Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 37

22.05.2018

 

OBO Bettermann Oy:n rakennuslupahakemus teollisuusrakennuksen rakentamiseksi (543-2-419-7)

 

ASRA § 37

 

Rakennuslupa 2018-237

 

Rakennuspaikka

543-2-419-7

Pinta-ala 8814.0 m2

 

Ilvesvuorenkatu 45

01900 NURMIJÄRVI

 

Kaava

Asemakaava

Kaavanmukainen käyttötarkoitus

KTY Toimitilarakennusten korttelialue

Kaavanmukainen rakennusoikeus

4407.0 k-m2

 

Kerrosalat:

Rakennettu

0.0

k-m2

Vertailu (US250 mm)

0.0

k-m2

Vireillä

2973.0

k-m2

 

Hakija

OBO Bettermann Oy

Ruosilantie 18

00390 HELSINKI

 

Toimenpide

Uusi rakennus

Teollisuusrakennus

 

Uusi rakennus

Luvan rakennus

Kokonaisala

Kerrosala

Tilavuus

1

2973.0

2973.0

28060.0

Rakenteellinenpaloturvallisuus

Paloluokka P1

 

Lausunnot

Kiinteistörekisteri/Osoite

18.04.2018

 

Mittaustoimi

20.04.2018

 

Pelastustoimi

19.04.2018

Ehdollinen

 

Hakemuksen liitteet

Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta

Kaupparekisteriote

Asemakaavaote

Pääpiirustukset

Savunpoistosuunnitelma

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Sähkölaitoksen lausunto

Korkeusilmoitus

Energiaselvitys

VSS-piirustukset

Selvitys maalämpökaivon rakentamisesta

Sähköisesti vireille saapunut lupahakemus

 

Pääpiirustusten laatija

Suomen Insinööripalvelut Ky

Janne Hassinen, RI

 

Lisäselvitykset ja poikkeukset

Maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n perusteella vähäisenä poikkeamana:
-asfaltoitu autopaikoitusalue ulottuu asemakaavassa istutettavaksi merkitylle tontin osalle

 

Rakennustarkastajan esitys:

 

Lupa esitetään hyväksyttäväksi seuraavin ehdoin

 

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

Vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja

 

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

Pohjatutkimus
Rakennesuunnitelmat
Vesi- ja viemärisuunnitelmat
Ilmanvaihtosuunnitelmat

 

Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

Paikan merkitseminen

Kaikkiin rakennuksiin

Sijaintikatselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Aloituskokous

Kaikkiin rakennuksiin

Pohjakatselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Rakennekatselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Väestönsuojan katselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Palotarkastus

Kaikkiin rakennuksiin

Käyttöönottokatselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Loppukatselmus

Kaikkiin rakennuksiin

 

Muut ehdot:

Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa sekä laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Sähkötarkastuspöytäkirja esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle ennen käyttöönottoa

Lämpökaivon porausraportti tulee toimittaa loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle

Laadittava kosteudenhallintaselvitys sekä kosteudenhallintasuunnitelma aloituskokoukseen mennessä (YM asetus 782/2017, 12 § ja 13 §)

Kohde on varustettava tarkoituksenmukaisilla alkusammutusvälineillä

Rakennuksen poistumisreittien merkitseminen on toteutettava Sisäasiainministeriön asetuksen rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta 805/2005 mukaisesti

Rakennuksen savunpoisto on suunniteltava ja toteutettava Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 mukaisesti. Erityissuunnitelma on laadittava pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti, sekä esiteltävä ja hyväksytettävä pelastusviranomaisella ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista

 

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.05.2018.

 

Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, mikäli sen voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa mikäli sen voimassaoloaikaa ei pidennetä sen voimassaoloaikana.

 

Lisätietoja: rakennustarkastaja Heikki Mälkki, puh. 040 317 2397

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa