Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kaavoitushakemus Klaukkalantie-Lepsämäntie pkt

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 20

13.03.2018

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 39

22.05.2018

 

Kaavoitushakemus 23.4.2015 koskien kiinteistön 543-403-2-941 aluetta

 

789/10.02.03/2015

 

ASRA § 20

Kuntaan on tullut yksityisen maanomistajan asemakaavan muutosta koskeva hakemus tilan 543-403-2-941 alueille. Alueet sijaitsevat kahdella palstalla Klaukkalantien, Lepsämäntien, Kisakujan ja Kuntotien rajaamalla alueella.

 

 

Alueella on voimassa vuonna 1978 hyväksytty Klaukkalan keskustan asemakaava (3-072). Hakemuksen kohteena olevat alueet on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu korttelipuistoksi/ istutettavaksi puistoalueeksi, jolle saa rakentaa leikkiä, urheilua ja virkistystä palvelevien rakenteiden ja laitteiden lisäksi rakennuksen korttelikunnan keskinäistä kanssakäymistä ja muita korttelikunnan tarvitsemia palveluja ja toimintoja varten (PI).

 

 

 

Alueella on voimassa Klaukkalan osayleiskaava, joka osoittaa alueet kerrostalovaltaiseksi alueeksi (AK-1) sekä keskustatoimintojen alueeksi (C-1). Yleismääräyksen mukaan aluevaraukseen sisältyvät lisäksi mm. alueen tarvitsemat julkiset ja yksityiset lähipalvelut, sisäiset liikenneväylät ja pysäköintialueet, kävelyn ja pyöräilyn tarvitsemat väylät ja ulkoilureitit, yhdyskuntateknisen huollon alueet sekä virkistysalueet, puistot, suojelualueet ja ekologiset yhteydet.

 

 

Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelman (2010) mukaan puistoalueen läpi kulkee nykyinen kevyen liikenteen väylä. Väylä yhdistää Ali-Tilkan alueen keskustaan. Yhteydellä on merkittävä rooli Klaukkalan taajaman sisäisessä kevyen liikenteen verkostossa.

 

 

Hakijat esittävät alueille ensisijaisesti asumista ja toissijaisesti pysäköintiä.

 

 

Hakemusta on perusteltu nykyisen puistoalueen hoitamattomuudella ja alueen täydentämisellä. Kaavoittamista pysäköintialueeksi on perusteltu viereisen liikekiinteistöyhtiön Koy Klaukkalan Kauppa-aseman tarpeella.

 

 

 

Eteläisempi palsta tilasta 543-403-2-941 on asemakaavassa osoitettu puistoalueeksi tiiviin alueen keskelle ja alueelle laaditaan tällä hetkellä puistosuunnitelmaa kunnan omistamalle osalle puistoaluetta. Palstan koko on noin 1500 m² ja kevyen liikenteen väylän pinta-ala noin 350 m². Alueen poikki kulkee tärkeä kevyen liikenteen yhteys Lepsämäntieltä Klaukkalan urheilukeskuksen ja koulun alueelle. Tämä yhteys on tarkoituksenmukaista säilyttää tulevaisuudessakin. Puistoalueen osan rakentaminen heikentäisi kevyen liikenteen yhteyttä Lepsämäntien ja Kuntotien välillä tai katkaisisi sen kokonaan. Alueen kaavamerkinnän säilyttäminen puistona on perusteltua keskustan kevyen liikenteen yhteystarpeiden sekä virkistysalueiden turvaamisen näkökulmasta.

 

 

Pohjoisemman palstan pinta-ala on noin 1500 m². Pohjoisemmalle palstalle Klaukkalantien varressa on perusteltua kaavoittaa asumista tulevaisuudessa. Kulku tulisi osoittaa Kuntotien kautta kunnan omistaman puistoalueen läpi. Tällä hetkellä Klaukkalan kaavavarannon tilanne on hyvä kerrostalojen osalta. Klaukkalantien läheisyys asettaa reunaehtoja laadukkaan asumisen suunnittelulle, joten alue tulisi suunnitella isompana kokonaisuutena. Näin pystytään huomioimaan Klaukkalan osayleiskaavan määräys rakentamisen laadusta ja korkeatasoisesta kaupunkikuvasta. Alueen asemakaavan muuttaminen ei ole tällä hetkellä ajankohtaista, vaan asiaa voidaan selvittää myöhemmin tulevaisuudessa.

 

 

Teknisen johtajan esitys:

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää, että asemakaavan muuttamiseen tilan 543-403-2-941 alueille ei ole tarkoituksenmukaista ja tarpeellista ryhtyä tässä vaiheessa pohjoisemman palstan osalta. Eteläisemmän palstan osalta kaavan muuttaminen ei ole perusteltua kevyen liikenteen yhteyden sekä virkistysalueen turvaamisen vuoksi.

 

 

 

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Mirka Karttunen p. 040 317 2375

 

 

Asian käsittely:

Ismo Uusitalo esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi lisäseikkojen kartoittamiseksi ja mahdollisten tarvittavien neuvottelujen pitämiseksi.

 

 

Joona Suomi kannatti esitystä.

 

 

Koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, asian käsittelyn jatkamisesta äänestettiin.

 

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen:

 

 

jaa = asian käsittelyn jatkaminen

 

 

 

ei = asian palauttaminen valmisteluun

 

 

Äänestyksen tulos:

 

 

 

jaa 3 ääntä: Mantila, Jumpponen, Vertti

 

 

ei 8 ääntä: Virtanen, Malkamäki, Suomi, Mustonen, Ruoti, Uusitalo, Laitinen, Lompolo

 

 

Päätös:

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti äänin 8-3 palauttaa asian uudeen valmisteltavaksi lisäseikkojen kartoittamiseksi ja mahdollisten tarvittavien neuvottelujen pitämiseksi.

______

ASRA § 39

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta palautti asian kokouksessaan 13.3.2018 (§ 20) uudelleen valmisteltavaksi.

 

Hakijan kanssa on järjestetty kokous 10.4.2018. Kokouksessa käytiin läpi kaavamuutoshakemus sekä hakijan ehdotus maanvaihdosta, jossa hakijan omistama eteläinen palsta vaihdettaisiin pohjoisemman palstan läheisyydessä olevaan kunnan omistamaan maahan. Alueet ovat kaavan mukaista puistoaluetta, joka on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tarkoitettu yleisiksi alueiksi kunnalle. Linjauksen mukaan yleisiä alueita ei luovuteta yksityiselle. Kokouksessa todettiin kunnan käyneen 27.3.2018 neuvottelun Elisa Oyj:n kanssa Klaukkalantien varteen sijoittuvasta kiinteistöstä ja sen kehittämisestä.

 

Kokouksen lopputuloksena todettiin:

 

 

 

 

Teknisen johtajan esitys:

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää, että asemakaavan muuttamiseen tilan 543-403-2-941 eteläisellä palstalla ei ole perusteltua ryhtyä. Tilan pohjoisemman palstan kehitys huomioidaan kaavoitusohjelmassa tulevaisuuden hankkeena.

 

Lisätietoja: asemakaavapäällikkö Taneli Heikkilä, puh. 040 317 4994

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 3.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa