen hyväksyy asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta.

 

 

Päätöksellä ei ole mainittavia taloudellisia tai ympäristöön ja ilmastonmuutokseen kohdistuvia vaikutuksia.

 

 

Päätöksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritysten toimintaedellytyksiin.

 

Teknisen johtajan esitys:

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää hyväksyä korttelin 3711 tontin 2 kaavamuutosluonnoksen ja asettaa suunnitteluaineiston MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville 21 päivän ajaksi.

 

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Janne Oittinen, puh. 040 317 2364

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 5.

______

 

ASRA § 40

Nurmijärven kunta käynnisti Klaukkalan korttelin 3711 tontin 2 asemakaavan muutoksen alkuvuodesta 2017. Asemakaavan muutoksella tontti jaetaan kahteen osaan. Kaavamerkintä ATY (Erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden asunnon. Alueelle saadaan sijoittaa myös ympäristövaikutuksiltaan pääkäyttötarkoitukseen verrattavia työtiloja. Työtilat tulee sijoittaa tontin kadunpuoleiseen reunaan.) poistuu ja muodostettavien tonttien käyttötarkoitukset ovat AO1 ja AO2, jotka sallivat yksi- ja kaksiasuntoiset erillispientalot.

 

 

Kaavamuutoksen seurauksena aiemmasta yhdestä isosta tontista muodostuu kaksi pienempää tonttia. Tonteille ajo sekä ajoneuvojen paikoitus osoitetaan muodostettavilla rasitteilla. Tonteille ei osoiteta lisää rakennusoikeutta. Tonttien tehokkuusluku on e=0.25. Asemakaavassa annetaan määräyksiä myös liikennemelun torjunnasta ja hulevesien hallinnasta.

 

 

Kaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäinen ja sen hyväksyy asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta.

 

Teknisen johtajan esitys:

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää hyväksyä korttelin 3711 tontin 2 kaavamuutosehdotuksen ja asettaa suunnitteluaineiston MRA 27 §:n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville 14 päivän ajaksi.

 

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Juha Kanniainen, puh. 040 317 2364

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 4.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa